Etelä-ja Pohjois-Savo, Keski-Suomi: Homma haltuun-Toiveista työhön-hanke

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen Työkykohjelma Innokylässä 

Hankkeessa etsitään alueellisilla kokeiluilla ratkaisuja tuetun työllistymisen toimenpidekokonaisuuteen. Painopisteenä on asiakaslähtöinen ja laatukriteereihin perustuva ja pohjautuva toiminta. Tavoitteena on lisätä osatyökykyisten henkilöiden työssä pysymistä avoimille työmarkkinoille. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Etelä-ja Pohjois-Savo, Keski-Suomi: Homma haltuun-Toiveista työhön-hanke
Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen Työkykohjelma Innokylässä 

Hankkeessa etsitään alueellisilla kokeiluilla ratkaisuja tuetun työllistymisen toimenpidekokonaisuuteen. Painopisteenä on asiakaslähtöinen ja laatukriteereihin perustuva ja pohjautuva toiminta. Tavoitteena on lisätä osatyökykyisten henkilöiden työssä pysymistä avoimille työmarkkinoille. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeessa on tavoitteena kehittää toimintamalli sosiaalihuollon palvelupolun vahvistamiseksi, jonka päätavoitteena on, että palvelussa asiakkaana olevat henkilöt etenevät työllistymispoluillaan nykyistä paremmin. Hankkeessa on tarkoitus luoda työllistymispotentiaalin tunnistamiseksi tunnis-tamiskriteerit työtoiminnassa olevilla osatyökykyisille henkilöille toimintakykyselvitystä varten. Tarkoituksena on myös ottaa käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus ja arvioida sen vaikuttavuutta yksilöllisen tuen ja ohjauksen kautta osana palvelupolkua työllistymiseen. Hankkeessa oleville osatyökykyisille pyritään mahdollisimman nopeasti löytämään työllistymiseen johtavia työpaikkoja tuen ja ohjauksen avulla, joita ovat työhönvalmennus, palveluohjaus ja tukipalvelut työpaikalla.

Hankkeen tavoitteet.

1. Laatukriteereihin perustuvan tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen mallintaminen ja kehittäminen.

2. Job center-malli: Alihankintamallin kehittäminen ja avotyötoiminnan uudelleen organisointi.

3. Osuuskuntatoiminta-mallin mahdollisuudet.

4. Palkkatyömallin kehittäminen Vaalijalassa.

5. Ammattilaisten tuetun työllistymisen menetelmien osaamisen vahvistaminen.

Toimiaika

1.1.2021-31.12.2022

Toimijat

TE-palvelut, Kela, Kuntoutussäätiö, Kehitysvammaliitto, Vates-säätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Varkauden kaupunki, Leppävirran kunta, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Pieksämäen kaupunki, Essote, 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Tiina Hiltunen
Yhteyshenkilön organisaatio
Vaalijalan kuntayhtymä
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tiina.hiltunen@vaalijala.fi

Tekijä

Tiina Hiltunen

Luotu

24.03.2021

Viimeksi muokattu

31.03.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Vaalijala on 34:n savolaisen kunnan omistama kuntayhtymä, joka palvelee erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, perheitä ja yhteisöjä erilaisissa elämäntilanteissa. Vaalijalalla on palveluyksiköitä 15 paikkakunnalla (kuntoutus-palvelut, peruskoulu erityistä tukea tarvitseville lapsille, asumispalvelut, työllisyys- ja päivätoimintapalvelut, per-hehoito, kehitysvammapoliklinikat). Vaativimpia kuntoutuspalveluja Vaalijala tuottaa valtakunnallisesti osaamis- ja tukikeskuksesta käsin. Vaalijala muodostaa myös kehitysvammalain (23.6.1977/519) mukaisen Savon erityishuoltopiiriin. Vaalijalan palvelutoiminta rahoitetaan palveluista perittävillä suoritehinnoilla ja asiakasmaksuilla. Vaalijalan toimintaa ohjaavat arvot: ymmärtäminen ja vuorovaikutus, vastuullisuus ja osaavuus.

Hanketoimijana Vaalijalalla on laaja-alainen kokemus ja vankka asiantuntemus hankkeen sisällöllisistä osa-alu-eista. Vaalijalan henkilöstöresurssit hankkeessa ovat ammatillisesta näkökulmasta moniulotteiset ja koulutuspohja vankka. Tällä hetkellä hankkeen suunnitelluilla pilottipaikkakunnilla Vaalijala toteuttaa työllisyyspalveluita (Ely-keskus ja kunnat) sekä työ- ja päivätoimintaa (Savoset monipalvelukeskukset, toimintakeskukset) vammaisten asu-mispalvelujen ohella. Vaalijalalla on alueella vahva osallisuus kuntien verkostoissa sekä yhteistyö oppilaitosten kanssa. Kela, TE-palvelut sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden verkostot ovat pohjana hankkeen toiminnan kehittä-miselle, joiden kanssa yhteistyö alueellisesti on jo aktiivista. Vaalijala on kehittänyt palvelutoimintaa edellisinä vuosina esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen ja laaja-alaisten työ- ja toimintakykyarvioiden saralla. Menetel-mien ja mittareiden kehittäminen sekä käyttöönotto on ollut osa kehittämistyötä. Vaalijalalla on ISO9001-laatusertifikaatti, ja palvelutoiminta on laatujärjestelmän mukaista. Asiakkaiden osallisuus on vahvasti toiminnan keskiössä eri muodoissa. Vaalijala on kehittänyt asiakkaiden osallisuutta edistäviä ja tukevia toimintatapoja ja keinoja jo vuosien ajan.

 

 

Päämäärä ja päätavoite

Työhönvalmennuksen mallin kehittäminen ja arviointi. Palvelupolun vahvistamisen tavoitteena on osatyökykyisten työllistyminen alihankintamallista edelleen palkkasuhteiseen työhön. Tavoitteena on sellaisen työpaikan ja työtehtävän löytyminen, joka vastaa henkilön tavoitteita, voimavaroja, työkykyä ja terveydentilaa.

Osana sosiaalihuollon palvelupolun toteuttamista voidaan kokeilla alihankintamallia, jossa avotyötoiminta järjestetään uudella tavalla. Alihankintamallin pilotointi ja avotyötoiminnan uudistaminen tavoitteelliseksi ja määräaikaiseksi.

Selvitetään osuuskuntatoiminta-mallin vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia osatyökykyisille keinona työllistymiselle.

Osatyökykyisten palkkatyön mahdollisuudet ja työllistyminen Vaalijalassa. Vahvistetaan Vaalijalan työntekijöiden ja sidosryhmien osaamista tuetun työllistymisen menetelmistä.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Asiakas etenee työllistymispolulla henkilökohtaisen tuen eli työhönvalmentajan tuella. Työhönvalmennuksen mallista tuotetaan kuvaus.

Kuvataan alihankintamalli ja avotyötoiminnan uusi muoto.

Työosuusrahan maksamisen perusteet ja määrät on kuvattu.

Avotyötoiminnan tavoitteiden määrittelyyn ja seurantaan on kehitetty arviointilomake.

Teoreettinen malli osatyökykyisen työllistymisestä osuuskuntatoiminta mallin avulla.

Palkkatyömallin kuvaaminen ja käyttöön ottaminen Vaalijalassa.

Vuoteen 2022 mennessä on luotu 100 palkkatyöpaikkaa osatyökykyisille.

Vaalijalan työntekijöiden ja sidosryhmien osaaminen on vahvistunut tuetun työllistymisen menetelmistä.