Verkkosivusto, joka kokoaa yhteen asukkaan käytössä olevat hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta tukevat tietosisällöt, itsehoidon palvelut sekä sähköisen asioinnin kanavat. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pohteen Digitaaliset palvelut-sivusto
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verkkosivusto, joka kokoaa yhteen asukkaan käytössä olevat hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta tukevat tietosisällöt, itsehoidon palvelut sekä sähköisen asioinnin kanavat. 

Toteutuspaikka
Pohteen kehittämisyksikkö ja tietohallinto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Luotu

29.11.2023

Viimeksi muokattu

07.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Pohteen Digitaalisten palveluiden sivusto kokoaa yhdelle alustalle hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset yhteydenotto- ja asiointikanavat sekä laajasti itse- ja omahoidon sisältöjä. Sivusto auttaa asukkaita löytämään helposti omiin tarpeisiin soveltuvat neuvot ja itsehoitoa tukevat palvelut hyvinvointialueen laajasta sähköisten palveluiden valikoimasta. 

Sivusto on tarkoitettu kaikille Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaille. Sivuston tavoitteena on tarjota digitaalisesti ympäri vuorokauden saatavilla oleva palvelu, joka kokoaa laajasti eri sote-alan digipalvelut asukkaalle yhteen kanavaan sekä tuo itse- ja omahoitoa tukevan tiedon ja palvelupolut asukkaalle helpommin saavutettaviksi. Lisäksi tavoitteena on tukea asukkaan palveluihin ohjautumista, vakioida ja tasalaatuistaa asukkaan digitaalisia hoito- ja palveluprosesseja sekä lisätä asukaslähtöisten digipalvelujen ja teknologian käyttöä hyvinvointialueella. 

Sivuston käyttö perustuu hakutoiminnon hyödyntämiseen. Hakua voi suodattaa kohderyhmän, kunnan ja palvelun kategorian perusteella. Hakutulokset esitetään aihealueittain ja palveluittain. Sivuston sisällöt ovat koonneet terveydenhuollon ammattihenkilöt ja sisällöissä ohjataan hyvinvointialueen omien palveluiden lisäksi kansallisiin terveyspalveluihin sekä kolmannen sektorin järjestämiin digitaalisiin palveluihin. 

Toimintaympäristö **

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue eli Pohde on maantieteellisesti laaja-alue. Pohteeseen kuuluu 30 kuntaa ja noin 416 500 asukasta ja se työllistää yli 18 000 henkilöä. Alueella toimii yli 7000 järjestöä ja yhdistystä sekä yli 50 seurakuntaa ja muita uskonnollisia yhteisöjä. Edellä mainitut tekijät on tärkeä ottaa huomioon hahmottaakseen kehittämistyön toimintaympäristön mahdollisuudet, laajuuden ja moninaiset toimintamallit.

Väestörakenne ja sen kehitys vaikuttavat olennaisesti kehittämistyöhön. Pohteen hyvinvointialueen väestö ikääntyy ja Kansallisen terveysindeksin (THL) mukaan Pohde on sairastavuus- ja työkyvyttömyysindeksiltään Suomen kolmanneksi heikoimmassa asemassa. Hallitusohjelmassa ja Pohteen strategiassa korostuu asukkaiden itsenäinen ja omaehtoinen hyvinvoinnin edistäminen. Pohteen strategian painopisteiksi on nostettu muun muassa yksilö- ja ihmislähtöisyys, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisy sekä digitalisaation hyödyntäminen. Näiden painopisteiden toteutumista voidaan edistää kehittämällä ja käyttöönottamalla hyvinvoinnin edistämisen monialaisten palvelujen yhtenäinen digitaalinen alusta.

Digitaalisten palveluiden sivustolta löytyy helposti hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut sekä sähköiset asiointikanavat. Sivusto tukee Pohteen hyvinvointialueen asukkaita sekä ammattilaisia jokapäiväisessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Digitaalisten palveluiden sivuston avulla terveyttä edistävät tietosisällöt ja palvelut saavat lisää näkyvyyttä ja tulevat asukkaille helpommin löydettäviksi. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sivusto on tarkoitettu kaikille Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaille. Sivuston hakutoiminnossa hakua voi suodattaa kohderyhmien mukaan. Kohderyhmiksi ovat määräytyneet nuoret, ikäihmiset, työikäiset, lapsiperheet ja vammaiset. Sivustolle on kerätty kohderyhmien mukaisesti kohdennettua sisältöä. Hyvinvointialueen asukkaita on osallistettu kehittämistyöhön testaus- ja arviointitilaisuuksien muodossa. Lisäksi asukkaiden kehittämisehdotuksia ja palautetta on kerätty sivuston palautelomakkeen kautta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Digitaalisten palveluiden sivuston valmisteluun on osallistunut laajasti Pohteen sote-ammattilaisia, kehittäjiä ja tietohallinnon edustajia. Sivusto on tarkoitettu pääasiassa hyvinvointialueen asukkaiden mutta myös sote-ammattilaisten hyödynnettäväksi työssään. Sivuston valmistelu on vaatinut yhteiskehittämistä, jota on toteutettu laajassa säännöllisessä verkostossa ja pienemmällä työryhmällä verkostojen välillä. Sivuston valmistelu aloitettiin tammikuussa 2022 ja sivuston ensimmäinen versio julkaistiin käyttöön joulukuussa 2023. Sivuston kehittäminen ja sisältöjen laajentaminen on jatkunut pienemmällä työpanoksella vuoden 2023 aikana. Sivustoa kehitetään jatkuvasti asiakas- ja ammattilaispalautteiden pohjalta. Sivustoa on esitelty Nuorten foorumilla ja Vanhusneuvoston jäsenille ja samalla on kerätty myös palautetta sivuston käyttöä koskien. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sivuston kautta on kerätty palautetta käyttöönotosta lähtien ja lisäksi on järjestetty kaksi testaus- ja arviointitilaisuutta asukkaille. Toisessa tilaisuudessa kohderyhmänä olivat ikäihmiset ja toisessa nuoret. Palautteissa sivusto on koettu hyödylliseksi ja tarpeelliseksi. Esille nousseet kehittämiskohteet liittyvät enemmän sivuston tekniseen toteutukseen kuin sivuston sisältöön.

1. Sivusto tarjoaa asukkaille luotettavaa ennaltaehkäisevää ja itsehoidollista terveystietoa sekä sähköiset asiointi- ja yhteydenottokanavat helposti. Sivusto mahdollistaa hyvinvointialuelaajuisten ja omalle alueelle kohdennettujen sähköisten terveys- ja sosiaalipalvelujen etsimisen ja löytämisen. 
2. Eri toimialueiden ammattilaisten ymmärrys käytössä olevista digipalveluista paranee yli toimialuerajojen. Ammattilainen voi hyödyntää asukkaille suunnattua sivustoa potilas- ja asiakasohjauksessa. 
3. Sivusto mahdollistaa hajanaisten digipalveluiden kokoamisen asukkaalle yhteen näkymään. Tämä tukee hyvinvointialueen strategisia periaatteita. 
4. Sivusto ohjaa asukkaita matalalla kynnyksellä hyödyntämään ennaltaehkäiseviä ja itsehoidollisia sisältöjä, mikä vähentää painetta raskaammista palveluista. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Alueellinen ja tarvittaessa kansallinen yhteiskehittäminen on ehdottoman tärkeää palvelun onnistuneelle suunnittelulle, toteutukselle, käyttöönotolle sekä käyttöön juurruttamiselle. Myös asukkaat on suositeltavaa ottaa mukaan prosessiin alusta lähtien, jotta palvelusta saadaan asukaslähtöinen ja saavutettava. Kehittämisessä kannattaa hyödyntää kehittäjäasiakkaita. 

Kansikuva
ikäihminen istuu pöydän ääressä ja katsoo kannettavan tietokoneen näyttöä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis