Tasapainon mittaussovelluksen hyödyntäminen ikäihmisten palveluissa

Tasapainon mittaussovellusta hyödynnettiin osana asiakkaiden toimintakyvyn arviointia ja kaatumisen ennaltaehkäisyä. Tulosten mukaan sovelluksen käyttö on hyödyllistä ennaltaehkäisevissä palveluissa, kuten ikäneuvolassa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tasapainon mittaussovelluksen hyödyntäminen ikäihmisten palveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tasapainon mittaussovellusta hyödynnettiin osana asiakkaiden toimintakyvyn arviointia ja kaatumisen ennaltaehkäisyä. Tulosten mukaan sovelluksen käyttö on hyödyllistä ennaltaehkäisevissä palveluissa, kuten ikäneuvolassa.

Toteutuspaikka
Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Ikäihmisten palvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Sanna Koivikko

Luotu

14.02.2022

Viimeksi muokattu

21.12.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kyseessä on CE-merkitty lääkinnällinen laite, joka muodostuu Movesense-sensorista ja SIM- kortillisesta tablettiin ladatusta mobiilisovelluksesta. Rintakehälle asetettavalla sensorilla arvioidaan kehon huojuntaa. Sovellus sisältää viitearvot työikäisille. Kohderyhmänä olevien ikäihmisten viitearvot tarkistettiin kokeilun aikana paperitulosteelta. Sovelluksessa on valittavana viisi eri mittausasentoa, joista kahdelle löytyy ikäihmisten viitearvot (jalat yhdessä sekä yhden jalan seisonta). Asiakkaalle toteutettiin mittaus jalat yhdessä kovalla jalalla, silmät auki ja silmät kiinni. Lisäksi asiakkaille tarjottiin mahdollisuutta mittaukseen pehmeällä alustalla sekä yhden jalan seisontaa. Mittaustulosten läpikäynnin yhteydessä asiakkaille ohjeistettiin yritykseltä tilattujen, Oulun kaupungin verkkosivuilta saatavien, tasapainoharjoitusvideoiden käyttö.

Toimintaympäristö **

Suomessa väestö vähenee ja ikääntyy tulevina vuosikymmeninä, samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. Suomen vanhuspoliittisena linjauksena on tukea ikäihmisten kotona asumista, myös säännöllisten palvelutarpeiden ilmaantuessa. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 asettaa yhdeksi keinoksi ikäystävällisen Suomen tavoittelussa digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen. Hallituksen linjaamassa sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. 

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden tavoitteena on, että ikäihminen pystyy elämään ja asumaan kotonaan mahdollisimman toimintakykyisenä ja turvallisessa ympäristössä pitkään ja hän pystyy ylläpitämään mahdollisimman itsenäisesti terveyttään ja hyvinvointiaan. Lisäksi tavoitteena on, että asukaskohtaiset kustannukset laskevat ikäihmisten palveluissa ja ikäihminen saa sairaanhoidollisen ja lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon oikeaan aikaan kotona tai palvelukodissa.

 

Lähteet:

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi

Ikävoimainen Oulu - Oulun kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma 2021–2030

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Liikuntakoordinaattorin asiakkaita ovat Oulun kaupungin ikäihmiset, jotka pääsääntöisesti eivät vielä ole palveluiden piirissä. Hän toteuttaa kotikäyntinä tai vastaanotolla kokonaisvaltaisen toimintakykyarvion, joka sisältää kaatumisvaara-arvion. Tasapainon mittaussovellus oli liikuntakoordinaattorin käytössä vuoden 2022.

Kotikuntoutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat yli 65-vuotiaat uudet säännöllisen kotihoidon asiakkaat. Jakson alussa kuntoutujan kokonaistilanne arvioidaan moniammatillisesti kotikuntoutustiimin toimesta. Yhdessä asiakkaan kanssa he laativat asiakkaalle kuntoutussuunnitelman. Tasapainon mittaussovellusta käytettiin alkuvuodesta 2022 osana kotikuntoutuksen asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn arviointia.

Ikäneuvolan hyvinvointitapaamisiin on kutsuttu 68-vuotiaita oululaisia. Tapaamisen tavoitteena on selvittää ikääntyvän kuntalaisen terveyentilaa ja hyvinvointia kokonaisuutena. Asiakkaille tarjottiin mahdollisuutta tasapainon mittaukseen sovelluksen avulla osana hyvinvointitapaamista elokuusta 2022 alkaen.

Oululaisille ikäihmisille tarjottiin mahdollisuutta tasapainomittaukseen myös tapahtumissa, kuten SeniorSurf-päivässä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kokeilu toteutettiin Oulun kaupungin ikäihmisten palveluissa vuoden 2022 aikana. Tasapainon mittaussovelluksen käyttö aloitettiin tammikuussa liikuntakoordinaattorin ja kahden kotikuntoutuksen fysioterapeutin työvälineenä. Kokeilu siirrettiin Ikäneuvolaan kesän jälkeen. Lisäksi tasapainomittauksia toteutettiin yksittäisille asiakkaille eri tapahtumissa. Käytössä oli kaksi laitetta ja kolme lisenssiä. Laitteen käyttäjän tulee osata asettaa sensori oikeaan kohtaan asiakaskohtaisesti. Sovelluksen sujuva käyttö vaatii koulutuksen ja toistuvia mittausten tekemisiä. Asiakkaan on kyettävä seisomaan ilman tukea.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tulokset

Mittauksia kotikuntoutuksessa 11, liikuntakoordinaattorilla 11, ikäneuvolassa 18, messuilla ja tapahtumissa noin 71 asiakkaalle. Yhteensä mittauksia tehtiin 111 asiakkaalle.

Sovelluksen avulla havaittiin paremmin tasapainon osa-alue, jossa asiakkaalla on haasteita. Tulosten esitys visuaalisessa muodossa, värikoodein, toimi asiakkaille kannustimena. Tasapainon mittaussovelluksen käyttöä kotikuntoutuksessa ei koettu hyödyllisenä asiakkaiden huonon toimintakyvyn vuoksi. Seniorineuvolassa ja tapahtumissa toteutetuissa tasapainomittauksissa asiakkaat olivat parempi kuntoisia ja kiinnostuneita omista tuloksistaan. Asiakkaat kertoivat mittauksen motivoivan heitä aktivoitumaan tasapainon harjoittelusta kaatumisen ennaltaehkäisemiseksi.

Mittaustapahtuman ja tulosten pohjalta käyttäjät pääsivät keskustelemaan tasapainon vaikutuksesta kaatumisiin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Sovellus konkretisoi huojunnan tarkemmin kuin manuaalinen mittaus. Käyttäjät kokivat, että numeeristen ja värikoodattujen tulosten avulla oli helpompi motivoida asiakasta tasapainoharjoitteluun. Mittaustulosten avulla käyttäjien oli helppo todentaa asiakkaille aistien vaikutusta tasapainoon. Esimerkiksi silmät kiinni tehdyssä mittauksessa havaittu huojunta tuki keskustelua yövalon tarpeellisuudesta. Tulosten tulkinta koettiin haasteelliseksi, kun ikäihmisten viitearvot piti tarkistaa erilliseltä paperilta. Lisäksi kaivattiin ikäihmiselle lisää viitearvoja, jotta on mahdollista testata kaikki asennot. Tällä hetkellä viitearvot ovat saatavilla kahteen mittausasentoon viidestä.

Käyttökustannukset ovat kohtuulliset. Käyttäjät havaitsivat satunnaisesti yhteysongelmia käyttöpaikasta johtuen, mutta kokivat toimintavarmuuden hyvänä. Kokeilun aikana ei ilmennyt teknisiä ongelmia tai haasteita. Sovelluksessa numeerinen tulos on pienellä fontilla eikä sovelluksessa ole mahdollista suurentaa näkymää. Tämä toi haasteita tulosten tulkintaan. Käyttäjä tarkistaa luvun perusteella tuloksen sijoittumisen 65–85-vuotiaiden viitearvoissa erillisestä paperitulosteesta. Käyttäjä saattaa lukea pienellä fontilla olevan lukuarvon väärin, mikä lisää virheellisen tuloksen mahdollisuutta. Ikäihmisille olisi helpompi esittää tuloksia, jos olisi vain yksi selkeä kaaviokuva esitettävänä.

 

Johtopäätökset

Tasapainon mittaussovellus soveltuu ikääntyneille, joilla on vielä hyvä fyysinen toimintakyky. Tällä hetkellä kotikuntoutuksen asiakkaat ovat liian heikkokuntoisia, jotta sovelluksesta olisi hyötyä kotikuntoutuksessa. Sen sijaan se sopii ikääntyneiden asiakasryhmässä paremmin nuoremmille, juuri eläkkeelle jääneille asiakkaille kaatumisten ennaltaehkäisyn ja motivoinnin työkaluna. Asiakkaalle voidaan tulosten perusteella ohjata tasapainoharjoitusten tekoa itsenäisesti. Harjoittelu tukee kaatumisen ennaltaehkäisyä. Sovellus näyttää tulokset digitaalisesti ja visuaalisesti, joka on tarkempi ja havainnollistavampi kuin manuaalisesti tehty mittaus.

Jotta sovelluksen käyttö voisi jatkua seniorineuvolassa, tulisi palveluprosesseja muuttaa. Asiakkaille tulisi olla tarjolla erillinen fyysisen toimintakyvyn arviointikäynti, jotta olisi enemmän aikaa keskustella liikuntatottumuksista sekä käsitellä mittaustuloksia ja antaa liikuntaohjausta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Jos asiakkaalla pitkälle edennyt muistisairaus, testaajan on näytettävä mittausasennot uudestaan useamman kerran. Mittaukset ovat aikaa vieviä, minkä seurauksena heikkokuntoisempi asiakas väsyy ja mittaukset voivat jäädä kesken.

Kansikuva
Tasapainon mittaussovellus

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis