Neuvokas perhe -menetelmän laajempi käyttöönotto Kainuussa

Neuvokas perhe -menetelmä halutaan Kainuussa laajaan käyttöön koko perhekeskusverkostossa. Siihen sisällytetään myös  vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisuuksia sekä ehkäisevän päihdetyön osuutta. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Neuvokas perhe -menetelmän laajempi käyttöönotto Kainuussa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Neuvokas perhe -menetelmä halutaan Kainuussa laajaan käyttöön koko perhekeskusverkostossa. Siihen sisällytetään myös  vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisuuksia sekä ehkäisevän päihdetyön osuutta. 

Toteutuspaikka
Kainuu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Eeva Kähkönen

Luotu

30.06.2022

Viimeksi muokattu

01.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Neuvokas perhe -menetelmää voi käyttää lapsen ja nuoren eri kasvuympäristöissä eri tavoin. Tärkeää on, että perheille kerrotaan neuvokasperheestä ja sen materiaaleja hyödynnetään ohjauksessa. Ammattilaisia tulee kouluttaa ja tiedottaa neuvokasperheen materiaaleista ja menetelmistä säännöllisesti. Myös elintapa-asioissa moniammatillinen yhteistyö ja tiedon kulku eri ammattilaisten välillä on tärkeää. 

Toimintaympäristö **

Kainuun väestön terveydelliset haasteet ovat herättäneet tarpeen panostaa lasten, nuorten ja perheiden elintapoihin ennaltaehkäisevästi.  

Kainuun hyvinvointialueen strategiassa yhtenä painopisteenä on terveydenedistäminen ja ennaltaehkäisy ja myös Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2022-2025 elintapa-asiat on nostettu esille. Elintapoihin tulee kiinnittää huomiota kaikissa lapsen ja nuoren kasvuympäristöissä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Elintapaohjauksen kohderyhmänä on kaikki Kainuun perhekeskuksen asiakasperheet. Vanhempia ohjataan täyttämään Neuvokas perhe -digikorttia laajojen terveystarkastusten yhteydessä odotusaikana, lastenneuvolassa sekä ekaluokkalaisen tarkastuksessa. Toimijoiden antaman palautteen mukaan kokemus on, että perheen eivät kaikkia kyselylomakkeita jaksa täytellä ja sen vuoksi digikortin täyttää vain osa perheistä. Parhaiten terveydenhoitajat kokevat kortin toimivan odostusaikana. Digikortin lisäksi neuvolassa hyödynnetään kyllä paljon muutakin Neuvokas perhe -ohjausmateriaalia. 

Perheiden kanssa hyödynnetään muuta Neuvokas perhe materiaalia mm perhetyössä tai erityistyöntekijöiden (fysio- tai toiminta- tai ravitsemusterapia) ohjaamana. Asiakkaat ovat näihin olleet tyytyväisiä. 

Asiakkaiden kokemuksia Neuvokas perheen käytöstä kyselimme suullisesti myös useissa eri tapahtumissa vuosien 2021-2023 aikana. Keskeisin palaute perheiltä oli, että perheet eivät olleet saaneet ohjetta täyttää Neuvokas perhe digikortti ennen vastaanotoille menemistä. Suurin osa perheistä kuitenkin kertoi kuulleensa Neuvokas perhe sivustosta ja sieltä löytyvästä materiaalista ammattilaisilta eri palveluissa.  Perhetapahtumassa 2022 kysyimme kokemuksista myös kirjallisesti. Vastanneista(n=15) 60 % olivat kuulleet Neuvokas perheestä ammattilaiselta jossain muodossa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin hyvä käyttöönotto ja juurtuminen pysyväksi toiminnaksi vaatii hyvää koordinaatiota ja suunnittelua sekä tiedottamista. Tämän tulee yltää koko perhekeskuverkostoon. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Suunnitellut ideat ja ratkaisut on koettu hyviksi ja toimiviksi. Henkilöstön osaaminen on vahvistunut ja työn vaikuttavuus parantunut. Kainuun neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajat ovat käyneet Neuvokas perhe menetelmän koulutuksen ja Neuvokas perhe koulutuksen käyminen on lisätty osaksi perehdytystä. 

Asiakkaiden ohjautumista digikortin täyttöön on parannettu Kainuun Hyvinvointialueen internetsivuilla sekä lisäämällä neuvoloiden ajanvarauksen muistutusviestiin muistutus digikortin täyttämisestä ennen neuvolavastaanotolle tulemista.

Päihdeosuutta on lisätty ottamalla käyttöön Kainuuseen Ehyt ry:n kanssa yhteistyössä työstetyt Ota Puheeksi kortit. Kortteja on mahdollista hyödyntää päihteiden puheeksiotossa. Ota puheeksi -korttien pohjalta Kainuun hyvinvointialueen nettisivuille lisättiin myös Ota Puheeksi sivut, jotta sekä asiakkaiden, että ammattilaisten puheeksi ottaminen helpottuisi. Ota puheeksi | Kainuun hyvinvointialue

Perheiden terveys- ja hyvinvointi paranee, kun elintapoihin pystytään antamaan ohjausta entistä paremmin, yksilöllisemmin ja entistä varhaisemmassa vaiheessa. Elintapaohjaus kattaa laajasti koko perhekeskusverkostoa. Kaikissa Kainuun neuvoloissa on käytössä sama toimintamalli, jolloin jokaisen Kainuun neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa asioivan asiakkaan elintapoja tarkastellaan ja asiakkaat saavat yhtenäisesti laadukasta elintapaohjausta asuinpaikasta riippumatta.

Oamasoten päiväkirjaosioon on lisätty arjenhallintaan liittyviä asioita. Omasoten hyödyntämistä elintapaohjauksessa pilotoitiin ja se koettiin toimivaksi. Omasotea voi jatkossa hyödyntää esimerkiksi yläkouluikäisen elintapaohjauksessa ja arjenhallinnan tukemisessa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Neuvokas perhettä on ammattilaisten helppo käyttää ja hyödyntää elintapaohjauksessa. Siitä kannattaa muistutella ammattilaisia ja nostaa esiin uutuuksia. Myös neuvokasperheen somea kannattaa hyödyntää omassa someviestinnässä!

Kansikuva
Neuvokas perhe menetelmän laajempi käyttöönotto Kainuussa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis