Tekijän polku -osatyökykyisten rekrytointi, työllistäminen, mentorointi ja jatkopolutus

Tekijän polku -hankkeessa palkataan  osatyökykyisyyden perusteella päihde- ja rikoskuntoutujia Paikka auki II -avustusohjelman varoin Kalliolan Setlmentti ry:n yleishyödyllisen toiminnan avustaviin tehtäviin. Työllistyjiä tuetaan yksilö- ja ryhmätyöhönvalmennuksilla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tekijän polku -osatyökykyisten rekrytointi, työllistäminen, mentorointi ja jatkopolutus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tekijän polku -hankkeessa palkataan  osatyökykyisyyden perusteella päihde- ja rikoskuntoutujia Paikka auki II -avustusohjelman varoin Kalliolan Setlmentti ry:n yleishyödyllisen toiminnan avustaviin tehtäviin. Työllistyjiä tuetaan yksilö- ja ryhmätyöhönvalmennuksilla.

Toteutuspaikka
Kalliolan Setlelmentin yksikön Espoossa ja Helsingissä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

03.06.2020

Viimeksi muokattu

01.10.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Päihdekuntoutujien ja muiden osatyökykyisten työllistymistä avustaviin tehtäviin tuetaan mentoroinnilla. Mentorointi toteutetaan yksilötyöhönvalmennuksen ja ryhmätyöhönvalmenuksen keinoin.

Tekijän polun mallit on suunnitellut ja koonnut Valmentaja Josefiina Viitamäki yhteistyössä Tekijän polun työllistettyjen (11 henkilöä), työllistyjien esihenkilöiden, Kalliolan henkilöstöhallinnon ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toimintaympäristö **

Työttömäksi joutuminen vaikuttaa haitallisesti yksilön minäkuvaan, itsetuntoon, stressin lisääntymiseen, hyvinvoinnin heikkenemiseen, yksinäisyyteen ja päihteiden käyttöön.

Päihteiden käyttö yhteydessä työmarkkina-asemaan. ja työttömyys johtaa elintapojen polarisoitumiseen. Työttömät ovat muita väestörymiä useammin alkoholin suurkuluttajia ja yli puolet päihdehuollon huumeasiakkaista ovat työttömiä. Työttömänä päihteiden kulutus kasvaa.

Rikostaustaisten haasteina on asunnottomuus, päihderiippuvuus, mielenterveyden häiriöt, rikoksen uusitumisriski, tukiverkoston pirstaleisuus, velka, mielekkään tekemisen puute, ammatillisen koulutukse ja työkokemuksen puute.

Työ liittyy vahvasti osallisuuteen yhteiskunnassa: riittävään toimeentuloon, hyvinvointiin, toiminnallisuuteen ja yhteisöön kuulumiseen.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tekijän polku- hankkeessa työllistettiin osatyökykyisiä ensisijaisesti työllistetään päihde- ja rikosseuraamustaustaiset. Suurimmalla osalla työllistyjillä oli ollut päihdehuollon kuntouttava palvelu Kalliolan asumisyhteisöissä tai Vahvasti tukien -rikoskuntoutuksessa.

Asiakasnäkökulma huomioitiin: Asiakas kertoo millaista työtä hän voisi tehdä ja aloittaa työt ja millaista tukea työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin hän työvalmentajalta ja työntantajalta toivoo.. Asiakas perehtyy työtehtäväänsä, tunnistaa osaamistaan, saa itsetuntemusta, oppii arjen ja työelämäntatoja. Asiakas suorittaa näyttötutkintoja, tunnistaa kiinnostuksen kohteensa, löytää urasuuntansa ja hakeutuu opintoihin tai avoimille työmarkkinoille. Asiakas osallistuu yksilö- ja ryhmätyöhönvalmennuksiin, joissa hän pystyy osallistumaan ja jakamaan kokemuksiaan ja tietoaan. 

Päihdehuollon ammattilaisnäkökulma huomioitiin: Lähettävä taho suosittelee asiakasta, jolla on työllistymisen valmiudet. Työvalmentaja arvioi asiakkaan potentiaalin työllistymiseen ja esihenkilö arvioi työllistyjän sopivuuden työtehtävään ja tiimiin. Esihenkilö hoitaa työnantajan velvollisuudet ja valmentaja tukee yksilö- ja ryhmätyöhönvalmennus mallilla asiakasta. Valmentaja tukee ja neuvoo myös esihenkilöa ja työpaikkaohjaajia. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Malli tarvitsee toteutuakseen:

 • Työntekjän tarve yksikössä
 • Työllistyjän työvälineet, työtilat, palkka ja työnantajakulut
 • Esihenkilöntyö
 • Mentorin/työhönvalmentajan työskentelyä 4-8h/kk/työllistyjä (5-10%työaika), työvälineet, työtilat, palkka ja työnantajakulut
 • Rahoitus
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lyhyt yhteenveto käytännön tuloksista ja johtopäätöksistä 

Tekijän polku hankkeen jatkotyöllistymistulokset: 27% tekee työtä yrityksissä avoimilla työmarkkinoilla 45% on suunnitteilla jatkopolkuja muilla rahoituksilla järjestössä ja tekevät opintoja näyttötutkintoina 9% opiskelu- ja työpaikan haku toisella paikkakunnalla 9% aloittaa työkokeilun, josta mahdollisuus työllistyä 18% muu / poissa työmarkkinoilta Kyselytulosten mukaan työllistettyjen elämänlaatu oli parantuntu ja he kiinnittivät enemmän huomiota terveyteen.

Positiivinen muutos: omien asioiden hoitaminen, epäonnistumisen sietokyky, omien vahvuuksien havaitseminen ja esilletuominen, oma jaksaminen, tietotekniset taidot ja oman työn organisointi ja suunnittelu oli lisääntynyt. Kokemus yksilötyöhönvalmennuksen ja valmennuksien apu urasuunnitteluun ja jatkotyöllistymiseen hyödyllisyydestä oli lisääntynyt.

Palautekyselyn tulokset työllistyneille: Yksilötyöhönvalmennus on koettu tukevan omien kiinnostuksenkohteiden, vahvuuksien tunnistamiseen ja työnhaussa. Samaten valmentajalta on saatu tukea haastaviin tilanteisiin, uusia ajatusmalleja ja konkreettisia neuvoja. Valmennukset ovat lisänneet työllistyjien työhyvinvointia ja mahdollistaneet yhtäaikaisen työssäkäynnin ja toipumisen. Ryhmätyöhönvalmennus on lisännyt ryhmätyöskentelyn taitoja, erilaisten näkökulmien pohtimista, vertaistukea, rentoutta työntekoon, uusien hyödyllisten taitojen oppimista ja positiivista työviihtyvyyttä. Valmentajan tuki on tuonut asiallista tietoa työmaailmasta, selvyyttä asioihin, lisää mahdollisuuksia, omien haitallisten ja virheellisten uskomusten työstämistä, parantanut vuorovaikutusta esimiehen kanssa, poistanut epäonnistumisen maun, iloa, tsemppiä, vastauksia, neuvoa, apua ja palveluohjausta. Tekijän polku -hanketta on kuvailtu sanoin: turvallinen, yhteisöllinen, kannustava, avoin, tuki, rento, välittävä, onnistuminen, vastuu, verkostot, työsuhde, palkka, siirtymä ja awesomness.

Tekijän polku -hankkeessa saatu tuki: koko Tekijän polku -hankkeen paketti on madaltanut kynnystä lähteä avoimille työmarkkinoille. Työyhteisö ja valmentaja on tsempannut uusien haasteiden kohtaamisessa niin työssä kuin arjessa. Hankkeessa on saatu työllistymiseen kokonaisvaltainen tuki, jossa kaikesta voi puhua. Usko omaan pärjäämiseen ja elämän jatkamiseen kurjuuden jälkeen on lisääntynyt. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Mentoroin/työhönvalmentajan osaaminen on hyvä olla laajaa, mahdollisuuksia etsivää ja sallivaa.
 • Mikäli työllistyjälle ei ole hänen työuratoiveensa mukaista koulutusta tulee koulutuksen aloittamisen motivointiin kiinnittää erityistä huomiota. Vähintäänkin jokin ammattitutkinnontutkinnonosa olisi hyvä suorittaa näyttönä työsuhteen aikana.

Työllistyjän mentoroinnin painopisteet vuoden mittaisen työsuhteen aikana:

 • 1kk Työhön perehtyminen, työvälineiden käyttö 
 • 2-3kk Itsetuntemuksen, kiinnostuksenkohteiden ja motivaation herättämäinen ja jatkopolkuajatuksen rakentuminen
 • 4-6kk Jatkopolkuajatuksen vakauttaminen ja työnhaundokumentit (CV, työhakemus/motivaatiokirje)
 • 7-8kk Jatkopolun toimintasuunnitelman laatiminen ja toteutuksen aloittaminen
 • 9-12kk Työsuhde on loppumassa ja jatkopolku tulisi olla jo tiedossa, jossa esteetön ja tuettu siirtymä toteutuu

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis