IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämisprojekti Varhassa

Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistämisen malli mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden työllistymisen, työhönpaluun ja työssä pysymisen tueksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämisprojekti Varhassa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistämisen malli mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden työllistymisen, työhönpaluun ja työssä pysymisen tueksi.

Toteutuspaikka
Varhan psykoosityöryhmät, joissa tällä hetkellä työskennellään ovat Turun kuntoutustyöryhmä, psykoosi- ja biopolaarityöryhmä, Salon , Raision, Kaarinan ja Liedon psykoosityöryhmät.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Luotu

19.05.2023

Viimeksi muokattu

14.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

• Mielenterveyskuntoutujien nopea työllistyminen avoimille työmarkkinoille ja töissä pysyminen.

• Mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen.

• Ammattilaisten osaamisen lisääminen ja vahvistaminen.

• IPS-toimintamallin juurruttaminen osaksi psykoosiin sairastuneiden kuntoutusta.

Toimintaympäristö **

• Suomen kestävän kasvun ohjelma tukee Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. 

• Tavoitteena on muun muassa nostaa työllisyysastetta, nopeuttaa hoitoon pääsyä sekä purkaa Covid-19-pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa. 

• Näitä osioita toteutetaan Suomessa hyvinvointialueilla. Rahoitus tulee EU:n kertaluontoisesta elpymisvälineestä Next Generation EU. Hanketta hallinnoi Suomessa STM ja koordinoi THL.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

• Tuetun työllistymisen IPS - Sijoita ja valmenna! -toimintamallilla edistetään mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä. 

Varhan IPS-kehittämisprojekti toteutetaan psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoidon psykoosilinjalla:

- Turun psykoosi- ja bipolaarityöryhmä, Turun kuntoutustyöryhmä, Salon,  Kaarinan, Liedon ja Raision työryhmät. 

Asiakastyö on marraskuussa 2023 täydessä vauhdissa. Kesäkuussa aloitettiin asiakastyö, ja tällä hetkellä kaikilla työhönvalmentajilla on listat täynnä ja jonoakin on jo syntynyt. Työryhmiin kiinnittyminen on tapahtunut hienosti ja työryhmät ovat ottaneet työhönvalmennuksen positiivisin mielin uudeksi työkaluksi palveluvalikoimaan.

Tavoitteena oli loppuvuoteen 2023 saada 10 työllistynyttä, mutta tavoite on saavutettu jo marraskuussa -23.  Asiakkaat ovat hyvin motivoituneita ja muutos näkyy jo siinä vaiheessa kun mitään konkreettista ei ole vielä tapahtunut. Potilas muuttuu työhönvalmennuksessa työtä etsiväksi asiakkaaksi, joka jo itsessään voi luoda muutosta itsetuntoon ja käsitykseen omasta kyvykkyydestä. Toimintamalli on voimavarakeskeinen ja jokaisen osaaminen ja potentiaali löydetään ja valjastetaan käyttöön. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Projektia on lähdetty Varsinais-Suomen alueella käynnistelemään alkuvuodesta 2023. Projektipäällikkö on aloittanut huhtikuussa ja kolme työhönvalmentajaa ovat aloittaneet huhti-/toukokuussa. Projektipäällikkö toimii tiiminvetäjänä ja tekee työhönvalmennusta 50%:sesti. Työhönvalmentajilla on mahdollista ottaa kerrallaan maksimissaan 20 asiakasta. Koko tiimi käy THL:n menetelmäkoulutukset ja kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon hankesuunnitelman mukaisesti (1 jo suorittanut). Juurruttamiseen tähdätään heti projektin alkumetreiltä lähtien. 

IPS-toimintamallia ohjaa 8 periaatetta:

• Palvelun tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille.

• Palvelu on avoin kaikille asiakkaille, joiden henkilökohtaisena tavoitteena on työllistyminen palkkatyöhön.

• Palvelu on integroitu psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen.

• Palvelu on vapaaehtoista ja työnhaku käynnistyy asiakkaan omien toiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

• Palvelussa varmistetaan taloudellisiin tukiin ja etuuksiin liittyvän ohjauksen ja neuvonnan saaminen (sekä työnhakija- että työnantaja-asiakkaat).

• Palvelun lähtökohtana on nopea työnetsintä, jota ei edellä esimerkiksi asiakkaan työllistymisedellytysten arviointi, työharjoittelu- tai työkokeilujaksot, työtoiminta tai niin sanotut siirtymätyöt.

• Tiivis työnantajayhteistyö: työhönvalmentaja työskentelee työnantaja-asiakkaiden kanssa löytääkseen heidän tarpeisiinsa sopivia työntekijöitä sekä kartoittaakseen ja neuvotellakseen olemassa olevista ja uusista työtehtävistä. Työhönvalmentaja myös tukee työnantajia ja työyhteisöjä työsuhteen alkaessa sekä työhön kiinnittymisessä.

• Palvelu on yksilöllistä ja kestoltaan rajaamatonta (ns. jatkettu tuki), joka ei pääty työllistymisvaiheessa, vaan jatkuu niin kauan kuin työllistynyt asiakas sitä tarvitsee.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

31.5.2023

- työhönvalmentajat tiiviinä osana psykoosityöryhmiä

- asiakastyö käynnistynyt

30.11.2023

-Kaikilla työhönvalmentajilla on asiakaspaikat täynnä (osan kanssa ei ole vielä aloitettu, mutta paikka on varattu.) Lisäksi asiakkaita on jonossa. Omahoitajat lähettävät aktiivisesti asiakkaita työhönvalmennukseen.

-Työhönvalmentajat työskentelevät psykoosityöryhmissä osana tiimiä ja osallistuvat moniammatillisiin palavereihin. Työhönvalmennus on näkyvä osa arkea. 

-Laajentuminen Kaarinaan ja Lietoon syksyn -23 aikana. Lisäksi kaksi työhönvalmentajaa työskentelee Turun kuntoututyöryhmässä, jossa on eniten asiakkaita ja josta ohjautuu hyvin työhönvalmennukseen asiakkaita. Varhan psykoosityöryhmistä ainoastaan Uusikaupunkin ja Loimaa ovat jääneet ainakin toistaiseksi ilman työhönvalmentajaa, ja olemassa olevilla resursseilla laajentuminen on haasteellista. 

-Varhan verkkosivuille on luotu IPS-työhönvalmennukselle oma palautekanava psykoosien alle. 

-IPS-työhönvalmennuksesta on tiedotettu sisäisesti ja ulkoista tiedotetta laitettu eteenpäin, mutta valitettavasti julkaisua ei olla saatu ulkopuoliseen mediaan. 

-Työllistymisiä tapahtunut ja tapahtuu koko ajan. Työllistyneiden tavoitemääriä on saatu jo kolmannen kerran nostaa. Toimintamalli toimii, asiakkaat ovat hyvin motivoituneita, ja työhönvalmentajiksi on löytynyt juuri oikeita ihmisiä.

-KTO-eat opinnot ovat alkaneet kaikilla työhönvalmentajilla. Kehittämistyönä tehdään IPS-työhönvalmennuksen tuotteistus psykiatrialle. 

-Tavoitteena ensi vuoden puolella tehdä pienellä määrällä asiakkaita (esim 2 paikkaa) pilotti perusterveydenhuoltoon ja kenties mielialatyöryhmään.

-Verkostotyötä tehdään aktiivisesti. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tällä hetkellä näyttää siltä, että työhönvalmennukselle on kova kysyntä, ja nähtäväksi jää onko resurssit riittävät Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Asioiden käytännön järjestämiselle kannattaa jättää aikaa. Kirjaaminen, tallennuspaikat yms. eivät toteudu kädenkäänteessä tilanteessa, jossa toimintamalli ja ammattinimike psykiatrisessa hoidossa ja kuntoutuksessa on uusi.

Toimintamalli näyttää olevan sovellettavissa myös laajemmalla asiakasryhmälle. Malli on jo nyt herättänyt kiinnostusta psykiatrian muita diagnoosiryhmiä hoitavissa tahoissa. Laajennus olisi mahdollista mm. mielialahäiriöpuolelle sekä neuropsykiatrian asiakkaille. Mallin soveltuvuutta voisi hyvin testata esimerkiksi syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, kehitysvammaisille, vankilasta vapautuneille ja kipupotilaille.

Kansikuva
osatyökykyisten työllistämishanke

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä