Monialainen työkyvyn tuen tiimi muodostuu Kainuun sotella perusterveydenhuollossa kansanterveyshoitajasta, lääkäristä, fysioterapeutista, sairaanhoitajasta, mt-ja päihdetyöntekijästä sekä sosiaalihuollon työntekijästä.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen tiimi / Kainuu
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialainen työkyvyn tuen tiimi muodostuu Kainuun sotella perusterveydenhuollossa kansanterveyshoitajasta, lääkäristä, fysioterapeutista, sairaanhoitajasta, mt-ja päihdetyöntekijästä sekä sosiaalihuollon työntekijästä.  

Toteutuspaikka
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä
Paikkakunta tai maakunta
Kainuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Kati Nevalainen

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

23.08.2021
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa konsultoidaan moniammatillisesti ja monialaisesti asiantuntijoita asiakkaan luvalla asiakkaan työ- ja toimintakykyä tukien työllistymistä. Lisäksi vahvistetaan asiantuntijoiden osaamista jakamalla tietoa eri toimijoiden palveluista ja työ- ja toimintakyvyn tuen malleista.

Toimintaympäristö **

Kainuussa on seitsemän kuntaa, joista kuuden kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta vastaa Kainuun sote –kuntayhtymä. Kainuun soten alueella asuu noin 72000 asukasta, joista noin puolet luetaan mukaan työvoimaan.

Terveyskeskuspalveluihin pääsy on ollut haasteellista heikon lääkäritilanteen ja hoitajien sijasten saannin vuoksi, johon etsitään ratkaisuita myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeiden kautta.

Kainuun väestö vähenee reilut 12 % vuoteen 2030 mennessä ja säilyy iäkkäänä. Väestön sairastavuus on maan neljänneksi suurinta ja kuntakohtaiset erot ovat suuria.

Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus väestöstä on maan suurin ja väestöllinen huoltosuhde on maan neljänneksi suurin. (THL:n arviointiraportti 2019)

Kainuun alueen haasteet ovat moniulotteisia: työvoiman saatavuuden näkökulmasta lasten ja nuorten ikäryhmät ovat pieniä, ikääntyminen pienentää työvoimaa ja ennen aikaisesti eläkkeellä olevien joukko on suuri.

Vaikka Kainuun alueen työllisyys on parantunut viimeisen puolentoista vuoden aikana, mutta edelleen siinä tulee esille rakenteellisen työllisyyden ja työttömyyden vinoumat.

Kainuussa helmikuun 2021 tilastojen mukaan pitkäaikaistyöttömyys on ollut korona-aikana kasvussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli kuukauden lopussa 813 ja yli kaksi vuotta työttömänä olleita 305.

Kainuussa osatyökykyisiä on arviolta 750, jotka tarvitsevat usein monialaisia palveluja.

 

Tulevaisuuden sote keskus hankkeet kehittävät moniammatillista vastaanottotoimintaa samaan aikaan, mikä vaikuttaa mm.resurssien osalta hankkeen etenemiseen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

On todettu, että yli puolella työikäisistä, noin 1,9 miljoonalla suomalaisella, on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 kokee sairauden tai vamman vaikuttavan työn tekemiseen tai työllistymismahdollisuuksiin. Työllisyydestä puhuttaessa heitä kutsutaan osatyökykyisiksi. Kainuussa osatyökykyisiä työnhakijoita on noin 750.

Osatyökyisellä tarkoitetaan henkilöä, jolla on käytössään osa työkyvystään. Työtä mukauttamalla voi silti työkyvyn alenemasta huolimatta tehdä työtä tuottavasti. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet tai vammaiset. Yleisimmät työkyvyn heikkenemistä aiheuttavat syyt ovat masennus ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Osatyökyisillä on muita suurempi riski menettää työnsä, ja usein myös työhön paluu tai työllistyminen ei onnistu. Osatyökyisyyttä on monenlaista, ja se voi olla tilapäistä.

Kainuussa asiakasymmärrystä kerätään asiakaskokemuskyselyn, asiakkaiden haastatteluilla (yhteistyöpalavereissa kokemusasiantuntijat). 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Koulutussuunnitelman laatiminen jatkoonkin on tärkeää, että kaikilla työntekijöillä ja erityisesti uusilla työntekijöillä tulee asiat tulee kerrattua vuosittain. Vastuuhenkilöiden nimeäminen on tärkeää, että asiat tulee tehtyä.

Työntekijöiden sitouttaminen on myös tärkeää uuden toimintatavan käyttöönottamisessa ja juurruttamisessa esimiesvastuun lisäksi.  

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palvelut tulevat olemaan sujuvammat, kun kokonaisuutta on mietitty kaikkien toimjoiden kanssa yhdessä. Verkostot haluavat tehdä yhteistyötä ja ottavat yhteyttä herkästi toisiinsa aina kun asia sen vaatii.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tarkentuu hankkeen edetessä.

Kansikuva
Työkyvyn tuen tiimi

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Monialaisuus Moniammatillisuus Osatyökykyisyys Työkyky Toimintakyky

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Terveyserojen kasvaminen

Kohderyhmä

Kehitysvammaiset, vammaiset Maahanmuuttajat Nuoret Nuoret aikuiset Paljon palveluita tarvitsevat Työttömät