Zekki - miten sulla menee? Digipalvelu nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Zekki kannustaa nuorta pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Vastaamalla 10 kysymykseen nuori saa yhteenvedon, joka auttaa pohtimaan omaa elämää ja tulevaisuutta. Vastausten perusteella tarjotaan tilanteeseen sopivia palveluita ja lisätiedon lähteitä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Zekki - miten sulla menee? Digipalvelu nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Zekki kannustaa nuorta pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Vastaamalla 10 kysymykseen nuori saa yhteenvedon, joka auttaa pohtimaan omaa elämää ja tulevaisuutta. Vastausten perusteella tarjotaan tilanteeseen sopivia palveluita ja lisätiedon lähteitä. 

Toteutuspaikka
Valtakunnallinen palvelu, lähipalvelupilotti Oulun kaupungissa
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Reija Paananen

Luotu

30.03.2021

Viimeksi muokattu

07.04.2022
Ratkaisun perusidea **

Nuorille suunnattu Zekki kannustaa pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Zekki on tarkoitettu 15–25-vuotiaille nuorille sekä nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työkaluksi. Verkossa oleva työkalu on helppokäyttöinen ja sen avulla pystyy tekemään elämää laajasti kartoittavan itsearvion muutamassa minuutissa. Vastaamalla 10 kysymykseen nuori saa yhteenvedon, joka auttaa pohtimaan omaa elämää ja tulevaisuutta. Lisäksi tarjolla on lisätietoa sekä vinkkejä omaan elämäntilanteeseen sopivista palveluista. Zekki perustuu 3X10D®-elämäntilannemittariin, tutkimuksiin ja asiantuntijatietoon. 

Zekki.fi on täysin anonyymi palvelu nuorelle. Tämä tarkoittaa sitä, että oman elämän arviointi, tulevaisuuden suunnittelu ja mahdollinen yhteydenotto tukipalveluun on täysin nuoren päätettävissä. Zekistä voi tallentaa tiedot itselleen pdf-tiedostoon ja sitä voidaan hyödyntää yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Jatkossa Zekkiä kehitetään myös siihen suuntaan, että se mahdollistaa omien tietojen seurannan ja lähettämisen muille suoraan ohjelmasta.

Zekissä on kahdenlaisia palveluita. Kaikille tarjotaan laajalti tarjolla olevia, pääsääntöisesti järjestöjen tarjoamia digitaalisia palveluita. Näiden lisäksi tarjotaan paikkakuntakohtaisia palveluita niillä paikkakunnilla, joista on tiedossa sopivia palveluita. Oulun kaupunki on kuvannut palveluitaan ensimmäisenä. Jatkossa paikkakuntakohtaisia palveluita lisätään yhteistyössä järjestöjen, kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Samaan aikaan kehitetään paikallisten palveluiden lisäämisen automatisointia yhdessä valtiovarainministeriön Aurora AI -ohjelman kanssa.

Toimintaympäristö **

Tutkimusten perusteella tiedetään, että syrjäytymisen vähentämiseksi tarvitaan satsauksia ehkäisevään työhön sekä lisäksi nuorten tarpeista lähtevää kokonaisvaltaista palvelua. Tutkimusten perusteella tiedetään myös, että tällä hetkellä nuorten saama tuki riittämätöntä tai tulee liian myöhään. Nuoruusiässä voidaan vaikuttaa ratkaisevalla tavalla myöhempään hyvinvointiin mm. aiempia ongelmia ratkaisemalla, voimavaroja vahvistamalla ja mahdollisuuksia avaamalla. Investointi nuorten hyvinvointiin on investointi paitsi heidän myös yhteisöjen ja yhteiskunnan sekä sosiaaliseen että taloudelliseen kehitykseen ja hyvinvointiin.

Yhä useammin nuorilla on kasautuvasti hyvinvoinnin vajeita ja siiloutuneessa palvelujärjestelmässä ammattilaisten on vaikea tukea nuoria usealle elämänalueelle ulottuvissa ongelmissa. Palveluita on rakennettu organisaatio- ja asiantuntijalähtöisesti ja kukin organisaatio tuottaa tietoa omista palveluistaan. Ongelmien ratkaisemiseksi peräänkuulutetaan, etenkin julkiselta hallinnolta, parempaa kansalaisten tarpeisiin vastaamista ja innovatiivisempaa sekä rohkeampaa tapaa uudistaa palveluita. 

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat tällä hetkellä syrjäseutujen nuoret. Heidän hyvinvoinnin tuekseen on kehitettävä helpommin saavutettavia palveluja, mm. uudenlaisia digitaalisia palveluja. Oecd:n 7.5.2019 julkaiseman raportin mukaan Suomessa on paljon palveluita nuorille, mutta niiden integraatiota on lisättävä ja erityistä huomiota kiinnitettävä alueellisen eriarvoisuuden vähentämiseen mm. helpommin saavutettavia digitaalisia palveluja kehittämällä, jotka ovat saavutettavia myös syrjäseutujen nuorille. Jotta nuoret ja palvelut voivat kohdata, nuorten tulee olla kehittämistyössä mukana aktiivisina kehittäjinä.  

Tiedosta, säädöksistä ja kehittämisestä huolimatta nuorten palvelujärjestelmän vastaavuus nuorten tarpeisiin on edelleen puutteellista. Nuorten tuen tulisi rakentua julkisten palveluiden ja järjestöjen tuen varaan yhä saumattomammin, olla helposti saavutettavissa ja sen tulisi vahvistaa paitsi nuoren hyvinvointia, myös toimijuutta oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyötä tehdään yhdessä nuorten, nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten sekä nuorille palveluja tarjoavien järjestökumppaneiden kanssa. Yhteiskehittäminen mahdollistaa nuorilähtöisyyden, erityistä tukea tarvitsevien nuorten tavoittamisen sekä monialaisen asiantuntijuuden yhdistämisen. Yhteiskehittämisessä hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä ja digitaalisia yhteiskehittämisen välineitä.

Taustalla: 

 • Nuoret ryhmänvetäjät Oulussa, Kotkassa, Kuopiossa ja Helsingissä
 • Systemaattisia keskusteluita ryhmätapaamisissa viikon välein tai kahden kesken yhteensä 100 tuntia.
 • Keskusteluissa mukana 40 nuorta eri taustoilla: 18-25-vuotiaita kantasuomalaisia, romaneja, maahanmuuttajia, lastensuojelutaustaisia nuoria, korkeakoulussa opiskelevia, työtä etsiviä ja työpajanuoria. Lisäksi viisi Digitalents Helsingin nuorta analysoivat tarjolla olevia digipalveluita.
 • Zekki-digipalvelun kehittämisessä:
 • Mukana 27 nuorten hyvinvoinnin ja tukipalveluiden asiantuntijaa 12 järjestöstä ja yhdestä kaupungista sekä 8 nuorta ohjausryhmäläistä. 4 nuoren kehittäjäryhmä palkattuna vuonna 2021.
 • Yhteensä 23 asiantuntijoiden etätyöpajaa ja 10 asiantuntijahaastattelua. Yli 50 tuntia yhteiskehittämistä ja noin 2 000 tuntia Diakonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijatyötä.
 • Kaksi testauskierrosta, joissa yhteensä 90 Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijaa testaamassa.
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ammattilaiset voivat käyttää Zekkiä systemaattisena puheeksi oton välineenä tai hyödyntää tarvittaessa myös nuorten hyvinvoinnin ja tuen tarpeiden arvioinnissa. Zekki palvelee myös lisätiedon lähteenä. Zekistä löytyy jo tällä hetkellä kattava valikoima eri tilanteisiin sopivia tukipalveluita, joita nuorelle voi tarvittaessa suositella ja joiden pariin nuorta voi rohkaista. Zekki on oiva apuväline, jos halutaan tarjota nuorille lisätietoa hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä tai olemassa olevista tukipalveluista. 

Zekin lopussa oleva avoin kohta nuoren omien toiveiden kirjaamiseksi toimii mainiosti nuoren ja ammattilaisten välisten keskustelujen apuna ja nuoren toivomien seuraavien askelten viitoittajana. Näin ammattilaiset voivat vahvistaa nuoren osallisuutta ja toimijuutta oman elämänsä ohjaimissa. 

Zekin tarjoama tieto voi toimia myös nuorten palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämisen tukena. Vaikka Zekki toimii tällä hetkellä täysin anonyymisti, nuoret voivat halutessaan hyväksyä, että heidän vastauksiaan käytetään tutkimukseen ja palveluiden parantamiseen, jolloin saadaan ajantasaista tietoa nuorten hyvinvoinnista. Jatkossa Zekkiin kehitetään entistä kohdennetumpaa palvelusuosittelua, suoria yhteydenottomahdollisuuksia, sekä mahdollisuutta seurata omaa hyvinvointiaan.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Nuorille suunnatut tukipalvelut löytyvät yhdestä paikasta ja niitä tarjotaan nuorelle hänen antamiensa vastaustensa perusteella.

Zekki avattiin käyttäjille 20.1.2021. Ensimmäisten 8 viikon aikana Zekki-palvelulla on ollut 20 000 käyttäjää, joista 10 000 on vastannut kysymyksiin, saanut palautteen ja tukipalvelusuositukset. 5000 käyttäjää on antanut tietonsa tutkimus- ja kehittämiskäyttöön.  Kyselyyn on vastattu kaikkiaan ainakin 218 eri kunnasta. Maantieteellisesti vastauksia on näin tullut varsin kattavasti koko Suomea ajatellen. Noin 80 prosenttia tuli kaupungeista ja loput muista kunnista. 

Yleinen arvio elämään tyytyväisyydestä kertoo sen, että Zekkiin vastanneiden tyytyväisyys on matalampaa kuin suomalaisilla keskimäärin. Väestöä matalampi keskiarvo tyytyväisyydessä elämään indikoi sitä, että Zekki on tavoittanut sitä kohderyhmää, johon sitä on erityisesti suunniteltukin. Zekki-palveluun on ollut mahdollista päästä suoraan sekä linkin kautta noin kymmenen järjestön sekä Oulussa Byströmin Ohjaamon verkkosivuston kautta. Linkki on ollut sijoitettuna sellaisiin kohtiin sivustoissa, joissa käsitellään nuorten erilaisia ongelmia ja kysymyksiä elämään liittyen. Zekkiä on tarjottu käytettäväksi silloin, kun jokin asia mietityttää.

Zekki on integroitu kansalliseen AuroraAI-verkostoon. Verkoston käyttöliittymänä sen rooli nuorten tukipalvelujen suosittelijana kasvaa. Jo nyt Zekin keräämän tiedon avulla voidaan kehittää nuorten palveluita ja palvelujärjestelmää. Zekki palkittiin joulukuussa Euroopan parhaana sosiaalisena innovaationa v.2021 (European Innovation Council), ja valittiin huhtikuussa 2022 eOppimiskeskuksen eEemeli-kilpailussa Paras suomalainen oppimisratkaisu -kilpailun finaaliin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Zekkiä voi hyödyntää monella tasolla. Tässä on esitelty Zekin käyttöön ottamista eri tavoin ja eri tasoisesti ja toiminnasta saatavaa hyötyä

Jaa tietoa : Kerro zekki.fi:stä - Matalan kynnyksen tuki nuorille. Järjestöjen palvelut laajalti käyttöön.

Linkki organisaation omalle sivulle: Liitä Zekin logo ja linkki organisaatiosi sivuille. - Anonyymiä tietoa omien nuorten elämäntilanteesta.

Kerro omista palveluista: Kuvaa omat nuoria tukevat palvelut Zekkiin. Käytännön ohjeet: zekki@diak.fi - Oman paikkakunnan nuoret saavat Zekin kautta tiedon paikallisista palveluista.

Systematisoi asiakasprosessi: Ota zekki.fi osaksi asiakasprosessia - Parempi ymmärrys nuoren tarpeista. Systemaattinen keskustelun pohja. Voimavarat mukaan keskusteluun. Nuoren toiveet näkyviin.

Kehitä nuorilähtöisiä palveluita: Yhteiskehittämisen prosessi - Monialaisten palveluiden yhteensovittaminen lisää vaikuttavuutta.

Vastaukset Terve-Sos-kysymyksiin:

 1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita? Zekki poistaa nuorten tuen hakemisen kynnyksiä. Zekki yhdistää olemassaolevat tukipalvelut yhdeksi nuorilähtöiseksi kokonaisuudeksi, ja tarjoaa tukea nuoren omaan tilanteeseen sopivasti. Zekissä on ennakkoluulottomasti lähdetty rakentamaan digitaalista nuorilähtöistä tukea yhteiskehittämällä ja palvelumuotoilemalla palvelua yhdessä nuorten, julkisen sektorin toimijoiden, 3.sektorin toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Zekissä häivytetään toimija- ja sektorirajoja ja lähdetään liikkeelle nuoren kokemuksesta omasta tilanteestaan ja tuen tarpeestaan. Zekki on ns. matalimman kynnyksen digitaalinen tukipalvelu, jonka avulla nuoren on helppo kysyä itseltään: miten mulla menee? ja hän saa kannustusta ja rohkaisua eteenpäin. Zekki tarjoaa myös nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille välineen nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja seurantaan. Zekin avulla voidaan vahvistaa nuoren osallisuutta ja kuulluksi tulemista, ja tarjota nuoren tarpeista lähtevää tukea. Zekin avulla ammattilaiset saavat myös yhteisen työvälineen nuoren kokonaishyvinvoinnin ja -tilanteen hahmottamiseksi. Zekin keräämän tiedon avulla voidaan kehittää nuorten palveluja vastaamaan paremmin nuorten tarpeita. Zekin tarjoama ajantasainen tieto nuorten hyvinvoinnista tuo kaivattua tietoa mm. hyvinvointialueiden tiedolla johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Zekki on kehitetty nuorten tarpeet lähtökohtana, nuoret ovat myös mukana aktiivisina palvelun kehittäjinä ja kehittämistä ohjaavana ohjausryhmänä. Zekissä hyödynnetään kansallista Palvelutietovarantoa sekä AuroraAI-verkostoa tukipalvelujen tarjonnan lisäämisessä sekä suorien tukipolkujen mahdollistamisessa. Jo ensimmäisenä vuonna Zekki-palveluun tutustui 50 000 käyttäjää. 
 2. Näkyykö toimintamallissanne esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sote-alan työn imun vahvistaminen tai pakolaisuuteen, maahanmuuttoon tai turvallisuuteen liittyvät asiat? Nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on Zekin lähtökohta ja ensisijainen tavoite. Koko Zekki-palvelun idea on nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen, nuorilähtöisesti. Syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden vahvistaminen on myös tehokasta turvallisuuden edistämistä. Zekki antaa nuorelle yhteenvedon hänen kokonaishyvinvoinnistansa hänen (3X10D-elämäntilannemittarin) vastausten perusteella ja näyttää vahvuudet, pohdittavat ja tukea kaipaavat elämän osa-alueet. Zekki tarjoaa sopivia tukipalveluita juuri nuoren omaan tilanteeseen sopien. Zekki vahvistaa nuorten hyvinvointia madaltamalla nykyisiä tuen hakemisen ja saamisen kynnyksiä, kuten:
  •Tukea hakeakseen nuoren pitää tietää mihin hän tukea tarvitsee.

  •Nuoren kokemus, että pitää mennä todella huonosti ennen kuin tukea voi hakea. 

  •Palveluita on paljon, mutta niiden luokse pitää osata löytää.

  •Yhteydenottamisen monet hankaluudet

  •Tieto vaikeasti löydettävissä palveluntarjoajan verkkosivuilla: Vaikeaselkoiset palvelukuvaukset, yhteyttä voi ottaa vain tietyllä tavalla, yhteyttä voi ottaa vain tiettyyn kellonaikaan
    

Kansikuva
Zekki-etusivu

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Digitaaliset palvelut Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Asiakas- ja palveluohjaus

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Robotisaatio ja tekoäly

Kohderyhmä

Ammattilaiset Nuoret Nuoret aikuiset Opiskelijat