Työkyvyn tuen palvelu on suunnattu työikäisille työterveyshuollon ulkopuolella oleville asiakkaille, joilla on jokin työkyvyn tuen tarve.

Asiakkaan tarpeiden mukaisesti  

 • arvioidaan työ- ja toimintakykyä,  
 • tehdään työkyvyn tuen suunnitelmia sekä  
 • tuetaan asiakasta moniammatillisesti suunnitelman toteuttamisessa ja nimetään tarvittaessa asiakasvastaava 

Työkyvyn tuen palvelussa työskentelee kuntoutusohjaaja, lääkäri, fysioterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja terveydenhoitaja. Teemme tiivistä yhteistyötä Kelan ja työllisyyspalveluiden OMA-valmentajien sekä muiden työllisyystoimijoiden kanssa.  Työkyvyn tuen tiimiä kokeillaan käytännössä Tampereella 2021-2022.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen tiimi /Pirkanmaa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyvyn tuen palvelu on suunnattu työikäisille työterveyshuollon ulkopuolella oleville asiakkaille, joilla on jokin työkyvyn tuen tarve.

Asiakkaan tarpeiden mukaisesti  

 • arvioidaan työ- ja toimintakykyä,  
 • tehdään työkyvyn tuen suunnitelmia sekä  
 • tuetaan asiakasta moniammatillisesti suunnitelman toteuttamisessa ja nimetään tarvittaessa asiakasvastaava 

Työkyvyn tuen palvelussa työskentelee kuntoutusohjaaja, lääkäri, fysioterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja terveydenhoitaja. Teemme tiivistä yhteistyötä Kelan ja työllisyyspalveluiden OMA-valmentajien sekä muiden työllisyystoimijoiden kanssa.  Työkyvyn tuen tiimiä kokeillaan käytännössä Tampereella 2021-2022.

Toteutuspaikka
Pirkanmaa
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Senja Miettinen

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

24.06.2022
Ratkaisun perusidea **

Työkyvyn tuen tiimin toimintamalli 

 

Työkyvyn tuen palvelussa työskentelee kuntoutusohjaaja, lääkäri, fysioterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja terveydenhoitaja. Teemme tiivistä yhteistyötä Kelan ja työllisyyspalveluiden OMA-valmentajien sekä muiden työllisyystoimijoiden kanssa. 

 

Tiimin resurssit (eri roolit ja ammattilaiset) 

Kunkin oman ammattiroolin mukainen osallistuminen asiakkaan tukemiseen, palvelun toteutukseen. Yhteistyö ja joustavuus työrooleissa. Kaikkien työkyvyn tuen tiimin jäsenten tehtävät:

 • Asiakkaan tilanteen selvittäjä (työkykypistemäärä), tuen antaja, motivaattori, navigaattori, aktiivinen verkostotyön rakentaja, työkyvyn tuen suunnitelman tekeminen verkoston kanssa ja kirjaaminen, suunnitelman toteutumisen seuranta. 
 • Toimii tarvittaessa asiakkaan asiakasvastaavana: 

  • koordinoi ja seuraa sovittuja toimenpiteitä koko prosessin ajan 
  • toimii yhdyshenkilönä eri toimijoiden välillä verkostokeskeisesti. 
 • Tutustuu huolellisesti asiakkaan aiempaan sairaus-, kuntoutus- ja työhistoriaan, kykyviisarin vastauksiin sekä mahdolliseen saatekirjeeseen. 
 • Ensikäynneillä huolehtii suostumusasioiden läpikäymisestä ja kerää suostumukset asiakkaalta verkostotyötä varten.
 • Kykyviisari-kyselylinkin lähettäminen ensikontaktin yhteydessä. 
 • Toimii asiakasvastaavana sopivissa asiakastapauksissa. Kokoaa verkostoja ja osallistuu verkostopalavereihin. 
 • Tarjoaa konsultaatiota asiakkaille, verkostoille sekä työkyvyn tuen tiimissä (monialainen toiminta). 

 

Kuntoutusohjaajat 

 • Palveluun ohjautuminen tapahtuu ensisijaisesti kuntoutusohjaajan yhteydenoton kautta 
 • Matalan kynnyksen ensikontakti, ohjaus ja neuvonta puhelimitse.  
 • Alkukartoituspuhelut ja tarvittaessa lähettävän tahon ja asiakkaan kanssa käytävä yhteispuhelu
 • Yhteisvastaanotolla erityisesti kuntoutuksen palveluihin ohjaaminen.  

 

Lääkärit (työterveyslääkäri) 

 • Tutustuu huolellisesti ennen vastaanottoa asiakkaan aiempaan sairaus-, kuntoutus- ja työhistoriaan, kykyviisarin vastauksiin sekä mahdolliseen saatekirjeeseen, ja koostaa asiakkaan aiemmista tiedoista yhteenvedon työkyvyn/kuntoutuksellisesta/lääketieteellisestä näkökulmasta, jossa olennaiset asiat
 • Tekee arviointia asiakkaan työ- ja toimintakyvystä sekä asiakkaan ja verkoston kanssa keskustellen asiakas-/kuntoutussuunnitelman. 
 • Tekee asiakkaasta tarvittaessa vapaamuotoisen lausunnon esim. työllisyyden kuntakokeilua tai TE-toimistoa varten tai tarvittaessa B-lausunnon.  
 • Konsultaatio: lääkäri voi tarvittessa antaa myös paperien pohjalta asiakkaalle suosituksen/kannanoton (tarkennus kuntoutussuunnitelmaan B-lausuntoa varten: esim. asiakkaalle suositellaan ammatillista kuntoutusta työkokeiluna omaa ammattia vastaavassa työssä) jatkotoimenpiteistä.

 

Terveydenhoitaja (työterveyshoitaja) 

 • Osallistuu hoidon tarpeen arviointiin sekä hoitamiseen työkyvyn tukemisen näkökulmasta osana työkyvyn tuen tiimiä 
 • Osallistuu yhteisvastaanotoille, soittaa kartoituspuheluita, toteuttaa ohjausta ja neuvontaa yksilövastaanotoilla, etäkontakteilla ja sähköisten valmennusten avulla esim. elintapaohjaukseen liittyen.

 

Fysioterapeutti (työfysioterapeutti) 

 • Fysioterapeutti tekee työ- ja toimintakyvyn kartoitusta. Tarvittaessa toteuttaa myös työkykytestejä. Tekee ohjausta ja neuvontaa tukikäynneillä asiakkaan tarpeiden mukaan. Kontrolloi asiakkaan harjoittelua ja tilannetta käynneillä. 
 • Työhön liittyvien apuvälinetarpeiden arviointi.

 

Sosiaalityöntekijät  

 • Tukee, ohjaa ja neuvoo sosiaaliturva- ja sosiaalipalveluasioissa 
 • Tekee sosiaalisen toimintakyvyn arviointia ja kartoitusta yhteisvastaanotoilla ja yksilöajoilla
 • Tekee sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarvearvioita, ohjaa asiakkaita sosiaalihuollon palveluihin ja tekee tarvittavat päätökset sosiaalihuollon työllistymistä tukevista palveluista ja niitä täydentävät toimeentulotukipäätökset. 

 

Psykiatriset sairaanhoitajat  

 • Toimii tiimin sisällä oman ammattiryhmänsä asiantuntijana/konsulttina (työkyvyn rajoitteiden tarkennus psyykkisen voinnin ja päihdekäytön osalta)
 • Ohjaa asiakkaita päihdepalveluihin ja psykiatrisiin palveluihin perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon sekä opiskeluterveydenhuoltoon
 • Toteuttaa työkyvyn tukemiseksi sovittuja tukijaksoja:
  • Työelämän kriisityöskentely asiakkaiden kanssa (esim. irtisanoutumisen uhka, työttömyys jne.)
  • Työelämään paluun psyykkisten esteiden purkaminen sekä voimavara- ja ratkaisukeskeinen työskentely
  • Ryhmäohjaus

 

Kelan asiantuntija 

Kela työntekijä toimii osana monialaista työkyvyn tuen tiimiä. Kela työntekijä selvittää kokonaisvaltaisesti oikea-aikaisten Kelan palvelut ja etuudet sekä ohjaa hakemisessa. 

Kela ja muiden kumppanien mukaan ottaminen asiakasta koskevan jatkosuunnitelman suunnitteluun ja laatimiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tärkeää, mikäli arvioidaan että asiakas hyötyy Kelan palveluista ja/tai monialaisten palveluiden yhteensovittamisesta. 

 

Tiimin tehtävät ja palvelut 

Arvioidaan, ohjataan ja neuvotaan työkykyyn ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Yhteisen asiakassuunnitelman muodostaminen. Tuetaan ja varmistetaan suunnitelman toteutumista. 

Moniammatillisen tiimin osaaminen ja heidän verkostonsa hyödynnettävissä matalalla kynnyksellä asiakkaan tilanteessa ja hyödyksi. 

Fokus työ- ja toimintakyvyn tukemisessa ja työelämään tukemisessa. Lyhyitä interventioita ja tukiprosesseja. Ohjausta ja neuvontaa oman osaamisalan palveluissa. Seurataan ja tuetaan seuraavaan palveluun siirtymistä tarvittaessa (ns. saattaen vaihto).  

Palvelujen yhteensovittamista yli organisaatiorajojen, pidetään verkostopalavereja. 

Muut ammattilaiset voivat konsultoida työkykyasioissa. 

Hankkeen tiimin tehtävänä on vahvistaa verkoston osaamista, kehittää ja kokeilla toimintamalleja työkyvyn tukemiseksi.  

 

Mistä asiakas ohjautuu? 

Asiakas voi tulla mistä tahansa. Työkyvyn tuen tarve yhteinen nimittäjä. Maksuton palvelu. 

 • Työllisyyden kuntakokeilu 
 • Te-toimisto 
 • Kela 
 • Terveyskeskus 
 • Itse voi hakeutua 
 • Kolmas sektori 
 • Työllisyyspalvelujen ja te-toimiston palveluntuottajat (työhönvalmennus, uravalmennus, kuntouttava työtoiminta) 
 • Sosiaalitoimi 
 • Maahanmuuttajien osaamiskeskus (työllisyyspalvelut, sosiaalityö) 
 • Työterveyshuollot 
 • Opiskeluterveydenhuolto
 • Erikoissairaanhoito 

 

Ohjausprosessi:

Erilaisia tapoja on; asiakas soittaa itse suoraan, saattaen vaihto-ohjauksia, TYPPI-tietojärjestelmän kautta, konsultaatioiden kautta, sähköpostin kautta tullut ohjaus: soitto asiakkaalle.

 

Mitä menetelmiä käytetään? 

Haastattelu, havainnointi, motivointi, rohkaisu (tukijaksot) 

Sosiaalityön eri menetelmät 

Sähköiset valmennukset 

Ryhmät, vertaistuki 

Asiakasosallisuus: 

 • Kokemusasiantuntijan käyttö  
 • Asiakaspalautekysely 

Verkostotyö ja sen kehittäminen 

Kykyviisari, ICF-pohjainen arviointi 

Työ- ja toimintakyvyn kartoitus/testaukset

Työkykypistemäärä, esim. AUDIT, BDI, VAS, kipupiirros

Voimavarakeskeisyys, ratkaisukeskeisyys

 

Tiimin toiminnan kuvaus 

Kokonaistilanteen selvittäminen, tiedon kokoaminen ja siltä pohjalta eteneminen. 

Nopeus 

Matala kynnys  

Ratkaisukeskeisyys 

Asiakaslähtöisyys 

Työelämälähtöisyys 

Tavoitteena varhainen puuttuminen 

Verkostomaisen ja konsultoivan toimintamallin kehittäminen. 

 

Liitteenä kuva Pirkanmaan työkykyhankkeen Työkyvyn tuen moniammatillisesta tiimistä (31.5.2022).

Toisessa liitteessä kuva (luonnos) työkyvyn tuesta osana PirSOTE Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen Pirkanmaalainen monialainen Minun tiimini -mallia (linkki toimintamallin Innokylä-sivulle). (Lisätty 31.5.2022)

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Osatyökykyisyys Työkyky Työllisyys Monialaisuus

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Työikäiset