Mielikioski tarjoaa yli 18 vuotiaille ylöjärveläisille välitöntä, maksutonta, anonyymiä ja luottamuksellista keskustelutukea mielenterveyden vahvistamiseksi sekä neuvontaa ja ohjausta muiden palvelujen käytössä. Vertaistukea järjestetään yhteistyössä järjestöjen kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
MIELIKIOSKI
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielikioski tarjoaa yli 18 vuotiaille ylöjärveläisille välitöntä, maksutonta, anonyymiä ja luottamuksellista keskustelutukea mielenterveyden vahvistamiseksi sekä neuvontaa ja ohjausta muiden palvelujen käytössä. Vertaistukea järjestetään yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Toteutuspaikka
Toimintamallia kehitetään POIMI - Poikkea Mielipointtiin -hankkeessa, joka toteuttaa Mielenterveysstrategian 2020 - 2030 tavoitteita. Toteutuspaikkana Ylöjärven kaupunki, osana perustason sosiaali- ja terveyspalveluja.
Paikkakunta tai maakunta
Ylöjärvi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Mielikioskin ja yhteistyöjärjestöjen esittelyvideo.

Luotu

03.05.2021

Viimeksi muokattu

30.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Mielikioskin tavoitteena on vahvistaa kaupunkilaisten ja kaupungin henkilöstön mielenterveyttä ja lisätä mielenterveysosaamista, vähentää stigmaa Mielenterveyden ensiapu® -koulutuksia järjestämällä ja tuoda järjestöjen osaaminen sekä vertaistuki osaksi perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarjoamalla kaupunkilaisille maksutonta ja luottamuksellista matalan kynnyksen keskustelutukea sekä ohjausta mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi, vertaistukea sekä neuvontaa ja ohjausta muiden palvelujen käytössä.

Toimintaympäristö **

Ylöjärven kaupunki on perustanut Suomen ensimmäisen terveyskioskin vuonna 2009 ja perhekioskin vuonna 2015 kauppakeskus Eloon mahdollistamaan ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa ja perheiden varhaista tukea. Ylöjärveläiset ovat löytäneet terveys- ja perhekioskit hyvällä menestyksellä (yli 10 000 käyntiä vuodessa). Vastaavaa toimipistettä ei kuitenkaan ole ollut mielen hyvinvoinnin tukemiseen, vaikka mielenterveyden ongelmat ovat valtakunnallisesti merkittäviä syitä sairauspoissaoloihin, ennenaikaiseen eläköitymiseen ja syrjäytymiseen. Mielikioski perustettiin vastaamaan tähän tarpeeseen sekä maailmassa tapahtuneiden muutosten tuomiin mielen hyvinvointiin vaikuttaviin haasteisiin. Mielikioskin palvelut ovat täysi-ikäisten kuntalaisten saatavilla nopeasti, ilman ajanvarausta, luottamuksellisesti, maksuttomasti ja anonyymisti.

Sosiaaliset ongelmat, henkinen stressi ja talousvaikeudet ovat ahdistuneisuuden ohella lisääntyneet erityisesti koronapandemian ja yleisen maailman tilanteen aikana ja tarvetta sosiaaliseen ja mielenterveyden tukeen sekä palveluohjaukseen on enemmän. Mielenterveyspalveluiden saatavuuden oikea-aikaisuudessa voi olla haasteita ja sosiaalipalvelut ja etuudet ovat tällä hetkellä hyvin eriytyneitä eri toimijoille. Kuntalaisella voi olla vaikeuksia edetä vaikeasti hahmotettavassa palveluverkossa. Mielikioskille ei tarvita lähetettä, vaan se on ensimmäinen osa palveluiden ketjussa.

Julkisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen, kokemusasiantuntijatoiminnan ja järjestöjen yhteistoiminnalle ei ole ollut Ylöjärvellä vakiintunutta koordinaatiota ja yhteistyö on ollut satunnaista. Tietoisuus eri toimijoiden toimintamahdollisuuksista on ollut vähäistä. Terveyskeskuksen yhteydessä toimiva Mielikioski mahdollistaa yhteistyössä järjestöjen kanssa monialaisen tuen antamisen kuntalaisille. Mielikioskin kautta kunnan työntekijöiden ja kuntalaisten on mahdollista osallistua Mieli Suomen Mielenterveys ry:n rekisteröimiin Mielenterveyden ensiapu -koulutuksiin, jolloin mielenterveysosaaminen kunnassa vahvistuu ja mielenterveys- ja päihdeongelmien ympärillä oleva stigma vähenee. Järjestöjen tarjoama tuki sekä vertaistuki ja kokemusasiantuntijatoiminta ovat osa Mielikioskin toimintaa osana perustason terveyspalveluita. Mielikioskissa työskentelee sosiaaliohjaaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja, jotka koordinoivat toimintaa, kouluttavat kuntalaisia ja kunnan työntekijöitä sekä tapaavat asiakkaita.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Mielikioski-toimintamallin kohderyhmänä ovat kaikki yli 18-vuotiaat kaupunkilaiset, jotka omasta mielestään kaipaavat tukea mielenterveyteen liityvissä asioissa. Asiakkaaksi voi tulla myös mielenterveyden- tai riippuvuusongelmista kärsivän omainen, joka tarvitsee tukea omaan jaksamiseensa tai apua läheisen tukemiseen. Asiakkaat ovat kokeneet toiminnan erittäin hyödylliseksi, koska apua on saanut oikea-aikaisesti juuri silloin, kun on tarvinnut. Useimmiten asiakkaille on riittänyt 1-3 käyntiä ja tieto siitä, että Mielikioskille voi tulla uudelleen, helpottaa monia. Asiakas voi itse päättää, haluaako hän olla yhteydessä puhelimitse, chatin tai sähköpostin välityksellä vai tavata kasvokkain. Myös vastaanottoajat sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaan ja tarvittaessa joustetaan aukioloajoissa.

Asiakkaille tarjotaan myös vertaistukea, jota voidaan eri järjestöjen kokemusasiantuntijoiden avulla Mielikioskilla järjestää. Eniten vertaistapaamisia on järjestetty Tampereen A-kilta ry:n, Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:n sekä Mielen ry:n kautta. Vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden taustajärjestö kartoitetaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan, joten tapaamisia on järjestetty myös mm. Käpy ry:n ja Suomen Kipu ry:n kautta. Asiakaspalaute tapaamisista on ollut poikkeuksetta myönteistä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toiminnassa työntekijäresurssina on kaksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaista; psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja. Ylöjärvelle toimintaa käynnistettäessä hankittiin kaksi äänieristettyä PodBooth-palaveritilaa Mielikioskin vastaanottotiloiksi. Tilat sijoitettiin Ylöjärven terveyskeskuksen toiseen sisääntuloaulaan. Tilat näkösuojattiin teippauksilla yksityisyyden takaamiseksi.

Mielikioskin matalan kynnyksen keskustelutuen järjestäminen ilman ajanvarausta monien yhteydenottokanavien välityksellä vaatii työntekijöiltä keskinäistä suunnittelua ja toiminnan organisointia niin, että toisen ollessa pitämässä vastaanottoa, toinen voi jalkautua asukkaiden pariin esimerkiksi lähitoreille, tai päivystää puhelinta ja chattia. Aukioloajat ovat muokkautuneet kysynnän mukaan ja toiminnassa pyritään huomioimaan myös työssäkäyvät ja mahdollistamaan iltavastaanotot. Hanketyöhön ja koulutuksiin pitää varata työntekijäresurssia, jolloin on päädytty pitämään maanantai aamupäivät ja perjantai iltapäivät hanketyötä varten. Tällöin ei ole Mielikioskin Walk-In-vastaanottoa. Tiistaisin Mielikioskilla ei ole Walk-In-vastaanottoa lainkaan, mutta puhelin ja chat ovat avoinna klo: 9 - 15.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

TerveSos kilpailun raadin kysymykset ja vastaukset:

1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

Mielenterveyden ongelmat ovat valtakunnallisesti kansanterveydellinen haaste ja psykososiaaliset vaikeudet ovat lisääntyneet entisestään pitkittyneen pandemian aikana. Samaan aikaan Pirkanmaan alueella erityisesti työikäisten psykososiaalisen tuen riittävyys vaatii kehittämistä (THL 2019) ja painopistettä tulisi Kansallisen mielenterveystrategian mukaisesti kääntää ennaltaehkäiseviin palveluihin (Vorma 2020 ym).  Mielikioski on perustettu Ylöjärvelle huhtikuussa 2021 vastaamaan kaupunkilaisten tarpeisiin mielen hyvinvoinnin tukemiseksi varhaisessa vaiheessa. Toiminta on helposti saavutettavissa ilman jäykkiä tai monimutkaisia palvelupolkuja. Uudenlainen toiminta on mahdollistanut sen, että asukkaat ovat saaneet keskustelutukea juuri silloin, kun ovat itse kokeneet siihen tarvetta. Yhteydenottajat ovat kokeneet, että Mielikioskille on oikeasti helppo tulla, koska se on oikea-aikaista, palveluun voi tulla anonyymisti ja se jalkautuu asukkaiden pariin myös kaupungin reuna-alueille ja muiden palveluiden piiriin, kuten kauppakeskukseen. Toimintamalli onkin jo juurtunut osaksi perustason palveluja aktiivisen yhteistyön ja yhteisen tahtotilan ansiosta.

Mielikioski on mukana keskustelemassa ja tuomassa tietoa mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista ajankohtaisissa tilanteissa mm. seurakunnan, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Lähitorien jo olemassa olevissa palveluissa. Mielikioskin chat-palvelu toimii kaupungin eri digitaalisilla alustoilla, mm. Hyvinvointia arkeen -sivustolla, Sähköisessä perhekeskuksessa ja Enjaksa-palvelussa.

Toiminnan keskiössä on mielenterveys voimavarana, stigman vähentäminen ja osallisuuden mahdollistaminen. Tämä näkyy niin toiminnan kehittämisessä kuin sisällössäkin. Toimintaa on kehitetty yhdessä asiakkailta, kokemusasiantuntijoilta ja sidosryhmiltä saadun palautteen pohjalta.  Mielikioskin toimintaan kuuluu vertaistuen tarjoaminen, jolla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin (Kippola-Pääkkönen 2018).  Muun muassa Tampereen A-kilta ry:n, Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry:n ja Mielen ry:n koulutetut kokemusasiantuntijat ovat tavanneet ylöjärveläisiä Mielikioskilla. Vertaistapaamiset ovat saaneet asiakkailta paljon positiivista palautetta. He ovat kokeneet, että toiselle samankaltaisen elämänvaiheen läpikäyneelle on helppo puhua asioista ja vertaiselta saa toivoa ja erilaisia näkökulmia omaan tilanteeseen. Tätä kokemusta tukevat myös vertaisuuden vaikutuksista tehdyt tutkimukset ja aiemmat havainnot (mm. Kippola-Pääkkönen 2018).

2. Näkyykö toimintamallissanne esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sote-alan työn imun vahvistaminen tai pakolaisuuteen, maahanmuuttoon tai turvallisuuteen liittyvät asiat?

Mielikioskin toiminta on rakentunut Kansallisen mielenterveysstrategian (2020) ja Ylöjärven kaupungin Laajan hyvinvointikertomuksen (2021-2024) pohjalle ja toiminnan tavoitteita ovat mielenterveyden edistäminen sekä mielen hyvinvoinnin vahvistaminen, mielenterveyshaasteiden tukeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mielenterveyden ongelmiin liittyvän stigman vähentäminen tietoisuutta ja näkyvyyttä lisäämällä sekä vertaistoiminnan juurruttaminen osaksi perustason palveluja.

Mielikioskin toiminta vahvistaa jo olemassa olevia ennaltaehkäiseviä palveluja ja niiden saavutettavuutta. Keskiössä ovat asiakkaiden itsensä esiin nostamat tuen tarpeet ja mielen hyvinvoinnin tukeminen. Mielenterveysstrategian mukaisesti Mielikioskilla mielenterveys nähdään voimavarana, jota voidaan vahvistaa. Mielikioski tarjoaa kaupunkilaisille ja kaupungin työntekijöille Mieli Suomen Mielenterveys ry:n Mielenterveyden ensiapu® -koulutuksia. Mielenterveystietoisuutta lisäämällä pyritään vaikuttamaan mm. siihen, että ennakkoluulot ja stigmatisoituminen vähenevät ja asioiden tunnistaminen sekä puheeksi ottaminen helpottuvat.

Työntekijän näkökulmasta asiakastyytyväisyys lisää työhyvinvointia ja työn imua. Työtä voi tehdä inhimillisten ja eettisten arvoperusteiden mukaisesti, mikä vähentää työn henkistä kuormitusta ja tekee työstä mielekästä. Matalan kynnyksen tukipisteen toiminta mahdollistaa myös palvelun vakauden ja nopean saatavuuden yhteiskunnan eri ilmiöiden muuttuessa ja vaikuttaessa mielen hyvinvointiin.

 

Lähteet:

Kippola-Pääkkönen, A. 2018. Vertaistuen hyödyt ja haasteet kuntoutuksessa. Teoksessa Lindh, J., Härkäpää, K. & Kostamo-Pääkkö, K. (toim.) 2018. Sosiaalinen kuntoutuksessa. Rovaniemi. Luettu 30.3.2022. Sosiaalinen kuntoutuksessa (ulapland.fi)

Vorma, H., Rotko, T., Larivaara, M., Kosloff A. 2020. Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020 – 2030. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. Luettu 30.3.2022. Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030 (valtioneuvosto.fi)

Ylöjärven kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2021 – 2024. Luettu 29.3.2022. Ylöjärven kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2021-2024 (ylojarvi.fi)

Kansikuva
Mielikioskitila

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä