50+ kansalaisille suunnattu vanhuuteen varautumisen verkkokurssi, jonka teemoina ovat talous, asuminen, mielekäs elämä, terveys ja asiakirjat. Kurssikirjeissä on mukana tehtäviä ja lisämateriaaleja. Tilattu kurssi kestää kokonaisuudessaan 8 viikkoa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Varaudu vanhuuteen -verkkokurssi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

50+ kansalaisille suunnattu vanhuuteen varautumisen verkkokurssi, jonka teemoina ovat talous, asuminen, mielekäs elämä, terveys ja asiakirjat. Kurssikirjeissä on mukana tehtäviä ja lisämateriaaleja. Tilattu kurssi kestää kokonaisuudessaan 8 viikkoa.

Toteutuspaikka
Kurssille osallistuakseen tarvitsee tietokoneen tai älypuhelimen.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Luotu

05.11.2020

Viimeksi muokattu

28.09.2021
Ratkaisun perusidea **

Vanhustyön keskusliiton Vanheneminen.fi-hankkeessa kehitetty Vanheneminen.fi-sivusto tarjoaa tietoa ja työvälineitä oman vanhuuden suunnittelun tueksi. Verkkokurssi mahdollistaa varautumistiedon käsittelemisen prosessimaisesti ja eri teemat huomioiden. Tilaustoiminnon kautta kansalaisille tarjotaan mahdollisuus saada vanhuuteen varautumisen tieto kootusti omaan sähköpostiinsa. Kurssiosallistuja saa tietoa ja tekee kurssitehtäviä itsenäisesti. Kurssitehtävät liittyvät esimerkiksi oman asumisen suunnitteluun, hoitotahdon tekemiseen, talouden hallintaan ja omien liikuntatottumusten tarkasteluun. Kurssi mahdollistaa kansalaisen omaehtoisen vanhuuteen varautumisen ja antaa hänelle työvälineet tehdä varautumiseen liittyviä toimenpiteitä. 

Kurssin voi käydä myös suoraan verkossa ilman oman sähköpostiosoitteen antamista. Tällöin kurssikirjeet voi käydä läpi vapaasti haluamassaan tahdissa ja järjestyksessä. Kurssin tilaustoimintoa ylläpidetään vuoden 2021 loppuun, jonka jälkeen kurssin käyminen on mahdollista ainoastaan itsenäisesti verkossa. Kurssin pääsee aloittamaan osoitteesta vanheneminen.fi/verkkokurssi

Toimintaympäristö **

Toimintamallin toteutus onnistuu melkeinpä missä tahansa ympäristössä, joka tarjoaa rauhalliset puitteet vanhuuteen varautumisen teeman omakohtaiseen pohdiskeluun. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat 50 vuotta täyttäneet kansalaiset, joiden kohdalla vanhuuteen varautuminen on aiheellista ja järkevää. Erityisesti eläkeikää lähestyvien kansalaisten olisi hyvä tarkistaa omalta kohdaltaan ovatko varautumisen asiat kunnossa. Vanhustyön keskusliiton tekemän selvityksen (Kansalaisgallup 2018) mukaan kansalaiset kannattavat vanhuuteen varautumista, mutta itse varautumiseen liittyviä toimenpiteitä tehdään selkeästi vähemmän. Vanheneminen.fi-sivuston kävijämäärät ovat tasaisesti nousussa, se kertoo sivuston teemojen ajankohtaisuudesta ja kiinnostavuudesta. Varautumisen verkkokurssia käyneet kokevat kurssin tukeneen heitä varautumisen polulla. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Varautumisen verkkokurssi on kaikkien kiinnostuneiden tilattavissa Vanheneminen.fi-verkkosivustolla vuoden 2021 loppuun saakka. Verkkokurssin läpikäyminen suoraan verkossa ja ilman oman sähköpostin antamista on mahdollista tämän jälkeenkin.

Tilatun kurssin eteneminen: 

 1. Kurssiosallistuja tilaa kurssin Vanheneminen.fi-verkkosivustolta: vanheneminen.fi/verkkokurssi
 2. Osallistuja saa sähköpostiinsa Tervetuloa kurssille-viestin, jonka jälkeen viisi teemakohtaista kirjettä tulee osallistujan sähköpostiin kahden viikon välein. 
 3. Osallistuja lukee kurssikirjeen, tutustuu kirjeessä esitettyihin Vanheneminen.fi-sivuston artikkeleihin, linkkeihin sekä työvälineisiin. 
 4. Osallistuja tekee kurssitehtävät. 
 5. Osallistuja antaa palautetta kurssista viimeisen kurssikirjeen jälkeen vastaamalla sähköiseen kyselyyn. 
 6. Kurssin käytyään osallistuja on pohtinut vanhuuteen varautumisen teemoja monesta näkökulmasta. Hän on ehkä saanut vinkkejä oman taloutensa suunnitteluun, pohtinut sitä missä haluaa asua vanhana, kirjannut hoitotahtonsa, tehnyt edunvalvontavaltuutuksen ja alkanut kiinnittämään huomiota terveellisiin elämäntapoihin. 

Kurssin eteneminen ilman tilausta:

 1. Kurssiosallistuja aloittaa kurssin Vanheneminen.fi -verkkosivustolta: vanheneminen.fi/verkkokurssi
 2. Osallistuja avaa Tervetuloa kurssille -viestin, jonka kautta hän pääsee tarkastelemaan kurssin kokonaisuutta.
 3. Osallistuja voi käydä kirjeet järjestyksessä läpi omassa tahdissaan.
 4. Osallistuja voi myös valita juuri häntä kiinnostavat aihealueet ja edetä itse haluamassaan järjestyksessä.
 5. Osallistuja lukee kurssikirjeiden artikkelit ja tekee tehtävät. Kurssikirjeiden sisältö on sama tilatussa ja verkossa olevassa kurssissa.
 6. Kurssin käytyään osallistuja on pohtinut vanhuuteen varautumisen teemoja monesta näkökulmasta. Hän on ehkä saanut vinkkejä oman taloutensa suunnitteluun, pohtinut sitä missä haluaa asua vanhana, kirjannut hoitotahtonsa, tehnyt edunvalvontavaltuutuksen ja alkanut kiinnittämään huomiota terveellisiin elämäntapoihin. 

Tietyt varautumisen osa-alueet tulevat hoidetuksi kerralla kuten esimerkiksi oikeudellisen ennakoinnin asiakirjat, kun taas terveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen on elämänmittainen asia. Asumisen suunnittelu ja siihen liittyvät päätökset sekä eri vaihtoehtojen selvittäminen vaativat puolestaan pidempää pohdintaa. Tärkeintä on, että kurssille osallistunut on aloittanut prosessin kohti vanhuuteen varautumista.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kurssin tilaajien määrä on tasaisesti kasvanut (n=720) ja kiinnostus aiheeseen on selkeästi suuri. Palautetta antaneista kurssilaisista enemmistö arvioi, että kurssi vastasi heidän odotuksiaan, he oppivat uutta ja kurssin sisältö oli laadukasta. Suurin osa teki kaikki kurssitehtävät. Kurssi vahvisti osallistujien näkemyksiä varautumisesta sekä auttoi heitä varautumaan ja toi uutta tietoa. Voidaan todeta, että kurssin avulla tuetaan kansalaisten varautumista vanhuuteen. 

”Laadin testamenttini ja edunvalvontavaltuutuksen käyttäen tätä oppimateriaalia pohjana.” 

”Upea kurssi, tuki kohdallani kokonaisvaltaisesti, tuli mietittyä useita kohtia, jota ei vielä ole tehnyt esim. hoitotahto, testamentti.”

”Tämä on erittäin hyvä ja tarpeellinen kokonaisuus. Aion välittää viestiä eteenpäin muillekin tutuille, jotka pohtivat vastaavia asioita.”

Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Jos suunnittelette kirjekurssia, testatkaa kirjekurssin ideaa kohderyhmällä. 
 • Kiinnittäkää huomiota seuraaviin: Onko ulkoasu tyylikäs ja kutsuva? Onko kirjeen sisältö selkeästi rakennettu? Onko kirjeessä olennaiset asiat? Onko kurssin löytäminen ja sen tilaaminen tarpeeksi helppoa ja yksinkertaista?
 • Jos kurssikirje on moniosainen, kannattaa jokaisen kirjeen yhteyteen lisätä palautekysely. Tällöin palaute tulee kootuksi myös siinä tapauksessa, että osallistuja jättää kurssin kesken eikä saa viimeisen kirjeen yhteydessä olevaa palautelomaketta. 
 • Testatkaa säännöllisesti kurssikirjeiden linkkien toimivuus. 
 • Pohtikaa, miten pitkään kurssiosallistujien yhteystiedot säilytetään järjestelmässänne (vrt. GDPR). Huomioikaa myös muut ”henkilötietosuojan” edellyttämät asiat. 
 • Suunnitelkaa myös, miten sähköpostikurssia ylläpidetään jatkossa ja missä ylläpito tapahtuu. Säilytetäänkö kurssikirjeitä sähköpostien lähetysjärjestelmän esimerkiksi jossain muualla verkossa, jotta ihmiset voivat halutessaan ladata ne omalle koneelleen? 
Kansikuva
Kaksi vanhempaa henkilöä tietokoneen ääressä tekemässä tehtäviä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis