Omaishoitajan tukena muutoksessa on useasta toimintamallista koostuva kokonaisuus, jonka avulla tuetaan omaishoitajaa hänen pohtiessaan hoidettavan läheisen siirtymistä pitkäaikaishoitoon tai siirtyminen on juuri tapahtunut.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Omaishoitajan tukena muutoksessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaishoitajan tukena muutoksessa on useasta toimintamallista koostuva kokonaisuus, jonka avulla tuetaan omaishoitajaa hänen pohtiessaan hoidettavan läheisen siirtymistä pitkäaikaishoitoon tai siirtyminen on juuri tapahtunut.

Toteutuspaikka
Oulun seudun omaishoitajat ry, Tukena muutoksessa -hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Oulu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Luotu

26.09.2023

Viimeksi muokattu

04.10.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Omaishoitajan tukena muutoksessa on kokonaisuus, joka sisältää useamman eri toimintamallin. Toimintamallien avulla tuetaan omaishoitajaa muutostilanteessa kun hän pohtii hoidettavan läheisen siirtymistä pitkäaikaishoitoon tai muutto on juuri tapahtunut. 

Toimintamallikokonaisuus sisältää yksilöllistä tukea, erilaisia ryhmä- ja kurssimalleja, tilaisuuksia sekä oppaan omaishoitajan muutostilanteen tueksi.

Toimintaympäristö **

Kun omaishoitosuhteessa tullaan tilanteeseen, jossa hoidettava joutuu lopullisesti muuttamaan kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoitoon, on kokemus raskas niin omaishoitajalle kuin hoidettavallekin. Jo usean vuoden ajan Oulun seudun omaishoitajat ry:ssä oli tiedostettu omaishoitajien tuen tarve juuri tässä muutostilanteessa. Yhdistyksessä ei kuitenkaan ollut tarjolla juuri tähän tilanteeseen kohdennettuja tukimuotoja. Opinnäytetyö v. 2018 sekä toiminnankehittämiskysely 2019 vahvistivat tarvetta kehittämistyölle muutostilanteen tueksi. 

Kaivattiin vertaisryhmiä ja muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien tukea, keskusteluja yhdistyksen työntekijöiden kanssa sekä hoitopaikan työntekijöiden kanssa. Omaishoitajat kokivat elämänlaatunsa heikentyneen eniten sosiaalisella ja psyykkisellä ulottuvuudella. Elämänmuutoksen herättämien tunteiden ristiriitaisuus, arjen uudelleen muotoutuminen ja omaishoitajuudesta luopumisen haasteet korostuivat.

Oulun seudun omaishoitajat ry sai STEA-rahoitteisen Tukena muutoksessa -kehittämishankkeen v. 2020 ja siitä alkoi monipuolinen kehittämistyö omaishoitajien tuen vahvistamiseksi. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Omaishoitajat huolehtivat läheisestään useimmiten omassa kodissaan. Suurin osa omaishoitajista on ikääntyneitä puoliso-omaishoitajia. Osalla ei ole lainkaan sopimusta omaishoidosta kunnan (nyk. hyvinvointialueen) kanssa, vaikka hoito, huolenpito ja ohjaaminen olisi jatkuvaa ja sitovaa. Suuri joukko huolehtii ja hoivaa läheistään myös niin, että ei asuta samassa taloudessa. Tällöin puhutaan usein etäomaishoidosta. Tyypillisesti työikäinen tai juuri eläkkeelle jäänyt aikuinen lapsi huolehtii omista ikääntyneistä vanhemmistaan tai sukulaisestaan. Lisäksi on paljon työikäisiä omaa alaikäistä tai aikuista lastaan tai puolisoaan hoitavia omaishoitajia.

Asiakasymmärrystä on kertynyt jo vuosien ajan Oulun seudun omaishoitajat ry:n toiminnassa olleilta omaishoitajilta. Omaishoitajia on myös haastateltu opinnäytetyön myötä sekä heiltä on kysytty toiveita yhdistyksen toiminnankehittämiskyselyssä. 

Tukena muutoksessa -hankkeen rahoitus saatiin yli 65 vuotiaiden omaishoitajien tukemiseen Oulun seudulla. Hankkeen toiminnassa on ollut pääasiassa ikääntyneitä puolisoaan hoitavia omaishoitajia, mutta myös omaa vanhempaa tai aikuista lastaan hoitavia omaisia. Toimintaan osallistuminen ei edellyttänyt omaishoidon sopimusta kunnan/hyvinvointialueen kanssa eikä myöskään yhdistyksen jäsenyyttä. Hankkeessa on tuettu omaishoitajia muutostilanteessa, kun pohditaan hoidettavan läheisen muuttoa kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoitoon tai muutto on juuri tapahtunut.  

Hankkeen aloitustapahtumassa omaishoitajat saivat kertoa kokemuksiaan ja heiltä kysyttiin toiveita ja odotuksia hankkeen tarjoamalle tuelle. He ovat saaneet olla itse suunnittelemassa toimintamuotoja sekä antaa jokaisessa kehittämisvaiheessa palautetta. Hankkeen alussa tehtiin myös syvähaastatteluja omaishoitajille.

Hankkeessa kehitimme erilaisia ryhmä- ja kurssimalleja sekä järjestimme tilaisuuksia sekä koko hankkeen ajan tarjottiin hanketyöntekijän antamaa yksilöllistä tukea. Näiden kohtaamisten ja palautteiden pohjalta asiakasymmärrys vahvistui entisestään.

Kurssi- ja ryhmämallien suunnittelussa ja kokeilussa olivat omaishoitaja ja omaiset itse mukana. Heiltä pyydettiin palautetta ja kehittämisehdotuksia koko hankkeen ajan, jokaisesta kurssi- ja ryhmäkokonaisuudesta sekä eri tilaisuuksista. Asiakasymmärrys lisääntyi entisestään kokeilujen myötä ja toimintaa pystyttiin muokkaamaan heidän tarpeitaan vastaavaksi.

Kehittämistyöryhmään haluttiin kutsua omaishoitajia, omaisia ja entisiä omaishoitajia mukaan. Heidän kokemukset ja näkemykset olivat tärkeässä roolissa kun alettiin kokoamaan Omaishoitajan polku muutostilanteessa -opasta. He olivat aktiivisia työryhmän jäseniä. Myös kehittämistyöryhmän muut jäsenet toivat omassa työssään kohtaamien omaishoitajien ja omaisten näkökulmia esille. Kehittämistyöryhmä sai tuoda omia näkemyksiään esille alkukartoituskyselyssä sekä tietenkin kaikissa työryhmän kokoontumisissa ja lukukierroksilla. Oppaan valmistumisen ollessa loppusuoralla opas annettiin luettavaksi kehittämistyöryhmän ulkopuolisille omaishoitajille ja heiltä saatujen kommenttien ja palautteen perusteella voitiin tehdä vielä muutoksia sisältöön.

Kehittämistyöryhmässä laadittu kysely hoitokodeille sekä siitä koottu selvitys oli myös yhteisen työskentelyn tulosta. Kyselyn kysymykset mietitttiin yhdessä ja sen pohjana olivat myös aiemmin tehdyt omaisten syvähaastattelut omaisyhteistyöstä.

Kehittämistyöryhmän toiminnan päätyttyä jäsenet arvioivat ja antoivat palautetta toiminnasta. Erityisesti positiivisena asiana nostettiin esille se, että kokemuksia ja mielipiteitä kuunneltiin, arvostettiin ja aidosti otettiin huomioon. Kehittämistyö ja osallistuminen koettiin merkitykselliseksi ja tuotoksina tehdyt opas ja selvitys tarpeelliseksi. Työskentely myös aktivoi kaikkia osallisia toimimaan yhteiseksi hyväksi.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallikokonaisuudesta voi ottaa käyttöön myös vain yksittäisiä toimintamalleja.

Osasta toimintamalleista on tarkempi kuvaus Innokylässä, kuten:

  • Opas: Omaishoitajan polku muutostilanteessa
  • Tunne tunteesi -kurssi™ omaishoitajalle ja omaiselle
  • Elämänvaloa-kurssi™ omaiselle
  • Tukena muutoksessa -ryhmä ja Tuokiot tukena muutoksessa
  • Hyvä omaisyhteistyö Oulun seudulla -selvitys

Suurin osa toimintamalleista on tarkoitettu järjestö- tai sote-alan ammattilaisen työvälineeksi.

Yksilöllinen tuki on ammattilaisen toimintatapa tukea omaishoitajaa tai omaista muutostilanteessa. Jokainen kohtaaminen on erilainen. Hanketyöntekijä on hyödyntänyt omaa osaamistaan ja käyttänyt monenlaisia eri työvälineitä asiakkaan auttamiseksi. Joskus riittää yksi kohtaaminen, toisinaan niitä voi olla samalla asiakkaalla useampi pidemmän ajan kuluessa ja tilanteiden muuttuessa.

Arjen avaimet -ryhmä ja Etäkortteeri-ryhmä on tarkoitettu opiskelijoiden ohjattavaksi. Heidän opintoihinsa kuuluu suunnitella ja toteuttaa ryhmät itse. Esimerkiksi hankkeen aikaisessa toiminnassa toimintaterapeutti-opiskelijat toteuttivat ryhmät. Hanketyöntekijät tukivat heitä ryhmän perustamisessa sekä osallistujien tavoittamisessa, hankkivat tarvikkeet ja tarjottavat sekä myös arvioivat ja antoivat palautetta opiskelijoille.

Tietoa tulevasta - tukena muutoksessa -infotilaisuudet ovat helppo tapa tehdä yhteistyötä hyvinvointialueen ja omaisjärjestöjen kanssa. Järjestetään tilaisuus, johon on kutsuttu SAS-palveluohjaaja(t) sekä tarvittaessa asiakasmaksuyksikön työntekijä. Tilaisuuden tarkoituksena on antaa tietoa muutostilanteeseen liittyvistä asioista, kun omaishoitaja pohtii hoidettavan läheisen siirtymistä pitkäaikaishoitoon. Miten prosessi etenee? Millaisia hoitopaikkoja on? Mitä hoito maksaa? yms. Näihin yleisimpiin kysymyksiin on pyritty vastaamaan Oulun osalta myös hankkeessa tehdyssä oppaassa: Omaishoitajan polku muutostilanteessa. Oppaan ilmestymisen myötä tarve infotilaisuuksille väheni.

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Omaishoitajan tukena muutoksessa -toimintamallikokonaisuuteen kuuluvien eri toimintojen myötä omaishoitajat ovat saaneet tukea muutostilanteessa. Heidän hyvinvointi on vahvistunut ja he ovat saaneet tukea päätöksentekoon. He ovat saaneet vertaistukea sekä tunnetaidot ovat vahvistuneet. 

Kehittämistyöryhmän myötä on aktivoitu omaishoitajia, omaisia, hoitohenkilökuntaa ja ammattilaisia toimimaan yhteiseksi hyväksi. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalleista erityisesti Tunne tunteesi -kurssi, Elämänvaloa-kurssi sekä Tukena muutoksessa -ryhmä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sopivia työkaluja omaishoitajien tukemisessa. 

Toimintamalleja kannattaa soveltaa eri kohderyhmille. Vaikka näitä malleja on kokeiltu ikääntyneiden kanssa, niin suurin osa soveltuu myös työikäisten omaishoitajien tukemiseen. Esim. Tunne tunteesi- kurssimallia voi hyvin kokeilla myös muulle aikuiselle kohderyhmällä, sitä voi hyvin soveltaa esim. mielen hyvinvointia tukevassa työssä.

Toimintamallien tarkemmista Innokylä-kuvauksista löydät kattavammat vinkkilistat soveltamiseen.

Kansikuva
Kuvassa on kaavio, jossa on esitelty Omaishoitajan tukena muutoksessa -toimintamallin sisällöt. Omaishoitajan polku muutostialnteessa -opas, Tukena muutoksessa -ryhmä, Tuokiot tukena muutoksessa, Arjen avaimet -ryhmä, Tukena muutoksessa -infot, Tunne tunteesi -kurssi, Elämänvaloa -kurssi sekä Yksilöllinen tuki.  Alhaalla teksti: Tukena muutoksessa -hanke 2020-2023, Oulun seudun omaishoitajat ry.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis