Tiimimalli Satakunnan hyvinvointialueen sote-keskuksissa

Asiakas saa monialaista palvelua/hoitoa, jossa asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus ja henkilöstötyytyväisyys paranevat. Hoidon/palvelun saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus paranevat. Asiakkaan palvelua/hoitoa koordinoi yksi ammattilainen. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tiimimalli Satakunnan hyvinvointialueen sote-keskuksissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakas saa monialaista palvelua/hoitoa, jossa asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus ja henkilöstötyytyväisyys paranevat. Hoidon/palvelun saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus paranevat. Asiakkaan palvelua/hoitoa koordinoi yksi ammattilainen. 

Toteutuspaikka
Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

10.11.2022

Viimeksi muokattu

15.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

 

 • Hoito/ palvelu alkaa heti ensimmäisestä kontaktista ja se valmistuu kohtuullisessa ajassa 
 • Hoidon/ palvelun toteuttaa yksi ammattilainen, joka on ensimmäinen, jonka kanssa asiakas asioi. Ammattilainen voi siirtää hoitovastuun toiselle ammattilaiselle, mikäli hänen osaamisensa ei riitä 
 • Ammattilaiset toimivat toisiaan tukevissa moniammatillisissa tiimeissä 
 • Asiakas on jatkossa yhteydessä suoraan saamaansa vastuutyöntekijään 
 • Asiakas ja ammattilainen tekevät hoitopäätökset yhdessä (shared decision making). 
 • Palvelu toteutetaan oletusarvoisesti etävastaanotolla puhelimitse tai sähköisesti. Fyysistä vastaanottoa käytetään esimerkiksi, kun diagnostiikka vaatii kliinisen tutkimuksen tai asiakkaan kommunikaatiokyky ei mahdollista etävastaanottoa 
 • Mikäli terveysongelma ei ole ratkaistavissa, on hoidosta synnyttävä terveyshyötyä. Silloin hoito perustuu Terveys- ja hoitosuunnitelmaan, jossa asiakas määrittelee tarpeen ja tavoitteen 

-Malli on oletusarvoisesti proaktiivinen, siis ammattilainen on yhteydessä asiakkaaseen 

-Hoito on valmentavaa, mikäli asiakkaan tavoite liittyy elämäntapamuutokseen tai vaatii muuten ponnisteluja 

-Muussa tapauksessa hoito tähtää vähintään hoitotasapainon ylläpitoon

 

 

Toimintaympäristö **

Satakunta muodostaa yhden Suomen 21 hyvinvointialueesta. Satakunnan hyvinvointialue muodostuu Euran, Eurajoen, Harjavallan, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun, Porin, Rauman, Siikaisten, Säkylän ja Ulvilan kunnista. Ennen hyvinvointialueelle siirtymistä julkisia sosiaali- ja terveyspalvelun tuottajia oli 7, minkä lisäksi alueella on tuhansia yksityisiä tai 3. sektorin toimijoita.

Satakunnan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, sote-kuntayhtymien, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmämme on aikuisten palvelualueella kaikki sote-keskuksissa asioivat asiakkaat. Uudistettu toimintamalli lähtee asiakkaiden tarpeista ja tavoitteista käsin. Usein jo palveluiden saatavuuden parantuminen saa aikaan tyytyväisempiä asiakkaita, mutta yhtä tärkeää on tuottaa asiakkaalle vaikuttavaa palvelua. Saman aikaisesti on ammattilaistasolla tavoiteltava tuottavuutta ja henkilöstökokemuksen parantumista. Kaikkia nelimaalitavoitteita on tavoiteltava samanaikaisesti, eikä niitä voi erottaa toisistaan. 

Uudistettu toimintamalli on täytynyt mallintaa jokaisessa sote-keskuksessa / terveyskeskuksessa alusta alkaen ammattilaisia osallistaen, sillä kysymyksessä on iso toiminnallinen uudistus, joka koostuu monesta toisiinsa liittyvästä asiasta. Aloitusvaiheessa jokaiseen sote-keskukseen/ terveyskeskukseen on tehty nykytilan arvio, johon kuulunut: 

 • Asiakasvirtojen tarkastelu (asiakasvirta-analyysit)
 • Asiakasmäärien tarkastelu
 • Eri ammattilaisten haastattelut
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 1. Toiminnalle on määriteltävä tavoitteet ja mittarit, joiden pohjalta Satakuntaan on luotu yhtenäinen toiminnan käsikirja
 2. Johto on sitoutettu
 3. Käytäntö/ mallinnus on tehtävä yksikkökohtaisesti ammattilaisia osallistaen ja yhdessä ammattilaisten kanssa--> yksikön toimintakäsikirja
 4. Muutoksen etenemistä on seurattava monella tasolla ja johdettava tiedon valossa aina tiimitasolta johdon tauluun saakka
 5. Systemaattisesti toimiva ohjausrakenne mahdollistaa toiminnan ohjaamisen ja seuraamisen
 6. Muutoksessa tarvitaan lähiesimiehen tukea ja tahtotilaa, sekä johdon vahvaa sitoutumista

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 • Asiakkaiden kiireettömään hoitoon pääsy on parantunut (arviointi, kuva 1)
 • Asiakkaiden hoidon jatkuvuus on parantunut vastuutyöntekijyyksien lisääntymisen myötä (arviointi, kuva 2)
 • Monialaisen tiimin myötä asiakas päässyt nopeammin tarvettaan vastaavalle ammattilaiselle, jolloin päällekkäinen työ on vähentynyt ja tuottavuus parantunut
 • Fysioterapeuttien osaamista integroitu monialaiseen tiimimalliin. Fysioterapeutti toimii tiiviinä osana monialaista tiimiä ja ryhtyy asiakkaan vastuutyöntekijäksi mikäli vaiva/ oire on tuki- ja liikuntaelinperäinen -->Fysioterapeutti osana monialaista tiimiä (arviointi, kuva 3) ja pilotoinnin tulokset tiivistettynä (arviointi, kuva 4).
 • Ammattilaiset ottavat enemmän vastuuta asiakkaan palvelun/hoidon kokonaisuudesta
 • Asiakkaiden kansanterveysriskejä selvitetään systemaattisesti ja ne kirjataan rakenteisesti potilastietojärjestelmään (terveysindikaattorit) 
 • Asiakkaita on segmentoitu tarvelähtöisesti ja terveyshyötyasiakkaille on sovittu kriteerit ja hoitomalli (asiakaslähtöinen terveys- ja hoitosuunnitelma, valmentava- ja proaktiivinen ote)
 • Asiakkaiden osallistaminen oman hoitonsa suunnitteluun kasvanut
 • Asiakkailta on tullut positiivista palautetta 
 • Toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta on ryhdytty seuraamaan järjestelmällisesti 
 • Ammattilaisten rakenteinen kirjaaminen on parantunut
 • Toimintamallin muutos on iso muutoskokonaisuus, joka koostuu monesta toisiinsa liittyvästä pienemmästä muutoksesta. Ymmärrys muutoksen laajuudesta on levinnyt. Yllättävää on ollut, että ison kokonaisuuden hahmottaminen on monelle vaikeaa.
 • Muutoksen tekeminen on hidasta ja ennen kuin uudenlainen toimintatapa on vakiintunut, palataan herkästi vanhoihin tapoihin
 • Monialaiset tiimit eivät synny itsestään, vaan vaativat paljon yhteistä keskustelua ja yhteiskehittämistä, horisontaalinen integraatio ja monialaisten tiimien mallinnus on kesken
 • Ammattilaisia on hakeutunut töihin muualle
Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Toimintamallin muutos edellyttää ennen kaikkea muutosvalmiutta ja asenteellista muutosta
 • Muutos vaatii uudenlaista ajattelua ja uskallusta kokeilla uusia tapoja toimia
 • Muutoksen tekeminen ei vaadi suoraa resurssilisäystä 
 • Muutos on jokaisessa yksikössä yksilöllinen ja vaatii osallistavia muutoksen työvälineitä
 • Muutos vaatii kaikilta muutokseen osallistuvilta koulutusta ja opettelua tehdä työtä, jolla on selkeät tavoitteet, monialaisessa tiimissä työskentelyyn, systemaattiseen rakenteiseen kirjaamiseen, asiakaslähtöiseen ajatteluun entistä enemmän ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen näkökulmasta
 • Esihenkilön ja johdon tuki on muutoksen onnistumisessa välttämätöntä, esihenkilöiltä vaaditaan hyvää tiedolla johtamisen ja muutosjohtamisen taitoa. Esihenkilöt ja johto tarvitsevat muutoksessa myös tukea ja koulutusta.
 • Toimintamallin käyttöönotto vaatii todella vahvaa johtamista ja sitoutumista
 • Vertaistuesta on hyötyä 
 • Muutoksen keskellä on tärkeää säilyttää yhdessä tekemisen henki ja tukea kaikkia työssäjaksamisen osalta
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon välillä tapahtuva yhteiskehittäminen vie aikaa mutta on välttämätöntä
Kansikuva
Satakunnan toimintamalli

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis