Mielenterveyskuntoutujien kotiutuksen ohjauksen malli / PPPR2 Satakunta

Malli kuvaa mielenterveyskuntoutujan kotiutumisprosessia psykiatrisesta osastohoidosta kohti asumisen tukipalveluja. Malli syntyy potilaan / asiakkaan osallisuuden edistämisestä sekä eri tahojen välisestä, organisaatiorajat ylittävästä yhteistyöstä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Mielenterveyskuntoutujien kotiutuksen ohjauksen malli / PPPR2 Satakunta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli kuvaa mielenterveyskuntoutujan kotiutumisprosessia psykiatrisesta osastohoidosta kohti asumisen tukipalveluja. Malli syntyy potilaan / asiakkaan osallisuuden edistämisestä sekä eri tahojen välisestä, organisaatiorajat ylittävästä yhteistyöstä.

Toteutuspaikka
Satakunnan sairaanhoitopiiri (nyk. Satasairaala)
Paikkakunta tai maakunta
Satakunta
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

23.06.2020

Viimeksi muokattu

23.06.2020
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hankkeessa käytetyt keinot mallin juurruttamiseksi:

 

  • Eri organisaatioiden ja tahojen mukaan ottaminen kehittämistyöhön alusta alkaen, jotta kehitetystä mallista tulee sellainen, johon kaikki voivat sitoutua. Organisaatioiden esimiehet ovat aktiivisesti sitoutuneet mallin kehittämiseen.

 

  • Mallin pilotointijakso 1.11. – 1.4.2016 Harjavallan sairaalan kuntoutusosasto 24:n, Porin Perusturvan psykososiaalisten palveluiden sekä Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n sosiaalipalveluiden kanssa yhteistyössä.

 

  • Jalkautuminen SATSHP jäsenkuntiin kuntakiertueen muodossa. Kuntakiertueella kuntien ja kaupunkien ammattilaisille ja johdolle esiteltiin mallia sekä juurruttamisen tuloksista ja käytiin keskustelua mallin käyttöönotosta.

 

  • Mallista sekä juurruttamisen vaiheista on pyritty tiedottamaan säännöllisesti ja laajasti kaikkia tahoja, joita asia koskee tai voi kiinnostaa. Projektiryhmän koostuessa monen alan asiantuntijoista eri organisaatioista, tieto mallista on kulkenut kentälle myös tätä kautta. Mallia on pidetty aktiivisesti esillä eri yhteyksissä.

 

  •  Malli pyritään saamaan osaksi alueella tehtävää sote- ja maakuntauudistustyötä levittämällä tietoa uudistustyötä valmistelevien tahoille ja henkilöille.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Mallin sisällön arvioimista on tehty kokoaikaisesti kehittämistyön rinnalla. Mallista saatujen kommenttien sekä projektiryhmän tekemien havaintojen perusteella on käyty koko kehittämistyön ajan keskusteluja mallin sisällöstä ja mahdollisista parannustarpeista. Osana mallin juurruttamista tehdyllä kuntakiertueella saadut mallia koskevat kommentit on myös otettu mallin sisällön kehittämisessä huomioon ja niitä on pohdittu monialaisesti.

 

Kesällä – syksyllä 2016 tehtiin jäsenkuntien edustajille suunnattu, kehittämisosion työtä koskeva kysely. Kyselyssä tuli esille, että mielenterveyskuntoutujien kotiutuksen ohjauksen malli oli kuntien edustajille vaihtelevasti tuttu. Puolet vastaajista arvioi mielenterveyskuntoutujien kotiuttamisessa tai asumis- ja tukipalvelupäätösten tekemisessä tapahtuneen muutoksia hankkeen aikana. Yhteistyön sairaalan kanssa raportointiin parantuneen, hoitopalaverien koettiin muuttuneen asiakaslähtöisemmiksi, yhdestä kunnasta raportoitiin psykiatrisen kotiutushoitajan tehtävän perustamisesta. Kuitenkin perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja erikoissairaanhoidon välisessä yhteistyössä nähtiin edelleen olevan kehitettävää.

 

Malli on osoittautunut siitä hyväksi, että siitä voi organisaatio tai yksikkö poimia omaan toimintaan tarpeellisia ja sopivia osia käyttöön.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kehittämistyön aikana Satakunnan alueella on pysähdytty mielenterveyskuntoutujien palveluiden äärelle ja päästy perehtymään palveluprosessien kipupisteisiin ja kehittämistä vaativiin nivelkohtiin.

 

Hankkeen aikana mielenterveyskuntoutujien palveluiden ja kotiutumisprosessin tilannetta on kartoitettu monipuolisesti, kotiutumistilanteiden ”kompastuskiviä” on nostettu keskusteluun ja laajassa monialaisessa yhteistyössä on luotu malli, jonka avulla haastavissa nivelkohdissa tapahtuvia asiakkaiden väliinputoamisia tai epätarkoituksenmukaisia toimia ja palveluja on mahdollista ehkäistä ja välttää asiakaslähtöisyyden sekä organisaatiorajat ylittävän yhteistyön keinoin.

 

Malli ei sisällä maailmaa mullistavia tekoja tai uudenlaisia teorioita kuntoutumisesta. Malli koostuu lopulta suhteellisen arkisista, kaikkien ulottuvilla olevista osasista. Malli on juuri tämän vuoksi mahdollista ottaa käyttöön laajasti eri toimipisteissä ja organisaatioissa, sekä sovellettuna se sopii myös muiden asiakas- ja potilasryhmien kotiutumisprosessien tueksi. Mallissa on eniten kyse asiakkaan kunnioittamisesta ja tämän roolista oman elämänsä aktiivisena toimijana, halusta tehdä yhteistyötä sektori-, organisaatio- ja ammatillisia rajoja ylittävällä otteella sekä sitoutumisesta mielenterveyskuntoutujien kotiutumisen onnistumista edistävään toimintaan.

 

Tehty työ on tuottanut uutta, arvokasta tietoa mielenterveyskuntoutujien kotiutumisesta ja heidän palveluistaan. Hankkeessa tapahtuvan kehittämistyön loppuessa palveluiden parantaminen ja yhteistyön edistäminen eivät suinkaan pääty, vaan jatkuvat hankkeessa saavutetun tiedon, laaditun mallin ja mielenterveyskuntoutujien kotiutumisprosessista tehtyjen tärkeiden havaintojen avulla kohti yhteistä tavoitetta, parhaan mahdollisen hoidon ja palvelun tarjoamista mielenterveyskuntoutujille.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Mielenterveyspalvelut Osallisuus Kotiutus Monialaisuus Yhteistyö

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Nuoret aikuiset Organisaatiot Paljon palveluita tarvitsevat Työikäiset