Nuorten Foorumi - vertaisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorilta nuorille

Nuorten foorumi on Pesäpuu ry:ssä kehitetty nuorilta nuorille suunnattu ver­taistuen ja vaikuttamisen malli 15–21-vuotiaille sijais- ja jälkihuollossa oleville nuorille ja sijaissisaruksille.

Foorumit ovat päivän mittaisia matalan kynnyksen kehittämistyöpajoja. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Nuorten Foorumi - vertaisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorilta nuorille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nuorten foorumi on Pesäpuu ry:ssä kehitetty nuorilta nuorille suunnattu ver­taistuen ja vaikuttamisen malli 15–21-vuotiaille sijais- ja jälkihuollossa oleville nuorille ja sijaissisaruksille.

Foorumit ovat päivän mittaisia matalan kynnyksen kehittämistyöpajoja. 

Toteutuspaikka
Valtakunnallisesti yhteistyössä lastensuojelun toimijoiden kanssa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Helena Inkinen

Luotu

26.01.2022

Viimeksi muokattu

09.09.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Nuorten foorumit ovat Pesäpuun Selviytyjät-ryhmän v. 2010 kehittämä nuorilta nuorille suunnattu työskentelymalli. Foorumeiden ideana on tarjota nuorille mahdollisuus osallistua matalla kynnyksellä lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistyöhön heitä motivoivalla tavalla yhdessä omanikäisten vertaisten kanssa.

Nuoret itse suunnittelevat ja toteuttavat päivän sekä dokumentoivat ja arvioivat sen ammattilaisten tuella. Foorumien työskentelytavat ja teemat sekä kysymykset rakennetaan yhdessä nuorten kanssa. Erityistä foorumeissa on vertaisuuden toteutuminen sekä päivän suunnittelussa, toteutuksessa että päivien viestien jatkojalostamisessa. 

Päivän aikana syvennytään johonkin tiettyyn teemaan vaihtelevin työskentelytavoin. Käytetyt työskentelytavat ovat ratkaisukeskeisiä ja turvallisia osallistujille. Työskentelyä valitessa huomioidaan, että nuorten erilaiset taustat ja elämäntarinnallisuus vaativat hienovaraisuutta sekä turvallisuutta teemojen käsittelyssä. Hyviä keinoja työskentelyyn ovat tarinan ulkoistaminen esimerkiksi skenaariotyöskentelyin, erilaiset ihme- tai unelmakysymykset tai toiminnallinen työskentely. 

Foorumit dokumentoidaan tarkasti ja niiden viestit julkaistaan esimerkiksi koostetussa raportissa, kuvina, multimediaesityksinä, kannanottoina tai blogikirjoituksina.

Foorumit voivat olla itsenäisiä tilaisuuksia tai osa laajempaa kehittämisprosessia. Nuorten foorumeita on järjestetty monista eri teemoista kuten esim. mielenterveys- ja päihdeteemasta, jälkihuollosta sekä hyvästä perhehoidosta nuoren näkökulmasta katsottuna.

Etätyöpajat ovat Nuorten foorumien pohjalta muokattu verkossa toteutettava toimintamalli korona-ajan tarpeisiin, jonka toimintaidea sekä toteutus on samantyyppinen Nuorten foorumien kanssa.

 

Toimintaympäristö **

Nuorten osallisuus on ollut viimeisen kymmenen ajan yksi merkittävimpiä lastensuojelun kehittämiskohteita. Asiakkaiden mukaan ottaminen kehittämistyöhön on poikinut erilaisia yksilö- ja ryhmämuotoisia malleja osallisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyen.

Nuorilta nuorille -toimintamalliin liittyviä toimintaympäristöihin liittyviä havaintoja on koottu alle:

 • Laki: Lastensuojelu ja lasten oikeuksien sopimuksen edellytykset osallisuudesta sekä yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
 • Trendit: Asiakasosallisuuden lisääntyminen, yhteiskehittämisen lisääntyminen, palvelumuotoilun hyödyntäminen.
 • Eettisyys ja hyvinvointi: Nuorilta nuorille -mallinnus toteuttaa vertaisuutta, osallisuutta, voimaantumista.
 • Demokratia: Nuorille myös matala kynnyksen mahdollisuuksia ja paikka opetella yhteiskunnallista vaikuttamista. 

Mallia on hyödynnetty myös osa eri valtakunnallisia kehittämishankkeita, kuten Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa sekä THLn koordinoimassa Yhdessä aikuisuuteen, Elämässä Eteenpäin - jälkihuollon kehittämishankkeessa. Lisäksi mallia on hyödynnetty vuoden 2011 aikana Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimin, Lapsiasiavaltuutetun toimiston, Lastensuojelun Keskusliiton ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL kanssa yhteistyössä toteutetun Uskomme sinuun, usko sinäkin -sijaishuollon kiertueella.

Myös tulevaisuudessa Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä on entistä tärkeämpää, että nuorten osallisuus toteutuu rakenteellisesti. Tässä mallissa nuoret saavat turvallisesti käsitellä itselleen tärkeitä teemoja nuorilta nuorille näkökulmasta ja nuorten ääni tulee kuuluviin autenttisesti. 

Toimintaympäristön muutoksissa on ensiarvoisen tärkeää, että toiminta dokumentoidaan huolellisesti, nuorten tuottama tieto julkaistaan ja tieto palautetaan nuorille tarkasteluun, sekä pyritään osoittamaan mihin nuorten tuottamaa tietoa on hyödynnetty. 

Muun muassa Pesäpuun UP2US-hankkeessa selvitettiin ja pilotoitiin erilaisia nuorten osallisuuden mahdollistavia malleja, joita on kuvattu hankkeen Nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus ennen, nyt ja tulevaisuudessa -raporttiin. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Nuorten foorumit ja etätyöpajat toimivat sekä vertaistukena että vaikuttamisen välineenä noin 15–25-vuotiaille lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollossa oleville nuorille sekä sijaissisaruksille. YEE-hankkeen myötä toimintamallia on sovellettu myös 18-25-vuotiaiden alaikäisenä yksin maahan tulleiden aikuistuvien nuorten kanssa. 

Lastensuojelun piirissä olevista tai olleista nuorista voidaan tunnistaa kohderyhmänä erityispiirteitä, joita toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon. Tällaisia teemoja ovat muun muassa nuorten taustalla olevat haastavat elämänkokemukset, kehittämistyön elämäntarinallisuus, lapsuus- tai nuoruusaikana saadut traumat, joista osa on voinut syntyä rakenteellisen eriarvoisuuden tai rakenteellisen väkivallan seurauksena sekä uudelleen- tai sijaistraumatisoitumisen mahdollisuus silloin, kun kehittämistyössä käsitellään haastavia elämänkokemuksia tai haavoittavaksi koettuja rakenteita tai toimintatapoja.

Toimintaan osallistuvien nuorten taustalla olevia traumaattisia tekijöitä ovat mm. se, että nuorilla voi olla useita sijoituksia tai sijaishuoltopaikan vaihdoksia. Sijaishuollossa on myös tunnistettu, että esimerkiksi hatkaaminen eli sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen voi altistaa nuoria erilaisille väkivallan muodoille. Lisäksi sijaishuollossa esiintyy jonkin verran vertaisväkivaltaa sekä aikuisten ja ammattilaisten nuoriin kohdistamaa kaltoinkohtelua, joskin näiden esiintymisestä ei ole tarkkaa tutkittua tietoa, esimerkiksi ilmiöiden laajuudesta tai niiden vaikutuksista. Nuorten kohtaamiset vuosien varrella sekä Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983 -selvitys ja Oikeusasiamiehen tekemät tarkastukset sijaishuollon laitoksiin osoittavat, että ilmiöt ovat kuitenkin todellisia. 

Nuorten foorumi saattaa olla osallistujille myös ensimmäinen paikka, jossa nuori puhuu asioista, jolloin erityisesti turvallisuuden ja vertaisuuden merkitys osana työskentelyä korostuu, jotta kuulluksi tulemisen kokemus mahdollistuu. 

Foorumeiden työskentelytapa on siis oltava aina lähtökohtaisesti ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Foorumeissa käsitellään niitä asioita, jotka ovat jo hyvin sekä niitä asioita, joita pitää edelleen vahvistaa. Toiminta lähtee nuorten tarpeista ja toiveista ja teemat kietoutuvat vahvasti nuorten elämään. Nuoret ovat alusta asti olleet mukana sekä suunnittelemassa Nuorten foorumien konseptia että yksittäisten foorumien teemoja ja työskentelyosuuksia. 

Foorumeita järjestetään kysynnän ja tarpeen mukaan eri puolilla Suomea yhteistyössä eri tahojen ja hankkeiden kanssa. Päivään osallistuvat nuoret voivat tulla paikalle yksin tai esim. tukena toimivan aikuisen kanssa. Mallin sisältöjä ja työskentelyn tapoja on mahdollista muokata osallistujien tarpeiden mukaan myös päivän aikana.

Työskentelyn tapoja valitessa huomioidaan kohderyhmän osalta foorumin saavutettavuus, käytetyn kielen ymmärrettävyys sekä fyysinen ja psyykkinen turvallisuus.

Verkossa järjestettävät etätyöpajat mahdollistavat nuorten osallistumisen laajemminkin, sillä matkustamista ei tarvita. Etänä voi olla myös helpompaa osallistua, sillä ei tarvitse olla muiden ihmisten kanssa samassa paikassa. Myös etätyöpajoissa nuorella voi olla aikuinen mukana tukemassa. Samoin etänä voidaan erityisin perustein mahdollistaa anonyymi osallistuminen, mikä ei paikan päällä järjestettäessä ole mahdollista.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Prosessin käynnistäminen

Päätös Nuorten foorumin järjestämisestä syntyy usein ammattilaisten välillä, ja tällöin perustetaan foorumin järjestämisestä vastaava porukka, joka koostuu ammattilaisista ja nuorista. Mukana olevien ammattilaisten tärkein työväline on avoin asenne ja kyky nähdä nuoret osaavina toimijoina, ja tukea heitä päivän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Nuorten kutsuminen mukaan foorumin suunnitteluun tulee tehdä huolella. Nuorten kutsumiseksi mukaan suunnitteluun voidaan laatia erillinen kirjallinen kutsu, mutta nuoria voidaan lähestyä myös vapaamuotoisemminkin. 

Yhteisen suunnittelun alussa on hyvä käydä yhteisesti läpi mitä nuorilta odotetaan, miten suunnitteluprosessi etenee ja mitä nuoret hyötyvät suunnitteluun osallistumisesta.

Paikalliset yhteistyökumppanit ovat Nuorten foorumien järjestämisessä avainasemassa, sillä heillä on mm. arvokasta tietoa erilaisista alueen vuokrattavista tiloista sekä kontakteja nuoriin tai heidän työntekijöihinsä.

Suunnittelun rakenne on yleensä vähintään kolme tapaamiskertaa: 

1. kerralla käydään läpi mitä Nuorten foorumit ovat, mikä niiden tarkoitus ja sovitaan alustavasti eri toimijoiden rooleista. Päätetään päivämäärä, tilaehdotukset ja sovitaan tarjoiluiden varaamisesta. Tämän palaverin jälkeen voidaan usein jo alkaa mainostaa foorumia. 

2. tapaamisella rakennetaan yhdessä ohjelman runkoa ja valitaan työskentelymenetelmät ja kysymykset. Tällä tapaamisella myös sovitaan vastuut esimerkiksi markkinointiin, ilmoittautumiseen, tiloihin ja tarjoiluihin liittyen, jos niitä ei tehty edellisellä kerralla. Ohjelmaa rakentaessa on tärkeää huomioida päivän aikana turvallisuutta lisäävät elementit, kuten pelisäännöt, tauot, ruokailut ja tarvittaessa tila, jonne vetäytyä tai henkilö, jonka kanssa jutella kahden kesken. 

3. tapaamisella tsekataan, että kaikki ovat edelleen mukana ohjelman suhteen ja pohditaan mahdollisesti auki jääneet asiat läpi. 

Tässä palaverissa viimeistään myös sovitaan, miten päivässä kerätyn informaation jatkokäsittely eteenpäin huolehditaan.

Itse foorumipäivän jälkeen on myös hyvä varata aikaa erilliselle purkukeskustelulle. 

Resurssit

Foorumeissa kustannuksia syntyy: 

- Nuorille maksettavat palkkiot, sis. suunnittelu, foorumien vetäminen ja viestien työstäminen (yhteensä noin. 15 tuntia)

- Tila- ja tarjoilukustannukset, joiden suuruus riippuu osallistujien määrästä

- Matkakustannukset kauempaa tulevien nuorten osallistumisen tueksi

- Työskentelyn materiaalikustannuksia, joita syntyy esimerkiksi askartelutarvikkeista, tulosteista tai kutsujen ja materiaalien grafiikasta

- Nuorten tuottaman tiedon eteenpäin viemiseksi tai osana työskentelyä saattaa syntyä kustannuksia esimerkiksi valokuvauksesta, videon tuotannosta, esitysten tai raporttien taitosta tai muusta graafisesta työstä

- Muita kustannuksia syntyy, mikäli nuorille halutaan antaa kiitokseksi osallistumisesta esim. leffaliput tai joku pieni tavaramuistaminen

Tarkempaa lisätietoa prosessin tarkemmasta kulusta ja vinkkejä foorumipäivän suunniteluun löytyy Nuorten foorumien -suunnitteluoppaasta. 

Osaaminen

Nuorten foorumien kohderyhmänä on lastensuojelun asiakkuudessa olevat tai olleet nuoret ja nuoret aikuiset. Jotta työskentely heidän kanssaan toteutuisi turvallisesti ja eettisesti, olisi toimintaa toteutettessa hyvä huomioida, että työhön vaaditaan ammattilaisilta ymmärrystä trauma- ja elämäntarinatyöskentelystä, ymmärrystä osallisuuden erilaisista muodoista ja edellytyksistä sekä taitoja käydä tasavertaista dialogia nuorten kanssa. Lastensuojelun järjestelmä- ja substanssiosaamisesta on hyötyä, mutta se ei ole välttämätöntä, kehittämishetkeä nuorten kanssa voi fasilitoida ilman sosiaalialan koulutustakin. 

Lisäksi inhimillisen kohtaamisen edellytyksinä voidaan katsoa olevan lempeä ihmiskäsitys sekä asenne siitä, että otetaan nuoret vastaan kuin ottaisi vieraita kotiinsa. On ensiarvoisen tärkeää, että nuorille syntyy toiminnasta käsitys itsestään osaavina ja arvokkaina toimijoina, joiden ajatuksilla ja mielipiteillä merkitystä heidän omaa elämäänsä laajemmassakin kontekstissa. 

Dokumentaatio

Dokumentointi on vertaisuuden ja turvallisuuden lisäksi yksi Nuorten foorumien kulmakivistä. Dokumentointivastuut sovitaan jo suunnitteluvaiheessa. Dokumentointi toteutetaan niin sanotun avoimen kirjaamisen periaatteella. 

Osan dokumennoinnista nuoret huolehtivat työskentelyn aikana itse. Jotta päivissä säilyy luottamuksellisuus ja turvallisuus, pelisäännöissä on syytä ottaa esiin dokumentoinnin rooli päivässä. Usein olemme käyttäneet sellaista pelisääntöä päivissä kuin: "Kaikki se, mitä foorumissa puhutaan säilyy päivien osallistujien välisenä, eikä sitä puhuta eteenpäin. Kaikki se mitä kirjataan ylös työskentelyn yhteydessä, luvataan toimittaan eteenpäin raporteissa, esityksissä jne. ammattilaisille ja päättäjille." 

Dokumentointi on siis lupaus nuorille siitä, että heidän tuottamaansa tietoa viedään aidosti eteenpäin. Nuorten itse dokumentoivan tiedon lisäksi, on hyvä jos joku kirjaa tietokoneelle ylös esimerkiksi purkukeskusteluiden aikana nousevia huomioita. Tällöin on myös syytä noudattaa avoimen kirjaamisen periaatetta: nuorilla on missä tahansa kohtaa päivää oikeus tarkistaa, mitä päivästä on kirjattu ylös ja pyytää poistamaan tai muokkaamaan huomioita. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Nuorten foorumimallin kehittäminen käynnistettiin vuonna 2010. 

Foorumeita on toteutettu siitä lähtien kahdesta neljään foorumia vuodessa sekä lisäksi muutama erillinen foorumiprosessi. Yhteensa foorumeita on järjestetty vuoden 2022 syksyllä yli 50 kappaletta eri yhteistyökumppanieden kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti sekä verkossa. 

Nuorten foorumit -työskentelymallia on hyödynnetty yhteistyössä mm. lapsiasiavaltuutetun, STMn ja THLn kanssa. Esimerkiksi 2010-luvun alkupuolella Lapsiasiavaltuutetun toimisto otti nuoria rinnalle järjestämällä Uskomme sinuun, usko sinäkin -lastensuojelun kiertueen vuosina 2011-2013, joka toteutettiin foorumityöskentelynä. 

Foorumeista on sittemmin jalostunut muiden toimijoiden sovelluksia, kuten esimerkiksi LSKLn organisoima Nuorten päivä sekä Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön järjestämä Nuorten sydämellä -vertaiskehittäjätapaaminen. Foorumien kohderyhmiä on laajennettu erilaisten pilotointien myötä. 

Nuorten foorumit -työskentelymallia on hyödynnetty Pesäpuu ry:n toiminnassa mm. Sisukas-toiminnassa, UP2US-, Lähemmäs-, sekä #MunPerheet-hankkeissa, Valtionkoulukotien kanssa tehtävässä kehittämistyössä sekä THL:n koordinoimassa Yhdessä aikuisuuteen, elämässä eteenpäin - jälkihuollon kehittämishankkeessa. 

Eri toimijoiden kanssa tehdyn yhteistyön myötä nuorten tuottamaa tietoa on levitetty laajasti kansalliseen työhön järjestämällä foorumien jatkoksi ammattilaisille koulutusta nuorten tuottamista viesteistä. Nuorten viestejä on myös toimitettu kansallisessa kehittämis- ja lainsäädännön uudistamistyössä mm. Toimiva lastensuojelu-työryhmään 2010-luvun alkupuolella, sekä Juho Saaren luotsaamaan Jälkihuollon uudistamistyöryhmään.  

Nuorten foorumien vaikuttavuus nuorten elämässä 

Jokaisesta toteutetusta Nuorten foorumista on vuosien varrella kerätty osallistujilta palautetta. Palautekysymyksiä on vuosien varrella hiottu, mutta pääpiirteittään kysymme, onko päivissä puhuttu nuorten näkökulmasta tärkeistä ja oikeista asioista, kokevatko nuoret tulleensa päivissä kuulluiksi ja saivatko nuoret päivistä sellaista tietoa, jolla on vaikutusta heidän omaan elämäänsä. Lisäksi nuorilla on mahdollisuus jättää meille vapaata palautetta. 

Tämän systemaattisen palautteen lisäksi, olemme keränneet toiminnasta nuorilta vapaamuotoista suullista ja kirjallista palautetta vuosien aikana. Tällaista palautetta olemme saaneet esimerkiksi nuorilta, jotka ovat halunneet osallistua useampaan foorumiin tai jotka ovat foorumeista innostuttuaan lähteneet mukaan muuhun Pesäpuun tai jonkun kumppanimme kehittämistoimintaan. 

Saamamme palaute on ollut valtavan positiivista. Nuoret kuvaavat päivissä merkittävimmiksi tekijöiksi sen, että päivät on aidosti suunnattu nuorille, sen että siellä kohtaa vertaisia ja saa jakaa kokemuksia sekä sen, että päivissä osallistuminen toimintaan on tehty mahdollisimman matalalla kynnyksellä mahdolliseksi ja halutessaan on voinut vain olla mukana ja kuunnella muita. 

Nuoret, joihin foorumit ovat sytyttäneet kehittämiskipinän, kuvaavat päivien tunnelman olevan aito, luottamuksellinen, turvallinen ja sellainen, että päivissä on helppo vaihtaa ajatuksia. Keskustelua ja yhteistä jakamista on usein riittänyt niin paljon, että ryhmätöihin ja muuhun työskentelyyn varattu aika on joskus koettu liian lyhyenä. Etänä toteutettavissa työpajoissa tekniikka ei ole aina toiminut hyvin, mikä joitakin nuoria on harmittanut.

On tiedossa, että osa nuorista on halunnut osallistua useampiin Nuorten foorumeihin tai innostuneet osallistumaan jonkun lastensuojelun kehittäjäryhmän toimintaan tai lähtemään kokemusasiantuntijakoulutukseen. 

Nuorten foorumeista koostetaan tietoa raporteiksi, jotka ovat myöhemmin ammattilaisten, tutkijoiden ja päätöksentekijöiden käytettävissä. Nuorten foorumit voidaan kytkeä myös osaksi erilaisia prosesseja, jolloin niiden pohjalta voidaan vastata suoraan ammattilaisten olemassa oleviin kysymyksiin. Ammattilaiset ovat kokeneet foorumeiden tuottaman tiedon arvokkaaksi. Nuorten foorumien raportteja löytyy Pesäpuun verkkosivuilta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Nuorten foorumien kulmakiviä ovat

 • Nuorilta nuorille -toimintamalli: Foorumit ovat aidosti nuorten näköisiä, vertaiset ovat olleet rakentamassa teemaa ja työskentelyä sekä vetävät päivien ohjelmaa ja pienryhmiä. Nuoret vertaiset kokevat olevansa keskenään tasavertaisia, jonka vuoksi vaikeistakin asioista on helpompaa keskustella vertaisten kanssa. 
 • Turvallisuus: Päivissä on huomioitu fyysinen ja psykologinen turvallisuus. Foorumit ovat ratkaisukeskeisiä, vievät ajattelua eteenpäin eivätkä jää junnaamaan epäkohtiin. Mikäli päivissä nousee esiin sellaisia epäkohtia, joita ammattilaisten on syytä selvittää tarkemmin tai joihin on tarpeen puuttua, ne hoidetaan turvallisesti, erillään päivän muusta työskentelystä.
 • Dokumentointi ja tiedon palauttaminen nuorille: On ensiarvoisen tärkeää, että nuoret ovat itse tuottamassa, rajaamassa ja reflektoimassa tietoa päivän aikana. Päivästä kerättyä tietoa analysoidaan yhdessä päivää toteuttamassa olleiden nuorten kanssa. Toimijat pyrkivät parhaansa mukaan viestittämään, missä kaikkialla nuorten tuottamaa on hyödynnetty ja miten. 
 • Nuorten osallistumisen tuki on suoraan nuoren hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen tukemista. 

Päivissä tarvitaan kuitenkin ammattilaisia varmistamaan päivien turvallisuus. Turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat traumatisoivat teemat keskusteluissa, keskusteluiden ajautuminen ongelmarypemiseen, haasteet ryhmädynamiikassa ja ristiriitatilanteet. Yleisin haaste ryhmädynamiikassa on, että nuoret ovat saattaneet tuntea toisensa jo ennen päivään saapumista ja nämä kokemukset sitten heijastuvat päivään, jos taustalla on esimerkiksi henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Haastavia ristiriitatilanteita ei tule jättää yksin nuorten ratkottaviksi päivissä, vaan ammattilaisten tehtävän on varmistaa tarvittaessa poikkeuskeinoin, että kaikilla on turvallinen olo päivässä. 

Muutama vinkki: 

 • Sisällytä ohjelmaan liikettä! Alun tutustumisessa tai työskentelyiden välissä kannattaa olla hetkiä, joissa jännitystä voi purkaa kehosta liikkeen avulla. 
 • Muista ruoka ja juoma! Riittävä ruoka liittyy turvallisuuden tunteen rakentumiseen fyysisten tarpeiden täyttymisen kautta. Ilman riittävää turvallisuuden tunnetta, osallistuja ei kykene keskittymään päivässä olemiseen. Yhteinen ruokailu myös rauhoittaa ja ryhmäyttää osallistujia. 
 • Jäähdyttele lopuksi: päivän lopuksi kannattaa ohjata työskentelyä esimerkiksi unelmien, itsetuntemuksen, tsemppauksen pariin esimerkiksi rakentamalla unelmakarttoja, rohkaisulaatikoita, vahvuuspeilejä tms. Tässä työskentelyssä vain mielikuvitus on rajana. Tärkeää on kuitenkin päivän lopussa antaa tilaa katsoa itseä ja omaa tulevaisuutta positiivisesti. 
 • Päivät ovat intensiivisiä, mutta aika loppuu aina kesken. Hyvässä seurassa aika liitää, ja usein saattakin tulla tunne, että aika loppuu. Huolehtikaa, kuka on päivässä kellokallena tarkistamassa, että pysytään ohjelmassa. Muistakaa, että aina voi järjestää seuraavan foorumin jos jää sanottavaa! 
Kansikuva
Kuvassa etualalla kaksi nuorta, jotka välittävät paperin toisilleen. Taustalla näkyy sumeasti muita nuoria.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis