Hoidon jatkuvuusmallin implementointi ja vakiinnuttaminen, Pohjois-Pohjanmaan HVA (RRP, P4, I1)

Hoidon jatkuvuusmallilla edistetään hoidon jatkuvuutta nimeämällä väestölle omalääkäri ja -hoitaja. Mallissa keskeistä on potilaan ja lääkärin välisen hoitosuhteen jatkuvuus, jossa potilaan hoidon tukena on omahoitaja ja moniammatillinen tiimi. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hoidon jatkuvuusmallin implementointi ja vakiinnuttaminen, Pohjois-Pohjanmaan HVA (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoidon jatkuvuusmallilla edistetään hoidon jatkuvuutta nimeämällä väestölle omalääkäri ja -hoitaja. Mallissa keskeistä on potilaan ja lääkärin välisen hoitosuhteen jatkuvuus, jossa potilaan hoidon tukena on omahoitaja ja moniammatillinen tiimi. 

 

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) sote-keskukset
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Auli Kaleva

Luotu

29.01.2024

Viimeksi muokattu

29.04.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Pohteen sosiaali- ja terveyskeskuksissa rakennetaan toimintamalleja sellaisiksi, että ne tukevat paremmin ammattilaisen ja asiakkaan välisen hoitosuhteen jatkuvuutta. Hoitosuhteen jatkuvuus turvataan nimeämällä asiakkaalle omalääkäri, omahoitaja tai molemmat. Nimeämiskäytännöissä on paikkakuntakohtaisia eroja. Osassa sote-keskuksista nimetään koko alueen väestölle kerralla omalääkäri tai omalääkäri-omahoitaja työpari. Osa sote-keskuksista nimeää aluksi oman ammattilaisen hoidon jatkuvuudesta eniten hyötyville asiakkaille, kuten paljon palveluja käyttäville ja monisairaille. Hoidon jatkuvuusmalliin siirryttäessä pitkäaikaiset asiakassuhteet huomioidaan pitämällä pysyvät hoitosuhteet voimassa. Hoidon jatkuvuusmalli koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellisessä vastaanottotyössä hoidon jatkuvuutta ei pystytä aina huomioimaan, vaan siinä hoito tapahtuu asiakaskohtaisesti oikean ammattilaisen toimesta. 

Pohteen alueella myös kehitetään ammattilaisten välisiä konsultaatiokäytäntöjä hoidon jatkuvuus huomioiden ja tiivistetään kuntoutuspalvelujen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, sosiaalipalvelujen ja terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen yhteistyötä sote-keskuksissa. Uusien toimintamallien tavoitteena on sujuvampi moniammatillinen yhteistyö, tiimityön hyödyt ja parempi diagnostiikka ja hoidon koordinaatio. 

Toimintaympäristö **

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa alueen julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. 

  • Pohde on yksi Suomen laajimmista hyvinvointialueista, se vastaa noin 416 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta Pohjois-Pohjanmaalla.
  • Uudistus mahdollistaa entistä yhtenäisemmät sosiaali- ja terveydenhuollon  palvelut alueen asukkaille ja tiiviimmät yhteistyöverkostot alueen ammattilaisille.
  • Hyvinvointialueilla pyritään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin ja takaamaan yhdenvertaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta.
  • Uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

     

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hoidon jatkuvuusmalli koskee laajaa kohderyhmää, kaikkia perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömän vastaanoton asiakkaita. Asiakasryhmä on monimuotoinen ja heillä voi olla erilaisia sairauksia, vaivoja tai ongelmia elämän eri osa-alueilla. 

Asiakkaiden kokemuksia ja palautetta saadaan organisaation monikanavaisen asiakaspalautejärjestelmän kautta. Asiakkaiden kokemuksia on kerätty myös osallistumalla potilasyhdistyksen tilaisuuteen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hoidon jatkuvuusmallin laajempaan käyttöönottoon tähtäävä kehittämistyö alkaa suunnittelu vaiheella. Suunnitteluvaiheeseen kuuluu ymmärryksen muodostaminen hoidon jatkuvuusmallin käyttöönotosta ja kehittämistyötä tekevistä yksiköistä. Kehittämistyötä tukevan materiaalin tuottaminen ja erilaisten verkostojen rakentaminen kuuluvat myös suunnitteluvaiheeseen. Yksikkötasolla suunnitteluvaiheessa kuuluu tunnistaa niin hoidon jatkuvuutta tukevat tekijät kuin ne tekijät jotka vaativat muutosta, jotta hoidon jatkuvuuteen päästään. 

Tärkeä osa kehittämistyötä on tekninen väestöjako, johon hankkeessa on luotu selkeät vaiheet (mm. väestön jaosta päättäminen ja väestön jaon analysointi) ja määritelty vastuutahot. Hoidon jatkuvuusmallin käyttöönoton edellys on, että lääkäreiden ja hoitajien ajanvarauskirjojen suunnittelu tukee hoidon jatkuvuutta. Myös muut toiminnan ja käytänteiden muutokset tukevat uuden toimintamallin  juurruttamista osaksi organisaatioiden toimintaa. 

Koko kehittämistyön ajan tehtyjä muutoksia arvoidaan ja kehitetään tarpeen mukaisesti. Kehittämistyön tavoitteena on luoda toimintamalleja, jotka jäävät käyttöön ja niitä kehitetään jatkuvasti myös hankerahoituksen päättymisen jälkeen.  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Hoidon jatkuvuusmallin implementoinnin aikana on havaittu, että kehittäjäpaikkakunnilla, joissa on mahdollistettu aikaa kehittämistyön suunnitteluun ja organisointiin, kehittämistyö on edennyt tavoitteiden mukaisesti ja jatkuvuusmallia on päästy juurruttamaan organisaatioihin. Kehittämistä edesauttavana tekijänä on ollut myös kehittäjien,  esihenkilöiden ja alueen johdon yhteistyö. Lääkäri kehittäjien mukana olo on edistänyt väestönjaon onnistumista ja heidän työpanoksensa hoidon jatkuvuusmallin suunnittelussa ja toteutuksessa on merkittävässä roolissa. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt