Digitaaliset Pilot 360° työvälineet yhdistävät samalle merikartalle oman purtensa kipparina toimivan sote-asiakkaan kokemustiedon, ammattilaisen asiantuntemuksen ja objektiivisen mittaustiedon: tuloksena syntyy yksilöllinen, yhteinen ja ennakoiva palvelusuunnitelma.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
360° Ihminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaaliset Pilot 360° työvälineet yhdistävät samalle merikartalle oman purtensa kipparina toimivan sote-asiakkaan kokemustiedon, ammattilaisen asiantuntemuksen ja objektiivisen mittaustiedon: tuloksena syntyy yksilöllinen, yhteinen ja ennakoiva palvelusuunnitelma.

Toteutuspaikka
Digitaalinen ympäristö mobiilisovelluksen välityksellä
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Aki Kuivalainen

Luotu

30.03.2021

Viimeksi muokattu

01.04.2021
Ratkaisun perusidea **
 • Jokaisella meistä on oikeus olla oman elämänsä supersankari. Oman arkensa ja elämänsä asiantuntija ja omistaja.
 • Sote-asiakas motivoituu ja sitoutuu muutokseen, kun hän saa itse valita suunnan ja toimia oman purtensa kipparina. Ammattilaisen rooli on toimia luotsina ja tähystäjänä.
 • Sekä asiakas että ammattilainen saavat tähän tuekseen Pilot 360° digitaaliset työvälineet, jotka yhdistävät niin asiakkaan tuottaman kokemustiedon, ammattilaisen asiantuntemuksen, yhteisen suunnitelman ja mitattavan objektiivisen tiedon samalle merikartalle.
 • Jatkuva tilannekuva auttaa niin luotsia kuin kippariakin löytämään Supersankarimme purrelle sopivimmat reitit ja gastit. Myötätuulet ja mahdolliset karikot voidaan tunnistaa varhain Pilot 360°-teknologian avulla.
 • 360° Ihminen-toimintamalli yhdistää subjektiivisen ja objektiivisen tiedon. Autamme toteuttamaan supersankaruuden varmistavan, yksilöä motivoivan palvelukokonaisuuden. Jokaiselle sote-asiakkaalle voidaan luoda yksilöllisen ja asiakaslähtöisen palvelumuotoilun keinoin juuri hänelle paras reitti kohti kotisatamaa
 • 360° Ihminen-toimintamalli yhdistää LivingSkills ja Predicell – teknologiat ja toimintamallit yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhdessä motivoimme sekä soteasiakasta että ammattilaista luomaan supersankareita ihmisen kokoisen tiedon ja toimivien digityövälineiden avulla
 • Toimintamallin osat: 1) Digitaliset työkalut itsearviontiin (esim. aktiivisuusranneke, älyvaaka, unisensori) ja hoitosuhteeseen (LivingSkills-motivaatiotyökalu) 2) Verkkovalmennukset sote-asiakkaille 3)Motivoivan asiakastyön verkkovalmennukset ammattilaisille 4) Subjektiivinen ja objektiivinen data vaikuttavuuden arviointiin

 

Toimintaympäristö **

Mistäs sitä apua oikein saa? Vihdoinkin kulttuurimme on muuttunut sallivammaksi ja ihmiset uskaltavat paremmin hakea apua ja tukea mielenhyvinvoinnin ongelmiin. Se on hieno saavutus: tiedämme, että varhaisella puuttumisella pystytään ennaltaehkäisemään mielenterveysongelmien pahenemista.

Ja sitten tulee se iso mutta. Milloin sitä apua oikein saa? Perusterveydenhuollon resurssit ja osaaminen eivät aina riitä mielenterveysongelmien nopeaan tunnistamiseen ja siksi apua tarvitsevien ihmisten ongelmat pitkittyvät, vaikeutuvat ja lopulta kuormittavat erikoissairaanhoitoa. Palveluissa onkin jo syntynyt merkittäviä hoitovajeita ja pitkittynyt pandemia uhkaa vaikeuttaa palveluiden saatavuutta entisestään.

Hoitovajetta voi paikata yhdistämällä sote-asiakkaita motivoivan ja digitalisaatiota hyödyntävän ammatillisen työotteen ja objektiivisen mitattausdatan. Korona-aika rysäytti sote-asiakkaat ja ammattilaiset etäasiointiin ja sähköisiin palveluihin. Epäilemättä ratkaisuja on tehty paineessa ja kiireessä, mutta ennennäkemättömän laaja joukko ihmisiä on huomannut osaavansa ja kykenevänsä. On kertynyt paljon kokemusta, mikä toimii missäkin tilanteessa ja mikä ei. Tilanne on mitä otollisin jatkaa edelleen kehittämistä digitalisaation avulla.

"Paljon sä painat, tupakoitko, mikä näkö.. tämä kaikki kymmenessä minuutissa. Kysyttäis vaikka, miten kotona menee." Asiakaslähtöisyydestä puhutaan paljon, mutta käytännössä se ei aina  toteudu, vaikka niin ammattilaiset kuin päättäjätkin näkevät sen arvon. Asiakas on edelleen vaarassa jäädä oman elämänsä sivustakatsojaksi asiantuntijakeskeisissä sotepalveluissa. Asiakkaan roolin muutos on tehtävissä. Toipumiorientaatiolähtöisissä palveluissa olemme saaneet kokemusta ja näyttöä siitä, että soteasiakkaan oma aktiivinen rooli motivoi häntä ja edistää toipumista, jolloin myös resurssit lisääntyvät.

Toimintamallien muutosta tukee ja kiihdyttää teknologian sekä datan hallinnan nopea kehittyminen. Useimmilla yksilöillä on jo käytössään jokin heidän arkipäivän toiminnasta dataa keräävä laite tai sovellus. Tämä tieto ei useinkaan päädy palveluprosessin kehittämisen polttoaineeksi.

Laite/mittausdata ei anna yksin holistista kuvaa arjesta ja toimintakyvystä, vaikka sen onkin todettu aktivoivan ja motivoivan käyttäjää muutokseen. Kun yksilö nostetaan keskiöön aktiiviseksi toimijaksi ja mitattava data yhdistetään kokemustietoon saadaan uusia resursseja, joilla voidaan taata yksilölliset tietoon pohjautuvat palvelupolut ja palvelujen riittävyys. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

360° Ihminen -toimintamallin kohderyhmää ovat mielenterveyden häiriöistä tai muista elämän ongelmista kärsivät nuoret, nuoret aikuiset sekä aikuiset perheineen.

Asiakasymmärrystä on kerrytetty toimijoiden aiemmissa projekteissa ja jatkuvan palvelun toimituksissa, joissa tarve kuvatulle toimintamallille on tullut voimaakkasti esiin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Muuttamalla toimintamallia asiakkaan osallisuuden keskiöön nostavaan ja asiakkaan voimaantumiseen tähtäävään toipumisorientaatiomalliin saadaan huikeita tuloksia ja suuria säästöjä. Esteenä on vain yksi pieni mutta: toimintamallin muuttaminen ei ole yleensä helppoa. Myöskään digitalisaation hyödyntäminen ei ole aina itsestään selvää sotesektorilla.

Osana Pilot 360° -työvälineiden hankintaa tarjoamme  soteorganisaatioille Muutoskumppanuus-palvelua, joka tarkoittaa kokonaisvaltaista tukea 360° Ihminen-toimintamallin omaksumiseen työyhteisössä ja digitaalisten työvälineiden käytön integroimista osaksi työntekijöiden arkea. Muutoskumppanuudella tuemme työntekijöitä, esimiehiä ja koko työyhteisöä uusien roolien ja toimintatapojen omaksumisessa.

Muutos vaatii vanhasta poisoppimista, uusien asenteiden omaksumista ja uusien työtapojen omaksumista. Haluamme olla luomassa uudenlaista työskentelykulttuuria sote-sektorille. Digitaaliset työvälineemme auttavat integroimaan uudet toimintamallit osaksi käytännön toimintaa. Perimmäisenä tavoitteenamme on, että Pilot 360° -työvälineiden käyttäminen muuttaa työntekijöiden ja asiakkaiden välistä suhdetta siten, että työntekijän perinteisestä vastuunkantajan roolista siirrytään enemmän valmentajan rooliin, jossa korostuvat asiakkaan sisäisen motivaation löytäminen ja vahvistaminen.

Paras hyöty uudesta toimintamallista saadaan, kun työntekijät ja  lähijohtajat ovat sisäistäneet työvälineiden taustalla olevan teorian ja viitekehyksen kohderyhmän sitoutumista vahvistavista tekijöistä. Näiden avulla työyhteisö oppii ja motivoituu kehittämään omia työtapojaan asiakkaan sisäistä motivaatiota ja osallisuutta vahvistavaan suuntaan.

Lähijohtajilla on aina keskeinen rooli muutoksen aikaansaamisessa. Siksi haluamme varmistaa, että he saavat riittävän tuen uusien työ- ja toimintatapojen käyttöönotossa ja integroimisessa osaksi työyhteisöjen arkea. Lähijohtajat saavat tutkittua tietoa ja käytännön tukea muutoksen toteuttamiseen Motivoiva johtaminen- verkkovalmennuksessa. Käytämme toimiviksi todettuja menetelmiä työyhteisön sitouttamiseen uusien työ- ja toimintatapojen juurruttamiseksi. Työntekijöiden toipumisorientaatiolähtöistä työotetta vahvistetaan OMATAHTO- verkkokoulutuksella. 

Muutoskumppanina autamme  asiakasorganisaatioitamme työvälineiden käytön vaivattomassa aloittamisessa ja asiakkaitten sisäistä motivaatiota vahvistavan ja digitalisaatioa hyödyntävän 360° Ihminen -toimintamallin omaksumisessa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 • Asiakkaan osallisuus vahvistuu ja ääni tulee kuuluviin (LivingSkills)
 • Kuntoutusprosessissa jopa 50% lyhyempi kuntoutusjakso perinteiseen menetelmään verrattuna (Predicell)
 • Asumisaika palveluasumisessa lyhentynyt 1/3 verrattuna entiseen (LivingSkills)
 • 20% vähentynyt tarve perustason lääkäripalvelulle kotihoidon asiakaskunnassa (Predicell)
 • Jopa 40 % pienemmät asiakaskohtaiset kustannukset mielenterveyspalveluissa (LivingSkills)
 • 40% vähentynyt tarve erikoissairaanhoidon palveluihin kotihoidon asiakaskunnassa (Predicell)
 • 9kk:tta pidempi kotona asuminen -> jatkuu (Predicell)
 • 76 % kuntoutuu omilleen tai kevyempiin palveluihin mielenterveyspalveluissa (LivingSkills)
 • Muuttaa toimintakulttuuria toipumisorientaatiolähtöiseksi ja asiakkaan omaa supersankaruutta tukevaksi (LivingSkills)
 • Sekä työntekijän että asiakkaan motivaatio vahvistuu (LivingSkills)
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Mitä toimintamallin soveltaminen kokemustenne perusteella käytännössä (resurssit, osaaminen jne) vaatii?

Toimintamallin jalkauttaminen vaatii asiakkailta ja ammattilaisilta hyväksyvää asennetta toipumisorientaatioon ja digitalisaation tuomaan toiminnanmuutokseen sekä uteliaisuutta yksilöllistä dataa sekä vaikuttavuutta palvelujärjestelmässä kohtaan. Asiakkaat tarvitsevat älykännykän, tabletin tai tietokoneen ja tieliikenneyhteyden, ammattilaisilla nämä on tyypillisesti työn puolesta. Sensoridata-laitteet ovat palveluna. Työtavan ja suhteen roolien muutosta tuetaan Muutoskumppanuus-palvelun avulla (ks. kehittämisen polku, toimivuuden ja käyttöönoton ehdot).

Palutteen perusteella esitämme rohkeasti, että toimintamallimme resursoi itse itseään. Kokemuksemme on, että asiakkaat ja ammattilaiset kokevat helppona ja palkitsevana keskittymisen hoitosuhteeseen. Hyvää palautetta olemme saaneet siitä, että digitaalinen ratkaisumme on suoraan hoidollista ja kuntouttavaa vuorovaikutusta antaen sille systemaattista runkoa ja sytykettä keskittyä asiakkaalle merkityksellisiin ja ajankohtaisiin asioihin. Tiivistetysti palaute kertoo, että asiakas voimaantuu tulemalla kuulluksi ja kykenemällä muuttamaan arkitoimintojaan ja ammattilainen voimaantuu pääsemällä käyttämään syvää asiantuntemustaan ja työaikaa tavoitteelliseen asiakastyöhön. Molempien työn tulos tulee samalla näkyväksi.

Onko toimintamallinne esimerkiksi sovellettavissa eri kohderyhmille tai eri toimintaympäristöihin?

Toimintamalli soveltuu avopalveluihin, tuettuun asumisympäristöön sekä kuntoutusyksiköiden toiminnan tueksi, joten toimintamalli on skaalautuva. Toimintamallia voidaan hyödyntää myös eri asiakasryhmillä (esim. vammaispalvelut ja ikäihmiset) ja eri toimintaympäristöissä (esim. sosiaalityö, terveyspavelut, järjestötyön vaikuttavuuden arviointi).

 Mitä sudenkuoppia kannattaa koettaa välttää?

Kokemuksemme mukaan kannattaa välttää asiakkaiden teknologia- ja digitaitojen vähättelyä. Kokemuksemme mukaan noin 80% asiakkaista ovat valmiita käyttämään välittömästi toimintamallintyökaluja ja laitteita, perehdytyksen, koulutuksen ja kokeilujakson jälkeen hyväksyntäprosentti on noin 90%.

Toipumisorientaatio on muutos aikaisempaan asiantuntijakeskeiseen työskentelytapaan sote-palveluissa. Kokemuksemme on, että ammattilaisen kouluttaminen tähän ajattelu- ja työskentelytapaan on askel oikeaan suuntaan ja varsinainen työtavan muutos vaatii konkreettista uusien työtapojen harjoittelua asiakassuhteissa. Koska kyse on sisällöllisestä muutoksesta palveluiden tuottamisessa, organisaatio johdon ja lähijohtajien tuki on välttämätön, myös he tarvitsevat taitoja johtaa ja tukea muutosta ml. millä logiigalla palveluiden vaikuttavuuden ajatellaan syntyvät ja miten vaikuttavuutta mitataan.

Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

Toimintamalli yhdistää poikkeuksellisella tavalla subjektiivisen ja objektiivisen tietämyksen tietokokonaisuudeksi ja myös asiakkaan itsensä käyttöön. Malli toteuttaa datan hyödyntämisen periaatetta sekä asiakkaille, ammattilaisille että palvelun tuottajalle ja viime kädessä järjestäjälle tuoden asiakkaan aidosti keskiöön, arkensa supersankariksi.

Mitä olette tehneet kasvattaaksenne luottamusta yhteiseen tekemiseen?

Toimijat ovat yhdessä avoimessa innovaatioprosessissa luoneet luottamuksen toimintaympäristön, joka on ehdoton vaatimus ihmiskeskeisessä datatyöskentelyssä.

Mitä tietoja yhdistelette ja miten jalostatte tiedon yhteiseen käyttöön?

Asiakkaan itsearvionti ja ammattilaisen arviointitiedot yhdistetään asiakkaan käyttöön yksilöllisesti tarpeen mukaan valittuun mitattavaan tietoon. Tietojen yhdistämisessä ja näiden analyysissa syntyy dataperusteinen tilannekuva ja toimintakykyarvio toipumisorientaatiomenetelmää hyödyntäen.

Miten yhteistä tietoa hyödynnetään toiminnassa, kehittämisessä ja päätöksenteossa?

Asiakas itse seuraa ja reagoi hänelle esitettävään tilannekuvaan. Ammattilainen moniammatillisessa yhteistyössä hyödyntää tilannekuvaa ja analyysin huomioita. Ammattilaisen päätöksentekoa tuetaan datasta johdettavilla yksilöllisillä riskimalleilla, jotka mahdollista resurssien ja palveluiden kohdentamisen parhaalla mahdollisella tavalla.

 

 

Kansikuva
360° Ihminen - toimintamalli yhdistää kokemustiedon ja mitattavan tiedon

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Mielenterveyspalvelut Ennakointi ja tulevaisuustyö Asiakas- ja palveluohjaus Digitaaliset palvelut Psykososiaalinen tuki

Ilmiöt

Elämäntapojen muutokset Henkilökohtainen data Osallistuva yksilö Teknologia sulautuu kaikkeen Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia

Kohderyhmä

Ammattilaiset Nuoret Nuoret aikuiset Omaiset Organisaatiot Perheet