Elintapaohjaus-liikuntaneuvonnan toimintamalli, Varsinais-Suomen HVA (RRP, P4, I2)

Työikäisille pre-diabeetikoille kohdennettu yhdyspinnalla toteutettava elintapaohjaus-liikuntaneuvonnan toimintamalli.  Tavoitteena muuttaa toimintakulttuuria ennaltaehkäisevään suuntaan sekä vähentää pitkällä aikavälillä diabeteksen esiintyvyyttä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Elintapaohjaus-liikuntaneuvonnan toimintamalli, Varsinais-Suomen HVA (RRP, P4, I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työikäisille pre-diabeetikoille kohdennettu yhdyspinnalla toteutettava elintapaohjaus-liikuntaneuvonnan toimintamalli.  Tavoitteena muuttaa toimintakulttuuria ennaltaehkäisevään suuntaan sekä vähentää pitkällä aikavälillä diabeteksen esiintyvyyttä. 

Toteutuspaikka
Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja Varsinais-Suomen kunnat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Satu Revonsuo

Luotu

21.02.2024

Viimeksi muokattu

16.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Luodaan hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteiskehittämiselle vankat rakenteet sekä positiivinen kehittämisen ilmapiiri, jotta toimintamalli saadaan synnytettyä yhdessä. Kehittämisen pohjaksi laaditaan tarkka tilanneanalyysi. Toimintamalli rakennetaan aluetasoiseksi. 

Kohderyhmänä ovat työikäiset pre-diabeetikot ja raskausajan diabeetikot. Tavoitteena on, että kohderyhmän asiakkaat tunnistetaan terveydenhuollon kontakteissa aiempaa paremmin ja elintavat otetaan heidän kanssaan säännönmukaisesti puheeksi.

Elintapaohjaukseen muodostetaan Varha tasoinen prosessinomainen toimintatapa yhdessä käytännön työtä tekevien elintapaohjaajien kanssa. Kuntien liikuntaneuvonta sisältyy toimintamalliin kiinteästi ja on osa elintapaohjauksen kokonaisuutta. Kokonaisuuteen linkitetään kuntien sekä kolmannen sektorin matalan kynnyksen palvelut. Digitaalisia valmennuksia ja omahoitopolkuja hyödynnetään osana kokonaisuutta. 

Toimintamallia arvioidaan kolmella tasolla: yksilötaso, organisaation taso (ammattilaiset) sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. 

Toimintaympäristö **

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut painopisteen siirtäminen raskaista korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin. Tämä on merkittävää sekä Suomen kestävän talouden että väestön terveyden ja työ- ja toimintakyvyn kannalta.  

Väestön elintavat ja terveys ovat osin heikentyneet. Riittämättömän liikkumisen nähdään haastavan työkykyisen työvoiman riittävyyttä tulevaisuudessa. Ylipainoisuus, yksinäisyys ja mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet.  Ympäristö on muuttunut vuosikymmenten aikana fyysisesti passiivista elämäntyyliä suosivaksi ja energiapitoista, epäterveellistä ruokaa on helposti saatavilla. 

Terveyttä tukevilla elintavoilla voidaan vähentää sairastuvuutta pitkäaikaissairauksiin jopa 60 %. Terveiden elintapojen tukeminen tapahtuu monilla yhteiskunnan sektoreilla sekä väestö, ryhmä ja yksilötasolla. Alueilla tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä ja hyte-työn koordinointia hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspinnalla. 

Elintapaohjaus ja liikuntaneuvonta ovat ryhmä- ja yksilötason keinoja elintapojen muuttamiseen terveyttä tukevaan suuntaan, kun jokin terveysriski on tunnistettu. Petteri Orpon hallitusohjelma  ja STM ja OKM ohjeistukset ohjaavat hyvinvointialueita ja kuntia elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan järjestämiseen yhdyspinnalla. 

Hyvinvointialueiden rahoitus muodostuu vuodesta 2026 alkaen osaltaan hyte-kertoimien perusteella. Hyte-kertoimissa yhtenä indikaattorina on elintapaohjauksen kohdentaminen pre-diabeetikoihin ja raskausajan diabeetikoihin. Elintapaohjauksen järjestäminen vaikuttaa tulevaisuudessa osaltaan hyvinvointialueiden rahoitukseen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on asukasluvultaan Suomen kolmanneksi suurin(490 000 asukasta)  ja 27 kunnan muodostama kaksikielinen hyvinvointialue. Työikäisistä joka viides on lihava, reilu kolmannes kokee terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi ja yli 60 % liikkuu riittämättömästi terveytensä kannalta (Varsinais-Suomen hyvinvointisuunnitelma 2023-2025). 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat elintapaohjaus-liikuntaneuvonnan ammattilaiset sekä toiminnan suunnittelijat ja resurssien mahdollistajat. Kohderyhmää on haastateltu sekä hyvinvointialueella että kunnissa. Haastattelussa selvitettiin kehittämisen lähtökohdat ja haastateltavien näkemykset kehittämisen tarpeista. Toimintamalli luodaan yhdessä ammattilaisten kanssa sekä  asiakkaita osallistaen.  

Asiakas kohderyhmänä ovat työikäiset pre-diabeetikot ja raskausajan diabeetikot, joilla on motivaatiota elintapojen muuttamiseen. Kohdejoukko on diabetesriskin osalta suuri, noin joka neljännellä aikuisella on kohonnut riski diabetekseen. 

Kehittämisessä hyödynnetään kokemusasiantuntijoita sekä ammattilaisten kokemustietoa asiakaskohderyhmästä. Toimintamalli perustuu asiakaslähtöiseen ja voimavarakeskeiseen ohjaamiseen. Sekä asiakkaiden että ammattilaisten kokemuksia kerätään pilotissa ja tulokset hyödynnetään jatkokehittämisessä.    

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tehtävät, joiden avulla toimintamallia juurrutetaan ja käytäntöön viemisen vaatimat resurssit:

 • Juurtumista on varmistettu siten, että käytetään olemassa olevia  resursseja ja kohdennetaan niitä vaikuttavaan työhön. 
 • Kehittämistyö tehdään yhdessä käytännön toimijoiden kanssa. 
 • RRP-hanketuki mahdollistaa tuen kehittämistyölle, mutta itse toimintamallin pilotointi ja toteutus tehdään rakenteessa.
 • Pilotoinnin jälkeen vastuutahona kehitettävästä toimintatavasta on rakenteissa oleva hyte-yksikkö ja sen asiantuntijat yhdessä Rajattomasti liikuntaa  kuntakumppanuuden kanssa.
 • Kehittämistyölle on haettu ja saatu laaja tuki hyvinvointialueen ja kuntien virkamies- ja poliittisessa johdossa.
 • Johdon tuki toimintatapojen muuttamiseen ja painopisteen siirtämiseen ennaltaehkäisevään suuntaan.

Toimintamallin laajentaminen:

 • Pilotointi tapahtuu neljässä kunnassa. Tämän jälkeen toimintamalli laajenee kahdessa aallossa koskemaan koko Varsinais-Suomea vuoden 2026 alkuun mennessä.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kehittämisen toimintaympäristö on muuttunut keväästä 2023  merkittävästi siten, että kehittämistä tehdään nyt yhdessä hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspinnalla. Kuntien kanssa tehdään alueellisen tason kehittämistä kunnan palveluiden laadun ja prosessien kehittämiseksi sekä palveluiden alueellisen kattavuuden lisäämiseksi. Kunnilla on virinnyt ajatuksia resurssien hankkimisesta yhdessä naapurikuntien kanssa. Kehittämistä tehdään yhdyspinnalla hyte-koordinaattoriverkostossa sekä uudessa elintapaohjaus-liikuntaneuvonnan alueellisessa kehittäjäverkostossa. Tämä muutos on merkittävä sote-uudistuksen jälkeisessä uudelleen organisoitumisessa sekä huomioiden Varsinais-Suomen pirstaleinen 27 kunnan rakenne. 

Toimintamallin pilotointi on alkanut keväällä. Tulokset toimintamallin osalta raportoidaan myöhemmin. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita? (TerveSos-kilpailu)

Olemme rakentaneet kehittämiselle tukevan perustuksen ja yhteisen tahtotilan hyvinvointialueen ja kuntien kanssa. Toimintamalli on saanut laajan hyväksynnän hyvinvointialueella ja kunnissa. Olemme kuvanneet tarkasti vastuut ja kierrättäneet toimintamallin hyväksyttävänä laajasti hyvinvointialueen  ja kuntien eri toimijoilla. Toimintamallilla on niin poliittisen johdon kuin virkamiesjohdonkin laaja tuki. Yhteisiin tavoitteisiin on laaja koko Varhan tasoinen tahtotila, kehittäjät ovat innokkaita ja työtä tehdään aidosti yhdessä.  Varsinais-Suomessa on sirpaleinen 27 erikokoisen kunnan rakenne ja koko kuntakenttä on saatu innostuneesti mukaan kehittämistyöhön. 

Toimintamallia kehitetään moniammatillisesti käytännön työtä tekevien ammattilaisten kanssa sekä kokemus- että tutkimustietoa hyödyntäen. Toimintamalli on viety lähelle käytäntöä, kehittäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä arjen toimijoiden kanssa. Kehittämisessä hyödynnetään jatkuvan kehittämisen periaatetta. Nyt kehitettävää perustoimintamallia on tarkoitus jatkossa muuttaa osin etänä tai digitaalisesti toteutuvaksi. Lisäksi kuvataan elintapamuutokseen tähtäävien palveluiden kokonaisarkkitehtuuri. 

Toimintamallin kehittäminen pohjautuu hyvinvointialueelle ja kuntiin tehtyihin tilanneanalyyseihin. Teimme yksityiskohtaiset ja laajat tilannekuvaukset toimintamallin käynnistämisen pohjaksi, meillä on tarkka tieto elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan tilasta sekä kehittämistarpeista Varsinais-Suomessa. 

Kehittämisellä tähdätään nykyisten resurssien suuntaamiseen kustannustehokkaalla tavalla. Palvelupolkujen sujuvoittaminen ja asiakkaiden ohjautuminen oikea-aikaisesti oikeisiin palveluihin on kustannustehokasta ja vaikuttavaa. Kehitämme vaikuttavan yhtenäisen toimintamallin koko Varhan alueella. Toimintamalli on osa hyte-työtä ja kytketty kiinteästi osaksi palvelutuotantoa. Se toteutetaan olemassa olevin resurssein.

Toimintamallia arvioidaan kolmella tasolla.  Arviointi on luotu kolmeportaiseksi se huomioi niin asiakkaat, työntekijät kuin organisaationkin tarpeet. 

Toimintamalli on osa terveiden elintapojen edistämisen kokonaisuutta. Tavoitteena on kuvata kokonaisarkkitehtuuri elintapamuutoksiin tähtäävistä palveluista hyvinvointialueella, kunnissa ja järjestöissä.

Toimintamalli on monistettavissa. Toimintamallista hyötyvät kaikki hyvinvointialueet kokoon katsomatta, malli voidaan ottaa käyttöön millä tahansa hyvinvointialueella. 

Miten toiminnassanne näkyy tämän vuoden teema ja palkintokriteerit?

 • Toimintamallissa tai ratkaisussa on mukana toimijoita eri organisaatioista tai palvelualueilta: Varha, 26 kuntaa, järjestöt (Järjestöjen neuvottelukunta)
 • Toimijoiden vastuista on sovittu ja toimintamallissa on rakenne: Kyllä, Rajattomasti liikuntaa- kuntakumppanuus vastaa elintapaohjaus-liikuntaneuvonnan alueellisesta kehittäjäverkostosta yhdessä Varhan hyte-yksikön kanssa, vastuu kehittämisestä on Varhan hyte-yksikössä, yhteistyö kuntien kanssa koordinoidaan mm- kunnan hyte-koordinaattoreiden ja Rajattomasti liikuntaa-kuntakumppanuuden ohjausryhmän kanssa. Varhassa on oma elintapaohjauksen ohjausryhmä, jossa on johtotason edustajia.
 • Tiedon kulkua ja hyödyntämistä on vähintään pohdittu ja kuvattu mahdollisia haasteita ja ratkaisumahdollisuuksia: Tiedotus hyvinvointialueen sisällä kulkee hyte-asiantuntijan sekä elintapaohjauksen kehittämisverkoston kautta. Tiedotus kuntiin kulkee hyte-koordinaattoreiden, Rajattomasti liikuntaa ohjausryhmän sekä alueen liikuntaneuvojien ja liikuntaneuvonnan kehittäjien kautta.  Tiedonvaihto käytännön tasolla kulkee elintapaohjaaja - liikuntaneuvoja kehittäjäverkoston kautta. Asiakkaalle palvelun saumattomuus varmistetaan elintapaohjaaja - liikuntaneuvoja vastinparin tiedonvaihdolla yhteisen potilastietojärjestelmän kautta. Tiedotus kaikille kuntalaisille säännöllisten mediatiedotteiden kautta. 

Toimivuus ja vaikutukset

 • Vastaa olemassa oleviin tarpeisiin ja haasteisiin tai tulossa oleviin ilmiöihin. Kehittämistyön pohjaksi tehtiin laajat tilannekuvat elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan osalta niin hyvinvointialueella, kunnissa kuin järjestöissäkin. Tilannekuvissa kartoitettiin myös toimijoiden näkemyksiä kehittämisen tarpeista. Kestävän talouden näkökulmasta olemassa olevia resursseja suunnataan uudelleen ja tämän avulla pyritään saavuttamaan kustannussäästöjä tulevaisuudessa sairastuvuuden laskemisen ja korjaavan sote-palvelutarpeen vähenemisen kautta.
 • Vastaa palveluiden yhteensovittamiseen. Elintapaohjaus-liikuntaneuvonta linkitetään yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi ja järjestöjen toiminta otetaan mukaan kokonaisuuteen (palvelupolut). Tarkoitus on kuvata elintapojen muuttamiseen tähtäävien palveluiden kokonaisarkkitehtuuri alueella. Tämän kaiken avulla palveluohjaus saadaan sujuvammaksi.
 • Toimintamalliin tai ratkaisuun on kytketty arviointia. Toimintamallin arvio toteutetaan kolmella tasolla: yksilö, organisaatio ja vaikuttavuus. Olemme tehneet arvion tulosten ilmaantuvuuden aikataulusta. 
 • On osoitettavissa tai odotettavissa tuloksia ja vaikutuksia. Toiminnan suunnittelussa on hyödynnetty valtakunnallisesti muita toimintamalleja. Toimintamallin vertautuu muualla toteutettuihin malleihin (esim. Vantaan hyvinvointimentorointi) ja tämän perusteella on odotettavissa tuloksia ja vaikutuksia. 
 • Nähtävissä yhteisövaikutuksia, jossa yhteisiin tavoitteisiin pyritään toimialoista riippumatta. Tavoitteisiin pyritään yhdessä hyvinvointialueen ja kuntien toimesta. Kolmassektori tullaan kytkemään toimintamalliin. 

Hyödynnettävyys ja yleistettävyys

 • Uusi toimintamalli tai ratkaisu on juurtunut tai juurtumassa toimintaan ja sitä voidaan hyödyntää muuallakin. Toimintamallin pilotointi on käynnistynyt. Juurtumista on varmistettu jo suunnitteluvaiheessa hyödyntämällä olemassa olevia resursseja sekä toteuttamalla kehittämistyö yhdessä käytännön toimijoiden kanssa. Vastuutahona pilotista kehitettävästä toimintatavasta on jatkossakin rakenteissa oleva hyte-yksikkö ja sen asiantuntijat yhdessä Rajattomasti liikuntaa  kuntakumppanuuden kanssa.
Kansikuva
Elintapaohjaus-liikuntaneuvonnan kehittäminen Varhassa

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä