Terveys- ja hoitosuunnitelmien edistäminen sekä prosessi Kanta-Hämeen hyvinvointialueella

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella halutaan edistää yhdenmukaista terveys- ja hoitosuunnitelman (THS) käyttöä. Yhteinen kansallisen määrittelyn mukainen THS sovellus on omahoidon tuen työkalu. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Terveys- ja hoitosuunnitelmien edistäminen sekä prosessi Kanta-Hämeen hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella halutaan edistää yhdenmukaista terveys- ja hoitosuunnitelman (THS) käyttöä. Yhteinen kansallisen määrittelyn mukainen THS sovellus on omahoidon tuen työkalu. 

Toteutuspaikka
Kanta-Hämeen hyvinvointialue, terveydenhuolto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Leena Onttonen

Luotu

17.05.2023

Viimeksi muokattu

19.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Lifecaressa on kansallisen määrittelyn mukainen  hoitosuunnitelma sovellus, jota hyvinvointialueellamme on lähdetty hyödyntämään terveys- ja hoitosuunnitelmien(THS) laadinnassa. On luotu prosessi jonka mukaan laadinta toteutetaan. Prosessiin on kuvattu myös miten asiakkaan osallistaminen etenee. Monialaisen asiakkuuden työryhmissä on yhteisesti käyty läpi miten eri ammattilaiset voivat sovellusta omassa työssään hyödyntää ja mitä pääasioita/hoidon linjauksia mihinkäkin kohtaan tulee kirjata, jotta se koostaa kaikki tarvittavat pääkohdat asiakkaan hoidosta " yhdelle lehdelle".

Toimintaympäristö **

Asiakkaan kokonaishoidon näkyminen yhdeltä suunnitelmalta on ollut pitkään tavoitteena hoitosuunnitelmien osalta maakunnassa. Valtakunnallisestikin on pohdittu tähän työkaluja ja eri hyvinvointialueilla on otettu erilaisia käytänteitä käyttöön, jotta yhteinen suunnitelma saataisiin näkyväksi ja tukemaan asiakkaan hoitoa. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella arvoina ovat yhdenvertaisuus, asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus ja rohkeus. Terveys- ja hoitosuunnitelma vastaa arvojemme mukaisesti asiakkaan hoitoon ja tukee hoidon toteutumista sekä tukee asiakasta parhaimmillaan omahoidossa. Laissa myös määritellään kenelle hoitosuunnitelma tulisi olla tehtynä. Lisäksi meillä on astunut voimaan hoitotakuu. Hoitosuunnitelma tukee myös hoitotakuun piiriin kuuluvia asiakkuuksia kooten tarpeet, tavoitteet, toteutuksen ja suunnitelman yhdelle lehdelle.

Tavoitteeksi alueellemme on asetettu, että 70%:lle pitkäaikaista tämä tulisi olla tehtynä. Terveys- ja hoitosuunnitelmien laatiminen on alkanut perusterveydenhuollosta ja sen toivotaan etenevän aina erikoissairaanhoitoon saakka osallistaen kaikki ammattiryhmät täydentämään sitä omalta osaltaan asiakkaan asioidessa eri palveluissa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kanta-Hämeessä suunnitelmia on pääsääntöisesti tehty paljon palveluita käyttäville ja monisairaille asiakkaille. Asiakkaita on osallistettu THS esitietojen testaukseen ja heidän kokemustaan on kartoitettu haastattelemalla asiakkaita. Esitietolomakkeen tarkoitus on osallistaa asiakasta oman terveys- ja hoitosuunnitelman laadinnassa ja pohtia omia voimavarojaan itsehoitoon. Kerättyä esitietoa ammattilaiset käyttävät vastaanotoilla suunnitelman laadinnassa. Ammattilaisten kokemuksia on myös haastattelemalla kyselty ja saatu esitietolomakkeeseen tarpeellisia muutoksia ja lisäyksiä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hyvinvointialueelle on pidetty THS koulutukset hoitotyön ammattilaisille monialaisesti. Intraan on ammattilaisille koottu koulutusmateriaalia(videot, power point materiaalit). Ammattilaiset ovat saaneet osallistumisesta merkinnän Herttaan (HR- järjestelmä) ja materiaalia käytetään myös osana uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Esitietolomake(sähköinen ja paperinen ei digitaitoisille) on laadittu osallistamaan asiakasta omaan hoitoonsa sekä pohtimaan omia voimavarojaan ja tuottamaan sen avulla tietoa terveydentilastaan. Tätä tietoa ammattilainen hyödyntää THS laadinnassaan ja se nopeuttaa THS työstämistä. Paikkakunnittain on jalökauduttu myös "osastopalavereihin" ja viety sisäisesti tietoa yksiköihin, kouluttaen uutta ja kerraten vanhaa, jotta THS juurtuminen vakiintuu yksiköissä käytännön työhön.

Hyvinvointialueella on prosessille valittu omistajat(2). Sen ympärille on koottu työryhmä jossa on ammattilaiset eri paikkunnilta(2) edustettuna jotta tiedon juurtuminen jatkuu jatkossakin. Työryhmä kehittää ja jatkaa THS edistämistä jatkossa ja huolehtii kertauskoulutuksista alueella.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ammattilaisten kouluttaminen oli hyvin tärkeää koska THS laadinta vaatii uudenlaisen työtavan omaksumista ja se vaatii ammattilaisille aikaa ja mahdollisuutta rauhassa harjoitella THS laadintaa.

Korona on haastanut prosessin läpivientiä sillä THS työstämiseen käytetty aika vaatii työkirjajärjestelyitä mikä on hidastanut edistämistä. Esitietolomakkeen käyttöön saamisen hitaus(sähköiset järjestelmät) hankaloitti myös juurtumista koska ammattilaisen työstöä helpottava ja aikaa säästävä väline alkuun puuttui. Kehittäjäryhmän palaute ja siellä edistettäväksi päätetyt asiat ovat antaneet pohjaa kehittämisen jatkamiselle ja tarpeelle. Minimi THS laadinta tuli prosessin lähes ollessa valmiina tarpeelliseksi ja sen juurruttamista lähdettiin edistämään kertauskoulutuksin. Ammattilaisille haastavaa kirjaamisesta tekee sen että on osattava löytää kirjattavaksi ne hoidon päälinjaukset jotka hoitoon liittyy. Tarkemmat hoidolliset kuvaukset on kirjattu viittauksin ja löytyvät sisällöllisistä potilasasiakirjamerkinnöistä. Tämän avulla ammattilainen löytää tarkemmat kirjaukset helposti kun viite löytyy. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli vaatii ammattilaisen työpanoksen prosessin läpiviemiseksi. Yhteistyöryhmien perustaminen ja monialaisen asiakkuuden työryhmät sekä nimetty prosessin omistajuus takaavat juurruttamisen onnistumisen mallissa. Esitietolomakkeet helpottavat THS työstämistä ja käytettävyyttä. HR- järjestelmään koulutus- ja ohje materiaalin laittaminen takaa saavutettavuuden ammattilaisille ja kouluttautuminen on helppoa myös uusille työntekijöille. Työryhmän kokoaminen takaa jatkokehittämisen ja kertauskoulutusten pitämisen alueelle.

Lifecaren kansallisen määrittelyn mukainen terveys- ja hoitosuunnitelmasovellus on jo hyvin sovellettavissa THS laadinnassa. Monialaisen asiakkuuden hallintaan se ei täysin sovellu so-te tiedon kirjaamisen yhteiseksi alustaksi, sillä se ei kata sosiaalipuolella tarvittavia rakenteita. TE-puolen kirjaamiseen sitä voi hyvin käyttää. Puutteita käytettävyydessä on kuitenkin huomattu ja niistä laitettu kehittäjille viestiä. Myös alustan hitaus on ajoittain hidastanut laadintaa. THS sovellusta Lifecaressa voi käyttää mille ikäryhmille tahansa THS laadintaan. Se soveltuu niin ikäihmisten palveluihin kuin osastolla laadittavaan hoitosuunnitelmaan ja perussairaiden hoitosuunnitelmien laadintaan.  Lifecaren alustan käyttö vaatii jokaisen asiakasta hoitavan tahon kirjaavan aina ne hoidon pääkohdat ja hoitolinjaukset ja tietojen päivittämisen suunnitelmaan kun niihin tulee muutoksia, muutoin terveys- ja hoitosuunnitelma alusta ei kokoa kaikkien hoitoon osallistuvien tahojen palveluiden ja hoidon tietoa yhteen.

 

Kansikuva
Hoitosuunnitelma prosessi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis