Liikuntaneuvonta edistää ikääntyneen väestön toimintakykyä. Henkilökohtaisen tai ryhmämuotoisen neuvonnan myötä ikäihmiset liikkuvat enemmän. Helposti saavutettavaa iäkkäiden liikuntaneuvonnan järjestämistä suositellaan valtakunnallisissa linjauksissa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa ikäihmisille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikuntaneuvonta edistää ikääntyneen väestön toimintakykyä. Henkilökohtaisen tai ryhmämuotoisen neuvonnan myötä ikäihmiset liikkuvat enemmän. Helposti saavutettavaa iäkkäiden liikuntaneuvonnan järjestämistä suositellaan valtakunnallisissa linjauksissa.

Toteutuspaikka
Kuntien liikuntatoimet, sosiaali- ja terveystoimi yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Muu ministeriö
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Saila Hänninen

Luotu

02.07.2020

Viimeksi muokattu

04.10.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Iäkkään henkilön neuvonta edellyttää monipuolista osaamista. Neuvojalla tulee olla tietämystä liikunnasta, sairauksista ja vanhenemisprosessista. Työtavan tulee olla kannustava ja iäkästä kunnioittava. Neuvontatilanteen tulisi olla rauhallinen ja kiireetön sekä luottamuksellinen.

Liikunnasta keskustellaan iäkkään kanssa ottaen huomioon iäkkään elämäntilanne ja voimavarat sekä aiempi liikuntahistoria. Liikuntaneuvonnassa on tärkeää tasa-arvoinen vuoropuhelu, jossa huomioidaan iäkkään elämäntilanne ja aiemmat liikuntatottumukset. Aktiivisessa kuuntelussa liikuntaneuvoja yrittää selvittää iäkkään ajatuksia, kokemuksia, tunteita ja niiden syitä. Tarkoituksena on auttaa ikähmistä selventämään omia ajatuksiaan ja kannustaa tarkastelemaan niitä uudesta näkökulmasta. Parhaimpaan tulokseen päästään, jos ammattilainen osoittaa kiinnostusta, esittää avoimia ja tarkentavia kysymyksiä ja arvostaa iäkkään itsemääräämisoikeutta.

Keskustelun apuna voi käyttää liikuntaneuvonnan valokuvakortteja. Tarkempaa tietoa liikkumiskyvystä saa testeillä.

Yksilötapaamisessa haastattelulla selvitetään mm. koettu terveydentila, toimintakyky, perussairaudet, lääkitys ja apuvälineet. Lisäksi kartoitetaan iäkkään kaatumisenpelkoa ja ravitsemusta.

Liikuntaneuvonnassa kannattaa keskustella seuraavista aiheista
- toiveista ja avoitteista
- vanhoista liikuntakokemuksista ja liikunnan merkityksestä
- terveysliikuntasuosituksista
- liikunnan esteistä ja motivaatiosta
- liikuntatarjonnasta
- kaatumisten ehkäisystä
- ravinnosta, levosta, mahdollisesta lääkityksestä

Liikuntaneuvonta on prosessi, jossa tehdään liikkumissuunnitema, jota tulisi tarkistaa tietyin väliajoin.

Toimintaympäristö **

Laadukkaan ja tuloksellisen liikuntaneuvonnan edellytyksenä on neuvojien perehtyneisyys ja ammattitaito, selkeät yhteiset toimintakäytännöt, onnistunut palveluohjaus ja toimiva palveluketju sekä yhteistyö paikallisten liikuntatoiminnan järjestäjien kanssa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä iäkkäät, jotka liikkuvat terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän ja tarvitsevat tukea ja kannustusta liikunnan aloittamiseen tai lisäämiseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yksilöllistä liikuntaneuvontaa tukee:
Yleinen liikuntatiedon jakaminen, liikuntainfo
Ikäihmisille jaetaan tietoa liikunnan merkityksestä terveydelle, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille. Lisäksi kerrotaan paikallisesta liikuntatoiminnasta.
- Tietoa voidaan jakaa esimerkiksi esittein, tiedottein, paikallisissa lehdissä, tietoiskuissa ja teemapäivissä.
- Liikuntatietoa ja kotijumppaohjeita jaetaan helposti saavutettavissa paikoissa mm. ikäihmisten neuvontapisteissä sekä ikäihmisten asiointipaikoissa, kuten kirjastoissa ja apteekeissa.
Liikunnan puheeksi ottaminen
Ikäihmisten kanssa otetaan liikunta puheeksi asiakastilanteissa, kuten lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotoilla, kotihoidossa, palvelutaloissa, apteekeissa sekä neuvonta- ja palvelupisteissä.

Ammattihenkilöillä on hyvä olla konkreettista tietoa oman paikkakunnan liikuntatoiminnasta.
Vanhustyön ammattilaisille ja vapaaehtoisille tarjotaan lisäkoulutusta ikäihmisten liikuntaneuvonnasta.

Kansikuva
Kaksi naista (ammattilainen ja ikäihminen) keskustelevat liikuntaneuvontatilanteessa

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä