Systeeminen työote sosiaali- ja terveyskeskuksen moniammatillisessa tiimityössä Päijät-Hämeessä

Systeeminen työote kuuluu sosiaali- ja terveyskeskuksessa kaikille ammattiryhmille. Siinä asiakas ja hänen elämäntilanteensa nähdään kokonaisuutena, jossa kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. Kun yhtä osaa muutetaan, voi koko asiakkaan systeemissä tapahtua myönteinen muutos. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Systeeminen työote sosiaali- ja terveyskeskuksen moniammatillisessa tiimityössä Päijät-Hämeessä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Systeeminen työote kuuluu sosiaali- ja terveyskeskuksessa kaikille ammattiryhmille. Siinä asiakas ja hänen elämäntilanteensa nähdään kokonaisuutena, jossa kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. Kun yhtä osaa muutetaan, voi koko asiakkaan systeemissä tapahtua myönteinen muutos. 

Toteutuspaikka
Sosiaali- ja terveyskeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Mark Hovi

Luotu

10.12.2022

Viimeksi muokattu

23.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli on kuvattu tiivistetysti oheisessa esityksessä. 

Toimintaympäristö **

Toimintaympäristönä ovat Päijät-Soten oman toiminnan sote-keskukset. Tulevaisuuden sote-keskus -hanke on osa sote-uudistusta ja Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta.

Työotteen ytimessä on systeemisesti toimiva sote-keskuksen moniammatillinen tiimi, joka voi koostua lääkäristä, sairaanhoitajasta ja kuntoutuksen tai sosiaalialan ammattilaisesta. Asiakkaan tarpeiden ympärille koottu tiimi pohtii yhdessä mitä on ongelmatilanteiden takana ja etsii yhdessä keinoja, jotka voisivat auttaa. Juurisyy esimerkiksi asiakkaan toistuviin sote-keskuskäynteihin voi olla muu kuin syy, jonka vuoksi asiakas on hakeutunut vastaanotolle. Systeemisen työotteen mukaisesti toimiva tiimi tarkastelee niitä asiakkaan tilanteen taustalla olevia tekijöitä, jotka eivät ole näkyvissä. Systeemisen työotteen käyttö tukee sosiaali- ja terveyskeskuksessa käytössä olevaa moniammatillista tiimimallia ja vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä asiakastyötä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaat, jotka on tunnistettu paljon palveluita käyttäviksi, l. monipalveluasiakkaiksi ja jotka ovat antaneet suostumuksensa systeemisen työotteen mukaiseen työskentelyyn. Tarkoituksena on kerätä jatkossa asiakaspalautetta asiakasymmärryksen lisäämiseksi. Asiakaspalautteen keräämisen suunnittelussa tulee olemaan mukana kehittäjäasiakas.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin juurruttamista ja käyttöönottoa on tuettu järjestämällä systeemisen työotteen koulutukseen aiemmin osallistuneelle henkilöstölle kertauskoulutuksia. Sosiaali- ja terveyskeskuksen moniammatillisten tiimien käyttöön on laadittu loppuvuodesta 2022 systeemisen työotteen käsikirja. Systeemisen työotteen käyttöönotto osaksi monipalveluasiakkaiden polkua edellyttää kertauskoulutusten järjestämistä henkilöstölle myös jatkossa ja tarvittaessa tiimeihin suuntautuvaa jalkautuvaa työtä. Keskeistä on tunnistaa systeemisestä työotteesta hyötyvät monipalveluasiakkaat.

Toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö pohjautuu johdon tukeen ja yhteiseen ymmärrykseen siitä, mitä toimintamallilla tavoitellaan.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Arvioinnin tulokset kuvataan myöhemmin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Käytänteiden juurruttaminen tiimityöhön vaatii pitkän aikavälin kehittämistä ja kouluttamista sekä jatkuvaa käytönaikaista jalkautuvaa tukea. Systeeminen työote ei sovellu kaikkiin asiakastarpeisiin. Systeemisen työotteen kouluttajia voidaan pitää juurruttamisen kannalta kriittisenä resurssina. Mikäli kouluttajia ei ole käytettävissä, täydennyskoulutusten ym. järjestäminen voi osoittautua haasteelliseksi. Systeemisen työotteen kouluttamisen tulee olla koordinoitua ylisektorisesti. Suosituksena on, että kouluttajista koottaisiin pooli, jota voitaisiin yhteisesti sopien käyttää siellä, missä koulutustarpeita on. 

Kansikuva
Viisi ihmistä pöydän ympärillä keskustelemassa (piirros)

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed