Lääketurvallisuutta edistävä teknologia kotihoidon asiakkaan hoidossa

Lääkeautomaatti on käytössä kotihoidon asiakkailla, jotka tarvitsevat tukea lääkehoidossa.

Lääkeautomaatti muistuttaa lääkkeen otosta ja antaa asiakkaalle lääkeannospussin oikea aikaisesti. Tämä tukee lääkehoidon itsenäistä toteutumista ja parantaa lääketurvallisuutta.

 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lääketurvallisuutta edistävä teknologia kotihoidon asiakkaan hoidossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lääkeautomaatti on käytössä kotihoidon asiakkailla, jotka tarvitsevat tukea lääkehoidossa.

Lääkeautomaatti muistuttaa lääkkeen otosta ja antaa asiakkaalle lääkeannospussin oikea aikaisesti. Tämä tukee lääkehoidon itsenäistä toteutumista ja parantaa lääketurvallisuutta.

 

 

Toteutuspaikka
Tampereen kaupunki
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Mari Kovanen

Luotu

28.12.2021

Viimeksi muokattu

10.01.2022
Ratkaisun perusidea **

Asiakkaan palvelutarve liittyy lääkehoitoon

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakasohjaaja antaa palveluohjausta asiakkaalle mahdollisesti sopivista teknologisista ratkaisuista lääkehoitoon.

 • Mikäli kotihoidon myöntämisen perusteet eivät täyty asiakkaalle tehdyn toimintakykyarvioinnin perusteella, palveluohjauksen menetelmiä käyttäen ohjataan asiakas yksityiseen kotihoitoon, apteekin yksityiseen annosjakelupalveluun, Kotitorin Laitetorille tai asiakkaalla jo olemassa olevien laitteiden käyttöön (omaan matkapuhelimeen hälytykset lääkkeiden ottoajoista).
 • Lääkeautomaatti on mahdollinen vain kotihoidon asiakkaalle.

Kotihoidon myöntämisen perusteet täyttyvät ja asiakas haluaa kotihoidon asiakkaaksi.

 • Asiakasohjaaja kertoo lääkeautomaattipalvelusta ja pyytää kotihoidolta palvelun lääkkeiden jakoon.
 • Kotihoidon lääkejako palvelu sisältää reseptien uusimisen ja lääkkeiden tilauksen sekä toimittamisen asiakkaalle kotiin ja lääkityksen vaikutusten sekä säännöllisen ottamisen seurannan.
 • Aloitetaan kotihoidon kuntouttava palvelutarpeen arviointijakso sisältäen kotihoidon käynnit yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti. Kotihoito jakaa lääkkeet dosettiin asiakkaalle.

Kotihoito selvittää, soveltuuko asiakkaan lääkitys koneelliseen annosjakeluun.

 • Kotihoito selvittää, missä vaiheessa asiakas voi siirtyä koneellisen annosjakelun asiakkaaksi.
 • Kotiin jo toimitetut lääkkeet purkeista käytetään ensin mahdollisimman vähiin lääkehävikin vuoksi.
 • Luovutaan lääkedosetin käytöstä ja asiakas ottaa lääkkeet annosjakelun pussirullista.
 • Kotihoidon ja tarvittaessa moniammattillisesti kotikuntoutuksen avulla selvitetään vielä tarkemmin asiakkaan kyvykkyyttä lääkkeen ottoon: Riittäkö asiakkaalle palveluksi lääkkeiden annosjakelu osana kotihoitoa vai onko tarpeen tuoda kotiin asiakkaalle lääkeautomaatti lääkityksen oikea aikaisuuden varmistamiseksi.

Kotihoito toimittaa asiakkaalle lääkeautomaatin ja opettaa asiakkaan sen käyttöön. 

 • Kotihoito täyttää lääkeautomaatin annosjakelun pussirullilla kahden viikon välein ja seuraa asiakkaan terveydentilaa vähintään viikoittain. Muut kotihoidon käynnit suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 
 • Lääkeautomaatista ei peritä erillistä asiakasmaksua. Asiakasmaksaa kuitenkin kotihoidon maksuperusteiden mukaisesti ajasta lääkkeiden tilaukseen ja kotihoidon käynnistä, jolloin lääkeautomaatti täytetään annosjakelun pussirullilla.
 • Kun palvelulle ei ole enää tarvetta, käy kotihoito hakemassa laitteen pois asiakkaan kotoa.

Lääkeautomaatin käyttö

 1. Lääkeautomaatti ilmoittaa lääkkeenotosta merkkivalon lisäksi sekä puhumalla että isokokoisella näytöllä tekstinä ja symboleina. Lääkeautomaatti ilmoittaa, kun lääke on saatavilla. Lisäksi useita asiakas saa muistutuksia ennen lääkkeenottoajan umpeutumista.
 2. Lääkeannostelijassa on yksi isokokoinen nappi, jota painamalla asiakas saa lääkkeet. 
 3. Lääkeannostelija antaa lääkepussin. 
 4. Asiakas ottaa lääkepussin automaatista.
 5. Hän avaa lääkepussin viillon kohdalta ja ottaa lääkkeet pois pussista.
 6. Mikäli asiakas unohtaa ottaa lääkepussin, imaisee automaatti sen takaksin sisäänsä. Mikäli asiakas ei ole ottanut lääkettä lääkkeenottoajan umpeuduttua, lääkeautomaatti lähettää hälytyksen kotihoidolle.
Toimintaympäristö **

Tampereen kaupungin kotihoidossa käytetään lääkeautomaattia mahdollistamassa asiakkaan etähoivaa kotona.

Lääkeautomaatti on kotihoidon toteuttamisen väline, jolla mahdollisetaan turvallinen lääkehoito teknologian avulla kotona.

Kotihoidon toteuttamiseen liittyy seuraava lainsäädäntö:

 • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 4, 8, 11–12, 14, 19 - 20, 30–31, 38, 45 §)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010 25 §)
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012 7, 13–14, 18 §)
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 1. Kotihoidon asiakkuus ja asiakasohjaajan laatima RAI-osittaisarviointi toimintakyvystä.
 2. Asiakkaan palvelutarve liittyy lääkehoitoon.
 3. Asiakkaan lääkitys soveltuu annosjakeluun, terveydenhuollon ammattihenkilö varmistaa asian.
 4. Asiakkaalla on tarve lääkeautomaatin käyttöön, turvallinen lääkitys ei toteudu muutoin. Apuna tarpeen määrityksessä RAI toimintakykyarvio ja moniammattillinen yhteistyö.
 5. Asiakas on kyvykäs käyttämään lääkeautomaattia, apuna asiakassegmentoinnissa RAI toimintakykyarvio.

Kotihoidon asiakasohjaaja kertoo jo palvelutarpeen arvioinnin kotikäynnin yhteydessä asiakkaalle kotihoidon teknologisista ratkaisuista palveluiden toteutuksessa. Näistä yhtenä on lääkeautomaatti. Kun asiakkaan palvelutarve liittyy lääkehoitoon toimintatapana kotihoidossa on, että mikäli asiakkaan lääkitys soveltuu annosjakeluun tämä aloitetaan lääketurvallisuuden takaamiseksi. Kotihoidon sairaanhoitaja/terveydenhoitaja yhdessä lääkärin kanssa tarkastaa soveltuuko asiakkaan lääkitys annosjakeluun. Kotihoidon kuntouttavan palvelutarpeen arviointijakson aikana (kesto noin 6 vkoa) pyritään moniammatillisena kotihoidon ja kotikuntoutuksen yhteistyönä arvioimaan asiakkaan toimintakykyä ja keskustelemaan asiakkaan kanssa hänelle sopivista palveluratkaisuista. Mikäli lääkeautomaatin arvioidaan olevan asiakkaalle soveltuva palvelu viedään laite asiakkaalle kokeiluun.  

Asiakkaalla tulee olla riittävästi tietoa laitteesta ja sen käytöstä. Tarinat positiivisista asiakaskokemuksista ja selkeät esitteet auttavat palveluun sitoutumisessa. Lääkeautomaatin tulee puhua asiakkaan äidinkieltä.

Kotihoidon henkilöstöllä tulee olla riittävä perehtyneisyys lääkeautomaatin käyttöön. Lääkeautomaattipalvelun palveluntarjoan tulee mahdollistaa jatkuva koulutus kotihoidon henkilöstölle laitteen käyttöön sekä tarjota laitteen käyttö- ja huoltotuki. Lääkeautomaatin tulee kerätä lokitiedot tunnistamalla lääkeautomaattia täyttävät kotihoidon työntekijät. Lääkeautomaatin logistiikka laitteiden olinpaikasta asiakkaalle toimitukseen ja laitteen poisvientiin palvelutarpeen loputtua tulee olla dokumentoitua.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kotihoidon käyntejä on voitu vähentää asiakkailla lääkeautomaattien käyttöön oton alettua. Kotihoidon resurssia on vapautunut muuhun käyttöön.

Lääketurvallisuus on parantunut. Lääkkeiden säilytys on turvallista, lääkeautomaatti toimii samalla "lukittuna lääkekaappina".

Kotihoidon asiakkaiden omatoimisuus on lisääntynyt. Esimerkiksi aiemmin kotihoito on käynyt aamulla antamassa lääkkeen asiakkaalle ja samassa yhteydessä asiakas on pyytänyt keittämään itselleen aamupuuron vaikka hän on ollut tähän itse kyvykäs. Lääkeautomaatin käytön alettua asiakas on aamulla ottanut itse lääkkeensä ja keittänyt aamupuuron.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Lääkeautomaattien teknologia ja ominaisuudet ovat erilaisia mallista ja palveluntarjoasta riippuen. Joissakin lääkeautomaateissa on videokamera ääniyhteydellä, jonka avulla kotihoidon hoitaja voi tarvittaessa etähoidonkäyntinä ohjata asiakasta ja varmistaa lääkkeen ottoa. 

Vaihtoehtoisesti lääkeautomaatin rinnalla voidaan käyttää kuvapuhelinlaitetta, jossa kotihoidon hoitaja voi samoin etähoidonkäyntinä ohjata asiakasta ja varmistaa lääkkeen ottoa. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Hyvinvointiteknologia Robotiikka ja tekoäly Ikääntyminen Kotihoito Lääkehuolto

Kohderyhmä

Ikäihmiset