Yhdessä ajan (monitoimijaisen yhteistyömallin) tavoitteena on monialainen ja yhteentoimiva perhekeskusverkosto, jossa perheet saavat sopivaa tukea arkeensa ennaltaehkäisevästi ja varhain yhdellä yhteydenotolla. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Yhdessä aika
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhdessä ajan (monitoimijaisen yhteistyömallin) tavoitteena on monialainen ja yhteentoimiva perhekeskusverkosto, jossa perheet saavat sopivaa tukea arkeensa ennaltaehkäisevästi ja varhain yhdellä yhteydenotolla. 

Toteutuspaikka
Pohjois-Savo
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Yhdessä aika- video

Tekijä

Merja Jumpponen

Luotu

25.01.2021

Viimeksi muokattu

29.03.2023
Ratkaisun perusidea **

Yhdessä ajassa keskeistä on ammatillisen asiantuntemuksen ja voimavarojen yhdistäminen lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi. ​Yhdessä aika tarjoaa perhekeskusverkoston ammattilaisille rakenteen yhteistä työtä ja yhteisiä asiakkaita varten. Yhdessä tekemiselle tavoitellaan perheiden parasta, lisätään asiakasosallisuutta ja panostetaan varhaiseen ja ennaltaehkäisevään tukeen.

PROSESSI

Yhdessä aika- prosessi käynnistyy ammattilaisen ja perheen kohtaamisella. Kohtaamisen yhteydessä joko perhe itse tai ammattilainen ottaa puheeksi havaitun asian tai huolenaiheen. Yhteisen keskustelun myötä pohditaan, onko asia sellainen, että sen äärelle olisi hyvä kokoontua useamman kuin yhden ammattilaisen kanssa Yhdessä ajan muodossa. Mikäli perhe kokee Yhdessä ajan hyväksi ideaksi, kokoaa perheen kanssa asiasta keskustellut ammattilainen tarvittavan verkoston koolle sovittuna aikana sovittuun paikkaan. Lähtökohtana on, että perhe itse nimeää toimijat, joita toivoo paikalle Yhdessä ajalle. Ammattilainen voi perheen tukena pohtia, keitä kannattaisi perheen tilanne huomioiden kutsua. Tapaamispaikka pyritään järjestämään perheen toiveen mukaisesti. Myös perhe itse voi pyytää Yhdessä ajan koollekutsumista.

Koollekutsuminen voi tapahtua myös palveluohjauksen/ neuvonnan ja ohjauksen kautta tai muuta väylää pitkin, mikäli näin on kunnassa linjattu. Pääasia on, että ammattilaisten kutsuminen Yhdessä ajalle on aina ammattilaisen vastuulla.

Yhdessä ajalla keskustelua käydään perheen tilanteesta käsin ja pyritään huomioimaan perheen kokonaistilanne hyvinvoinnin tähteä tai Lapset puheeksi- neuvonpitoa hyödyntäen. Yhdessä ajalla perheelle nimetään vastuutyöntekijä, joka toimii perheen yhteyshenkilönä ja vastaakin sovitulla tavalla yhteydenpidosta perheen kanssa ja hän järjestää tarvittaessa seurantatapaamisen. Lue lisää vastuutyöntekijämallista: POSOTE20: Vastuutyöntekijämalli | Innokylä (innokyla.fi)

Yhdessä ajalla perheelle tehdään yhteinen suunnitelma, johon kirjataan konkreettisia asioita, joihin tarvitaan muutosta ja toimenpiteet, joilla näihin muutoksiin päästään. Yhteinen suunnitelma on tarkoitettu pääasiassa perheelle, mutta tarvittaessa suunnitelma voidaan antaa myös muille ammattilaisille. Vastuutyötekijän tehtäviin kuuluu seurata yhteisen suunnitelman toteutumista. Yhteinen suunnitelma on muistio, johon kirjataan vain keskeiset asiat ilman tunnistetietoja. Ammattilaiset kirjaavat tarvittaessa Yhdessä ajan asiakas- ja potilastietojärjestelmiin omien yksiköiden käytänteiden mukaisesti huomioiden lainsäädännön. Kirjaamisen apuna voi hyödyntää THL:n julkaisua: Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä.

Yhdessä ajan jälkeen perhe ja vastuutyöntekijän välinen yhteistyö jatkuu sovitusti sovitulla tavalla. Tavoitteena on, että Yhdessä ajan myötä perheen arki muuttuisi sujuvammaksi.

 

Toimintaympäristö **

Yhdessä ajan kehittäminen ja käyttöönotto sekä yhteistyö- ja konsultaatiokäytänteiden määrittäminen osana Yhdessä aikaa on osa tulevaisuuden sotekeskus-ohjelman toimenpiteitä Pohjois-Savossa. Mallia on kehitetty ja kokeiltu jo LAPE-hankkeen aikana.

Yhteistyötä on hankkeen aikana tehty Pohjois-Savon kuntien kanssa. Kehittämistyötä tehtiin yhdessä kuntien perhekeskusverkostojen (si-sote-järjestöt & seurakunta), asiakkaiden ja Tulevaisuuden sote-keskus- hankkeen muiden perhekeskuskehittäjien kanssa. Yhteistyö- ja konsultaatiokäytänteiden osalta kehittämistyötä tehtiin myös muiden keskeisten yhdyspintapalvelujen kanssa (kts. kuva).

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Yhdessä ajan kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja perheet sekä perhekeskuksen että perhekeskusverkoston ammattilaiset.

Perheitä on osallistettu eri puolilla maakuntaa käynnistyneissä Yhdessä ajan kokeiluissa erityisesti asiakaspalautteen muodossa. Perheet ovat olleet osallisena lisäksi toimintamallin suunnittelussa ja kokeiluissa. Yhdessä aika itsessäänkin osallistaa perheitä monitoimijuuden näkökulmasta. Perheet saavat olla vaikuttamassa yhteiseen työskentelyyn koko Yhdessä aika- prosessin ajan.

Aisiakasymmärrystä kerättiin lisäksi asiakashaastatteluilla, joissa käytiin keskustelua vanhempien kokemuksista monitoimijaisesta yhteistyöstä, palvelusta toiseen siirtymisestä ja puheeksiotosta. 

Maaliskuussa 2023 toteutettiin kehittämistyön päätteeksi vielä sähköiset työntekijä- ja asiakaskyselyt liittyen Yhdessä ajan kokemuksiin. 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Jotta Yhdessä aika juurtuu osaksi perhekeskusverkoston työtä, tulee Yhdessä ajan käyttöönottoon, johtamiseen, arviointiin ja seurantaan liittyvistä asioista sopia palvelutuotannossa ja jakaa vastuut. Kyseiset asiat tulee kuvata myös hyvinvointialueen perhekeskustoimintasuunnitelmaan ja muihin tarvittaviin asiakirjoihin. 

Viestinnän rooli Yhdessä ajan juurtumisessa on merkityksellistä. Yhdessä ajasta on hyvä viestiä eri kanavissa ja viestinnän tulee olla säännöllistä. Työntekijöille tulee mahdollistaa keskustelu Yhdessä aikaan liittyen ja henkilöstön näkemyksiä ja mielipiteitä kannattaa hyödyntää Yhdessä ajan kehittämiseksi alueella.

Yhdessä ajan käyttöönoton osalta johdon sitoutuminen on erityisen tärkeää. Ilman johdon mukanaoloa, käyttöönoton onnistuminen on haastavaa.  Liitteenä kuva perhekeskusmenetelmän systemaattisesta käyttöönotosta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yhdessä ajan käyttöönoton tilanne eteni tavoitteen mukaisesti. Keväällä 2023 Yhdessä aika oli joko kokeilussa tai juurtumassa osaksi perustoimintaa 15 Pohjois-Savon kunnassa.  Liitteenä olevasta kuvasta voidaan nähdä, miten käyttöönotto on edistynyt vuosien 2021-2023 aikana. Arvioinnin tukena on käytetty käyttöönoton tilanteeseen liittyvää 5-portaista mittaristoa. 

Yhdessä aikoja järjestettiin 2v ja 3kk kestävän kehittämistyön aikana 222kpl. Hankkeen aikana huomattiin, että kaikkia Yhdessä aikoja ei raportoitu sähköiselle lomakkeelle johtuen mm. inhimillisistä unohduksista tai arjen kiireestä, joten lopullinen lukema on varmasti suurempi.

Yhdessä ajan käyttöönottoa on tarkoitus edistää RRP-hankkeessa osana lapsiperheiden saatavuuden ydinprosessin kehittämistä. Tulevaisuuden tavoitteena on, että malli juurtuu osaksi perustoimintaa koko Pohjois-Savon alueella siten, ettei hanketyöntekijöitä enää tarvita toimintamallin käyttöönoton edistämiseksi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Osaamistarpeet

Monitoimijaisen yhteistyön osaamistarpeita kartoitettiin 1/2021 niin henkilöstön kuin johdonkin osalta sähköisellä kyselyllä. Tarkempi kuvaus liitteenä.

Henkilöstön keskeiset osaamistarpeet: 

 1. Oikea asennoituminen
 2. Yhdessä ajan tunteminen ja ymmärtäminen sekä hyötyjen tunnistaminen ja käyttöönottoon sitoutuminen
 3. Tunnistamisen ja puuttumisen taito​
 4. Puheeksi ottamisen taito
 5. Kohtaamis- ja vuorovaikutustaidot​
 6. Asiakaslähtöinen työote ja osallisuuden huomioiminen
 7. Yhteistyötaidot
 8. Palveluiden koordinoinnin taito

Johdon keskeiset osaamistarpeet: 

 1. Informointi ja sitoutuminen
 2. Vuorovaikutustaidot
 3. Yhteensovittava johtaminen
 4. Verkosto- ja muutososaaminen

 

Resurssit

Lähtökohtaisesti Yhdessä ajan käyttöönotto ei vaadi lisäresurssia, sillä Yhdessä aika antaa selkeämmän rakenteen ja käytännöt monitoimijaiselle yhteistyölle, jota on aikaisemmin tehty hyvin eri tavoin. Yhdessä ajan käyttöönoton alkuvaiheessa aikaa menee luonnollisesti kunnassa käytäviin keskusteluihin palvelujen välillä ja Yhdessä ajan rakenteiden sopimiseen. Lisäksi henkilöstön perehdyttämiseen toimintamallin osalta tulee varata tarvittava aika.

Sovellettavuus

Yhdessä aikaa voi hyvin soveltaa myös eri ikäryhmille ja eri toimintaympäristöihin perusperiaatteiden osalta. 

Kansikuva
Yhdessä aika

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis