Vertaisohjaajana työpajalla -malli kuvaa vertaisohjaajatoiminnan toteutusta työpajaympäristössä. Vertaisohjaajina toimivat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt tuovat työpajalle vertaistukea ja saavat toiminnasta pystyvyyden kokemuksia. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vertaisohjaajana työpajalla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaisohjaajana työpajalla -malli kuvaa vertaisohjaajatoiminnan toteutusta työpajaympäristössä. Vertaisohjaajina toimivat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt tuovat työpajalle vertaistukea ja saavat toiminnasta pystyvyyden kokemuksia. 

Toteutuspaikka
Parik-säätiö sr
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kouvola
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Tekijä

Topi Nuuttila

Luotu

29.04.2024

Viimeksi muokattu

07.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin tarkoituksena on toimia ohjeena ja esimerkkinä vertaisohjaajatoiminnan toteuttamiselle työpajaympäristössä. Työpajan valmentautujilla on muun muassa työttömyyden pitkittymisestä johtuen tarvetta erilaiselle tuelle, jonka yhtenä muotona voidaan hyödyntää vertaistukea. 

Vertaisohjaajana työpajalla -toimintamallissa on kuvattu toiminnan vaiheet palvelupolkuun. Toiminta alkaa kartoittamalla valmentautujan halukkuus lähteä mukaan vertaisohjaajatoimintaan. Toimintaan halukkaista koulutetaan vertaisohjaajia, jonka jälkeen he toimivat vertaisohjaajina työpajalla työpajatyön ohessa. Vertaisohjaajan tehtäviin sisältyy muun muassa perehdytyksen tukena toimiminen, henkinen tuki työpajalla, työturvallisiin menetelmiin kannustaminen ja esimerkkinä toimiminen. 

Toimintaympäristö **

Työpajajaksonsa aikana valmentautuja eli heikossa työmarkkina-asemassa oleva työpajalla työskentelevä henkilö saa tukea muun muassa työelämävalmiuksien kasvattamiseen, elämänhallintaan ja toimintakyvyn kehittymiseen. Valmentautujan työpajajaksolle voidaan tuoda lisäarvoa vertaisohjaajatoiminnan avulla. Vertaisohjaajatoiminnalla edistetään valmentautujan osallisuutta sekä mahdollistetaan vertaistuen parempi saatavuus työpajalle. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Vertaisohjaajatoiminnan kohderyhmänä ovat työpajalla työskentelevät heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt.

Kohderyhmään kuuluvia henkilöitä osallistui toimintamallin kehittämiseen. Hanke järjesti vertaisohjaajakoulutuksen pilottiryhmän Parikin työpajoilla työskenteleville 6 henkilölle syksyllä 2023. Pilottiryhmään osallistuneet kävivät hankkeen valmistaman ja toteuttaman koulutuksen ja valmistuivat vertaisohjaajiksi Parikin työpajoille. Heillä oli aktiivinen rooli koulutuksen ja mallin kehittämisessä suullisen palautteen, kokemusten ja palautekyselyihin vastaamisen kautta. Esimerkiksi heiltä tuli idea pinsseistä, jotka osoittavat työpajalla toimiville, ketkä ovat vertaisohjaajia.

Koulutuksen jälkeen vertaisohjaajille järjestettiin työnohjausta hankkeen toimesta, jossa kartoitettiin vertaisohjaajien kokemuksia ja ideoita vertaisohjaajana toimimisesta. Vertaisohjaajana toimineet muun muassa kokivat, että vertaisohjaajan tehtävien tulisi olla paremmin työvalmentajien tiedossa. Koulutusta ja mallia muokattiin kohderyhmän havaintojen pohjalta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Vertaisohjaajatoimintaan ohjautuneet käyvät nelikertaisen vertaisohjaajakoulutuksen, jonka jälkeen he valmistuvat vertaisohjaajiksi. Koulutuksen teemat sisältävät muun muassa vuorovaikutukseen, itsetuntemukseen ja ryhmänohjaukseen liittyviä tietoja ja tehtäviä.

Toimintamalli on vakiintunut osaksi Parik-säätiön työpajatoimintaa. Tarkoituksena hankkeen aikana on jatkokehittää mallia sekä jalkauttaa sitä myös Parik-säätiön ulkopuolelle siitä kiinnostuneille toimijoille. 

Toteuttajaorganisaation tehtävänä on mahdollistaa vertaisohjaajana toimiville valmentajien tuki työpajatoimintaan sekä työnohjaus. 

Työnohjausta tarjotaan koulutuksen jälkeen (lyhyt 1-2 viikkoa koulutuksesta ja pitkä 3-4 viikkoa koulutuksesta). Työnohjaus toteutetaan valmentajan kanssa käytävänä keskusteluna. Siinä muun muassa kehitetään yhdessä ratkaisuja ongelmatilanteisiin ja annetaan palautetta, vinkkejä sekä kehittämisideoita puolin ja toisin. 

Osaamisedellytykset mallin käyttöönottavalle organisaatiolle:

Vertaisohjaajakoulutus ryhmävalmennuksena (valmentaja/kouluttaja)

Työnohjaus yksilöohjauksena (valmentaja/työnohjaaja)

Tuki työpajalla (työvalmentaja)

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Vertaisohjaatoiminta on edistänyt toimintaan osallistuneiden kyvykkyyden tunnetta ja itsetuntoa sekä lisännyt vertaistuen saatavuutta työpajoilla

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa sen käyttöönottavan toimijan omaan toimintaympäristöön. Tarkoituksena mallilla on toimia ohjeena vertaisohjaajatoiminnan toteuttamiselle työpajaympäristössä.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä