2023: RAI-laatumoduulin hyödyntäminen Lähitorille ohjaamisessa

Pilotin tavoitteena on ollut arviointijakson aikana vahvistaa kotihoidon työntekijöiden ohjausosaamista  MapLe 1-2 asiakkuuksien osalta Lähitoreille. Pilotissa testattu laatumoduulin soveltuvuutta ja luotettavuutta tunnistamisen ohjausvälineenä.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
2023: RAI-laatumoduulin hyödyntäminen Lähitorille ohjaamisessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotin tavoitteena on ollut arviointijakson aikana vahvistaa kotihoidon työntekijöiden ohjausosaamista  MapLe 1-2 asiakkuuksien osalta Lähitoreille. Pilotissa testattu laatumoduulin soveltuvuutta ja luotettavuutta tunnistamisen ohjausvälineenä.  

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue; Ennaltaehkäisevät palvelut ja kotihoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Piia Korhonen

Luotu

26.09.2023

Viimeksi muokattu

22.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Hankkeessa tarkasteltiin koko Pirkanmaan hyvinvointialueen RAI-arvioinneista nousevien pienten palvelutarveluokkien, MAPLe 1 ja 2 mittariarvojen esiintyvyyttä ja asiakasmääriä suhteessa myöntämisperusteissa oleviin mittariarvoihin, joissa alimmaksi raja-arvoksi on määritelty MAPLe 3. Hyvinvointialueella tavoitteena on, että palvelutarpeeltaan MAPLe 1 ja 2 pääsääntöisesti ohjataan omaehtoisiin palveluihin, kuten lähitorille, mutta arviointi tehdään aina yksilöllisesti kokonaisuus huomioiden.

Pilotissa tavoitteena oli ohjata ja sitouttaa kotihoidossa ja arviointijaksolla olevia asiakkaita RAI-laatumoduulia testaten lähitorille. Laatumoduulin esisuodattimet oli valittu tunnistamaan päivittäiseen päätöksentekoon liittyvät kognitiiviset taidot (CPS pienempi kuin 3) sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen/liikkuminen (ADL pienempi kuin 2). Esisuodatuksen jälkeen suodatettiin vielä sosiaalisen aktivisuuden muuttuminen alle 90 vrk ja yksinäisyys, josta vastauksena kyllä. Suodatuksen jälkeen poimittiin tarkistuslistauksesta ne asiakkaat, joiden kanssa yhdessä lähdettiin tarkastelemaan tuen tarpeita ja motivaatiota lähteä lähitorille tutustumaan.   

 

Toimintaympäristö **

Pirkanmaan hyvinvointialueella kotiin annettavien palveluiden myöntämisen perusteet on sidottu lakisääteiseen RAI-toimintakykyarviointiin ja siitä syntyviin mittariarvoihin. Yhteiset RAI-mittarit ohjaavat palveluiden myöntämistä ja luovat tasa-arvoa sekä ohjaavat oikea-aikaista palveluihin siirtymistä koko hyvinvointialueella. Useat eri syyt osaltaan ovat ohjanneet palveluiden myöntämisen perusteiden kiristymiseen ja tästä syystä palveluihin siirtyminen tapahtuu myöhäisemmässä vaiheessa. Tämän vuoksi ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen kotona asumista tukemaan ja toimintakykyä ylläpitämään on tärkeää.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pilottiin osallistuneet kotihoidon asiakkaat ja työntekijät ovat olleet ratkaisevassa roolissa laatumoduulin testauksessa ohjauksen välineenä. Kotihoidon pienet palvelutarpeet kohdistuvat liikkumiseen, lääkehoitoon, hygienianhoitoon, mielenterveys- ja päihdetukeen, apuvälineisiin ja asumisen esteettömyyteen. Pilotti vahvisti yleisesti asiakasymmärrystä pienten palvelutarpeiden osalta ja motivoinnin sekä motivaation merkitystä jokaisen asiakkaan kohdalla.

Asiakaskuvauksista nousi esiin, että ikääntyneillä MAPLe 1 ja 2 asiakkuuksilla on jo usein apuväline käytössä, joka vaikeuttaa tai haastaa kodin ulkopuolista liikkumista ja tähän tulisi kiinnittää jatkossa huomiota. Kunnan järjestämisvastuulla oleva palveluliikenne on merkittävä itsenäisen arjen mahdollistaja ja tämän osalta nousi esiin koko Pirkanmaan alueelta kehittämistarpeita ja tarve tiivistää yhteistyötä.

Asumisen oikea-aikaisella ennakoinnilla ja tähän tukemisessa voi olla apuvälineen kanssa elävälle suuri merkitys itsenäisen elämän mahdollistajana.  Tuen tarpeina nousi esiin erityisesti lääkehoidon- ja hygienian varmistaminen tukipalveluiden kautta. Mielenterveys- ja päihdeongelmaiset ovat usein kotihoidon palveluiden piirissä jo myöhäisessä keski-iässä, koska heille ei ole saatavilla tukea muuta kautta. 

Pilotti nosti esiin kotihoidon työntekijän roolin merkitystä omaehtoisiin palveluihin ohjaamisessa. Mikäli asiakkaalla arviointijakson jälkeen ei jatku kotihoidon palvelut, tulee häntä erityisesti tukea kiinnittymään omaehtoisten palveluiden piiriin. Lähitorin toimintaa pilotissa tarkasteltiin asiakastarpeiden ja saavutettavuuden osalta. Asiakkaiden motivointi kodin ulkopuolelle paikkaan, josta ei ole aikaisempaa kokemusta vaatii työntekijältä sitkeää motivointityötä. Motivointia edistää asiakkaalle mielekäs toiminta lähitorilla. Lähitorin toiminnan sisällön osalta onkin tärkeä aidosti kuulla aidosti sekä luoda sisältöä yhdessä asiakkaiden kanssa. Ikääntyneiden mielenkiinnon kohteet ovat erilaisia, joten aina lähitorilta ei löydy asiakkaita kiinnostavaa sisältöä. Tällöin ohjausta tulee tehdä muiden, mielekästä toimintaa tarjoavien toimijoiden piiriin.

 

Kansikuva
RAI-laatumoduulin käyttö Lähitorille ohjaamisessa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt