POSOTE20: Ikääntyvien omaishoitajien hyvinvointitarkastukset

Tarkoituksena on tukea sote-palveluissa omaishoitajan toimintakykyä ja jaksamista sekä tunnistaa tuen tarpeita, joihin panostamalla tuetaan omaishoitajan ja -hoidettavan hyvinvointia ja kotona asumista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Ikääntyvien omaishoitajien hyvinvointitarkastukset
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on tukea sote-palveluissa omaishoitajan toimintakykyä ja jaksamista sekä tunnistaa tuen tarpeita, joihin panostamalla tuetaan omaishoitajan ja -hoidettavan hyvinvointia ja kotona asumista.

Toteutuspaikka
Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Katja Myllynen

Luotu

17.02.2022

Viimeksi muokattu

21.02.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa pyritään tukemaan omaishoitajaa hyvinvointitarkastusten avulla. Tarkastuksessa keskitytään erityisesti omaishoitajan jaksamiseen, tuen tarpeiden tunnistamiseen ja omaishoitajan kuormittumisen riskitekijöiden huomioimiseen. Toiminnassa pyritään voimavaralähtöiseen työotteeseen ja asiakkaan aitoon kuuntelemiseen ja kohtaamiseen. Tarvittavia tutkimuksia ja mittauksia tehdään arvioiden niiden tarve yksilöllisesti. Olemassa olevat hoitosuhteet (esim. diabeteskontrollit) eivät ole este tarkastukseen tulemiseen.

Ikääntyneiden omaishoitajien hyvinvointitarkastusten toimintamallissa olennaista on saumaton yhteistyö asiakkaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken. Pilotin aikana olemme tiivistäneet yhteistyötä ikääntyneiden palveluiden asiakasohjauksen ja terveydenhuollon välillä. Yhteiskehittämällä olemme voineet hioa toimintamallia sopimaan niin organisaation kuin asiakkaidenkin tarpeisiin vastaavaksi. Ohessa liitetiedostossa kuva omaishoitajan hyvinvointitarkastuksen palvelupolusta, jossa kuvattuna tarkastuksen kulkua.

Toimintaympäristö **

Ikääntyneiden omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset perustuvat ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annettuun lakiin (980/2012). Työikäisten omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset perustuvat terveydenhuoltolakiin (1326/2010). Tukemalla omaishoitajia tuetaan myös omaishoidettavan kotona olemista.

Pohjois-Savossa ei ole ollut yhteneväistä toimintamallia omaishoitajien hyvinvointitarkastuksiin. Omaishoitajien hyvinvointitarkastuksiin liittyen on tunnistettu selkeä tarve kehittää myös sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyötä. Nykytilassa omaishoitajat jäävät herkästi jaksamista, hyvinvointia ja selviytymistä tukevien palveluiden ja määräaikaistarkastusten ulkopuolelle, vaikka mahdollisuus tarkastuksiin on olemassa. Kehitystyön osana ikääntyneiden omaishoitajien hyvinvointitarkastuksia pilotoidaan Siilinjärvellä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toiminnan kohderyhmänä ovat ikääntyneet omaishoitajat. Ennen toiminnan aloittamista tavoitteena oli osallistua omaishoitajien ryhmätapaamisiin, joissa olisi kerätty tietoa siitä, millaisia toiveita omaishoitajilla on. Korona-aika esti tapaamisten järjestämisen, minkä vuoksi tietoa omaishoitajien tarpeista on koottu työntekijöiltä, jotka työskentelevät ikääntyneiden omaishoitajien ja -hoidettavien parissa. Näiden huomioiden perusteella palvelua lähdettiin suunnittelemaan mahdollisimman helposti saavutettavaksi ja asiakaslähtöiseksi. Pilotoitavassa toiminnassa asiakaspalautetta kerätään aktiivisesti. Toimintaa muokataan ja kehitetään jatkuvasti asiakas- ja työntekijäpalautteiden perusteella.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Pilotoinnin jälkeen omaishoitajien tarkastukset jatkuvat osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Toimintamallia sovelletaan palvelutuotantoon. Inter-RAIN soveltuvuutta käyttöön arviointivälineenä omaishoitajan tarkastuksissa puntaroidaan vielä palvelutuotannossa. Käytettävien työvälineiden arviointia jatketaan jatkokehittämistyössä.

Pilotoinnissa henkilöstöresurssia toiminnan kehittämiseen ja tarkastusten suorittamiseen oli varattuna 0,5 henkilötyövuotta sekä terveydenhoitajan että sosiaaliohjaajan tehtäviin. Normaalissa palvelutuotannossa terveydenhoitajan resurssia omais- ja perhehoitajien tarkastuksiin on varattuna jatkossa 1 työpäivä/vko, omais- ja perhehoitajien määrän ollessa n. 130 henkilöä. Sosiaaliohjaajan osuuden hoitavat jatkossa ikääntyneiden palveluissa asiakas- ja palveluohjaajat osana omaa työtään omaishoitoperheissä. Tarkastuksen tarpeesta keskustellaan aina omaishoitoperheen hoito- ja palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Terveystarkastusta tarjotaan vähintään 2 vuoden välein toteutettavana. Yksilöllisen tarpeen mukaan tarkastus voidaan tehdä tiheämmin ja tarpeen vaatiessa. Uusille omaishoitajille tarkastusta suositellaan heti omaishoitajuuden alkaessa. Ikääntyneiden perhehoitajia on toistaiseksi Pohjois-Savon alueella vielä vähäisesti olemassa. Siilinjärven pilotissa myös heille tarjottiin terveystarkastusta.

Toimintamallia aletaan soveltaa myös Siilinjärvellä perhe- ja vammaispalveluiden omaishoitoperheisiin. Tarkastuksessa käytettävät työvälineet ja toimintatavat poikkeavat hieman ikääntyneiden tarkastuksiin verrattuna, mutta toiminnan päämäärä on sama: tarkoitus on tukea omaishoitajia heidän arvokkaassa työssään.

Perhehoitajien tarkastuksien sisältöä ja toimintamallin kehittämistä koko Pohjois-Savon hyvinvointialueelle jatketaan. Omaishoitajien tarkastuksien pilotoitua toimintamallia jatkokehitetään, muokataan ja laajennetaan käyttöön koko Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Kehittämistyö tehdään osana TULKOTI-hanketta vuonna 2023.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pilotoinnin aikana kohderyhmän kaikkiin omaishoitajiin (Siilinjärven ikääntyneiden palveluiden omaishoitajiin) oltiin yhteydessä ja heistä tarkastuksessa kävi 82 %. Keskeisenä tarkastukseen ohjautumisen onnistumisen tekijänä nähtiin se, että omaishoitajat kutsuttiin tarkastuksiin henkilökohtaisesti soittamalla ja tarjoamalla palvelua. Asiakkailla oli myös itsellään mahdollisuus ottaa yhteyttä ja varata aika, mutta kokemusten perusteella tällä tavoin tarkastuksiin ohjautuu vähäisissä määrin omaishoitajia. Myös asiakkaat itse kokivat hyvänä, että heidät kutsutaan tarkastuksiin henkilökohtaisesti eikä esimerkiksi kirjeellä. Pilotoinnin asiakaspalautteiden perusteella omaishoitajat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakaspalautteissa tapaaminen koettiin erittäin hyödylliseksi (arviointi asteikolla 1-5, keskiarvo 4,86).

Pilotoinnin loppuvaiheessa pystyimme toteuttamaan omaishoitajien ja –hoidettavien vertaistapaamisen, jossa yhtenä keskustelun aiheena olivat omaishoitajien hyvinvointitarkastukset. Asiakkaiden mielestä tarkastukset nähtiin erittäin tärkeänä muotona kiinnittää huomiota omaishoitajien jaksamiseen ja hyvinvointiin. Omaishoitajat olivat kokeneet kohtaamisen ammattilaisen kanssa lämpimänä ja arvostavana ja tulleensa kuulluksi. Tarkastusta pidettiin kokonaisvaltaisena. Tarkastusten säännöllisyys ja tieto, että tarkastukseen on mahdollista päästä tarvittaessa yksilöllisen tarpeen mukaan, nähtiin hyvänä. Tapaamisessa saimme myös kehittämisehdotuksia palveluista: Omaishoitajat kokivat, että esimerkiksi ennaltaehkäisevää ergonomiaohjausta olisi hyvä tarjota kaikille omaishoitajille heti omaishoitajuuden alussa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltaminen vaatii sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta perehtyneisyyttä omaishoitajuuteen, voimavaralähtöistä työotetta ja laajaa ammatillista osaamista. Työskentelyssä ensiarvoisen tärkeää on tulla tutuiksi toimijoiden kesken, jolloin aitoa yhteistyötä ja yhdessä asiakkaan tukemista voidaan toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toiminnan jatkokehittämisessä kannattaa verkostoitua laajasti paikallisten muiden toimijoiden, esimerkiksi järjestöjen tai seurakunnan kanssa, jotka voivat omalla toiminnallaan tukea omaishoitajia. Toimintamallia voidaan soveltaa muun muassa perhehoitajien tarkastuksiin, mutta tarkastuksen sisällön painopisteitä ja työvälineitä täytyy tällöin muokata vastaamaan kohderyhmän tarpeita.

Kansikuva
POSOTE20 kuva ja Ikääntyneiden omaishoitajien hyvinvointitarkastukset pilotin tiedot

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis