VAKE Järjestöinfot - järjestöt tutuiksi terveysasemilla

Järjestöt jalkautuvat kerran viikossa terveysasemille tunnin mittaisiin infotilaisuuksiin kertomaan toiminnastaan. Infot on tarkoitettu asukkaille, työntekijöille sekä opiskelijoille. Tarkoitus on lisätä tuntemusta järjestöjen palveluista ja tehostaa palveluihin ohjautumista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
VAKE Järjestöinfot - järjestöt tutuiksi terveysasemilla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestöt jalkautuvat kerran viikossa terveysasemille tunnin mittaisiin infotilaisuuksiin kertomaan toiminnastaan. Infot on tarkoitettu asukkaille, työntekijöille sekä opiskelijoille. Tarkoitus on lisätä tuntemusta järjestöjen palveluista ja tehostaa palveluihin ohjautumista.

Toteutuspaikka
Järjestöinfot on Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Asukkaan asialla-hankkeen kehitystoimenpide, jotat toteutetaan Myyrmäen ja Tikkurilan terveysasemilla. Toimintamallia kehittämässä ja toteuttamassa on hankkeen lisäksi 25 eri toimijaa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Emmi Ikonen

Luotu

03.03.2023

Viimeksi muokattu

22.03.2023
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa järjestötoimijat jalkautuvat terveysasemille pitämään tunnin pituisia infotilaisuuksia. Jokaisessa infotilaisuudessa on paikalla 2-3 järjestöä sekä kokemusasiantuntija.

Järjestöinfojen tarkoitus on toimia matalan kynnyksen tilaisuuksina saada tietoa eri toimijoista ja helpottaa julkiselta sektorilta järjestöjen palveluihin ohjaamista. Lisäksi infoissa on aina paikalla myös koulutettu kokemusasiantuntija, joka toimii siltana asiakkaiden ja palveluiden välillä sekä tarjoaa keskustelutukea sitä toivoville kävijöille. Järjestöinfoissa keskustelut ovat vapaamuotoisia ja muotoutuvat kävijän tarpeiden perusteella. Tilaisuudet ovat maksuttomia, eikä niihin tarvitse ilmoittautumista tai lähetettä.

Infoihin ovat tervetulleita asukkaat, työntekijät ja alan opiskelijat.

Toimintaympäristö **

Pahoinvoinnin lisääntyminen ja eriarvoistuminen sekä resurssien niukkuus haastavat hyvinvointialueita löytämään keinoja vastata asukkaidensa erilaisiin ja välillä laaja-alaisiinkin tuen tarpeisiin. Tarvitsemme jatkossa entistä enemmän toimintatapoja, joilla varmistetaan julkisten palveluiden ja 3. sektorin yhteistyö ja sujuva asiakasohjaus. Järjestöt tarjoavat esimerkiksi matalan kynnyksen palveluita, vertaistukea, harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa, tukihenkilötyötä sekä ohjausta ja neuvontaa. Järjestöjen palvelut tulisi saada tehokkaammin mukaan esimerkiksi lisätueksi palveluiden jonotusaikoina tai toimimaan tiivimmin yhteistyökumppanina julkisten palveluiden kanssa rinnakkain.

Kunnilla on myös lakisääteinen velvollisuus toimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Kuntalain 1 § ja 22 § velvoittavat kuntia edistämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Järjestöinfot ovat lähteneet liikkeelle tarpeesta tarjota laaja-alaisempaa tukea terveysaseman asiakkaille, joilla on mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä helpottaa työntekijöiden ohjaamista järjestöjen palveluihin.

 • Asiakasymmärrystä on kartoitettu vuonna 2021 mielenterveys-  ja  päihdeongelmia  kokeneille  ja  heidän  läheisilleen suunnatulla Kokemukset esille  -kyselyllä, jossa kartoitettiin mm. mitkä asiat ovat auttaneet omassa toipumisessa. Yhdeksi toipumista edistäväksi asiaksi nousi 3. sektorin tai vertaisten tarjoama tuki. 
 • Järjestöinfojen aiemman vuoden (2022) pilottijakson aikana infoissa kävijöiltä kerättiin palautetta. Kävijäpalautetta antoi 22 henkilöä, joista 76,2% uskoi käyttävänsä jatkossa järjestöjen palveluja tai ohjaavansa muita niihin. Palautekyselyssä kysyttiin myös miten hyödyllisenä kävijä koki järjestöinfon, vastaajien keskiarvo hyödyllisyydestä oli 9,2 (asteikolla 0-10). Palautteen ja kokemusten perusteella infoja päätettiin jatkaa ja jatkokehittää vuonna 2023.
 • Hyvinvointialueen työntekijöillä teetettiin kysely 8/22 järjestöyhteistyöstä nykytilan kartoittamiseksi. Kyselystä nousi esiin, että yhteisiä rakenteita ei juurikaan ole terveysasemapalveluissa.

Pilotointijakson aikana huomasimme, että samanlainen haaste julkisen sektorin palveluista järjestöjen palveluihin ohjaamiseen liittyy yhtä lailla myös muihin kuin mielenterveys- ja päihdealan toimijoihin.

Järjestöinfoja laajennettiin vuonna 2023 muihinkin kuin mielenterveys- ja päihdealan järjestöihin. Järjestöinfojen pitämiseen osallistuu nyt laaja joukko erilaisia toimijoita (25 eri toimijaa), jonka seurauksena myös kohderyhmä laajeni edelliseen vuoteen verrattuna.

 • Kohderyhmää ovat kaikki ne ihmiset, jotka voivat hyötyä järjestöjen tarjoamista palveluista ja tiedosta sellaisenaan tai lisätukena julkisten palveluiden rinnalla.
 • Lisäksi toinen kohderyhmä on sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät ja opiskelijat, joille infot tarjoavat mahdollisuuden tutustua palvelutarjontaan ja verkostoitua eri toimijoiden kanssa. 
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Infoihin tarvittavat resurssit jatkossa:

Infojen käytännön toteutus vaatii, että hyvinvointialueelta nimetty henkilö vastaa puolivuosittain järjestöjen ja terveysasemien kanssa infojen aikataulutuksesta.

Infokauden aikana toteutusta helpottaa se, että tarvittaville materiaaleille (esim. roll up, esitteet) on varattu säilytyspaikka terveysasemilta. Infon tapahtumapaikasta riippuen infomateriaalien säilyttäminen on toteutettu eri tavalla. Usein niin, että tavarat ovat lukollisessa kaapissa tai tilassa, jonka esim. vahtimestari käy avaamassa kun infoon osallistuva henkilö saapuu paikalle.

Järjestöt osallistuvat infoihin omalla työajallaan tai vapaaehtoisten avulla. Koska infoihin on saatu osallistumaan paljon eri toimijoita, mahdollistaa se infojen toteutumisen kahdella eri terveysasemalla viikoittain kuormittamatta kuitenkaan kohtuuttomasti osallistuvia tahoja. Järjestöillä on mahdollisuus itse vaikuttaa siihen, kuinka usein he pystyvät osallistumaan infojen pitämiseen. Kevään 2023 aikana jokainen toimija osallistuu infoihin 1-3 kertaa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen järjestöinfoissa mukana olevat toimijat:

 • Vantaan A-kilta
 • Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry
 • Tikkurilan klubitalo
 • Stop Huumeille ry
 • A-klinikkasäätiö
 • EHYT ry
 • MIELI ry
 • Vailla vakinaista asuntoa ry
 • Elämänlaatur y
 • Kalliola
 • Tukikohta ry
 • Betesda-säätiö
 • Kondis rf
 • Kriminaalihuollontukisäätiö
 • Vantaan Muistiyhdistys
 • Vantaan hengitysyhdistys
 • Diabeteksen vertaistuki
 • Selkäyhdistys
 • Vantaan Kuuloyhdistys ry
 • Marjatta-säätiö
 • Sahan Seura
 • Pääkaupunkiseudun omaishoitajat

Järjestötoimijoiden lisäksi mukana on:

 • Ulosotto ja talous- ja velkaneuvonta
 • Neuvova Vantaa

Vantaa-Kerava sote-keskus hankkeesta on palkattu infoihin 2 koulutettua kokemusasiantuntijaa KAP-Vantaa kokemusasiantuntijapankin kautta toimintamallin pilotointijaksojen ajaksi. 

Juurruttaminen:

 • Työntekijöille kertominen infoista ja sen hyödyistä, esim. lyhyet esittelyt terveysasemien tiimikokouksissa.
 • Markkinointimateriaalin tuottaminen ja toistuva tiedottaminen:
  • esitteet; hyvinvointialueen eri toimipisteisiin
  • julisteet; oleellisiin sote-palveluihin ja muihin paikkoihin (esim. kaupat, kirjastot, asukastilas jne.)
  • intra, sosiaalinen media (toistuvuus, ei vain kertaluonteista julkaisua)
 • Seurantakokoukset syksyisin ja keväisin, jossa käydään yhdessä läpi infoista saatua palautetta asiakkailta ja mukana olleilta toimijoilta
 • Toimintaa laajennettiin toiselle terveysasemalle, jotta tavoitetaan laajemmin hyvinvointialueen asukkaita ja työntekijöitä. Infojen ollessa lähellä, myös todennäköisyys saapua paikalle kasvaa.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Syksyllä 2022 infoaikaa oli yhteensä 16 tuntia (kerran viikossa 1.9.-15.12.2022 Myyrmäen terveysasemalla).

 • Infotilaisuuksien järjestämiseen osallistui 16 järjestöä.
 • Kävijöitä infoissa oli pilottijakson aikana 58. 
 • Kävijäpalautetta järjestöinfoista antoi 22 henkilöä, joista 76,2% uskoi käyttävänsä jatkossa järjestöjen palveluja tai ohjaavansa muita niihin.
 • Palautekyselyssä kysyttiin miten hyödyllisenä kävijä koki järjestöinfon, vastaajien keskiarvo hyödyllisyydestä oli 9,2 (asteikolla 0-10)
 • Mukana olevat järjestöt kokivat, ettei auditorio ollut paras ympäristö infojen pitämiseen (ei kulkuväylän varrella) ja infoihin toivottiin enemmän kävijöitä.

Järjestöinfoja ei ollut aiemmin järjestetty, joten tuloksia ei ole voitu verrata aiempiin tuloksiin.

Keväällä 2023 toimintaa on laajennettu Myyrmäen terveysasemalta Tikkurilan terveysasemalle. Lisäksi infojen sijaintia on muutettu kulkuväylien läheisyyteen.

 • Kevään 2023 järjestöinfossa on mukana 25 eri toimijaa. Infoissa on käynyt 142 kävijää (9.3.2023 mennessä), joten kokonaiskävijämäärän odotetaan nousevan huomattavasti korkeammaksi kuin edellisenä vuonna.

Esimerkki järjestöinfossa tapahtuneesta:

Eräs mieshenkilö kävi useamman kerran järjestöinfoissa juttelemassa paikalla olevan kokemusasiantuntijan kanssa syksyn 2022 aikana. Infojen jatkuttua keväällä 2023, sama henkilö saapui infoon paikalle ja kertoi ohjautuneensa Hyvät Tuulet ry:n palveluihin ja osallistuvansa toimintaan nykyään useampana päivänä viikossa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **
 1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?
 • Edistää hyvinvointialueen, järjestöjen sekä muiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja tuntemusta
  • Mukana on terveysasemien lisäksi 25 eri toimijaa, joiden palveluista voi olla hyötyä asukkaille yksinään tai julkisten palveluiden rinnalla. 
  • Yhteensovittaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja 3. sektorin toimijoiden palveluja / Järjestöt pääsevät tuomaan omaa toimintaansa esille hyvinvointialueen tiloissa.
  • Kun julkisen sektorin ja järjestöjen edustajat kohtaavat terveysaseman tiloissa, toiminta tulee puolin ja toisin tutummaksi ja ohjaamisen kynnys toisen palveluihin laskee.
  • Järjestötoimijoiden tuella voidaan vastata monissa tilanteissa sellaisiin palvelutarpeisiin, joihin julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden haastavaa vastata kokonaisvaltaisesti.
  • Asukkaat saavat uuden tavan ohjautua järjestöjen palveluihin ja osallistua heidän toimintaansa.
  • Kokemusasiantuntija on aina infoissa paikalla; vahvistaa kokemusasiantuntijuuden roolia sote-palveluissa.

 

 • VAKE Järjestöinfojen tiivis rakenne mahdollistaa nopean ohjauksen järjestöjen palveluihin (kerran viikossa kahdella terveysasemalla)
  • Vaikkei julkisen sektorin työntekijä vielä tuntisi itse hyvin alueen järjestöjä, hän voi ohjata asiakkaan järjestöinfoon, jossa hänelle etsitään sopivan toimijan tarjoamaa tukea ja autetaan palveluun ohjautumisessa. Ohjauksen kynnys madaltuu, ja seuraavaan infoon aina enemmillään viikko.
  • Infot terveysasemilla: keskeiset sijainnit, neutraalit tilat, asiakkaat voivat tulla infoja varten tai osallistua asioidessaan muuten terveysasemalla
  • Matala kynnys (ajanvarauksetonta, maksutonta)  

 

 • VAKE Järjestöinfot ovat monistettavissa eri tarpeisiin, esim. teemoittelemalla infoja tai järjestämällä niitä eri palveluiden tiloissa
  • Toimintaa voidaan toteuttaa samalla toimintamallilla myös muissa palveluissa kokoamalla tarpeita vastaavat yhteistyötahot mukaan toimintaan. 
  • Ei vaadi isoja tiloja, mahdollisuus toteuttaa monessa eri paikassa rakennuksen tilaratkaisuista huolimatta. 

 

 • Joustavat osallistumismahdollisuudet
  • Mahdollistaa eri kokoisten toimijoiden osallistumisen, koska järjestöt pystyvät itse vaikuttamaan kuinka usein haluavat osallistua infojen pitämiseen.

 

 • Toimintamallista on hyviä alustavia tuloksia
  • Syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana osallistuvien järjestöjen määrä sekä infojen kävijämäärät ovat kasvaneet.
  • Syksyltä 2022 kerätty asiakaspalaute oli hyvää, keskiarvo koetusta hyödyllisyydestä oli 9,2 (asteikolla 0-10)

 

2. Mitä olette tehneet aidosti ihmislähtöisten toimintamallien luomiseksi?

 • Toimintamalli on tuotu neutraaliin ympäristöön, missä asukkaat asioivat muutenkin.
 • Tiiviillä toteutuksella on pyritty siihen, että tukea on nopealla aikataululla saatavilla.
 • Toimintamallissa kävijän ei tarvitse sitoutua mihinkään, infoihin on mahdollista tulla vain kuuntelemaan palveluista. Tai kävijän toiveiden ja tarpeiden mukaan on mahdollista saada myös keskustelutukea ja ohjausta sopivaan palveluun pääsemiseksi.
 • Infoihin osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista ja on maksutonta.
 • Kokemusasiantuntija toimii infoissa siltana kävijän ja palveluiden välillä.

3. Miten toimintamallissanne näkyy TerveSos -palkinnon tämän vuoden teema ”Nyt mennään eikä meinata! Varmistetaan ihmislähtöiset palvelut!”?

 • Haluamme nostaa järjestöt paremmin esille hyvinvointialueen palveluissa ja auttaa asukkaita löytämään tarpeenmukaista tukea. Järjestöinfot on käytännön läheinen toimintamalli, jolla järjestöt tuodaan suoraan ihmisten ja työntekijöiden luokse. Toimintamallin ei tarvitse olla monimutkainen ollakseen toimiva, vaan yksinkertaisella toteutuksella on pyritty pääsemään nopeasti suunnitelmasta käytännön toteutukseen.
 • Kaikki kehitystyössä mukana olleet ovat nähneet toimintamallin tarpeen ja ajankohtaisuuden. Olemme sen vuoksi voineet edetä "Nyt mennään eikä meinata!" - asenteella. Ylpeänä voimmekin sanoa, että nopealla aikataululla olemme päässeet jo pitkälle! 
Kansikuva
Järjestöinfot

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä