Yhteiskunnallisen markkinoinnin käyttö muutostyössä

OPAS, joka sisältää muutoksen läpiviennin prosessikuvauksen ja työkaluja yhteiskunnallisen markkinoinnin kahdeksan kriittisen menestystekijän varmistamiseksi kehittämisprosessin eri vaiheissa. Toimintamalli siirrettiin vanhasta verkkopalvelusta 6/2020 toimituksen puolesta

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhteiskunnallisen markkinoinnin käyttö muutostyössä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

OPAS, joka sisältää muutoksen läpiviennin prosessikuvauksen ja työkaluja yhteiskunnallisen markkinoinnin kahdeksan kriittisen menestystekijän varmistamiseksi kehittämisprosessin eri vaiheissa. Toimintamalli siirrettiin vanhasta verkkopalvelusta 6/2020 toimituksen puolesta

Toteutuspaikka
Kehittämistyö on tehty osana Eeva Honkanummen (Vantaa) Innotuutori-opintoja ja sen taustalla on kokemukset Tupakatta paras amiksessa -yhteiskehittämisestä. KASTE-ohjelma, Etelä-Suomi 2017
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

01.06.2020

Viimeksi muokattu

01.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Helppokäyttöihin opas yhteiskunnallisen markkinoinnin käyttöön, kohderyhmänä ovat erityisesti kehittäjät esim. sosiaali- ja terveydenhuollossa tai muilla toimialoilla, joilla vaikutetaan ihmisten käyttäytymiseen. Yhteiskunnallinen markkinointi on menetelmä, jolla pyritään vaikuttamaan jonkun tai joidenkin väestöryhmien käyttäytymiseen kuten tupakoinnin lopettamiseen, liikunnan lisäämiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen tms. Yhteiskunnallinen markkinointi sopii myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, kun tavoitteena on jonkun väestöryhmän mitattavissa oleva käyttäytymisen muutos.

Opas on alla liitteenä. Liitteet näet menemällä Kehittämisen polku - välilehdelle. 

Toimintaympäristö **

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tarvitaan uusia menetelmiä, monien hyvien tulosten lisäksi eri väestöryhmien hyvinvointierot ovat osin kasvaneet (esim. alimman ja ylimmän tuloviidenneksen elinajanodote, joka miehillä on jo noin 12 vuotta). Tarvitaan uusia keinoja. Kansainvälisesti yhteiskunnallista markkinonnointia on käytetty menestyksellisesti käyttäytymisen muutostyössä. Suomessakin sille on tarvetta, mutta kokemuksia on melko vähän, samoin osaamista. Kirjallisuutta ja oppaita on saatavilla vain muutamia suomeksi.

Yhteiskunnallisen markkinoinnin käytölle on kysyntää, koska  tarvitaan vaikuttavia uusia muutostyökaluja mm. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön. Monissa maissa yhteiskunnallisesta markkinoinnista on paljon kokemusta. Yhteiskunnallisella markkinoinnilla on paljon yhtymäkohtia palvelumuotoilun ja osallisuusmentelmien kanssa: se laajentaa ja syventää niiden käyttöä kehittämistyössä.

Tupakatta paras amiksessa -kehittäminen on casena, koska ammattiopistoissa pääkaupunkiseudulla 36 % opiskelijoista tupakoi (kouluterveyskysely), lukiolaista 8 %. Kun muiden väestöryhmien tupakointi on vähentynyt, on tupakoinnin yleisyys pysynyt ammattiopistoissa ennallaan. Myös tupakan ja nuuskan yhteiskäyttö on lisääntynyt. 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimijat
Asiakasnäkökulma

Yhteiskunnallisen markkinoinnin ja muutoksen ytimessä on asiakaiden osallisuus: heidän elämänsä, toimintansa ja motiiviensa ymmärtäminen ko. muutostyöhön liittyen on avainasemassa kun mietitään vaikuttavia muutosmenetelmiä. Työkalupakkiin lisätään erilaisia menetelmiä, joiden avulla voidaan varmistaa asiakkaiden osallisuus.
Ammattilaisnäkökulma
Ammattilinen toteuttaa yhteiskunnallisen markkinoinnin prosessin eli oppaan ja työkalujen käytettävyys on tärkeää. Ammattilainen käyttää ja hyödyntää työkalupakkia.
Organisatorinen näkökulma
Organisaation kannalta on hyödyllistä saada käyttöönsä tarkoituksenmukaisia ja helppokäyttöisiä menetelmiä, joissa saadaan mitattavasti käyttäytymismuutoksia aikaan. Työkalun johtaminen käytäntöön on tärkeää samoin kuin osaamisen kehittymisen varmistaminen. Opas on helppokäyttöinen, jotta se olisi mahdollisimman vaivatonta ottaa käyttöön.
Poliittis-hallinnollinen näkökulma
Nykyisillä keinoilla saadaan nykyiset tulokset - ja jos halutaan uusia tuloksia, on hyvä ottaa käyttöön uusia keinoja.

Tehtävät ja työnjako 
Asiakasnäkökulma

Asiakkaiden osallisuus on tärkeää syvällisen ymmärryksen saavuttamiseksi. Sillä on tärkeä osa Oppaassa ja sen työkaluissa. Yhteiskunnallisen markkinoinnin ydin on asiakasymmärrys, joka saavutetaan vain osallisuuden kautta. Ymmärryksen perusteella kartoitetaan käyttäytymisen toivotun muutoksen kilpailevat tekijät ja toimintakenttä, jotta voidaan rakentaa vaihtoehtoja nykyiselle (ei ttoivotulle käyttäytymiselle) ja miettiä asiakaslähtöisesti menetelmiä käyttäytymismuutoksen läpiviemiseksi.
Ammattilaisnäkökulma
Organisaation työntekijät ovat oppaan ja työkalujen käyttäjiä.
Organisatorinen näkökulma
Organsiaation pitää varmistaa aika ja muut resurssit oppaan käytön oppimiselle. Johtaminen ja osaamisen varmistaminen ovat tärkeässä roolissa.

Tiedot, taidot, välineet 
Asiakasnäkökulma

Asiakasymmärryksen esiin kaivaminen edellyttää tarkoituksenmukaisia välineitä ja työkaluja, joita Opas osaltaan tarjoaa. Asiakas antaa aikansa - ammattilainen ja yhteiskunnallisen markinoinnin osaaja saa tämän asiakasosaamisen ja tiedon kaivettua muutoksen draiveriksi.
Ammattilaisnäkökulma
Menetelmäosaaminen: Oppaan ja työkalujen käytön osaamisen tärkeys.

Lait ja asetukset
Asiakasnäkökulma

Asiakkaan antamien tietojen käyttö heidän hyväkseen. Yleiset toimintatavat hyödyntää, säilyttää ja julkaista tietoa siten, ettei yksittäinen vastaaja "paljastu" tai että tietoja käytetään väärin (esim. että savuttomuustulokset eivät päädy esim. tupakkateollisuuden käyttöön)
Ammattilaisnäkökulma
Asiakkailta saatavan tiedon ja materiaalin korreti käyttö,

Periaatteet ja säännöt 
Asiakasnäkökulma
Asikas jakaa muutoksen alla olevan asian tiimoilta osaamistaan.
Ammattilaisnäkökulma
Asiakkaiden aidon osallisuuden varmistaminen. Professiosaamisen rinnalle otetaan asiakasosaaminen
Organisatorinen näkökulma
Asiakasosaamisen ottaminen professio-osaamisen rinnalle.

Talous
Asiakasnäkökulma
Asikas höytyy siitä, että käyttäytyminen muuttuu (painon aleminen, liikenneturvallisuus, tupakoimattomuus, päihteiden käytön väheneminen, roskaamisen väheneminen ja siistimpi ympäristö jne).
Ammattilaisnäkökulma
Kun toimenpiteet, interventiot ja palvelut kohdentuvat paremmin ja osuvat paremmin ihmisten elämään, syntyy vähemmän hukkaa ja turhaa työtä.
Organisatorinen näkökulma
Vaikuttavat toimintatavat hillitsevät kustannuskehitystä.

Kansikuva
Näin toteutat muutoksen yhteiskunnallisen markkinoinnin avulla

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä