Tiimimalli Satakunnan hyvinvointialueen sote-keskuksissa

Toimintamallissa asiakas saa monialaista palvelua ja hoitoa, jossa asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus ja henkilöstötyytyväisyys paranevat. Uudistetun palvelun avulla hoidon saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus paranevat. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tiimimalli Satakunnan hyvinvointialueen sote-keskuksissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa asiakas saa monialaista palvelua ja hoitoa, jossa asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus ja henkilöstötyytyväisyys paranevat. Uudistetun palvelun avulla hoidon saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus paranevat. 

Toteutuspaikka
Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

10.11.2022

Viimeksi muokattu

09.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Hoito/ palvelu alkaa heti ensimmäisessä kontaktissa

-Asiakkaalle nimetään hoitovastaava 

 • asiakas ohjataan ottamaan ensisijaisesti yhteyttä omaan vastuutyöntekijään kaikissa terveyteensä/sairauksiinsa liittyvissä asioissa
 • Vastuutyöntekijä organisoi asiakkaan palvelun/hoidon kokonaisuutta yhdessä monialaisen tiimin kanssa
 • tavoitteena on hoidon jatkuvuuden parantuminen ja asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu/hoito

-Asiakkaita palvellaan ja hoidetaan monialaisissa tiimeissä

-Palvelu toteutetaan kevyimmällä mahdollisella tavalla 

 • Palvelut ovat monikanavaisia ja asiakkaan saavutettavissa
 • Asiakas saa yhteyden vastuutyöntekijäänsä nopeasti ja asian ratkaisu aloitetaan monialaisen tiimin ammattilaisia hyödyntäen heti
 • Digitaalisia yhteydenottokanavia on tarjolla monipuolisesti
 • Digitaalisia palveluita kehitetään samanaikaisesti
 • Omaolon käyttöä lisätään samanaikaisesti
 • Tavoitteena on, että asiakkaiden ja ammattilaisten yhteydenotoista suurin osa tapahtuu sähköisesti

-Asiakkaat segmentoidaan palvelutarpeen mukaisesti 

 • Kysytään ja kirjataan rakenteisesti sovittuja terveysindikaattoreita
 • Tunnistetaan/löydetään pitkään palveluita tarvitsevat, erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat, joille laaditaan asiakaslähtöinen terveys- ja hoitosuunnitelma
 • Aloitetaan asiakkaalle valmentavalla ja proaktiivisella työotteella toimiva tuki

-Muutoksen seuranta, tiedolla johtaminen--> toimenpiteet

Toimintaympäristö **

Satakunnan muodostaa yhden Suomen 21 hyvinvointialueesta. Satakunnan hyvinvointialue muodostuu Euran, Eurajoen, Harjavallan, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun, Porin, Rauman, Siikaisten, Säkylän ja Ulvilan kunnista. Julkisia sosiaali- ja terveyspalvelun tuottajia on 8, minkä lisäksi alueella on tuhansia yksityisiä tai 3. sektorin toimijoita.

Satakunnan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, sote-kuntayhtymien, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmämme on aikuisten palvelualueella kaikki sote-keskuksissa asioivat asiakkaat. Asiakkaiden kontakteista on tehty arvovirta-analyyseja, joiden pohjalta on kartoitettu asiakkaiden palveluketjujen nykytilaa ja käyntien tuottamaa arvonlisää. Arvovirta-analyysit ovat toimineet toimintamallin jalkauttamisen apuna osallistavissa työpajoissa henkilöstön kanssa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 1. Määritellään tavoitteet--> määritellään mittarit-->Suunnitellaan käytäntö yhdessä ammattilaisten kanssa
 2. Laaaditaan toimintakäsikirja, tiimi on itseohjautuva ja tiimin ohjaamiselle luodaan rakenne, toimintaa seurataan systemaattisesti--> mahdollistaa tiedolla johtamisen, muutoksessa tarvitaan lähiesimiehen tukea ja tahtotilaa, sekä johdon vahvaa sitoutumista
 3. Luodaan systemaattinen ohjausrakenne, jolla toimintaa ohjataan ja seurataan

 

Muutos vaatii paljon aikaa ja eteenpäin katsovaa, innostavaa osaamista.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 • Asiakkaiden kiireettömään hoitoon pääsy on parantunut
 • Asiakkaiden hoidon jatkuvuus on parantunut
 • Asiakastyytyväisyys on kasvanut
 • Ammattilaiset ottavat enemmän vastuuta asiakkaan palvelun/hoidon kokonaisuudesta
 • Asiakkailta kysytään terveysindikaattoreita
 • Asiakkaita on segmentoitu tarvelähtöisesti ja siihen liittyen palvelun sisältöjä on kehitetty (asiakaslähtöinen terveys- ja hoitosuunnitelma, valmentava- ja proaktiivinen ote)
 • Asiakkaiden osallistaminen oman hoitonsa suunnitteluun kasvanut
 • Toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta on ryhdytty seuraamaan järjestelmällisesti
 • Ammattilaisten rakenteinen kirjaaminen on parantunut
 • Toimintamallin muutos on iso muutoskokonaisuus, joka koostuu monesta toisiinsa liittyvästä pienemmästä muutoksesta. 
 • Toimintamallin muutos on iso muutoskokonaisuus, joka koostuu monesta toisiinsa liittyvästä pienemmästä muutoksesta. Yllättävää on ollut, että ison kokonaisuuden hahmottaminen on monelle vaikeaa
 • Muutoksen tekeminen on hidasta ja ennen kuin uudenlainen toimintatapa on vakiintunut, palataan herkästi vanhoihin tapoihin
 • Monialaiset tiimit eivät synny itsestään, vaan vaativat paljon yhteistä keskustelua ja yhteiskehittämistä
 • Ammattilaisia on hakeutunut töihin muualle
Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Toimintamallin muutos edellyttää ennen kaikkea muutosvalmiutta ja asenteellista muutosta
 • Muutos vaatii uudenlaista ajattelua ja uskallusta kokeilla uusia tapoja toimia
 • Muutoksen tekeminen ei vaadi suoraa resurssilisäystä 
 • Muutos on jokaisessa yksikössä yksilöllinen ja vaatii osallistavia muutoksen työvälineitä
 • Muutos vaatii kaikilta muutokseen osallistuvilta koulutusta ja opettelua tehdä työtä, jolla on selkeät tavoitteet, monialaisessa tiimissä työskentelyyn, systemaattiseen rakenteiseen kirjaamiseen, asiakaslähtöiseen ajatteluun entistä enemmän ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen näkökulmasta
 • Esihenkilön ja johdon tuki on muutoksen onnistumisessa välttämätöntä, esihenkilöiltä vaaditaan hyvää tiedolla johtamisen ja muutosjohtamisen taitoa. Esihenkilöt ja johto tarvitsevat muutoksessa myös tukea ja koulutusta.
 • Toimintamallin käyttöönotto vaatii todella vahvaa johtamista ja sitoutumista
 • Vertaistuesta on hyötyä 
 • Muutoksen keskellä on tärkeää säilyttää yhdessä tekemisen henki ja tukea kaikkia työssäjaksamisen osalta
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon välillä tapahtuva yhteiskehittäminen vie aikaa mutta on välttämätöntä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed