Lapsiperheille tarjotaan tapahtuma-, leiri- ja retkitoiminnan keinoin merkityksellisyyden ja osallistumisen kokemuksia. Toiminnan mahdollistaa yritysten yhteiskuntavastuun resurssit. Toiminta kohdennetaan yhdessä kunnan sosiaalitoimen kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Osallistumaan-toiminta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsiperheille tarjotaan tapahtuma-, leiri- ja retkitoiminnan keinoin merkityksellisyyden ja osallistumisen kokemuksia. Toiminnan mahdollistaa yritysten yhteiskuntavastuun resurssit. Toiminta kohdennetaan yhdessä kunnan sosiaalitoimen kanssa.

Toteutuspaikka
Tampereen seutukunnalla YMCA Tampereen toimesta yhteistyössä yritysten ja kuntien sosiaalitoimen kanssa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yritysrahoittaja

Tekijä

Mari Vuoma

Luotu

11.08.2020

Viimeksi muokattu

28.09.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Taloudellinen hyvinvointi on yksi hyvinvoinnin osatekijä, jolla on mm. yhteys ihmisen sosiaaliseen hyvinvointiin ja osallisuuteen. Nyky-yhteiskunnan kulutus- ja palvelukeskeinen elämäntapa, jossa hyvä elämänlaatu merkitsee muutakin, kuin perustarpeiden tyydyttymistä, synnyttää eriarvoistumista ja jopa syrjäytymistä yhteiskunnassa.

Nyky-yhteiskunnassa voidaan todeta rahataloudella olevan suuri merkitys, ja rahan vähyydellä voidaan katsoa olevan yhteys arkielämän rajoittuneisuuteen. Pienituloisuus ja vähävaraisuus voivat pahimmillaan syrjäyttää perheitä yhteiskunnassa normaaliksi katsotusta elämäntavasta, esimerkiksi rajoittamalla mahdollisuuksia ja vapautta valita harrastusten tai koulutuksen suhteen. Tämä ulkopuolelle jääminen aiheuttaa usein erilaisuuden ja eriarvoisuuden tunnetta tai sosiaalisten suhteiden puutetta. Tampereen kaupungin Köyhyysraportissa olevan Pelastakaa Lapset -järjestön toteuttaman kyselyn mukaan 80 % suomalaisten vähävaraisten perheiden lapsista ovat kokeneet, että heillä on rajoittunut mahdollisuus valita harrastustaan ja 71 % lapsista harrastus on keskeytynyt perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. (Köyhyysohjelma 2018–2021, s. 7) 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Taloudellisesti huono-osaiset lapsiperheet, jotka ja joiden jäsenet eivät työttömyyden, pienen toimeentulon, sairauden, vamman, päihteiden väärinkäytön tai muun sellaisen syyn vuoksi osallistu/voi osallistua toimintoihin ja elämäntapaan, jonka katsotaan kuuluvan nyky-yhteiskunnan jäsenille.

Kohderyhmältä on kerätty tietoa sähköisillä kyselylomakkeilla, toiminnallisilla työtavoilla, suullisesti ja kirjallisesti koko hankkeen ajan. Tiedonkeräämistä varten toimintaan on rakennettu sähköiset kyselylomakkeet kaikkiin kolmeen eri toimintamuotoon:
1) Yksilölliset hakemukset 2) Ryhmämuotoinen toiminta ja leiritoiminta 3) Tapahtumaan/toimintaan osallistuminen Kaikissa kyselyissä on sekä yhteneväisiä mittareita, että erillisiä mittareita toimintamuotoon sovellettuina. Kaikki lomakkeet voidaan lähettää sähköpostitse tai tekstiviestinä puhelimeen. Kyselyt on toteutettu Webropoltyökalulla, joka mahdollistaa mm. yksilöityjen saatetekstien lähettämisen sekä tarvittaessa kyselyn uudelleen lähettämisen. Kaikille toimintaan osallistuneille perheille lähetetään sähköinen kyselylomake.

Perhetyönverkostolta on kerätty tietoa sähköisellä kyselyllä, joka on toteuttu ARTSI: sidosryhmäkyselyn pohjalle. Sähköinen kysely on lähetty kaikille verkoston toimijoille. Tietoa on kerätty suullisesti toimijoiden tapaamisissa, sekä sähköpostiviestinnässä lahjoitusten koordinointiprosessin aikana.

 

Kansikuva
Osallistumaan

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä