AMK-opettajien työelämäjaksot teknologiaosaamisen käytänteiden päivittämiseksi 

Työelämäjaksojen myötä opettajien tuntemus hyvinvointiteknologiaan ja tämänhetkisiin käytänteisiin ja toimintatapoihin lisääntyy. Hyvinvointiteknologia integroidaan osaksi opintojaksoja, jolloin opiskelijoiden tulevaisuuden osaaminen kasvaa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
AMK-opettajien työelämäjaksot teknologiaosaamisen käytänteiden päivittämiseksi 
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työelämäjaksojen myötä opettajien tuntemus hyvinvointiteknologiaan ja tämänhetkisiin käytänteisiin ja toimintatapoihin lisääntyy. Hyvinvointiteknologia integroidaan osaksi opintojaksoja, jolloin opiskelijoiden tulevaisuuden osaaminen kasvaa.

Toteutuspaikka
LAB-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

19.11.2021

Viimeksi muokattu

01.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Opettajien työelämäjaksot toteutetaan Eksoten eri toimintayksiköissä Lappeenrannassa ja ympäristökunnissa kevään 2022 aikana. Mukana olevat opettajat kouluttavat ammattikorkeakoulussa ensihoitajia, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämäjakson kesto on 40 tuntia.

Työelämäjakson teemana on hyvinvointiteknologia kotona asumisen tukena. Tavoitteena on, että opettajien tuntemus hyvinvointiteknologiaan ja tämänhetkisiin käytänteisiin ja toimintatapoihin lisääntyy. Työelämäjakson jälkeen osaaminen integroidaan osaksi AMK-opetusta.

Opettajien työelämäjakson kohteet määräytyvät teeman ja oman osaamisen vahvistamisen mukaisesti. Työelämäjakson aikana opettajat reflektoivat tavoitteitaan hankkeen tavoitteisiin sekä suunnittelevat lisääntyneen hyvinvointiteknologiaosaamisen ottamista osaksi opetusta.

Opettajien osaamisen lisääminen tulee vaikuttamaan AMK-opiskelijoiden käytännön osaamiseen teorian ja käytänteiden osalta.

Toimintaympäristö **

Suomessa väestö ikääntyy ja vähenee tulevina vuosikymmeninä, samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. Tavoitteena on, että ikäihminen pystyy asumaan pitkään kotonaan mahdollisimman toimintakykyisenä ja turvallisessa ympäristössä. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton "Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023" asettaa yhdeksi keinoksi ikäystävällisen Suomen tavoittelussa digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen. Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Säännöllisen palvelutarpeen ja asiakkaan toimintakyvyn sekä terveyden heikentymisen ennaltaehkäisy ja ennakointi sekä itsenäisen kuntoutumisen tukeminen ovat asioita, joihin tulee tulevilla hyvinvointialueilla kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Teknologian avulla voidaan tukea ikäihmisten kotona asumista, lisätä turvallisuutta ja tuoda omaisille työkaluja auttaa ikäihmistä kotona pärjäämisessä. Teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen parantaa ihmisten hyvinvointia sekä tehostaa palvelujärjestelmän toimintaa, vahvistaa iäkkäiden kuntalaisten palveluiden laatua ja toimivuutta kustannuksia hillitsevästi.

ETENE (2010) on ottanut kantaa hyvinvointiteknologian eettisiin näkökulmiin ja koulutukseen.
Teknologian kehittäminen, arviointi, hankinta ja hyödyntäminen edellyttävät monipuolista asiantuntemusta ja yhteistyötä. Henkilökunnan kouluttaminen on tärkeää.

Työterveyslaitoksen "Hyvinvointia työstä 2030-luvulla: skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä." -julkaisun mukaan tulevaisuuden työelämään kohdistuu haasteita, joten osaamista, tietoa ja luovuutta tulee hyödyntää entistä paremmin!

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on LAB-ammattikorkeakoulun kymmenen hyvinvointialan opettajaa (hoitotyö, fysioterapia ja sosiaaliala). Välillisenä kohderyhmänä ovat ammattikorkeakoulun sote-alan opiskelijat.

Opettajille järjestettiin perehdytystä ja kerättiin toiveita. Opettajat osallistuivat työelämäjakson suunnitteluun ja toteutukseen. Uuden osaamisen integrointi opintojaksoille on opettajan vastuulla.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Mallia esitetään osaksi LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön toimintaa osana opettajien omaa osaamisen kehittämistä. Malli on pilotoitu hankkeessa, ja prosessin jatkokehittäminen jää organisaation vastuulle. Toiminta ja mallin edelleen kehittäminen tarvitsee jatkossa koordinaatiota ja nimetyn vastuutahon.

Opettajan resurssi työelämän jaksolla on 40 tuntia, tarve arvioidaan tavoitekeskusteluissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Malli on sovellettavissa myös muiden koulutusalojen toimintaan.

Huolellinen suunnittelu, valmistelu ja organisointi on tärkeää. Yhteiset ohjeistukset ja pelisäännöt kannattaa luoda ennen toteutusta yhteistyössä työelämään tutustumisen paikkojen kanssa.

Kansikuva
Sote-alan työntekijä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä