Lääkärin etävastaanotot kotihoidon asiakkaille

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen säännöllisen kotihoidon asiakkaille on otettu lääkärin kotikäyntien lisäksi käyttöön lääkärin etävastaanotot. Etävastaanotot toteutetaan kotihoidon lääkärin ja kotisairaanhoitajan yhteistyönä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lääkärin etävastaanotot kotihoidon asiakkaille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen säännöllisen kotihoidon asiakkaille on otettu lääkärin kotikäyntien lisäksi käyttöön lääkärin etävastaanotot. Etävastaanotot toteutetaan kotihoidon lääkärin ja kotisairaanhoitajan yhteistyönä.

Toteutuspaikka
Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alue, kotihoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Pälkäne
Kangasala
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Laura Sinkkilä

Luotu

01.09.2022

Viimeksi muokattu

25.11.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Säännöllisen kotihoidon asiakkailla on mahdollisuus kotihoidon lääkärin koti- ja vastaanottokäyntien lisäksi osallistua lääkärin vastaanotolle etäyhteyden kautta. Etävastaanotolla kotisairaanhoitaja vie asiakkaan kotiin tablettitietokoneen, josta hoitaja ottaa kuva- ja ääniyhteyden kotihoidon lääkäriin. Etävastaanotolle voivat osallistua myös omaiset asiakkaan niin toivoessa. Etävastaanotolla lääkäri voi tehdä lähetteitä, lausuntoja ja edunvalvontavaltuutuksia, pitää hoitoneuvotteluita ja tehdä sellaisia vuosikontrollitarkastuksia, jotka eivät vaadi esimerkiksi keuhkojen ja sydämen kuuntelua. Tavoitteena on saavuttaa lääkärin ajansäästöä verrattuna kotikäynteihin, joilla lääkärillä kuluu aikaa paikasta toiseen siirtymiseen. Ajansäästö hyödynnetään asiakkaiden hoidon toteuttamiseen, jolloin lopputavoitteena on saada lisättyä lääkäripalveluita kotihoidon asiakkaille. 

Toimintaympäristö **

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen kotihoidossa etäpalvelut on tuotu vakiintuneeksi osaksi ikääntyneiden palveluita. Etäyhteydellä toteutetaan säännöllisen kotihoidon käyntejä ja kotihoidon lääkärin vastaanottoja, sekä omaishoitajien ja kotihoidon asiakkaiden kuntoutuspalveluita. Etäpalveluilla pyritään vastaamaan väestön ikääntymiseen ja lisääntyvään palveluntarpeeseen.

Ikääntyneiden osuus Suomen väestöstä kasvaa ja samalla väestön huoltosuhde heikkenee (THL). Sosiaali- ja terveysministeriön Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023 -julkaisussa tuodaan esiin digitalisaation ja uusien teknologioiden hyödyntäminen ja niiden synnyttämät mahdollisuudet osana ikääntyneille tarjottavia palveluja. Lääkärin etävastaanotoilla voidaan vähentää lääkärin kotikäyntien määrää ja samalla tehostaa kotihoidon lääkärin ajankäyttöä. Laatusuosituksen mukaisesti teknologioita käytetään tukemaan ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä luoden samalla pysyviä käytänteitä siitä, kuinka ne saadaan tuotua osaksi ikääntyneiden arkea.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Etävastaanottojen kohderyhmänä ovat säännöllisen kotihoidon asiakkaat, joiden toimintakyky ja ymmärrys riittävät lääkärin etävastaanotolle osallistumiseen. Myös omaiset voivat asiakkaan niin toivoessa osallistua etävastaanotolle.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yleiset vaatimukset

Kotihoidolla on oltava tablettilaitteita, joita kotisairaanhoitajat voivat viedä asiakkaalle etävastaanoton ajaksi. Lääkärillä tulee olla kameralla ja mikrofonilla varustettu tietokone. Tietoturvan tulee olla kunnossa. Laitteiden tulee olla toimintavarmoja ja niiden käytettävyyden on oltava hyvä. Laitetoimittajalta vaaditaan helposti tavoitettavat ja nopeasti reagoivat tukipalvelut.

Kotisairaanhoitajat

Toiminnan järjestämiseksi etävastaanotolle asiakkaan kanssa osallistuvalla kotisairaanhoitajalla tulee olla käyttäjätunnukset etähoivapalveluun, kuva- ja ääniyhteyden mahdollistava tablettitietokone etävastaanottoyhteyden ottamiseen, riittävä osaaminen palvelualustan käyttöön, riittävä asiakastuntemus ja kyky arvioida asiakkaan soveltuvuus etävastaanotolle osallistumiseen.

Hoitajalta vaaditaan myös tietoa siitä, kuinka mahdollisissa vikatilanteissa toimitaan. Avoin ja positiivinen suhtautuminen teknologian käyttöön on tarpeen.

Kotihoidon asiakkaat

Kotihoidon asiakkaalla tulee olla riittävä toimintakyky ja ymmärrys etävastaanotolle osallistumiseen. Esteenä etäyhteydellä osallistumiseen voi olla esimerkiksi edennyt muistisairaus, mielenterveysongelmat, huono kuulo, toimintakyvyn ongelmat, jotka joko estävät etähoivalaitteelle pääsyn tai vastaanotolla hoidettavia asioita, jotka edellyttävät fyysistä kontaktia.

Asiakkaan kotiympäristössä tulee olla riittävät matkapuhelinverkkoyhteydet ja tarvittaessa etähoivatabletti tulee sijoittaa niin, että se on mahdollisimman lähellä ikkunoita yhteyden tehostamiseksi.

Koulutus

Hoitajille, joilla etävastaanoton osallistuminen ei ole tuttua, on järjestettävä etähoivakoulutusta tai -ohjausta. Kertausta järjestetään tarvittaessa. Etävastaanoton soittokäytännöistä on oltava helposti saatavilla myös kirjalliset ohjeet. Asiakkaalle ja vastaanotolle mahdollisesti osallistuvalle omaiselle on kerrottava etävastaanoton toimintaperiaatteet.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lääkärin etävastaanottotoiminnalla ollaan saavutettu lääkärin ajansäätöä, joka on voitu hyödyntää asiakkaiden hoidon toteuttamiseen. Ajansäästöä saavutettiin etenkin harvemmin asutuilla alueilla, joilla välimatkat ovat pitkiä. Käynneillä mukana olevien sairaanhoitajien ajankäyttöön etävastaanotot eivät ole vaikuttaneet. 

Kokemukset etävastaanotoille osallistuneilla kotihoidon sairaanhoitajilla, asiakkailla ja omaisilla olivat pääosin positiivisia. Teknologian käytössä todettiin seuraavia hyötyjä; tarvittaessa lääkärin etävastaanotto on saatu järjestettyä lyhyelläkin aikataululla ja toimintamallilla on tavoitettu sellaisia asiakkaita, jotka eivät suostu poistumaan kotoaan tai joiden siirtyminen kotoa vaatii erityisjärjestelyjä, kuten tai paaritaksin.

Etävastaanotoilla on saatu lisättyä lääkäripalveluita kotihoidon asiakkaille.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Vastaanoton onnistumisen perusta on oikea kohderyhmä, eli asiakkaat, joiden toimintakyky ja ymmärrys riittävät etävastaanottokäynnille osallistumiseen ja joiden käyntiaihe sopii etävastaanotolla käsiteltäväksi.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä