Välivuokra-asuttamalla kiinni arkeen – asumisen riskit minimiin

Mallissa välivuokrataan asuntoja kodittomille. Asukkaille tarjotaan yksilöllinen arjen tuki sekä mahdollisuus sosiaaliseen ja mielekkääseen tekemiseen. Samalla edistetään asukkaiden etenemistä välityömarkkinoille ja töihin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Välivuokra-asuttamalla kiinni arkeen – asumisen riskit minimiin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa välivuokrataan asuntoja kodittomille. Asukkaille tarjotaan yksilöllinen arjen tuki sekä mahdollisuus sosiaaliseen ja mielekkääseen tekemiseen. Samalla edistetään asukkaiden etenemistä välityömarkkinoille ja töihin.

Toteutuspaikka
ARKI – Asunto reilusti kaikille ilman ehtoja (ESR 2017) sekä Kadulta kotiin (STEA 2018–2020). Malli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke - Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

24.03.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Järjestö, tai muu toimija, välivuokraa asunnon viimesijaisten sosiaalipalveluiden ulkopuolelle jääneelle asunnottomalle. Asunto voidaan välivuokrata jos asunnon saaminen ei muutoin ole mahdollista esimerkiksi velkakierteen, tulottomuuden, tai vankilasta vapautumisen vuoksi. Toimija vastaa vuokratuloista asunnon omistajalle, ottaa huoneistoturvavakuutuksen ja tarjoaa tukea asumiseen.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.
 

Toimintaympäristö **

Toiminta kiinnittyy sosiaaliseen isännöintiin, asunnottomuuden hoitoon liittyvään järjestötyöhön ja asunnottomuuden hoitoon liittyvään palvelujärjestelmään. Asiakkaat löydetään asunnottomuustyön, ruoka-avun tai vankilasta vapautuneiden piiristä. Asutettavat kohdataan heidän omassa elinympäristössään.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toiminta on suunnattu viimesijaisten sosiaalipalveluiden ulkopuolelle jääneille tai jättäytyneille. Välillisiä kohderyhmiä ovat vankiloiden henkilökunta, sosiaalityön edustajat, Kela, työllisyyspalvelut, järjestötoimijat, diakoniatyöntekijät ja vakuutusyhtiöiden edustajat. Heidän kanssaan tehtävä pitkäjänteinen yhteistyö mahdollistaa esimerkiksi vankilasta vapautumisen suoraan omaan kotiin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

JÄRJESTÖ HANKKII VÄLIVUOKRATTAVIA ASUNTOJA

Asuntoihin otetaan riskiasutettavien asuttamiseen kohdennettu vakuutus. Asunto ensin -periaatteen mukaisesti asuminen on perusoikeus, joka mahdollistaa osallisuuden toteutumisen. Välivuokra-asuttamisen mallissa hajasijoitetut asunnot sijaitsevat kohtuullisen matkan päässä sosiaalisen kuntoutuksen toiminnasta. Asumisympäristöjen osalta minimoidaan ”vanhoihin piireihin” paluu.

VUOKRALAISEN ETSINTÄ

Tuleva vuokralainen löytyy esimerkiksi asunnottomuustyön, ruoka-avun tai vankilasta vapautuneiden piiristä. Yhteistyösuhteesta sovitaan asunnottoman kanssa jo vankilassa tai muun toiminnan, kuten ruoka-avun aikana. Asumisen edellytyksiä ja asumisen taitoja kartoitetaan. Asutettavan kanssa sovitaan asumisen säännöistä, tehdään sopimus asumista tukevasta yksilöllisestä tuen tarpeesta.3. Asutettavalle tarjotaan asunto, jonka ehtona on ainoastaan asumisen perussääntöihin (mm. vuokranmaksu ajallaan ja taloyhtiön yleisten sääntöjen noudattaminen) sitoutuminen sekä tarvittava yhteydenpito välivuokra-asunnon tarjoajaan. Tuen vastaanottaminen, toimintaan osallistuminen tai päihteettömyys eivät ole edellytyksiä asumiselle.

SOSIAALINEN ISÄNNÖINTI

Yksilöohjaaja on viikoittain yhteydessä asukkaaseen ilman erillisiä ehtoja tai vaatimuksia. Asukasta tuetaan asumisen arjessa henkilökohtaisella ohjauksella ja neuvonnalla, sekä edistetään sitoutumista välivuokraajan tarjoamaan yhteisölliseen toimintaan. Asutettavaa kannustetaan osallistumaan yksilötuen lisäksi saman organisaation tarjoamaan yhteisölliseen toimintaan. Toimintaa voi olla esimerkiksi ilmainen ruokailu, asumista ja arkea käsittelevät keskustelu- ja harjoitteluryhmät, asukkaiden yhteiset retket sekä matalan kynnyksen työtoiminta. Organisaatio tarjoaa yksilöllisiä, saumattomia polkuja työelämään ja opintoihin myös organisaation sisällä ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Keskeistä on aito yhteistyösuhde ja toiminnan saumattomuus.

VASTAVUOROISUUS

Avun saajan rooli muuttuu toiminnassa vastavuoroiseksi, kun asutettava pääsee auttamaan muita ihmisiä esimerkiksi ruoka-aputoiminnan tai muun hyväntekeväisyystyön parissa. Asutettavan arkirytmiä tuetaan mielekkään tekemisen sekä esimerkiksi lämpimän aterian tarjoamisen keinoin hänen osallistuessaan yhteiseen tekemiseen. Osa asutettavista etenee perusasioiden selkiydyttyä nopeastikin opinto- ja työelämäpolulle.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

OSALLISUUDEN OSA-ALUEET: VÄLIVUOKRA-ASUTTAMALLA KIINNI ARKEEN

  1. Osallisuus omassa elämässä
  2. Osallisuus vaikuttamisen prosesseissa
  3. Osallisuus yhteisestä hyvästä

Osallisuus omassa elämässä vahvistuu, kun luottamus syntyy tukea tarjoaviin ja avun vastaanottaminen mahdollistuu. Oman kodin saaminen mahdollistaa kiinnittymisen muihin osallistumisen muotoihin ja tapoihin. Ohjauksen ja yhteisöllisen arjen tekemisen avulla asumisen taidot vahvistuvat ja arkeen tulee rytmi.

Osallisuus vaikuttamisen prosesseissa vahvistuu, kun asukkaat pääsevät mukaan apua tarjoavan organisaation toiminnan kehittämiseen. He voivat osallistua esimerkiksi tiimipalavereihin ja vaikuttaa toimintaan ja tehtäviin, johon osallistuvat sekä toiminnan kehittämiseen.

Osallisuus yhteisestä hyvästä vahvistuu, kun asukkaiden osallistuminen kantaa yhteisen hyvän tekemiseen tukea tarjoavan organisaation ja muiden toimijoiden kanssa yhdessä.

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja: 

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Sokran arvio toimintamallista: Välivuokra-asuttamalla kiinni arkeen – asumisen riskit minimiin 30.9.2019

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Välivuokrauksessa järjestö tai muu toimija vuokraa asutettavalle asunnon. Välivuokra-asutettavia ovat viimesijaisten sosiaalipalveluiden ulkopuolelle jääneet tai jättäytyneet, erityisen haasteellisessa asemassa elävät henkilöt, kuten ulkona asuvat kodittomat tai asunnottomina vapautuvat vangit.

Välivuokra-asutettavien erityisenä haasteena on luottamuksen synnyttäminen itseensä, yhteiskuntaan ja yhteiskunnan palveluihin.

Välivuokraus mahdollistaa vuokra-asumisen henkilölle, joka ei itse pysty hankkimaan asuntoa esimerkiksi velallisuuden tai tulottomuuden vuoksi. Välivuokrauksessa toteutuu Asunto ensin -periaate. Toiminnalla ehkäistään esimerkiksi vankilasta vapautuvien rikoskierteen uusiutumista. Henkilölle, joka vapautuu vankilasta ilman asuntoa, järjestetään rauhallinen ja arkea tukeva asunto, sekä arjen tuki sisältöineen.

RAKENTEELLISET JA TALOUDELLISET REUNAEHDOT

Välivuokra-asuttamisen rakenteellisia ja taloudellisia reunaehtoja ja mahdollistajia ovat: 

  1. kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen löytyminen välivuokrattavaksi. 
  2. huoneistoturva-vakuutus, joka korvaa tavallisesta kotivakuutuksesta poiketen myös vesivahingot ja esim. vuokranantajalle koituvat tappiot vastikkeiden osalta vahingon sattuessa.
  3. Kelan päätös sisällyttää mm. huoneistoturvavakuutuksen osaksi vuokraa.  
  4. Sosiaalisen isännöintiin nimenomaan tässä kohderyhmässä perehtynyt työntekijä ja riittävät resurssit sekä asumisen osaamisen ja elämän hallinnan vahvistumisen mahdollistamiseksi.

TOIMINNAN TARVE JA KIINNITTYMINEN

Joillakin asunnottomuus pitkittyy ja mutkistuu. Syynä ovat vuokra-asuntojen vähyys, virallisen järjestelmän jäykkyys sekä riittämätön palvelutarjonta. Joissakin kaupungeissa poste restante -osoite ei riitä kuntalaisuuden todentamiseksi.  Asuttaminen voi olla haastavaa, mikäli siihen liittyy aiempia asunnon menettämisiä toistuvasti, asumisen häiriökäyttäytymistä, luottotietojen menettäminen tai velkakierre. Toiminta kiinnittyy rikosseuraamusalaan, palvelujärjestelmään, kolmanteen sektoriin ja vakuutusyhtiöihin.

SOSIAALINEN ISÄNNÖINTI

Asunnottomien asuttaminen edellyttää asukkaaseen tutustumista, luottamussuhteen rakentamista, konkreettisen avun ja tuen tarjoamista asumisen onnistumiseksi. Asukas huolehtii asunnon siisteydestä ja kunnossapidosta itse. Asuntoon sitoutumista tukee se, että asunto sisustetaan yhdessä asiakkaan kanssa ja sinne tehdään tarvittavat hankinnat.  Sosiaalinen isännöinti on tiivistä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa ja ehdoitta toteutuvaa tukea.

Sosiaaliseen isännöintiin liitetyt yksilö- ja ryhmätoiminnot tukevat asukkaan asumisosaamista, arjen rytmittämistä ja sekä työ- ja toimintakyvyn paranemista. 

YKSILÖOHJAAJA ASUKKAAN TUKENA

Tuen vastaanottaminen ei ole edellytys asumiselle. Yksilöohjaaja on kuitenkin puhelimitse yhteydessä asukkaaseen ainakin kerran viikossa. Vuokra-asumista myös seurataan sovitulla tavalla. Tarvittaessa sovitaan kotikäynneistä asumisen sujumisen seuraamiseksi ja tuen tarjoamiseksi. Kotikäyntejä varten tehdään erillinen suostumussopimus. Laki mahdollistaa puuttumisen asumiseen, mikäli asuminen häiritsee muita asukkaita tai on syytä epäillä rikosta. Asukkaan kanssa käydään keskustelua ja sovitaan ratkaisuista ongelmakierteen ehkäisemiseksi. Puuttumalla ajoissa vuokranmaksun laiminlyömiseen, asumisvaikeuksiin tai häiriöihin yhteistyössä asukkaan ja taloyhtiön tai muiden osapuolten kanssa, voidaan ongelmia ratkaista ajoissa ja asumista jatkaa.

Asukasta tuetaan arjessa. Asioita hoidetaan tarvittaessa yhdessä, esimerkiksi jalkautumalla sosiaali- ja terveyspalveluihin, täyttämällä lomakkeita ja avustamalla kodinhoidossa. Tarvittaessa tehdään kuntoutussuunnitelma ja tarjotaan sosiaalista kuntoutusta tai kuntouttavaa työtoimintaa.

YHTEISÖLLINEN TUKI JA POLKU KOHTI TYÖTÄ JA OPINTOJA

Sosiaalisessa isännöinnissä asukkaita kannustetaan sosiaaliseen toimintaan. Asutetuille tarjottiin ilmainen soppalounas viikoittain ja erilaisia matalan kynnyksen työtoimintamahdollisuuksia: ruoka-aputoimintaa, tekstiilitöitä, kirpputori- tai kunnossapito- tehtäviä sekä sosiaalisia ja toiminnallisia ryhmiä asukkaiden yksilöllisen kunnon ja kiinnostuksen mukaan. Lisäksi asutettujen kanssa tehtiin suunnitelma jatkoa varten. Asutettuja siirtyi kuntouttavaan työtoimintaan ja osa eteni suorittamaan oppisopimus- ja näyttötutkintoja. Siirtyminen työelämään oli mahdollista tukitoimien vuoksi.  Päihteettömyyttä tuettiin luomalla ohjauspolut päihdehoitoon ja tarjoamalla päihteetöntä tekemistä, kuten matalan kynnyksen työtoimintaa.

TUKIHENKILÖVALTAKIRJA HAASTEIDEN ENNAKOINTIIN

Tukihenkilövaltakirja antaa tukihenkilölle vastuun olla asiakkaan tukena asumiseen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Asiakas sitoutuu siihen, että vuokranantaja voi olla yhteydessä tukihenkilöön maksu- tai järjestyshäiriötilanteissa. Tukihenkilövaltakirja ei ole sidoksissa huoneenvuokralakiin, vaan se on asukkaan ja työntekijän henkilökohtainen sopimus. Se ei ole myöskään asumisen ehto. Tukihenkilövaltakirja tuodaan isännöitsijän tietoon, jotta ilmoitus ongelmatilanteissa menee asukkaan lisäksi vuokraavalle taholle. Asukkaalle oma tukihenkilö on tarpeellinen, jotta hänellä on joku, johon voi ottaa yhteyttä heti kun ilmenee ongelma.

RESURSSIT

Välivuokra-asuttamisen mallissa 8 asutettavaa varten on yksi täysipäiväinen yksilöohjaaja. Resursseja tarvitaan myös ryhmätoimintoihin, sosiaaliseen kuntoutukseen ja välityömarkkinoille, asukkaan vuokrakuluihin ja vakuutukseen.

HUONEISTOTURVAVAKUUTUS PIENENTÄÄ ASUMISEN RISKIÄ

Asuntoihin otetaan erillinen huoneistoturvavakuutus, joka pienentää vuokranantajan riskiä asuttaa vaikeasti asutettavia henkilöitä. Vakuutus antaa tavallista kotivakuutusta paremman suojan asuntovahingon sattuessa.  Huoneistoturvavakuutuksen ottajana on vuokranantaja. Huoneistoturvavakuutus on ympäristöministeriön sekä Pirkanmaan LähiTapiolan kehittämä pilottimalli, joka syntyi osana AUNE-toimenpideohjelmaa Riskivakuutus-hankkeessa.

Tarve toiminnalle ilmeni hankkeen suunnitteluvaiheessa. Alueen tilastoissa oli nähtävissä merkittävää asunnottomuutta ja vankilasta asunnottomana vapautuneiden määrä oli suuri. Haasteet näkyivät sekä tilastoista että vankilatyössä, kriminaalihuollossa ja asunnottomuudessa.

KEHITTÄJÄT

Tässä kuvattu ja Sokran arvioima toimintamalli perustuu ARKI (Asunto reilusti kaikille ilman ehtoja) (ESR 2017) sekä Kadulta kotiin (STEA 2018–2020) -hankkeissa tehtyyn kehittämistyöhön.

Kansikuva
Välivuokra-asuttamalla kiinni arkeen – asumisen riskit minimiin -toimintamallin kansikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt