Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Järjestöinfot - järjestöt tutuiksi terveysasemilla

Järjestöinfot ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Asukkaan asialla -hankkeen kehittämistoimenpide. Järjestöinfot on tarkoitettu asukkaille, työntekijöille sekä opiskelijoille. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Järjestöinfot - järjestöt tutuiksi terveysasemilla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestöinfot ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Asukkaan asialla -hankkeen kehittämistoimenpide. Järjestöinfot on tarkoitettu asukkaille, työntekijöille sekä opiskelijoille. 

Toteutuspaikka
Mallin kehittämisen ensimmäisinä kausina järjestöt jalkautuivat kerran viikossa Myyrmäen ja Tikkurilan terveysasemille tunnin mittaisiin infotilaisuuksiin kertomaan toiminnastaan. Myöhemmin toiminta laajeni muualle.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Emmi Ikonen

Luotu

03.03.2023

Viimeksi muokattu

20.12.2023
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa järjestötoimijat jalkautuvat eri toimipisteisiin tunnin pituisiin infotilaisuuksiin. Jokaisella järjestöinfokerralla on paikalla 2-3 järjestöä sekä kokemusasiantuntija. 

Järjestöinfojen tarkoitus on toimia matalan kynnyksen tilaisuuksina välittäen tietoa eri toimijoista ja helpottaa julkiselta sektorilta järjestöjen palveluihin ohjautumista. Infoissa paikalla oleva koulutettu kokemusasiantuntija toimii siltana asiakkaiden ja palveluiden välillä sekä tarjoaa ohjausta ja keskustelutukea sitä toivoville kävijöille. 
Järjestöinfoissa keskustelut ovat vapaamuotoisia ja muotoutuvat kävijän tarpeiden perusteella. 

Tilaisuudet ovat maksuttomia, eikä niihin tarvitse ilmoittautumista tai lähetettä. Infoihin ovat tervetulleita asukkaat, työntekijät ja alan opiskelijat.

Toimintaympäristö **

Eriarvoisuuden lisääntyminen, heikossa asemassa olevien asukkaiden tuen tarpeiden kasvu sekä resurssien niukkuus haastavat hyvinvointialueita löytämään keinoja vastata asukkaiden erilaisiin ja välillä laaja-alaisiinkin palvelun tarpeisiin. Jatkossa tarvitaan entistä enemmän toimintatapoja, joilla varmistetaan julkisten palveluiden ja kolmannen sektorin yhteistyö sekä sujuva asiakasohjaus.  Järjestöt tarjoavat mm. matalan kynnyksen palveluita, vertaistukea, harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa, tukihenkilötyötä sekä ohjausta ja neuvontaa. Järjestöjen palvelut tulisi saada tehokkaammin mukaan lisätueksi palveluiden jonotusaikoina ja yhteistyö julkisten palveluiden sekä järjestöjen välillä toimimaan tiiviimmin. 

Kunnilla on myös lakisääteinen velvollisuus toimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Kuntalain 1 § ja 22 § velvoittavat kuntia edistämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Järjestöinfo-malli syntyi tarpeesta tarjota laaja-alaisempaa tukea terveysaseman asiakkaille, joilla on mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä helpottaa työntekijöiden ohjaamista järjestöjen palveluihin:

 • Asiakasymmärrystä kartoitettiin vuonna 2021 mielenterveys- ja päihdeongelmia kokeneille ja heidän läheisilleen suunnatulla Kokemukset esille  -kyselyllä, jossa kartoitettiin mm. mitkä asiat ovat auttaneet omassa toipumisessa. Yhdeksi toipumista edistäväksi asiaksi nousi kolmannen sektorin tai vertaisten tarjoama tuki. 
 • Hyvinvointialueen työntekijöillä teetettiin kysely 8/22 järjestöyhteistyöstä nykytilan kartoittamiseksi. Kyselystä nousi esiin, että yhteisiä rakenteita ei juurikaan ole terveysasemapalveluissa.

Järjestöinfojen kohderyhmänä ovat asiakkaat, työntekijät ja opiskelijat. Asiakkaat voivat hyötyä järjestöjen tarjoamista palveluista ja tiedosta sellaisenaan tai lisätukena julkisten palveluiden rinnalla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät ja opiskelijat voivat tutustua järjestöinfoissa järjestöjen palveluntarjontaan ja verkostoitua eri toimijoiden kanssa. 

Pilotointijakson aikana huomattiin, että samanlainen haaste julkisen sektorin palveluista järjestöjen palveluihin ohjaamiseen liittyy yhtä lailla myös muihin kuin mielenterveys- ja päihdealan toimijoihin. Tämän vuoksi järjestöinfoja laajennettiin terveyden ja hyvinvoinnin järjestöihin sekä muihin toimijoihin vuoden 2023 aikana. Enimmillään pilotissa on ollut mukana 33 eri toimijaa ja näin on tavoitettu eri asiakasryhmiä laajemmin. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Infoihin tarvittavat resurssit jatkossa:

Käytännön toteutus vaatii, että hyvinvointialueelta nimetty henkilö vastaa puolivuosittain järjestöjen ja infojen toimipisteiden kanssa järjestöinfojen aikataulutuksesta.

Järjestöt osallistuvat infoihin omalla työajallaan tai vapaaehtoisten avulla. Infoihin mukaan ilmoittautuminen on toteutettu yhteisen tiedoston kautta, johon jokainen järjestötoimija on voinut itsenäisesti varata itselleen sopivan ajan ja infopaikan tiettynä järjestöinfoajankohtana. Käytännössä jokainen toimija on osallistunut 1–3 kertaa kauden (puolen vuoden) aikana infoihin. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen järjestöinfoissa v. 2022–23 mukana olleet toimijat:

A-klinikkasäätiö 
Alvi ry
Betesda-säätiö
Diabeteksen vertaistuki
EHYT ry
Elämänlaatu ry 
ESKOT ry Tikkurilan Klubitalo
Harvinaissairaudet HARSO
Hyvinvointilomat ry
Kalliolan Setlementti ry
Kondis rf
Marjatta-Säätiö sr
MIELI ry
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat POLLI ry
Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistys ry
RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiö ry
Sahan-Seura ry
Sininauhasäätiö ry
Sosped-säätiö
Stop Huumeille ry
Tukihenkilötyö ry
Tukikohta ry
Vailla vakinaista asuntoa ry
Vantaan A-kilta ry
Vantaan Diabeteksen Vertaistuki ry
Vantaan Hengitysyhdistys ry
Vantaan Kuuloyhdistys ry
Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry
Vantaan Muistiyhdistys
Vantaan Sydän ry

 

Järjestötoimijoiden lisäksi mukana on ollut:

 • Ulosottolaitos ja talous- ja velkaneuvonta
 • Neuvova Vantaa

Asukkaan asialla -hankkeessa infoihin palkattiin kaksi koulutettua kokemusasiantuntijaa KAP-Vantaa kokemusasiantuntijapankin kautta toimintamallin pilotointikausien ajaksi. Kokemusasiantuntijat tukivat järjestöjä infojen toteutuksessa ja ohjasivat asiakkaita infoihin. 

Infojen käytännön toteutusta helpottaa, jos tarvittaville materiaaleille (esim. roll up, esitteet) on varattu säilytyspaikka paikan päältä. Asukkaan asialla -hankkeessa Infomateriaalien säilyttäminen sovittiin infopaikkakohtaisesti. Useimmiten tavarat säilytettiin lukollisessa kaapissa tai tilassa, jonka esim. vahtimestari avasi järjestäjätahon saapuessa paikalle.

 

Juurruttaminen:

 • Työntekijöille kertominen infoista ja sen hyödyistä, esim. lyhyet esittelyt terveysasemien tiimikokouksissa, toimipisteiden säännöllinen kontaktointi ja informointi tarpeellisista tiedoista, kuten muutoksista
 • Markkinointimateriaalin tuottaminen ja toistuva tiedottaminen:
  • esitteet; laaja jakelu hyvinvointialueen ja julkisten palveluiden eri toimipisteisiin
  • julisteet; oleellisiin sote-palveluihin ja muihin paikkoihin (esim. kaupat, kirjastot, asukastilat jne.)
  • intra, sosiaalinen media (toistuvuus, ei vain kertaluonteista julkaisua)
  • markkinointi sanomalehtien sekä digilehtien välityksellä
  • markkinointi paikallisbussien mainosnäytöillä 
 • Seurantakokoukset syksyisin ja keväisin, jossa käydään yhdessä läpi infoista saatua palautetta asiakkailta, infoissa mukana olleilta järjestöiltä sekä toimipisteiden edustajilta

Vantaan ja Keravan alueella järjestöinfojen toiminta laajeni hankkeen aikana ensin toiselle ja sittemmin kolmannelle terveysasemalle, Kelan kahteen toimipisteeseen sekä Peijaksen OLKA-pisteelle. Toimipisteiden lisäämisen tarkoitus oli tavoittaa laajemmin hyvinvointialueen asukkaita ja työntekijöitä. Infojen ollessa maantieteellisesti paremmin tavoitettavissa, myös todennäköisyys saapua paikalle kasvaa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Syksyllä 2022 infoaikaa oli yhteensä 16 tuntia Myyrmäen terveysasemalla (kerran viikossa ajalla 1.9.-15.12.2022).

 • Infotilaisuuksien järjestämiseen osallistui 16 järjestöä.
 • Kävijöitä infoissa oli pilottijakson aikana 58. 
 • Kävijäpalautetta järjestöinfoista antoi 22 henkilöä, joista 76,2% uskoi käyttävänsä jatkossa järjestöjen palveluja tai ohjaavansa muita niihin.
 • Palautekyselyssä kysyttiin miten hyödyllisenä kävijä koki järjestöinfon, vastaajien keskiarvo hyödyllisyydestä oli 9,2 (asteikolla 0-10)
 • Mukana olevat järjestöt kokivat, ettei auditorio ollut paras ympäristö infojen pitämiseen (ei kulkuväylän varrella) ja infoihin toivottiin enemmän kävijöitä.

Palautteen ja kokemusten perusteella infoja päätettiin jatkaa ja jatkokehittää vuonna 2023. Järjestöinfoja ei ollut aiemmin järjestetty, joten tuloksia ei ole voitu verrata aiempiin tuloksiin.

Keväällä 2023 toimintaa laajennettiin Myyrmäen terveysaseman lisäksi Tikkurilan terveysasemalle. Infojen sijaintia muutettiin tässä vaiheessa kulkuväylien läheisyyteen aiemman kauden palautteen perusteella tavoitettavuuden lisäämiseksi. Infoaikaa oli yhteensä 28 tuntia (kerran viikossa ajalla 9.3. – 25.5. 2023). Kevään 2023 järjestöinfossa on mukana 27 eri toimijaa. 

 • Kävijöitä infoissa oli kevään aikana 455. 
 • Kävijäpalautetta järjestöinfoista antoi 49 henkilöä, joista kaikki vastanneet suosittelisivat järjestöinfoa myös muille. Palautteessa kysyttiin lisäksi, toivooko vastaaja järjestöinfoja terveysasemille jatkossakin, ja tähän kyllä-vastauksen antoi 98%. 
 • Järjestöjen arvioinneissa 50% oli sitä mieltä, ettei toivottua kohderyhmää tavoitettu ja asiakkaita toivottiin järjestöinfoihin lisää. ​

 

Syksyllä 2023 järjestöinfoja on järjestetty viidellä eri toimipisteellä (kerran viikossa ajalla 14.9.-16.11.2023). Infotilaisuuksien järjestämiseen osallistui 20 järjestöä.

 • Kävijöitä syksyn infoissa on ollut 327. 
 • Kävijäpalautetta järjestöinfoista antoi 40 henkilöä. Kysyttäessä infojen hyödystä kokemuksena (asteikolla 1-5), saatiin keskiarvoksi 4,3. Palautteessa kysyttiin lisäksi, toivooko vastaaja järjestöinfoja jatkossakin, ja tähän saatiin keskiarvoksi 4,0 (asteikolla 1-5). 

 

Järjestöinfot koetaan sekä järjestöjen että infojen toimipisteiden antamassa yhteistyön arvioinnissa toimivina ratkaisuina lisätä järjestötyön tuntemusta. Järjestöinfo-yhteistyöllä voidaan järjestöjen antaman arvion mukaan aikaansaada seuraavia hyötyjä:

 • kohderyhmän tavoittaminen 
 • oman toiminnan tunnettavuuden lisääminen
 • tiedon saaminen muista toimijoista
 • verkostoituminen 
 • jalkautumisen harjoittelu 
 • asiakkaiden jatko-ohjauksen helpottuminen
 • kynnys selvittää palvelutarjontaa on madaltunut (stigman lievittäminen)
 • yleisesti tiedon jakaminen aihealueesta
 • jossain määrin omasta toiminnasta kertominen potentiaalisten asiakkaiden työntekijöille

 

Järjestöinfojen toimipisteet arvioivat infojen olevan potentiaalinen väylä jatko-ohjata asiakkaita järjestöjen toimintoihin sekä lisätä asiakkaiden, läheisten ja toimipisteen henkilökunnan tietoa järjestöistä.  

Järjestöinfo-mallin yhteistyössä mukana olleet järjestötoimijat ja mallin kehittämistyöstä vastaava Asukkaan asialla -hanke on arvioinut infojen aikana tapahtuneet kontaktit julkisten palveluiden henkilökunnan kanssa vielä melko vähäisinä. Jatkokehittämisen myötä onkin hyvä pohtia, miten tavoitettaisiin enemmän infopaikan henkilöstöä, lisättäisiin vielä enemmän julkisten palveluiden tietoutta järjestöjen toiminnasta ja helpotettaisiin näin järjestöjen toimintaan ohjautumista. 

 

Esimerkkejä järjestöinfossa tapahtuneesta:

Eräs mieshenkilö kävi useamman kerran järjestöinfoissa juttelemassa paikalla olevan kokemusasiantuntijan kanssa syksyn 2022 aikana. Infojen jatkuttua keväällä 2023, sama henkilö saapui infoon paikalle ja kertoi ohjautuneensa Hyvät Tuulet ry:n palveluihin ja osallistuvansa toimintaan nykyään useampana päivänä viikossa.

Kävijöiden välitön palaute on ollut järjestöinfoissa positiivista: 
 ”On hienoa, että on olemassa tahoja, joiden suuntaan kääntyä kun tarve tulee. Ei tarvi jäädä yksin.”

 

Kansikuva
Järjestöinfot

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä