Poikkihallinnollinen liikuntaneuvonnan palveluketju

Liikuntaneuvonnan poikkihallinnollisella palveluketjulla sujuvoitetaan asiakkaan palvelupolkua määrittelemällä ja toteuttamalla eri toimijoiden työnjako sekä kriteerit eri tahojen palveluihin ohjautumiseen.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Poikkihallinnollinen liikuntaneuvonnan palveluketju
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikuntaneuvonnan poikkihallinnollisella palveluketjulla sujuvoitetaan asiakkaan palvelupolkua määrittelemällä ja toteuttamalla eri toimijoiden työnjako sekä kriteerit eri tahojen palveluihin ohjautumiseen.  

Toteutuspaikka
Kainuun maakunta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Kainuu
Kuhmo
Kajaani
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Annu Heikkinen

Luotu

16.11.2023

Viimeksi muokattu

27.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **
 • Poikkihallinnollinen liikuntaneuvonnan palveluketju mahdollistaa eri tahojen henkilöstöresurssien ja työntekijöiden osaamisen sujuvan käytön ja asiakkaan tarpeen mukaisen palvelun poikkihallinnollisesti. 
 • Liikuntaneuvonnan palveluketjussa terveyden- ja sosiaalihuollon palveluissa otetaan puheeksi liikkuminen ja tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa riskitekijät kansansairauksiin sairastumiselle sekä työ- ja toimintakyvyn alentumiselle. 
 • Asiakas saa tarvittaessa varhaisen vaiheen ohjauksen- ja neuvonnan terveydenhuollon ammattilaiselta (esim. fysioterapeutti, hoitaja)
 • Matalan riskin asiakas voidaan ohjata suoraan kunnan matalan kynnyksen liikuntaneuvontaan tai liikunnan (kuntosali, vesiliikunta) starttikurssille, kun taas korkean riskin tai jo sairastuneet, moniongelmaiset asiakkaat tai fysioterapeuttista osaamista vaativat asiakkaat ohjataan fysioterapeuttien toteuttamaan liikuntaneuvontapalveluun.
 • Yhdessä sovitulla selkeällä työnjaolla / kriteereillä asiakas osataan ohjata oikean ammattilaisen ohjaukseen (fysioterapeutti / liikunnanohjaaja). 
 • Eri organisaation järjestämiin palveluihin ohjautumista madalletaan pyrkimällä tekemään ilmoittautuminen palveluihin yhdessä asiakkaan kanssa terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla tietoturvallisen sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta, jonka perusteella kunnan liikunnanohjaaja voi ottaa asiakkaaseen yhteyttä. Tämä estää asiakkaiden pois tippumisen palveluiden piiristä. 
 • Vastinparit eri organisaatioista helpottaa palvelupolkujen kehittämistä sekä palveluista tiedottamista. 
 • Poikkihallinnollinen liikuntaneuvonnan palveluketju on tarpeellinen ennaltaehkäisyn näkökulmasta. 
 • Aiemmin ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluiden fysioterapiapalveluista on tarjottu fysioterapeuttien toteuttamaa liikuntaneuvontaa sekä kuntosaliohjausta esim. fysioterapian jatkeeksi. Henkilöstöresurssi toiminnan toteuttamiseksi on kuitenkin vähäinen ja toiminta on keskittynyt korkean riskin asiakkaisiin tai jo sairastuneisiin sekä asiakkaat ovat olleet mahdollisesti jo useita sote-palveluita käyttäviä moninaisine haasteineen. Matalamman kynnyksen liikuntaneuvonta ja matalan kynnyksen liikunnan starttikurssit ovat näin ollen tarpeen, jotta asiakkaat saisivat varhaisemmassa vaiheessa ohjausta ja neuvontaa oman liikkumisen edistämiseen.  
Toimintaympäristö **
 • Kainuu on pitkien välimatkojen maakunta, jossa sosiaali- ja terveydenhuolto palvelut on toteutettu jo pitkään maakunnallisesti (pl. Puolanka.).
 • Maakunnallisesti järjestetyissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (nykyinen hyvinvointialue) fysioterapiapalveluiden alla on ollut palvelutarjonnassa fysioterapeuttien toteuttamaa liikuntaneuvontaa rajatusti koko Kainuun alueella. Asiakkaat ovat ohjautuneet yleisimmin vastaanotolle toiselta terveydenhuollon ammattilaiselta ja asiakkaalla on saattanut olla useita eri terveydellisiä haasteita ja useiden sote-palveluiden käyttöä. 
 • Kainuun kunnat eivät ole aiemmin toteuttaneet matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa tai matalan kynnyksen starttikursseja. Palveluketjun määritteleminen on aloitettu yhteistyössä Kuhmon kaupungin kanssa, jonka liikuntapalvelut tekivät resurssien uudelleen järjestelyjä matalan kynnyksen liikuntaneuvontapalvelun aloittamiseksi kuntalaisilleen. Ns. suljettuja matalan kynnyksen kuntosalistarttikursseja hyvinvointialueen fysioterapiasta ohjautuville asiakkaille on toteutettu Kajaanin kaupungin liikuntapalveluiden toimesta ja niiden suunnittelu on toteutettu yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. 
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
 • Toimintamalli toimii eri tahojen ammattilaisten ja organisaation tukena suunnittelemaan ja määrittelemään omia matalan kynnyksen palveluita sekä eri alan ammattilaisia ohjaamaan asiakasta oikean tasoiseen palveluun. Toimintamallia voidaan monistaa eri paikkakunnille maakunnan alueella. 
 • Palveluketjun määrittely on aloitettu kuvaamalla yhteistyössä henkilöstön kanssa hyvinvointialueen fysioterapeuttien toteuttamat palvelut haastattelemalla työntekijöitä sekä tarkastelemalla tilastotietoja. 
 • Sujuvan palveluketjun asiakastarpeita on selvitetty hyvinvointialueen fysioterapeuteille suunnatulla kyselyllä Kainuun paikkakuntien liikuntapalveluiden soveltuvuudesta sekä tarpeesta fysioterapia asiakkaille. 
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Poikkihallinnollinen liikuntaneuvonnan palveluketju on monistettavissa kaikkiin Kainuun kuntiin, mutta se edellyttää eri tasoisia kuten esim.  matalan kynnyksen liikuntapalveluita mm. kuntien järjestämänä 
 • Palvelupolkujen sujumiseen (mm. tiedottaminen palveluista ja palveluiden kehittäminen) vaaditaan vastinparit hyvinvointialueelta sekä kuntien liikuntapalveluista
 • Maakunnallinen koordinointi liikunnan edistämiseen tarvitsee henkilöstö/työaikaresurssia hyvinvointialueelta toteutuakseen  
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 • Liikuntaneuvonnan osalta toiminta Kuhmon kaupungilla on vasta alkamassa, joten palveluketjun toimivuudesta liikuntaneuvonnan osalta ei ole arviointia. 
 • Kajaanin kaupungin järjestämät matalan kynnyksen kuntosalistarttikurssit fysioterapiasta ohjautuville asiakkaille toteutettiin syksyllä 2023.  Kursseja toteutettiin yhteensä 6 kpl ja asiakkaita ohjautui kursseille yhteensä 16. Asiakkaat, kursseille ohjanneet fysioterapeutit sekä kurssien liikunnan ohjaaja kokivat, että matalan kynnyksen kuntosalistarttikurssit olivat hyödyllisiä ja tarpeellisia. Asiakkaat kokivat matalan kynnyksen starttikurssin olevan riittävä kuntosaliharjoittelun aloittamiseen. Asiakkaat olivat saaneet kipinän kuntosaliharjoitteluun ja ovat jatkaneet harjoittelua kurssin jälkeen. Kurssin liikunnanohjaaja kokenut tekevänsä tärkeää työtä, kun pystyi olemaan asiakkaiden tukena kuntosaliharjoittelun aloittamisessa ja on havainnut, että muullekin liikuntaneuvonnalle /kuntosaliohjaukselle on tarvetta Kajaanin kaupungin liikuntapalveluissa. Palautetta kerättiin kyselyillä ja haastattelulla. 
 • Matalan kynnyksen kuntosalistarttikurssin palautteiden yhteenvedossa ja järjestävän tahon kokemuksissa havaittiin jatkuva tarve matalan kynnyksen kuntosalistarttikursseille fysioterapiasta ohjautuville asiakkaille. Palvelu vakinaistettiin kokeilun jälkeen. 
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Jatkuva vuoropuhelu ja ennakkoluulottomat yhteiskokeilut eri toimijoiden kanssa luo yhteistä ymmärrystä mm. sotepalveluita käyttävien asiakkaiden tarpeista. 

 

Kansikuva
Poikkihallinnollinen liikuntaneuvonnan palveluketju Kainuu

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis