Kokemusasiantuntijat hanketyössä - Sovitut käytännöt

MONNI-hankkeessa pyrittiin varmistamaan vahva lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden osallisuus hanketyössä. Se on tärkeää, jotta tieto ja tilannekuva ei jää puutteelliseksi. Hankkeen tulokset ja vaikuttavuus ovat todennäköisesti paremmat kokemustiedon avulla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kokemusasiantuntijat hanketyössä - Sovitut käytännöt
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MONNI-hankkeessa pyrittiin varmistamaan vahva lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden osallisuus hanketyössä. Se on tärkeää, jotta tieto ja tilannekuva ei jää puutteelliseksi. Hankkeen tulokset ja vaikuttavuus ovat todennäköisesti paremmat kokemustiedon avulla.

Toteutuspaikka
MONNI - Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Luotu

19.01.2023

Viimeksi muokattu

19.01.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

MONNI-hankkeen tärkeimpiä tehtäviä ja palvelulupauksia oli edistää kokemusasiantuntijuuden käyttöä lastensuojelussa sekä muissa palveluissa. Hankkeen oli tärkeä toimia niin kuin halusimme muiden toimivan. Pyrimme mahdollisimman vahvaan kokemustiedon kuulluksi tulemiseen hankekehittämisessä.

Kokemusasiantuntijuus lastensuojelun kehittämisessä on tärkeää siksi, että lastensuojelun ja lastensuojelun yhteistyökumppaneiden ammattilaiset ja johto eivät pysty itse tuottamaan hanketyöhön tietoa, jota kokemusasiantuntijoilta saadaan. Jos kokemusasiantuntijoiden tietoa ei saada hanketyöhön, jäävät kehittämisen ja kouluttamisen prosessit kokemustiedon osalta puutteellisiksi, joka heikentää hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta.

Kokemusasiantuntijoiden on ollut tarkoitus tuoda käsiteltäviin asioihin asiakasnäkökulmaa ja nuoren henkilön näkökulmaa sekä lisätä ammattilaisten ja johdon ymmärrystä asiakasnäkökulman ja kokemustiedon merkityksestä. Kokemusasiantuntijoiden avulla voi olla mahdollista tarkastella ammattilaisten suunnitelmia rakentavan kriittisesti sekä vahvistaa asioiden käsittelyä lapsenoikeusperusteisesti, vaikkakin se on kaikkien yhteinen tehtävä.

Hanketiimi muodosti yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja kokemustiedon asiantuntijoiden kanssa Kokemusasiantuntijat hanketyössä - Sovitut käytännöt -työpaperin (liitteenä).

Toimintaympäristö **

MONNI-hankkeessa lastensuojelun kokemusasiantuntijalla on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaana olevia/olleita henkilöitä, jotka antavat omasta halustaan kokemuksiinsa perustuvia tietoja ja näkemyksiä lastensuojelun kehittämiseksi. Lastensuojelulain mukaisesti asiakkaalla tarkoitetaan lasta, ei vanhempia. Lastensuojelun asiakkaan vanhempi -kokemusasiantuntijoita on pyritty ottamaan mukaan hanketyöhön tarvittavissa tilanteissa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Suunniteltaessa ja sovittaessa lastensuojelun kokemusasiantuntijan/-joiden osallisuudesta hankkeessa, konsultoitiin matalalla kynnyksellä Pesäpuun yhteyshenkilöä, jotta varmistettiin kokemusasiantuntijalähtöisyys suunnittelussakin.

Kokemusasiantuntijakäytäntöjen suunnitteluun pyydettiin mukaan kokemusasiantuntija, mutta osallistumiseen tuli este. Suunnitelma lähetettiin kokemusasiantuntijalle ja Pesäpuun asiantuntijalle kommentointia varten. Pesäpuun asiantuntija ehdotti laajemman lastensuojelun asiakkaiden osallisuuden saavuttamiseksi yhteistyötä Nuorten foorumin järjestämiseksi syksyllä 2021.

Kokemusasiantuntijuutta pyydettiin mukaan kaikkiin MONNI-hankkeen toimeenpanon neljään eri pilariin:

OSALLISUUS: Kehitämme ja teemme näkyväksi asiakasosallisuuden mittareita. Tästä työskentelystä kumpusi 3X10D Lastensuojelu -elämäntilannemittarin edistäminen.

KOKEMUSASIANTUNTIJUUS: Edistämme kokemusasiantuntijuuden käyttöä. Tästä työskentelystä kumpusi kokemusasiantuntija- ja vertaistukirakenteiden luominen hyvinvointialueita varten. Lisäksi toteutimme nuorten kanssa kaksi videota.

YHTEISEN TEKEMISEN KÄYTÄNNÖT: Suunnittelemme systemaattisia käytäntöjä ja rakenteita yhteisen tekemisen tilanteisiin. Tästä kumpusivat monialaiset kehittämisen tiimit, joissa kokemusasiantuntijoiden osallistuminen oli laajinta sekä työryhmissä että niistä syntyneissä käytännöissä (esimerkiksi OMA TIIMI Etelä-Pohjanmaalla).

YHTEINEN OPPIMINEN: Koulutamme lastensuojelun sisältöä ja systeemisen työotteen hyötyjä
yhteistyökumppaneille. KOulutusten sisällöissä tarjottiin kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1. Hanketiimin on tärkeää sitoutua olemaan kokemusasiantuntijoiden tuki ja turva hanketyössä. Työaikaa ja osaamista on oltava mm.:

Järjestimme etukäteiskeskustelut, turvasimme hanketyöskentelyn tilanteita ja olimme yhteydessä kokemusasiantuntijaan tilaisuuden/kehittämisen tiimin jälkeen. Lisäksi, jos ei kokenut voivansa sanoa asiaansa, aina voitiin tehdä niin, että kokemusasiantuntija jakaa ajatuksia koordinaattorille tilaisuuden jälkeen ja he sopivat yhdessä mitä ja miten koordinaattori voi niitä kertoa muille. Sovimme jokaisen kokemusasiantuntijan kanssa, kuka on hänen MONNI-tiimin ulkopuolinen yhteyshenkilönsä, johon hän voi olla yhteydessä jos kokee epäasiallisuutta tai turvattomuutta hanketyössämme. Käsittelimme tiiminä kokemusasiantuntijoiden kanssa toimimiseen liittyviä asioita ja se oli osa uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Tiimin omassa työnohjauksessa käsittelimme vuorovaikutuksemme sujumista kokemusasiantuntijoiden kanssa ja etsimme keinoja vastaanottaa itse kriittisiä näkökulmia lapsilta ja nuorilta sekä keinoja auttaa muita ammattilaisia niitä vastaanottamaan.

2. Palkkiot, selkeä vastuu palkkio-ohjeen soveltamisessa ja palkkioiden nopea maksatus ovat ehdoton edellytys kokemusasiantuntijoiden osallistumiselle. Löydätte MONNI-hankkeessa käytetyt palkkiot liitteestä.

3. Hankerahoituksessa kannattaa jo suunnitteluvaiheessa hakea rahoittajalta linjaus tarjoilujen osalta kokemusasiantuntijoille. MONNI-hankkeessa palkkioille oli hyväksytty talousvaraus, mutta tarjoiluille ei. MONNI-hanketiimin näkemyksen mukaan kokemusasiantuntijoille olisi voitava tarjota esim. kahvitus, lounas tai herkkutarjoiluja, vaikka he saisivat työskentelyn tai sen osasta palkkion. Jos on kyse tilaisuudesta, josta ei makseta kokemusasiantuntija-palkkiota, on osallistujien aikaa ja sitoutumista arvostava tarjoilu ehdoton.

4. Virastoaika on sopiva työaika virastoissa työskenteleville. Työaikaa pitää olla käytettävissä myös muina aikoina nimenomaan kokemustiedon hyödyntämiseen.

MONNI-hankkeessa tehtiin mallinnukset kokemusasiantuntija- ja vertaistukirakenteista hyvinvointialueita varten. Löydätte tärkeitä suosituksia niistä. Ks. Innokylästä Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asiakkaiden osallisuus kehittämistyössä toteutui kokemusasiantuntijanuorten palautteen perusteella hyvin. MONNI-hankkeen toiminnassa kokemusasiantuntijanuoret kertoivat kokeneensa itsensä yhdenvertaisina muiden kanssa. Asiakkaiden osallisuuden toteutumista palveluissa saavutettiin kokemusasiantuntijanuorten palautteen perusteella hankeaikana jonkin verran.

Kokemusasiantuntijanuorten näkemyksen mukaan MONNI-hanke on vaikuttanut myönteisesti toimintakulttuurin muutoksen liikkeelle lähtöön.  

Monialaisten yhteistyökumppanien palaute kokemustiedon hyödyntämisestä hanketoiminnassa oli myönteistä. Osa kertoi alkavansa lisäämään (lastensuojelun) kokemusasiantuntijoiden osallistumista oman toimialansa kehittämiseen.

MONNI-hanketiimi totesi, että kehittäminen ei olisi sujunut yhtä hyvin ilman kokemusasiantuntijoiden panosta. Me emme edes tienneet, mitä me emme tienneet, ennen kuin saimme lisää ymmärrystä kokemustiedosta. Pienissä ja suurissa asioissa. Sisällöissä ja toimintatavoissa.

Hankekehittämisen pitkäaikaiset vaikutukset ja tulokset nähtäneen vasta myöhemmin. Kun niitä on, merkittävä onnistuminen johtuu hanketiimin valinnasta hankkia kokemustietoa sekä ottaa kokemusasiantuntijat kehittäjäkumppaneiksi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

MONNI-hankkeessa tehtiin mallinnukset kokemusasiantuntija- ja vertaistukirakenteista hyvinvointialueita varten. Löydätte lisää vinkkejä niistä. Ks. rakenteet Innokylästä Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa

Kansikuva
MONNI Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis