POPsoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelman koordinoimana on tuotettu monialaisessa yhteistyössä psykoosi- ja masennuspotilaan sekä päihdeasiakkaan hoito- ja palveluketjukuvaukset.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POPsote MiPä hoito- ja palveluketjut
Toimintamallin lyhyt kuvaus

POPsoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelman koordinoimana on tuotettu monialaisessa yhteistyössä psykoosi- ja masennuspotilaan sekä päihdeasiakkaan hoito- ja palveluketjukuvaukset.

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Vilja Lankinen

Luotu

26.09.2022

Viimeksi muokattu

08.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Masennus- ja psykoosipotilaan hoito- ja palveluketjuissa on kuvattu perus- ja erityistason sekä erikoissairaanhoidon prosessit. 

Päihdepalveluketjussa vastaavasti perustason, päihde- ja riippuvuuspalveluiden sekä laitospalveluiden prosessit. 

Osana hoito- ja palveluketjuja on myös huomioitu järjestöjen ja seurakuntien täydentävät palvelut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulma.

 

Toimintaympäristö **

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yksi Suomen 21 hyvinvointialueesta. Hyvinvointialue vastaa alueen julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen.  Hyvinvointialueilla pyritään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin ja takaamaan laadukkaat palvelut asuinpaikasta riippumatta yhdenvertaisesti. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue muodostuu 30 eri kunnasta; Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Hailuodon, Iin, Kalajoen, Kempeleen, Kuusamon, Kärsämäen, Limingan, Lumijoen, Merijärven, Muhoksen, Nivalan, Oulaisten, Oulun, Pudasjärven, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, Reisjärven, Sievin, Siikajoen, Siikalatvan, Taivalkosken, Tyrnävän, Utajärven, Vaalan ja Ylivieskan kunnista. Hyvinvointialueella asuu noin 415 000 asukasta ja se työllistää yli 18 000 ammattilaista. 

Kehitteillä olevien hoito- ja palveluketjujen määrittely pohjautuu tietoon paikallisesta tilanteesta. Tätä varten aluksi on tehty kartoitusta nykytilanteesta. Kartoituksen avulla on saatu käsitystä alueen väestöstä, sen ominaispiirteistä, palvelujärjestelmästä, palveluprosesseista sekä asiakasryhmien palvelutarpeista. Nykytilan kartoituksen mukaan alueen palveluissa on pirstaleisuutta ja palveluprosesseissa vaihtelevuutta. Hoito- ja palveluketjujen tavoitteena on saada mm. hoitokäytänteitä, hoidon porrastusta, hoitoon ohjausta sekä konsultointikäytänteitä yhtenäistettyä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasymmärrystä on kerryttänyt alussa tehty kartoitus nykytilanteesta, kliinistä työtä tekevien ajantasainen tieto kentältä ja substanssiosaaminen sekä kokemusasiantuntijan kokemukset. Palvelut voivat näyttäytyä  asiakkaalle hajanaisina, olla hankalasti saavutettavia, hoitoonpääsy voi olla haasteellista, vaihtelee alueittain sekä hoidon aloittaminen voi viivästyä.  Asiakkaan näkökulmasta haastellisena koettiin työntekijöiden vaihtuvuus sekä nimetyn omahoitajan puute.  

Hoito- ja palveluketjutyön kohderyhmänä ovat kaikki ammattilaiset, jotka kohtaavat masennus- ja psykoosioireisia sekä päihdehäiriöisiä ja rahapeliongelmaisia perusterveydenhuollossa, alueellisissa palveluissa, psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sekä päihde- ja riippuvuuspalveluissa. 

 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hoito- ja palveluketjuja on työstetty Pohteen alueen ammattilaisten kanssa yhteistyössä. Ketjuja on esitelty eri toimialueiden ja organisaatioiden erilaisissa tilaisuuksissa, palavereissa ja asiantuntijoilta on pyydetty kommentteja niihin. Henkilökuntaa on pyritty osallistamaan ketjujen kehittämistyöhön, jotta käytännöt ja juurtuminen olisi sujuvampaa.

Ketjujen sisällön viimeistely, juurruttaminen ja käytäntöön vieminen jäävät kesken. Osittain Pohteen organisaation palvelurakenteiden keskeneräisyyden vuoksi, osin ketjussa olevien toimintamallien käyttöönoton keskeneräisyyksien vuoksi.

Ketjujen loppukehittämistyö ja juurruttaminen jatkuu Pohteen alueella lääketieteen tehtävänalan alaisuudessa.

 

 

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hoito- ja palveluketjujen juurruttaminen ja toimintamallin käyttöönottaminen jäävät kesken. Toimintamallin valmistuttua kehittämistyön hyödyt voivat olla:

Asiakkaan näkökulmasta

 • Hoito- ja palveluprosessi näyttäytyy asiakkaalle selkeänä, sujuvana ja toimivana. Hän saa tarpeenmukaiset palvelut sekä hoidon moniammatillisesti ja siirtyy tarvittaessa oikea-aikaisesti tarvitsemiinsa palveluihin joustavasti. Myös hoidon jatkuvuus on huomioitu.
 • Asiakas saa laadukkaat ja samanvertaiset palvelut asuinpaikastaan riippumatta.
 • Asiakas tulee kohdatuksi ammattitaidolla ja kokonaisvaltaisesti. Läheiset tulee huomioiduksi.
 • Asiakas saa ohjausta ja neuvontaa hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisestä, tietoa omahoidon mahdollisuuksista sekä järjestöjen tarjoamista palveluista.

  Henkilöstön näkökulmasta

 • Perustason työntekijöiden osaaminen vahvistuu 
 • Hoito- ja palveluprosessi selkiytyy, ohjeet toiminnalle ovat yhdessä paikassa, joka sujuvoittaa työntekoa
 • Työnjaolliset vastuut sekä roolit selkiytyvät ja päällekkäisen työn osuus vähenee

  Hyvinvointialueen näkökulmasta

 • Tukee osana perustason työtä selkiyttäen ja sujuvoittaen psykoosi- masennus- ja päihdepotilaan hoito- ja palveluprosesseja huomioiden hoidon jatkuvuus.

Pidemmällä aikavälillä odotettavissa olevat

 • Hoito- ja palveluprosessit yhtenäistyvät, selkiytyvät sekä yhdenmukaistuvat.
 • Ketjut ovat implementoinnin myötä käytettävissä koko Pohteen alueen ammattilaisille tukemaan heidän työntekoaan sekä heidän osaamistaan.

 

 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Hoito- ja palveluketjujen luomiseen tarvitaan moniammatillista yhteistyötä. Jotta ketjuista saadaan sujuvia, saumattomia ja toimivia, tarvitaan yhteistä näkemystä ja keskinäistä vuoropuhelua perustason, erityistason ja erikoissairaanhoidon ammattilaisilta. Sisällön tuottoon tarvitaan eri alojen kliinistä työtä tekeviä asiantuntijoita tieteellisen näytön ja Käypähoito-suositusten tueksi. Ketjuja kannattaa markkinoida ja tehdä näkyväksi verkostoitumalla alueellisesti ja moniammatillisesti. 

Hoito- ja palveluketjutyötä olisi sujuvoittanut alusta saakka selkeästi nimetty prosessinomistaja sekä työkalu/alusta, jolla ketjut tullaan kuvaamaan.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä