THL:n RAI-järjestelmän käyttöönottomalli palvelunjärjestäjälle tai palveluntuottajalle

THL:n käyttöönottomalli on kehitetty eri organisaatioissa toteutuneita RAIn käyttöönottoja hyödyntäen. Käyttöönoton vaiheet:

 1. Organisoituminen
 2. Orientoituminen
 3. RAI-osaamisen varmistaminen
 4. Asiakkaan RAI-arviointi ja arviointitiedon käyttö
 5. RAI-vertailutiedon käyttö.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
THL:n RAI-järjestelmän käyttöönottomalli palvelunjärjestäjälle tai palveluntuottajalle
Toimintamallin lyhyt kuvaus

THL:n käyttöönottomalli on kehitetty eri organisaatioissa toteutuneita RAIn käyttöönottoja hyödyntäen. Käyttöönoton vaiheet:

 1. Organisoituminen
 2. Orientoituminen
 3. RAI-osaamisen varmistaminen
 4. Asiakkaan RAI-arviointi ja arviointitiedon käyttö
 5. RAI-vertailutiedon käyttö.
Toteutuspaikka
Valtakunnallinen
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus
Tietoa muualla

Tekijä

Rauha Heikkilä

Luotu

04.08.2020

Viimeksi muokattu

07.10.2020
Ratkaisun perusidea **

RAI-käyttöönottomallin tavoitteena on helpottaa RAI-järjestelmän käyttöönottoa. Käyttöönottoprosessi koostuu viidestä vaiheesta. Organisoituminen, orientoituminen ja RAI-osaamisen varmistaminen tapahtuvat ennen varsinaista RAI-tiedon käyttöä.

Palvelutarpeiden laaja-alainen selvittäminen on prosessi, jonka tavoitteena on varmistaa iäkkään henkilön saamien palvelujen tarpeenmukaisuus, mutta myös laatu ja yhdenvertaisuus. Tämä edellyttää systemaattisuutta. Uuden asiakkaan kohdalla huomioidaan, että RAI-arvioinnin tekeminen ohjelmoidaan lähiajan tehtäväksi. Palveluja saavan asiakkaan kohdalla huomioidaan toimintakyvyssä muutokset, ja silloin tehdään myös RAI-arviointi. Muuten asiakkaiden arvioinnit tehdään puolen vuoden välein. Arvioinnin suorittajan on hyvä muistaa käsikirjan tuki tehdessään asiakkaan RAI-arviointia yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti läheisten kanssa.

Toimintaympäristö **

Eduskunta on hyväksynyt muutoksen ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annettuun lakiin. Se sisältää säännöksen RAI-järjestelmän käytöstä iäkkäiden palvelutarpeen arvioinnissa. Laki tulee voimaan 1.10.2020. RAI-arviointijärjestelmän käyttö on aloitettava viimeistään 1.4.2023. Muissa asiakasryhmien palveluissa esimerkiksi vammaispalveluissa voidaan käyttää RAI-järjestelmää, vaikka laki ei vaadi sen käyttöä.

RAI-järjestelmän käyttöönotossa luodaan uusi toimintatapa. Tämä tarkoittaa muutosta ja uuden oppimista. Palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan välillä tarvitaan hyvää suunnittelua, tiedon jakamista ja vuorovaikutusta. Palvelunjärjestäjä voi hyödyntää RAI-arviointijärjestelmästä saatavaa tietoa ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden palvelujen ja hoidon koordinoimisessa. Tieto auttaa myös palvelutuottajien toiminnan valvonnassa, seurannassa ja raportoinnissa. Palveluntuottaja voi tarkastella omaa toimintaansa ja sen laatua. Ammattihenkilöt voivat käyttää RAI-tietoa ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden palvelutarpeen arvioinnissa, palvelu- ja hoitosuunnitelman laadinnassa sekä palvelujen ja hoidon seurannassa. 

RAI-tiedon hyödyntäminen (PDF)

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

RAI-käyttöönottomalli koskee ikäihmisten palveluiden organisaatioita ja niiden johtoa ja henkilöstöä. RAI-käyttöönottomallia voidaan soveltaa vammaispalveluissa.

Johdon tavoitteena on, että organisaatiossa tuotetaan ikäihmisille ja vammaisille henkilöille laadukkaita palveluja. RAI-käyttöönoton alussa johdolla ei ole vielä tietoa siitä, kuinka RAI-tiedolla johtamista toteutetaan. Ammattihenkilöt voivat kokea uuden RAI-välineen käyttöönoton haasteellisena ajankäytön suhteen. Tämän vuoksi organisoituminen on tärkeää. Nimetään RAI-koordinaatioryhmän jäsenet, RAI-koordinaattori ja yksiköiden RAI-vastaavat. Edellä mainitut henkilöt ovat tärkeitä henkilöstölle käyttöönotossa, mutta heidän tukeaan tarvitaan myös siirryttäessä jatkuvaan toimintaan.  

RAI-käyttöönoton organisoituminen alueella (PDF)
Viisi RAI-järjestelmän käyttöönoton vaihetta (PDF)

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

RAI-käyttöönoton vaiheet:

 1. Organisoitumisvaiheessa organisaation ensimmäinen tehtävä on tehdä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa RAI-järjestelmän käytöstä alilisenssisopimus, joka on maksuton.  Organisaatioon nimetään RAI-yhdyshenkilö, jonka tehtävänä on organisoida oman organisaation RAI-arviointitietojen siirto THL:lle puolivuosittain ja huolehtia organisaatiotietojen tarkistamisesta ja ilmoittaa muutoksista THL:ään. Organisaatio hankkii RAI-ohjelmiston ohjelmistotoimittajalta, joita on tällä hetkellä RAIsoft Oy, Apotti Oy, Invian Oy. Ohjelmistotoimittajat perivät omat maksunsa ohjelmistojensa käytöstä. Seuraavaksi organisaatioon muodostetaan RAI-koordinaatioryhmä ja nimetään RAI-koordinaattori ja yksiköiden RAI-vastaavat.  Edellä mainitut ovat tärkeitä henkilöstölle käyttöönotossa, mutta heidän tukeaan tarvitaan myös siirryttäessä jatkuvaan toimintaan.  
  Alilisenssisopimus THL:n kanssa Näin otat RAI-järjestelmän käyttöön -verkkosivulla
  RAI-ohjelmiston hankkiminen Näin otat RAI-järjestelmän käyttöön -verkkosivulla
  Alueellinen RAI-koordinaatioryhmä ja RAI-koordinaattori (PDF)
  RAI-vastaavat (PDF)
 2. Orientoitumisvaiheessa RAI-koordinaattori organisoi ja järjestää henkilöstölle infotilaisuuksia ja vertaiskäyntejä. Infotilaisuuksissa RAI-koordinaatioryhmän jäsenet tuovat esille tavoitteita, joita RAI:n avulla halutaan saavuttaa ja miten RAI-järjestelmän käyttöönotto vaikuttaa työntekijöiden työhön. RAI-koordinaatioryhmän ja henkilöstön välinen dialogia varmistaa onnistuneen RAI-käyttöönoton. RAI-koordinaattorin järjestämät vertaiskäynnit RAI:ta käyttäviin organisaatioihin auttaa löytämään oikeita toimintatapoja ja välttämään mahdollisten virheiden toistamisen.
  Esimerkki henkilöstön infotilaisuuden sisällöstä (PDF)
 3. RAI-osaamisen varmistamisen vaiheessa organisaatio toteuttaa RAI-koulutuksen haluamallaan tavalla. RAI-koulutuksen tavoitteena on varmistaa RAI-arviointien luotettavuus. Lisätietoa koulutuksista ja niiden hinnoista saa koulutusta tarjoavilta tahoilta. Lähiopetusta tukee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta saatavana oleva THL:n verkkokoulu, jossa voit opiskella RAI-välineiden käyttöä ja RAI-tiedon hyödyntämistä. RAI-verkkokoulu on kaikille avoin ja maksuton, mutta edellyttää kirjautumisen.   
  RAI-koulutuksen hankkiminen Näin otat RAI-järjestelmän käyttöön -verkkosivulla
  THL:n RAI-verkkokoulu
 4. Asiakkaan RAI-arviointi ja arviointitiedon käyttö on asiakastyötä.  Laaja-alainen kartoitus ja useiden eri ammattiryhmien osallistuminen arviointiin tuottaa kattavan näkemyksen asiakkaan tilanteesta. Asiakkaan omat näkemykset, toiveet ja tavoitteet tulee huomioida. Siksi asiakkaan RAI-arvioinnissa asiakkaan ja läheisen osallistuminen arviointiin on olennaista. Yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma laaditaan RAI-arviointitiedon pohjalta. Suunnitelmaan kirjataan RAI-arvioinnin tulokset, asiakkaan kanssa yhteistyössä asetetut tavoitteet ja suunnitelma seurannasta. THL:n verkkokoulun kurssi RAI-arviointi on tarkoitettu osaamisen tueksi asiakkaan RAI-arvioinnissa ja palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimisessa. Asiakkaille ja omaisille on hyvä järjestää infotilaisuuksia RAI-käyttöön liittyvistä asioista.
  Asiakkaan RAI-arviointi RAIn käyttö asiakastyössä -verkkosivulla
  Asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelma RAIn käyttö asiakastyössä -verkkosivulla
  THL:n RAI-verkkokoulu
  Esimerkki ikäihmisille ja omaisille järjestettävän infotilaisuuden sisältö (PDF)
 5. Asiakkaiden RAI-arvioinneista koostetaan vertailutietoa.  Vertailutieto on yhteenvetoja ja keskiarvoja, jotka kuvaavat organisaation asiakaskuntaa ja sen tarpeita, sekä palvelujen toimintaa ja muutoksia. Vertailutiedossa ei ole tunnistettavissa yksittäisen henkilön tietoja. Lähijohtamisessa voidaan hyödyntää yksikön RAI-ohjelmistosta saatavaa yksikkötason tietoa tai THL:n yksikkötason RAI-palauteraporttia, jossa on oman yksikön tiedon lisäksi Suomen vertailutietoja. Strategiseen ja taktiseen tietojohtamiseen THL tuottaa vertailutietokantoja. RAI-vertailukehittäminen on oman organisaation toiminnan ja sen tulosten vertailua muihin vastaaviin yksiköihin ja organisaatioihin, tiedon ja osaamisen jakamista sekä jatkuvaa parantamista ja palvelujen kehittämistä. RAI-vertailukehittäminen on yhteisrahoitteista toimintaa, joka edellyttää sopimuksen THL:n kanssa ja josta tulee kustannuksia organisaatiolle. THL:n verkkokoulun RAI-vertailukehittäminen -kurssilla voi tutustua enemmän RAI-vertailutietoon ja vertailukehittämiseen.
  RAI-tiedon käytön tasot: Asiakkaan RAI-arviointi ja vertailutieto (PDF)
  RAI-tiedolla johtaminen -verkkosivu
  RAI-palauteraportti ja RAI-vertailutietokannat RAI-tiedolla johtaminen -verkkosivulla
  THL:n verkkokoulu
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

THL:n RAI-käyttöönottomallin noudattaminen askel kerrallaan mahdollistaa onnistuneen RAI-käytön organisaatiossa. Osaamisen kehittämisessä ja kehittymisessä tehokkaimpia keinoja on yhdessä työssä oppiminen ja tiedon siirtäminen puhumalla ja keskustellen. Tämä tarkoittaa sitä, että

 • hoitajat käyvät yhdessä läpi asiakkaiden RAI-arvioita ja hoitosuunnitelmia työyhteisössä ja keskustelevat arviointiin liittyvistä asioista. Tämä osaltaan vaikuttaa siihen, että RAI-arviointitieto on luotettavaa ja sitä hyödynnetään asiakastyössä.
 • esihenkilön keskeisenä tehtävänä on juurruttaa RAI osaksi hoidon suunnitteluprosessia yksikössään. Esihenkilö huolehtii RAI-arviointien ajantasaisuuden siten, että työvuorosuunnittelussa huomio hoitajien tarvitseman ajan asiakkaan RAI-arvioinnin tekemiseen ja palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimiseen. Esimies tarkastelee RAI-vertailutiedon avulla yksikön toimintaa ja keskustelee yhdessä henkilöstön kanssa tuloksista: ”missä onnistuttiin” ja ”missä on kehitettävää”.
 • johtajien tulee olla perehtyneitä RAI-järjestelmään ja sen tuottamaan tietoon. RAI-vertailutietoa johtajat voivat hyödyntää koko organisaation toiminnan tarkastelussa ja resurssien kohdentamisessa.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Vuorovaikutus ja tiedon jakaminen johdon ja henkilöstön välillä on avaintekijä THL:n RAI-järjestelmän käyttöönottomallin toteuttamiseksi.

Kansikuva
Kuvassa on RAI-välineistö käyttöön viidellä vaiheella.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Maakunnat Kunnat Johtaminen

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ikäihmiset Kehitysvammaiset, vammaiset