Systeeminen työskentely: tietoa ja materiaaleja lastensuojelun yhteistyökumppaneille

LUMO-hanke tarjosi tukea systeemisen ajattelu- ja toimintatavan käytäntöön soveltamiseen Itä-Suomen yhteistyöalueen monitoimijaisessa lastensuojelussa. Hanke tuotti valmennusta, koulutusta sekä materiaalia ja esitteitä systeemisen työn levittämisen ja juurruttamisen tueksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Systeeminen työskentely: tietoa ja materiaaleja lastensuojelun yhteistyökumppaneille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

LUMO-hanke tarjosi tukea systeemisen ajattelu- ja toimintatavan käytäntöön soveltamiseen Itä-Suomen yhteistyöalueen monitoimijaisessa lastensuojelussa. Hanke tuotti valmennusta, koulutusta sekä materiaalia ja esitteitä systeemisen työn levittämisen ja juurruttamisen tueksi.

Toteutuspaikka
Itä-Suomen yhteistyöalue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
LUMO-hankkeen toteuttamalla videolla kerromme lastensuojelun systeemisestä tiimimallista.

Tekijä

Päivi Malinen

Luotu

10.01.2023

Viimeksi muokattu

23.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Systeeminen ajattelu- ja toimintamalli pohjautuu suhdeperusteisuutta, asiakkaan osallisuutta ja asiakkaalle tärkeän verkoston tunnistamista ja toimijuutta korostaviin työtapoihin. LUMO-hankkeessa järjestettiin lastensuojelun työntekijöille suunnattua koulutusta sekä lastensuojelun yhteistyökumppaneille tarkoitettua valmennusta, joissa käytiin läpi systeemisen toimintamallin lähtökohtia, perusperiaatteita, työmenetelmiä ja soveltamismahdollisuuksia. Yhteistyökumppaneille kerrottiin myös perusasioita lastensuojelun lainsäädännöstä, toiminnasta, palveluista ja prosesseista. Hanke toteutti infotilaisuuksia lastensuojelusta ja systeemisestä työskentelystä, ja näistä on tehty tekstitetyt tallenteet. Lisäksi hanke on tuottanut useita videoita ja esitteitä systeemisestä työskentelystä.

Hankkeen lastensuojelun yhteistyökumppaneille suunnatut tuotokset systeemisen ajattelu- ja toimintamallin sekä osaamisen tueksi on listattu alapuolelle. Videot avautuvat suoraan linkeistä ja diat sekä esitteet löytyvät toimintamallin Kehittämisen polku -osiosta.

1. Lastensuojelun yhteistyökumppaneille suunnattu valmennusmateriaali:

2. Esitteet lastensuojelun systeemisestä työskentelystä asiakkaalle ja lastensuojelun yhteistyökumppaneille.

Lastensuojelussa ja lapsiperhepalveluissa työskenteleville suunnatut tuki- ja valmennusmateriaalit löytyvät Innokylästä omana toimintamallinaan.

Toimintaympäristö **

Lastensuojelussa on viime vuosina edistetty systeemisen toimintamallin mukaista työskentelyä kansallisesti THL:n kautta. Lastensuojelun lisäksi systeemistä ajattelu- ja toimintatapaa on lähdetty laajentamaan myös muihin lapsi-, perhe- ja sosiaalipalveluihin. Systeemisen työskentelyn on katsottu soveltuvan hyvin monialaisen ja monitoimijaisen työskentelyn yhteiseksi viitekehykseksi, sillä siinä korostetaan yhtäältä asiakkaan roolia ja osallisuutta omassa asiassaan ja toisaalta jokaisen työskentelyssä mukana olevan, myös ammattilaisten, toimijuutta ja merkitystä kussakin ainutkertaisessa tilanteessa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeen valmennuksellinen ja koulutuksellinen tuki oli tarkoitettu erityisesti lastensuojelussa, sivistystoimessa, terveydenhuollossa, päihde- ja mielenterveystyössä sekä muissa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa työskentelevien ammattilaisten käyttöön ja hyödynnettäväksi. Hankkeen alussa tehtiin laajat alkukartoituskyselyt erikseen lastensuojelussa työskenteleville ammattilaisille sekä lastensuojelun yhteistyökumppaneille. Kyselyjen avulla selvitettiin systeemisen työskentelyn ja monialaisen yhteistyön toimivuutta ja nykytilaa sekä kerättiin tietoa koulutustarpeista systeemisen työskentelyn osaamisen vahvistamiseksi.

Kyselyjen pohjalta on julkaistu raportti "Kuuntele ja arvosta - raportti lastensuojelun yhteistyökumppaneiden alkukartoituskyselystä" sekä neljä blogikirjoitusta, joiden linkit löytyvät tämän tekstin alapuolelta. Saimme kehittämiseen mukaan myös lastensuojelun kokemusasiantuntijavanhempia ja -nuoria, jotka toivat esille asiakkaan näkökulmia koulutustilaisuuksien ja erilaisten materiaalien valmistelutyössä sekä puhumalla itse tilaisuuksissa.

Blogit:

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Systeemisen mallin mukaiseen työskentelyyn siirtyminen on laaja-alainen, koko organisaatiota koskettava muutos. Organisaation johdolla ja esihenkilöillä on keskeinen rooli muutoksen onnistumisessa. Lastensuojelussa ei ole mahdollista työskennellä systeemisesti ilman, että sen yhteistyöverkostot liittyvät mukaan uudenlaiseen työtapaan. Toisaalta lastensuojelun yhteistyökumppanit eivät pysty liittymään systeemiseen työskentelyyn, jos lastensuojelussa ei ole todellisia mahdollisuuksia toteuttaa asiakastyötä systeemisen toimintamallin mukaisesti. Systeeminen malli tarvitsee tuekseen sovitut ja toimivat rakenteet ja käytännöt niin asiakastyöhön kuin henkilöstön osaamisen jatkuvaan ylläpitämiseen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Systeemisen toimintamallin mukainen työskentely on laajentunut hankkeen aikana niin alueen lastensuojelussa kuin perhesosiaalityössä. Tietoisuus ja ymmärrys mallista ja sen mahdollisuuksista on kasvanut hankkeen järjestämien valmennusten ja koulutusten kautta niin lastensuojelussa kuin sen yhteistyöverkostoissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Systeemiseen työskentelyyn siirtyminen tarkoittaa suuria muutoksia organisaatioiden toimintakulttuureihin, ja tämä vaatii vielä pitkäjänteistä työtä. Hyvinvointialueiden johto on jatkossa avainasemassa sen suhteen, että arjen työn olosuhteet mahdollistavat suhdeperustaisen työskentelyn. THL:n kouluttajakoulutuksen käyneiden ammattilaisten osaaminen kannattaisi valjastaa systemaattisesti ja YTAn laajuisesti muutostyön tueksi. Yhteistyötä olisi järkevää tehdä mm. koulutussuunnitelmien laatimisessa ja täydennyskoulutusten toteuttamisessa, samoin kuin verkostojen valmentamisessa. Systeemisyys tarvitsee monentasoisia tukirakenteita niin systeemisten tiimien, syty-kouluttajien, yhteistyökumppaneiden kuin johdon muutos- ja työskentelymotivaation ja -orientaation ylläpitämiseksi.

Kansikuva
Mielleyhtymiä systeemisestä toimintamallista

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis