Työkyvyn tuen tiimin mallintaminen Siun sotessa

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen tiimi Siun sotessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyvyn tuen tiimin mallintaminen Siun sotessa

Toteutuspaikka
Siun sote, tulevaisuuden sote-keskukset
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Työkyvyn tuen tiimin asiakasprosessi

Tekijä

Virpi Kettunen

Luotu

01.09.2021

Viimeksi muokattu

01.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Työkyvyn tuen tiimistä sovittua:

Monialaryhmän kehittämistyön tuloksena päädyttiin tiimien nimen vaihtamisesta työkyvyn tuen tiimeiksi. Työkyvyn tuen tiimin työskentely on pääsääntöisesti kertaluonteista. Kohderyhmänä palvelulle ovat kaikki työikäiset, jotka voisivat hyötyä työkyvyn tuen tiimin palvelusta, mitään erityisryhmiä esim. kehitysvammaiset ei rajata pois, mutta erityisryhmien kohdalla varmistetaan riittävä osaaminen esim. asiakkaan oman palveluohjaajan läsnäololla. Pääsääntöisesti asiakasryhmänä ovat kuitenkin työterveyshuollon ulkopuolella olevat. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tehdään tarpeen mukaan. Tiimiin voi ohjata asiakkaita matalalla kynnyksellä, sillä palveluun pääsy ei esimerkiksi edellytä tiettyä työttömyysaikaa jne. Yleisinä ohjeina tiimiin ohjaamiselle voidaan pitää seuraavia asioita. Asiakkaalla on tarve monialaiselle tuelle sekä monelle palvelulle samanaikaisesti. Hän tarvitsee koordinoidusti palveluita.

  • Työikäinen työtön työnhakija tai työvoiman ulkopuolella oleva asiakas. Taustalla voi olla useita erillisiä työttömyyspätkiä.
  • Toisen asteen koulutus voi puuttua tai asiakkaalla on useita kesken jääneitä opintoja.
  • Asiakkaan kokonaistilanne on jumiutunut, sillä yksittäisistä palveluista ole löytynyt ratkaisua tilanteen edistämiseksi. Ei ole selkeää tietoa, miksi asiakas ei ole työllistynyt.
  • Asiakas on suostuvainen palveluun.

Työkyvyn tuen tiimien kokoonpanot vaihtelevat kunnittain, mutta ryhmässä tulee olla vähintään Kelan, TE-toimiston, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon edustus. Siun sotessa jokaisessa kunnassa toimii työkyvyn tuen tiimi ja Joensuun alueella ryhmiä on useampia. Yhteensä tiimejä on 17. Asiakas voi halutessaan pyytää tiimiin mukaan niin itselle tärkeitä työntekijöitä kuin tukihenkilönkin. Toisinaan tiimi myös ehdottaa esim. hoitavan tahon läsnäoloa ja työntekijän osallistumiseen kysytään asiakkaalta lupa.

Työkyvyn tuen tiimin sekä työkykykoordinaattoritoiminnan koordinointi hyvinvointialueen toimesta on sovittu toimivaksi malliksi jatkotyöskentelyn suhteen.  Siun sotella on jo työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus, jossa on erityistä osaamista osatyökykyisten toimintoihin liittyen. Samasta yksiköstä koordinoidaan mm. työttömien terveystarkastustoimintaa. Tiimien toiminnan tehostamiseksi ja edelleen kehittämiseksi nähtiin tarpeelliseksi kehittää työkyvyn tuen tiimien kehittämisryhmä. Ryhmän vetäjänä toimii työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskuksen palveluesimies. Jokainen työkyvyn tuen tiimiin osallistuva taho nimeää oman edustajansa ryhmään, keskeistä on, että osallistuja työskentelee itse työkyvyn tuen tiimissä, jotta pystyy näkemään kehittämistarpeet. Kehittämistiimin tehtävänä on järjestää esimerkiksi yhteisiä koulutuspäiviä, käsitellä kehittämisehdotuksia, kehittää perehdyttämistä jne. Ryhmässä käsitellään pääsääntöisesti kaikkia 17 tiimiä koskevia asioita. Paikallisen tason haasteet ratkaistaan kuten tähänkin saakka, jokaisen alueen omassa tiimissä. Ryhmän vetäjä huolehtii tiedon viemisestä esimiestasolle ja esimerkiksi TYP-kehittämistyöryhmään. Työkyvyn tuen tiimin kehittämisryhmän perustamisen lisäksi on tärkeää huolehtia jokaisen organisaation omasta perehdyttämisestä tiimiin tuleville uusille jäsenille. Työkyvyn tuen tiimin koordinointi ei tarkoita esimiestyötä, vaan eri toimijoilla on edelleenkin vastuu tiimien resurssoinnista ja perehdyttämisestä omaan substanssiinsa liittyen.

Työkyvyn tuen tiimeihin luotiin palvelumuotoilu palveluntuottajan avustuksella käsikirja, joka on jatkossa toimijoiden käytössä.

Toimintaympäristö **

Siun sote järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut koko Pohjois-Karjalan alueelle. 

Maakunnassa on korkea työttömyysaste ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on suuri. Toisaalta alueen väestö ikääntyy eikä kaikkiin avoimiin työtehtäviin löydy tekijöitä, jolloin puhutaan kohtaanto-ongelmasta. Mm. näihin asioihin haetaan ratkaisuja Siun soten työkykyohjelmassa.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työkyvyn tuen tiimi palvelee jatkossa kaikkia osatyökykyisiä. Asiakkaita on osallistettu kyselyin, työpajoin ja asiakasraadin muodossa. Monialaryhmän kehittämisryhmässä tunnistettiin esimerkiksi seuraavia tilanteita, joissa ohjaaminen työkyvyn tuen tiimiin olisi paikallaan.

Ohjautumiseen tarvittava suostumus löytyy kaikilta toimijoilta

Kaikki toimijat voivat ohjata oman asiakkaansa työkyvyn tuen tiimiin ja tulla itse mukaan tapaamiseen

Kohderyhmänä ovat osatyökykyiset, joilla on 

–monialaisen tuen tarve 

–tarvitaan eri toimijoiden palveluiden yhteensovittamista

–asiakkaan tilanteessa ei päästä etenemään vain yhden tai kahden toimijan suunnitelmalla, vaan tarvitaan monialaisesti tehty yhteinen suunnitelma

–tilanne voi olla jumiutunut, eri palveluita on kokeiltu, mutta asia ei edisty

–huomioiden työterveyshuollon ensisijaisuus 

 

Kansikuva
Siun soten logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä