Hyvinvointialueen asukkaiden kokemustieto hyvinvoinnista: Minun arkeni ja elämäni

Malli auttaa keräämään tietoa siitä, millaiseksi asukkaat arvioivat oman arkensa ja elämänsä kokonaisuutena ja osa-alueittain, mihin he kaipaavat muutosta ja mihin heidän mielestään pitäisi seuraavina vuosina panostaa asukkaiden hyvän arjen edistämiseksi. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinvointialueen asukkaiden kokemustieto hyvinvoinnista: Minun arkeni ja elämäni
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli auttaa keräämään tietoa siitä, millaiseksi asukkaat arvioivat oman arkensa ja elämänsä kokonaisuutena ja osa-alueittain, mihin he kaipaavat muutosta ja mihin heidän mielestään pitäisi seuraavina vuosina panostaa asukkaiden hyvän arjen edistämiseksi. 

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Sanna Salmela

Luotu

15.12.2021

Viimeksi muokattu

29.03.2022
Ratkaisun perusidea **

Asukkaille sekä järjestöjen ja yhdistysten työntekijöille ja hallitusten jäsenille suunnattu kysely, jolla kerätään tietoa asukkaiden arjesta ja elämästä. Kyselyn sisältö perustuu Pohjois-Pohjanmaan yhteiseen hyvinvointikäsitteeseen, joka kuvaa ihmisen arkea ja elämää sekä kokonaisuutena että osa-alueittain. 

Toimintaympäristö **

Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointi ja sen edistäminen ymmärretään hyvin laajasti: Pohjoispohjalaisen ihmisen hyvinvointi on hyvää arkea ja elämää, ja hyvinvoinnin edistäminen on hyvän arjen ja elämän edistämistä. Pohjois-Pohjanmaalla on käytössä yhteinen, maakunnallisessa hyvinvointisopimuksessa lokakuussa 2019 julkaistu hyvinvointikäsitys, joka tiivistää ajatuksen visuaaliseksi kuvaksi. 

Kunnan ja hyvinvointialueen tulee lakisääteisesti edistää asukkaidensa hyvinvointia. Molempien on esimerkiksi laadittava valtuustokausittainen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma. Kertomuksessa  kuvataan asukkaiden hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Suunnitelmassa määritellään hyvinvoinnin edistämiselle tavoitteet, toimenpiteet ja seurantamittarit, ja suunnitelmaa toteutetaan valtuustokauden ajan. Asukkaiden hyvinvointi on myös lakisääteisesti huomioitava sekä kunnan että hyvinvointialueen strategiassa.

Kuntien ja hyvinvointialueen on tehtävä lakisääteisesti yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä. Yhteistyötä tulee tehdä myös yleishyödyllisten yhteisöjen, kuten järjestöjen ja yhdistysten, kanssa. 

Hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee perustua tietoon siitä, miten asukkaat voivat ja mitä he hyvinvointinsa tueksi tarvitsevat. Kokemustietoa hyvinvoinnista tulee kerätä asukkailta, sillä he ovat oman elämänsä hyvinvointitoimijoita, jotka tuntevat oman arkensa ja elämänsä parhaiten. Kuntien ja hyvinvointialueen onkin lakisääteisesti myös edistettävä asukkaiden osallisuutta. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kyselyn kohderyhmänä olivat Pohjois-Pohjanmaan asukkaat ja Pohjois-Pohjanmaalla toimivat järjestöt ja yhdistykset. 

Kyselyyn vastasi 4693 kuntalaista. Järjestökyselyyn saatiin 116 vastausta. Sama järjestö tai yhdistys saattoi vastata kyselyyn useamman kerran riippuen siitä, mistä näkökulmasta se kulloinkin vastasi (esim. ikäihmiset tai nuoret). 

Tuloksista on tehty noin 180-sivuinen raportti, joka antaa mielenkiintoisen ja avartavan kuvan siitä,

 • millaiseksi pohjoispohjalaiset oman arkensa, elämänsä ja hyvinvointinsa kokonaisuutena kokevat
 • mitkä elämän osa-alueet ovat pohjoispohjalaisten kokemia vahvuuksia ja heikkouksia 
 • kuinka moni pohjoispohjalainen toivoo arkeensa ja elämäänsä pientä tai isoa muutosta ja kuinka moni on niin tyytyväinen, ettei kaipaa muutosta
 • mitkä ovat tärkeimpiä elämän osa-alueita, joihin muutosta kaivataan 
 • mihin asukkaiden mielestä kunnassa pitäisi  panostaa, jotta kuntalaisten arki ja elämä olisivat hyvää
 • millaiseksi järjestöjen ja yhdistysten edustajat kokevat kohderyhmänsä arjen ja elämän

Kuntalaisten vastauksia on hyvä verrata ammattilaisten ja järjestöjen vastauksiin sekä muuhun hyvinvointia kuvaavaan indikaattoritietoon. 

Raportti julkaistaan tässä toimintamallissa piakkoin. Tuloksia on jo hyödynnetty monin tavoin mm. kunnissa, hyvinvointialuevalmistelussa ja maakunnallisessa hyvinvoinnin edistämisen työssä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kysely ajoitetaan siten, että useimmat kunnat voivat hyödyntää sen tuloksia lakisääteisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelussa. Ajankohta palvelee myös hyvinvointialueen strategian ja lakisääteisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelua. Kysely toistetaan suunnitellusti neljän vuoden välein ennen hyvinvointikertomusten valmistelua.  Näin siitä kertyy ajan mittaan myös seurantatietoa. Kyselyn toteutus kirjataan hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen ja yhdistysten vuosikelloon.

Kuntien ja järjestöjen käyttöön laaditaan kaksi kyselyä. Kunnille ja järjestöille tehdään omat esittelydiat, joissa niille tarjotaan maakunnallista yhteistyötä yhteisen tiedonkeruun toteuttamiseksi. Kuntia pyydetään kontaktoimaan oman alueensa järjestöjä asian tiimoilta. 

Kunnille järjestetään yhteinen työpaja, jossa ideoidaan sitä, miten tiedonkeruu voitaisiin toteuttaa käytännössä. Kunnat esittävät toiveita, joista suurimpaan osaan pyritään vastaamaan. Toiveet ja ideat kirjataan samaan Padlet-tiedostoon, joka lähetetään vinkiksi kaikille kunnille. 

Työpajan toiveiden pohjalta tiedonkeruu tehdään kunnille mahdollisimman helpoksi mm. yhteisten materiaalien avulla. Osan niistä kunnat muotoilevat oman visuaalisen ilmeensä mukaisiksi. Aineistot ovat kunnille saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä. Yhteiset aineistot ovat esim.: 

 • Webropol-kysely (ja sen QR-koodi)
 • Paperikysely
 • Tietosuojaseloste
 • Muokattavissa oleva mediatiedote
 • Muokattavissa oleva sähköpostiviestin saateteksti
 • Muokattavissa oleva kyselyn esite

Ennen yhteisen tiedonkeruun alkamista kuntia muistutellaan valmistelemaan tiedonkeruun toteutusta ja viestintää. 

Tiedonkeruun alettua kuntien omaa viestintää tuetaan maakunnallisella viestinnällä. Päävastuu kuntakohtaisesta viestinnästä on kuitenkin kunnilla.

Tiedonkeruun aikana kunnille viestitään säännöllisesti kuntakohtaisista vastaajamääristä. Tämä auttaa kuntia mm. viestinnän toteutuksessa. Tiedonkeruun loppuvaiheessa kunnille lähetetään suunnitelma siitä, miten prosessi etenee kyselyjen sulkemisen jälkeen. Suunnitelmassa on aikataulu ja alustava ohjeistus kuntakohtaisten tietojen lähettämisestä ja käsittelystä (mm. tietosuojaan liittyvät ohjeet ja velvoitteet).

Kuntien nimeämille yhteyshenkilöille lähetetään kuntakohtaiset tulokset mahdollisimman pian tiedonkeruun sulkemisen jälkeen. Yhteyshenkilöt saavat myös tarkemmat ohjeet mm. tietosuojan varmistamisesta ennen tulosten esittelyä. Tarvittaessa he voivat kysyä apua maakunnallisilta toimijoilta.

Kunnille järjestetään yhteinen työpaja, jossa ideoidaan sitä, miten kunnat voisivat hyödyntää tuloksia ja viestiä niistä kuntalaisille. Työpajassa kaksi suurimmat vastausprosentit saanutta kuntaa esittelee sen, miten he tiedonkeruun toteuttivat ja miten he hyödyntävät tuloksia. Hyödyntämis- ja viestintäideat kerätään Padlet-sivulle, jonka kopio lähetetään kunnille vinkkilistaksi. Kuntakohtaisen viestinnän merkitystä korostetaan, koska se tuo tulokset lähemmäksi asukkaita kuin maakunnalliset tulokset. 

Maakunnalliset tulokset analysoidaan verkostoyhteistyönä. Aineisto jaetaan osiin esim. teemakohtaisesti niin, että mahdollisimman monen teeman analysoijaksi pyritään löytämään aiheen parissa toimiva maakunnallinen asiantuntija. Hän tekee analysointityön osana omaa työtään, ja hän myös hyödyntää tuloksia omassa työssään. Tarvittaessa analysointityöhön palkataan esim. graduvaiheen tienoilla olevia opiskelijoita. Analysoijatiimi perehdytetään tehtävään yhteisessä palaverissa, jossa sovitaan yhteisistä toimintatavoista. Tulokset esitellään myös yhteisessä palaverissa sopivan ajan kuluttua. 

Maakunnalliset tulokset kootaan yhteiseksi raportiksi, joka julkaistaan internetissä. Tuloksista viestitään mm. sanomalehdissä. Tuloksia esittelevä diasetti lähetetään sellaisille tahoille, joiden toivotaan hyödyntävän tuloksia omassa työssään. 

Kustannuksia syntyy ainakin seuraavista asioista: 

 • Suunnitteluun, toteutukseen, aineistojen jakamiseen, analysointiin ja raportointiin käytettävä työaika 
 • Mahdolliset viestintäkustannukset (esim. lehti-ilmoitukset, graafikko)
 • Aineistojen kääntäminen tarvittaville kielille 
 • Tulostus- ja matkakustannukset (esim. paperisten kyselyjen tulostaminen sekä kuljetus tiedonkeruupaikoille ja sieltä pois; tietosuojaselosteen tulostaminen tiedonkeruupaikoille) 
 • Paperisten vastauslomakkeiden postitus taholle, joka siirtää ne sähköiseen muotoon (pilotissa toteutettiin opiskelijatyönä) 
 • Esim. opiskelijoiden palkkaaminen analysoijaksi niihin osioihin, joihin ei löydy muuta analysoijaa

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kysely on tarjonnut arvokasta, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikäsitteen mukaista kokemustietoa asukkaiden hyvinvoinnista. Kysely on auttanut kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja sen vahvuuksien ja haasteiden hahmottamisessa. Tulokset täydentävät olemassa olevaa muuta hyvinvointitietoa. 

Tuloksia on hyödynnetty mm. kuntien hyvinvoinninedistämistyössä, hyvinvointialueen hyvinvoinnin tilannekuvassa, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja järjestöyhteistyön kehittämisessä sekä useiden muiden toimijoiden työssä. Hyödyntämistä on esitelty raportissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

TerveSos-arvioijille: Toimintamalli ja kyselyn sisältö pohjautuvat Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöiseen hyvinvointikäsitykseen, jossa hyvinvointi ja sen edistäminen ymmärretään hyvin laajasti. Mallin avulla on saatu päätöksenteon perustaksi tietoa siitä, millaiseksi pohjoispohjalaiset ihmiset kokevat oman arkensa ja elämänsä kokonaisuutena ja osa-alueittain ja mihin heidän mielestään hyvinvoinnin edistämisen työssä tulisi panostaa. Malli auttaa näkemään ihmisen kokonaisuutena myös strategisen tason työssä. Useimmat kuntalaisvastaajat pitivät kyselyä hyvänä ja tarpeellisena. Malli on saanut hyvää palautetta myös yhteistyössä eri roolissa mukana olleilta toimijoilta. Kunnista on esitetty toivomuksia siitä, että tiedonkeruu sisällytetään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiyhteistyön vuosikelloon niin, että tiedonkeruu toteutetaan yhteistyönä neljän vuoden välein. Näin se palvelee sekä kuntien että hyvinvointialueen hyvinvoinnin edistämisen työtä ja yhteistyötä. Kun suunnittelu-, analysointi- ja raportointiprosessi tehdään verkostomaisena yhteistyönä, se palvelee myös useiden muiden hyvinvoinnin edistämisen toimijoiden omaa työtä ja tuo heitä yhteisen kehittämisen äärelle - pohjoispohjalaisen ihmisen parhaaksi. Tulokset herättävät kiinnostusta, koska ne kuvaavat ihmisten arkea ja elämää. Toimintamalli on sovellettavissa kaikilla hyvinvointialueilla ja kunnissa. 

Muille lukijoille: Toimintamallin soveltaminen maakunnallisena yhteistyönä edellyttää sekä hyvinvointialue- että kuntatasoista resurssointia sekä verkostoyhteistyötä. Raportointi on työläin ja aikaa vievin vaihe. Suurimmat kustannukset tulevat työhön kohdistetusta työpanoksesta (pääosin oman työn ohessa), mutta parhaimmillaan työ jakautuu useille toimijoille niin, ettei se kuormita ketään kohtuuttomasti. Tiedonkeruun, analysoinnin ja raportoinnin toteutus ostopalveluna lienee myös mahdollista, mutta silloin kannattaa huolehtia, että prosessi muilla keinoin vahvistaa keskeisten toimijoiden yhteistyötä ja tuo toimijat yhteen asukkaan hyvinvoinnin äärelle. 

Useimmat kuntalaisvastaajat antoivat kyselyn palauteosiossa hyvää palautetta kyselystä. Koko kyselyprosessiin liittyneitä kehittämistarpeitakin tunnistettiin paljon, ja ne on kuvattu raportin lopussa. Moni kuntalaisvastaaja epäili, ettei tuloksista viestitä kuntalaisille tai ettei tuloksia ylipäätään hyödynnetä millään tavalla. Toimijoita on siksi kannustettu viestimään tuloksista, ja myös tulosraporttiin kerättiin esimerkkejä siitä, miten tuloksia on hyödynnetty.

Myös järjestökyselyyn vastanneiden palaute oli pääosin kannustavaa. Keskeisin kehittämistarve liittyy siihen, että kysely ei sisällöltään sopinut kaikille järjestöille järjestöjen toiminnan luonteen vuoksi, ja näin ollen kyselyyn oli näillä järjestöillä vaikea vastata. Jatkossa on tarpeen tarkentaa sitä, millaisten järjestöjen kyselyyn toivotaan vastaavan ja missä tapauksissa riittää, että järjestöt välittävät kysely omille kohderyhmilleen.

Kansikuva
Kuvassa Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöinen hyvinvointikäsitys ja teksti "Minun arkeni ja elämäni Pohjois-Pohjanmaalla". Hyvinvointikäsitteessä on keskellä pohjoispohjalainen ihminen ja hänen ympärillään hänen hyvinvointiinsa vaikuttavia elämän osa-alueita, kuten taloudellinen toimeentulo, mielen hyvinvointi, työ ja ihmissuhteet. Keskellä lukee "Päämäärä: Voin hyvin ja olen tyytyväinen elämääni. Minulla on hyvä arki ja mielekäs elämä."

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä