Tavoitteena on tukea muita terveydenhuollon ammattilaisia sellaisissa tehtävissä, joissa farmaseuttien ja proviisorien asiantuntemusta voidaan hyödyntää. Näin vapautetaan ammattilaisten työaikaa hoitotyöhön ja parannetaan lääkitysturvallisuutta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Farmasistit Helsingin kaupungin terveysasemilla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on tukea muita terveydenhuollon ammattilaisia sellaisissa tehtävissä, joissa farmaseuttien ja proviisorien asiantuntemusta voidaan hyödyntää. Näin vapautetaan ammattilaisten työaikaa hoitotyöhön ja parannetaan lääkitysturvallisuutta.

Toteutuspaikka
Helsingin kaupungin avoterveydenhuollon 21 terveysasemaa sekä kaksi sisätautien poliklinikkaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Anu Markkola

Luotu

13.12.2022

Viimeksi muokattu

09.07.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toiminnan tavoitteena on tukea muita terveydenhuollon ammattilaisia sellaisissa tehtävissä, joissa farmaseuttien ja proviisorien asiantuntemusta voidaan hyödyntää. Näin vapautetaan ammattilaisten työaikaa hoitotyöhön ja edistetään asiakkaiden hoitoon pääsyä. Samalla lääkitysturvallisuus ja rationaalinen lääkehoito sekä potilaiden ja asiakkaiden sitoutuminen lääkehoitoon paranevat. Farmasisteja voidaan hyödyntää muun muassa ajantasaisen lääkityksen selvittämisessä, Marevan-prosesseissa, lääkehoitojen purussa (esim. pitkäaikainen unilääke), turvatarkastuksissa sekä takaisinsoitossa.

Apotin käyttöönoton myötä keväällä 2021 Helsingin terveysasemille ostettiin HUS Apteekilta farmasisteja (farmaseutteja ja proviisoreja) ajantasaistamaan potilaiden lääkelistoja ja viemään heidän lääkitystietojaan uuteen potilastietojärjestelmään. Pian huomattiin, että farmasistit tarjoavat merkittävää ammatillista tukea etenkin niissä avoterveydenhuollon toimipisteissä, joissa hoitajia ja lääkäreitä ei ole kansallisesta työntekijäpulasta ja koronapandemian jälkeisestä hoitovelasta johtuen riittävästi.

Vuoden 2022 tammikuussa Helsingin kaupungin avoterveydenhuoltoon palkkattiin Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmasta saadulla rahoituksella farmasistien lisäksi kaksi farmasian alan projektityöntekijää, joiden tehtävänä oli arvioida, kehittää ja jalkauttaa farmasistien toimintaa terveysasemilla. Ideana on arvioida, missä ja miten farmasian alan ammattilaisia kannattaa terveysasemilla hyödyntää, jotta he voisivat olla mahdollisimman paljon muiden terveydenhuollon ammattilaisten apuna. Lokakuussa 2023 terveysasemilla ja sisätautien poliklinikalla työskenteli yhteensä 22 farmaseuttia.

Toimintaympäristö **

Helsingin kaupungin avoterveydenhuollon 21 terveysasemaa sekä kaksi sisätautien poliklinikkaa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohderyhmänä on kaikki Helsingin kaupungin terveysasemien ja sisätautien poliklinikoiden potilaat sekä avoterveydenhuollon muut terveydenhuollon ammattilaiset. Projektitiimi on kerryttänyt ymmärrystä kohderyhmästä kyselyiden avulla, jalkautumalla terveysasemille ja keskustelemalla terveysasemien esihenkilöiden kanssa sekä osallistumalla henkilöstölle pidettyihin koulutuspäiviin, joissa on haastateltu henkilöstön kokemuksia. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Johdon ja esihenkilöiden tuki, jotta farmasistit saadaan konkreettisesti terveysasemille ja sisätautien poliklinikoille kiinteäksi osaksi hoitoprosesseja. Uuden toiminnan tehokkaan käyttöönoton edellytyksenä on kohdeorganisaation sisäiset koordinoivat projektityöntekijät, jotka toimivat proaktiivisesti erilaisissa kehittämis-, koulutus- ja perehdytystyöryhmissä. Lisäksi toimivan kokonaisuuden aikaansaamiseksi tarvitaan rahoitusta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 • Farmasian palveluiden prosessit kehitetty, jalkautettu ja sulautettu osaksi hoitopolkuja 
  • Lääkityksen ajantasaistaminen
  • Pitkäaikaisen unilääkkeen käytön selvitys ja purku
  • Marevan-Noac vaihto (ml. Marevan-farmasistitoiminta)
  • Lääkityksen turvatarkastus
  • Reseptin uusimispyynnön valmistelu
  • Farmaseuttinen alueellinen takaisinsoittopalvelu reseptin uudistamispyyntöjä ja muita lääkitysasioita varten
 • Mittareina käytetty
  • Muiden terveydenhuollon ammattilaisten työajan säästyminen
  • Farmasistien työsuoritteiden määrä
  • Farmasistien havainnoimat lääkitysongelmat, DRP (tulossa marraskuussa 2023)
 • Tähänastiset tulokset (tammikuu 2022-lokakuu 2023) 
  • Farmasistien työsuoritteiden määrä on kasvanut vuonna 2023 lokakuuhun mennessä yli 200% verrattuna vuoden 2022 työsuoritemääriin
  • Farmasistit hoitavat terveysasemien kaikista takaisinsoitoista noin 4 %
  • Muiden terveydenhuollon ammattilaisten työaikaa on säästynyt tuntuvasti (kun työpäivästä 6 h menee potilastyöhön, työpäiviä viikossa 5 kpl)
   • Lääkityksen ajantasaistaminen 1/22-10/23 (n=13321)
    • Farmasistien tekemänä aikaa säästynyt muihin töihin yhteensä yli 222 työviikkoa 1/22-10/23 aikana, jos lääkäri olisi tehnyt ajantasaistamisen vastaanottokäynnin yhteydessä ja jokaisen lääkelistan ajantasaistaminen kestää n. 30 min (ajankäyttö arvioitu paljon lääkkeitä käyttävien osalta, joilla lääkelistassa ja lääkkeiden käytössä runsaasti selvitettävää)
   • Takaisinsoittopalvelu 1/23-10/23 (n=27342)
    •  Farmasistien osallistuminen säästänyt hoitajien työaikaa muihin tehtäviin yhteensä lähes 230 työviikkoa 1/23-10/23 aikana, kun  hoitajan puhelun, kirjaamisen ja mahdollisen konsultoinnin kesto on keskimäärin 15 minuuttia/puhelu
    • Ongelmallisten reseptien uudistamispyyntöjen esiselvitys tehty farmasistin toimesta, jolloin palvelu säästää välillisesti myös lääkärin työaikaa
 • Tulossa marraskuussa 2023 seurantajakso, jossa kerätään farmasistien palveluista laadullista dataa
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Onnistunut farmasiaprosessien jalkauttaminen edellyttää vankkaa ja oikea-aikaista ymmärrystä perusterveydenhuollon johdon ja työntekijöiden tarpeista sekä farmasian ammattilaisten osaamisesta. Kun perusterveydenhuollon sisäinen koordinaatio toimii ja toimintamallit on räätälöity organisaatioon sopiviksi, saavutetaan johdon syvenevää luottamusta sekä lisätään eri ammattiryhmien välistä luottamusta. Erityisesti johdon tuki on ratkaisevassa asemassa ja yhdessä johdon kanssa on määriteltävä selkeät ja realistiset mittarit toiminnalle, jotta projekti osaa tuottaa johdolle tarkoituksenmukaista ja tarpeeksi vakuuttavaa tietoa toiminnan kannattavuudesta ja hyödyistä. 

Koordinointiin ja implementointiin tarvitaan mielellään kohdeorganisaation sisälle proaktiiviset, koordinoivat farmasian alan asiantuntijat, joille on annettava riittävästi valtuuksia kehittää toimintaa. Jalkautumalla terveysasemille keskustelemaan muiden terveysasemilla työskentelevien kanssa farmasistien roolista ja palveluista sekä osallistumalla mm. alueellisiin kehittämistyöryhmiin projektiasiantuntijat ovat omalta osaltaan implementoineet farmasian palvelut näkyväksi ja luontevaksi osaksi Helsingin kaupungin hoitoprosesseja. Kansainvälisesti on nimittäin havaittu, että farmasistien integrointiin perusterveydenhuoltoon liittyy haasteita mm. farmasistien roolin määrittelyn sekä tuen ja resurssien puutteen suhteen. Integraatiovaiheessa tarvitaan siis asianmukaista ja johdonmukaista suunnittelua, jossa projektiasiantuntijoiden rooli on korostunut Helsingissä.

Terveysasematyötä tekevien farmasistien fyysinen läsnäolo ja aktiivisuus on tärkeä edellytys toiminnan juurruttamiselle. Jos farmasistia ei tunneta tai hän ei ole fyysisesti läsnä (on esimerkiksi sijoitettuna toiselle terveysasemalle) niin suurin osa voimavarasta jää hyödyntämättä. Farmasistin fyysisellä sijainnilla ja näkyvyydellä ylipäänsä on siis tärkeä merkitys: esimerkiksi terveysaseman puhelinkeskus tai muu vastaava terveysasemalla työskentelevien ammattilaisten yhteinen tila, mahdollistaa tehokkaan integroitumisen terveysaseman toimintaan ja henkilökuntaan sekä antaa muille terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden konsultoida farmasistia matalalla kynnyksellä. Näin uuden työkaverin osaamisen oppii tuntemaan ja hoidon kehittämisen mahdollisuuksia hahmottamaan aivan uudella tavalla. Kentällä työskenteleviltä farmasisteilta vaaditaan yhtä lailla kehitysmyönteistä otetta ja kykyä työskennellä moniammatillisessa ympäristössä, jotta farmasistin rooli hoitotiimissä vakiintuu. Tämä edellyttää mm. oman osaamisen esille tuomista sekä oman työnkuvansa ja prosessien säännöllistä kertausta esimerkiksi osallistumalla terveysasemien yhteisiin kokouksiin. 

Farmasian palveluiden käyttöönoton alkuvaiheessa tarvitaan suuntaa antavaa palvelumuotoilua ja etukäteen sovittua tehtävänjakoa, joita jokainen alue voi tarvittaessa soveltaa omaan toimintaympäristöönsä sopivaksi ja kehittää edelleen. On ensisijaisen tärkeää, että kaikki työntekijät perehdytetään moniammatilliseen työhön. Prosessien sekä ammattiryhmäkohtaisten työn- ja vastuunjakojen on kuitenkin oltava selkeitä. Hoitajien tulee osata tunnistaa, milloin potilas ohjataan lääkityksen ajantasaistamiseen ennen reseptin uusintaa tai vastaanottoa ja lääkärin kannattaa osata hyödyntää farmasistin osaamista muun muassa lääkkeiden koostumukseen, saatavuuteen tai haittavaikutuksiin liittyvissä asioissa. Uusien hoitajien ja lääkäreiden istuttaminen farmasistien vierihoitoon on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi perehdyttää muita ammattilaisia sekä Apotin lääkitysosion käyttöön että farmasistien toimenkuvaan. 

Lisäksi jatkossa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei potilaiden ohjaaminen farmasisteille saisi olla muistinvaraista toimintaa vaan tarvitaan ammattilaisten suorittamaa seulontaa ja sitä tukevia ratkaisuja sekä tarpeeksi tiukkoja potilaskriteerejä, jotta työtehtävistä pystytään selviytymään olemassa olevilla resursseilla. Jotta farmasistien toiminta pystytään rakentamaan jatkuvaksi ja systemaattiseksi osaksi toimintaa, on farmasisteja oltava organisaation kokoon nähden riittävästi, jotta toiminta tulee laaja-alaisesti näkyväksi ja toiminta saadaan turvattua myös poissaolotilanteissa. Tähän liittyy myös kiinteästi farmasistien työtehtävien priorisointi ja resurssien kohdentaminen selkeästi kliinistä farmaseuttista osaamista vaativiin tehtäviin.

 

Kansikuva
Farmasistit Helsingin kaupungin terveysasemilla

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä