Terveyden edistämisen määräraha on harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava rahallinen tuki. Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Terveyden edistämisen määräraha
Lyhyt kuvaus

Terveyden edistämisen määräraha on harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava rahallinen tuki. Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin.

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Terveyden edistämisen määrärahojen kokonaisuus palvelee hankkeissa tapahtuvaa kehittämistyötä kokoamalla hankkeissa kehitetyt asiat samaan paikkaan. Hankkeita suunnittelevat voivat hakea tietoa ja kokemuksia jo kehittämistyön alla olevista hankkeista sekä kokonaisuuteen liitetyistä valmiista toimintamalleista. Hankkeita toteuttavat voivat verkostoitua samankaltaisia asioita kehittävien kanssa. Hankkeessa syntyneet tuotokset ovat avoimesti löydettävissä ja hyödynnettävissä.

Toimiaika

Terveyden edistämisen määräraha jaetaan vuosittain eri aihepiirien hankkeille. Vuosikohtaiset painopisteet määrittelevät hankkeiden kehittämiskohteet. Hankkeita on velvoitettu avustusehdoissa rekisteröitymään Innokylään ja jakamaan kehitetyt toimintamallit muiden toimijoiden hyödynnettäväksi. 

Toimijat

Terveyden edistämisen määrärahoja voidaan myöntää kunnille, oppilaitoksille, järjestöille, hyvinvointialueille ja muille toimijoille. Rahoituksen saaneet ovat mukana kokonaisuudessa. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Anni Helldán
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
anni.helldan@thl.fi

Tekijä

Anni Helldan

Luotu

02.03.2020

Viimeksi muokattu

16.05.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee vuosittain painopisteet terveyden edistämisen määrärahoille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee ja toimeenpanee vuosittaisen määrärahojen käyttösuunnitelman STM:n vahvistettua suunnitelman.

Määrärahojen rahoittamilla hankkeille pyritään edistämään suomalaisten terveyttä sekä kaventamaan väestöryhmien välisiä terveyseroja joko vaikuttamalla suoraan kohderyhmään tai kehittämällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita eri toimintaympäristöissä. 

Päämäärä ja päätavoite

Kokonaisuudella pyritään tuomaan määrärahan hankkeissa kehitetyt toimintamallit yhteen paikkaan, jotta ne ovat helposti muiden toimijoiden tarkasteltavissa ja hyödynnettävissä. 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hanketoimijat kirjaavat vähintään kehittämistyön tavoitteena olevien toimintamallien ja ratkaisujen perustiedot sekä kehittämistyön aikana tavoiteltavia muutoksia Innokylään.  Hankkeiden vetäjät linkittävät hankkeiden tiedot osaksi terveyden edistämisen määräraha -kokonaisuutta.  Näin koko hankekokonaisuudessa tehtävä työ on koottu yhteen paikkaan kaikkien nähtäville ja siihen on helppo palata.