Opioidikorvaushoidossa olevien osallisuuden vahvistaminen rakentamalla polkuja työ-, vapaaehtoistoiminta- ja opiskelumaailmaan

Kurssilla vahvistetaan opioidikorvaushoidossa olevien arjen hallintaa ja sosiaalisia taitoja, löydetään voimavaroja, kohennetaan itsetuntoa sekä kiinnitytään työ-, vapaaehtoistoiminta- tai opiskelumaailmaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Opioidikorvaushoidossa olevien osallisuuden vahvistaminen rakentamalla polkuja työ-, vapaaehtoistoiminta- ja opiskelumaailmaan
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kurssilla vahvistetaan opioidikorvaushoidossa olevien arjen hallintaa ja sosiaalisia taitoja, löydetään voimavaroja, kohennetaan itsetuntoa sekä kiinnitytään työ-, vapaaehtoistoiminta- tai opiskelumaailmaan.

Toteutuspaikka
Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishankkeessa (OK-hanke) ESR 2016–2019). Arvioitu osana koordinaation ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä. hanke (ESR 2015–2017).
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

20.03.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kehittäjien yleiskuvaus toimintamallista löytyy Innokylässä: OK-kurssi/ Tukikohta ry. Tässä Sokra-koordinaation ja hankkeen yhdessä tuotettu kuvaus, jossa on syvennytty erityisesti toiminnan osallisuutta edistävään näkökulmaan.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Osallisuutta vahvistettiin kurssitoiminnan avulla. Työkokeilut toteutettiin hankkeen kumppanuusjärjestössä. Työharjoittelujaksot tehtiin erilaisissa ympäristöissä ja työtehtävissä, järjestöissä, kaupungilla, yrityksessä ja säätiössä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kurssin kohderyhmään kuuluvat kaikki opioidikorvaushoidossa olevat ihmiset ja työharjottelupaikkojen tarjoajat.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

OK-KURSSI TUKEE

OK-kurssilla tarjotaan erityinen tuki ja turvallinen vertais- ja ammattilaisympäristö sosiaalisten taitojen, arjen hallinnan, työelämä- ja opiskelutaitojen vahvistamiseksi. Keskeistä on kokemus siitä, että muut ymmärtävät samankaltaisia haasteita. Kurssin osapuolina ovat osallistujat, jotka toimivat toisilleen vertaisina sekä ammattilainen, joka sovittaa yhteen kurssilaisia ja harjoitteluympäristöjä.

YHTEISÖ JA YHTEISTYÖ

Kurssilla pureudutaan arjen haasteiden työstämiseen ja selättämiseen ja iloitaan yhdessä onnistumisista. Jokainen kurssilainen on osa yhteisöä ja toisaalta etsii ja toteuttaa omaa polkuaan kiinnostuksensa mukaan. Kurssin taustaorganisaatiolla, Tukikohta ry:llä on vankka kokemus kohderyhmän kanssa työskentelystä, hyvät yhteistyöverkostot ja luottamuksellinen yhteistyösuhde muihin hoito- ja palveluntuottajiin sekä opinto- ja työelämäedustajiin. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa mahdollistaa kurssilaisten siirtymisen opintoihin tai työelämään.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

OSALLISUUDEN OSA-ALUEET: KURSSITOIMINTA LISÄÄ OSALLISUUTTA

  1. Osallisuus omassa elämässä
  2. Osallisuus vaikuttamisen prosesseissa
  3. Osallisuus yhteisestä hyvästä

Kurssilaisten osallisuus omassa elämässään vahvistuu kurssin aluksi. Ensimmäisen jakson aikana pyritään erityisesti edistämään arjen hallintaa ja vahvistamaan sosiaalisia taitoja. Osallistujat löytävät voimavaroja, joiden avulla heidän itsetuntonsa kohentuu ja pystyvyyden tunne sekä usko tulevaisuuteen vahvistuvat. Kurssilaisista tulee ryhmän jäseniä. He oppivat osallistumaan yhteisesti sovittuihin tapaamisiin ja saavat apua asioiden hoitamiseksi ja omaan elämäntilanteeseensa vakauttamiseksi. Kurssitoiminnan avulla osallistujien vuorokausirytmi säännöllistyy. (1,2)

Osallisuus vaikuttamisen prosesseissa toteutuu monipuolisesti. Ryhmätoiminta auttaa osallistujia uskomaan, että he voivat tulevaisuudessa tehdä töitä ja opiskella. Työharjoittelupaikoista saatu kokemus siitä, että heihin luotetaan, vahvistaa uskoa itseen ja lisää pystyvyyden tunnetta (1,2). 

Osallisuus yhteisestä hyvästä toteutuu, kun kukin osallistuja pääsee elämäntilannettaan, vointiaan, taitojaan ja jaksamistaan vastaaviin työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoihin. Vastuun saaminen ja kantaminen edistävät tunnetta omasta oystyvyydestä ja luotettavuudesta. (2,3) Kurssilaiset oppivat ottamaan uusia rooleja ja vastuuta toiminnastaan. 

Kurssitoimintaan osallistuneet vaikuttivat toiminnallaan myös työnantajien asenteisiin ja lisäsivät tietoisuutta korvaushoidosta ja korvaushoitolaisista. Kurssilaiset toimivat vastuullisesti eri rooleissa. Asenteet korvaushoitoa kohtaan muuttuivat myönteisemmiksi työnantajien keskuudessa. (3)

Työharjoittelujaksojen aikainen oppimiskokemusten käsittely ryhmässä ohjaajan ja vertaisten avulla auttaa tulevien haasteiden itsenäisessä käsittelyssä ja tukee näin osallistujien mahdollisuuksia toimia aktiivisina kansalaisina, jotka voivat tarjota osaamistaan muille myös jatkossa (3).

 

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja: 

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
 

Sokran arvio toimintamallista: Opioidikorvaushoidossa olevien osallisuuden vahvistaminen rakentamalla polkuja työ-, vapaaehtoistoiminta- ja opiskelumaailmaan

Vinkit toimintamallin soveltajille **

NELJÄN KUUKAUDEN KURSSI

Opioidikorvaushoidossa oleville suunnatulla kurssilla luodaan polkuja työ-, vapaaehtoistoiminta- ja opiskelumaailmaan. Neljän kuukauden pituinen kurssi sisältää neljä vaihetta:

  1. Valmistavan ja motivoivan vaiheen (4 viikkoa) tavoitteena on arjen hallinnan taitojen vahvistuminen, vastuunkannon edistäminen sekä sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen. 
  2. Työelämätaitoja vahvistavassa vaiheessa (4 viikkoa) keskitytään työelämän perustaitoihin ja suoritetaan muun muassa EA1- ja hygieniapassikoulutukset. 
  3. Työharjoittelu kestää kuusi viikkoa. Harjoittelu toteutetaan pääsääntöisesti työkokeiluna esimerkiksi jossakin kumppanuusjärjestössä. 
  4. Tulevaisuutta mahdollistava vaihe kestää kaksi viikkoa. Kahden viikon aikana jokainen saa tulevaisuusvalmennusta. Samalla käydään läpi työharjoittelun palaute, täydennetään ja tarkennetaan jatkosuunnitelmia. 

Kurssilaiset kokoontuvat, työharjoittelujaksoa lukuun ottamatta, neljänä päivänä viikossa. Kahtena päivänä viikossa keskitytään ryhmätyöskentelyyn. Kaksi päivää jää erilaiselle järjestetylle toiminalle, kuten liikunnalle ja tutustumiskäynneille, joita tehdään työharjoittelupaikkoihin ja päihteetöntä vapaa-ajanviettoa tukeviin paikkoihin. 

Kurssilla opetellaan työelämän pelisääntöjä ja työlainsäädäntöä sekä harjoitellaan työhakemusten ja ansioluettelon tekemistä. Uudet taidot, kuten EA1-kurssilta saatavat taidot, hygieniapassin suorittaminen ja ATK-koulutus lisäävät valmiuksia ja edistävät aktiivista toimintaa esimerkiksi opiskelijana tai työnhakijana. Kurssin psykoedukatiivinen ote tarjoaa valmiuksia ymmärtää itseä ja ympäröivää todellisuutta. Kurssin aikana osallistujat perehtyivät erilaisiin opiskelutekniikoihin ja oppimistapoihin.

TYÖHARJOITTELUJAKSOT

Työharjoittelujaksot voidaan suorittaa työkokeiluna tai vapaaehtoistyönä. Jakson ajalle on tarjolla monenlaisia harjoittelupaikkoja ja tehtäviä. Kehittämistyön aikana harjoittelut toteutuivat ainakin 20 eri paikassa. Jakson pystyi suorittamaan niin järjestössä, kaupungin tehtävissä, yrityksessä tai säätiössä. Ravitsemusalalla tehtävät sijoittuivat ravintolaan, kahvioon tai lounasruokalaan, joissa harjoittelija sai vastuulleen avustavia tehtäviä. Kierrätysalalla ja kirpputoreilla tehtävät sisälsivät lajittelua ja myyntiä ja sähköalan tehtäviä. Järjestöissä tehtävät sisälsivät maalausta ja remontointia, pyörähuoltoa, kiinteistöhuoltoa, apukuljettajana toimimista, tilaisuuksien järjestely- ja ylläpitotehtäviä, palstatoimintaa, hallinnollisia tehtäviä ja puutöitä. Lisäksi tehtäviä olivat muun muassa päihdetyössä vertaistyöntekijänä toimiminen ja nuorisotyön ohjaajan tehtävät.

JATKOPOLUT

Kurssin aikana kurssilaisten kanssa työstetään jatkopolkuja tukeutuen muun muassa harjoittelussa ja työelämässä opittuihin asioihin. Polkuja haetaan osallistujien arjen hallinnan ja opinto- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseksi. Erilaiset työelämäharjoittelussa koetut asiat käydään läpi valmentajan ja vertaisen kanssa. Kokemusten läpikäynti helpottaa jatkossa itsenäistä toimintaa hankalissa tai epäselvissä tilanteissa. Elämän ymmärrettävyys tuo ennakoitavuutta ja lisää pystyvyyttä. Asioista voi selvitä ja haasteet saada haltuun.

Toiminnassa korostuu vertaistuki. Toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa, toteuttamisessa ja kehittämisessä kokemustiedolla on suuri merkitys. Lisäksi yhteiskehittämistä hyödynnettiin kurssin suunnittelussa.

 

KEHITTÄJÄT

Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke (OK) (ESR 2016–2019), jossa päätoteuttajana A-klinikkasäätiö ja tämän mallin vastuutoteuttajana oli Tukikohta ry. Tiina Ranta, tavoitettavissa tiina.ranta(at)hel.fi,  Tukikohta ry / OK-hanke, Tommi Naumanen, Tukikohta ry / OK-hanke, kokemusasiantuntijat ja vertaiset, OK-kurssilaiset, Kehittämispäällikkö Katja Malin-Kaartinen, katja.malin-kaartinen(at)tukikohta.org

Kansikuva
Opioidikorvaushoidossa olevien osallisuuden vahvistaminen rakentamalla polkuja työ-, vapaaehtoistoiminta- ja opiskelumaailmaan toimintamallin kansikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis