Virtuaalikaveri kotihoidon asiakkaiden viriketoiminnan ja aktiivisuuden edistäjänä

Virtuaalikaveri IoT sovelluksen kehittäminen. Sovellus käytettiin Oulun kaupungin kotihoidon asiakkaiden päivittäisen aktiivisuuden lisääjänä ja virikkeen tuojana.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Virtuaalikaveri kotihoidon asiakkaiden viriketoiminnan ja aktiivisuuden edistäjänä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Virtuaalikaveri IoT sovelluksen kehittäminen. Sovellus käytettiin Oulun kaupungin kotihoidon asiakkaiden päivittäisen aktiivisuuden lisääjänä ja virikkeen tuojana.

Toteutuspaikka
Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Ikäihmisten palvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Sanna Koivikko

Luotu

14.02.2022

Viimeksi muokattu

22.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Virtuaalikaveri on tarkoitettu tuomaan virikettä käyttäjän päivään sekä aktivoimaan päivittäisissä toiminnoissa ja liikkumisessa. Kyseessä on iPad sovellus, johon on ladattu valmiiksi videoita ja valokuvia, jotka esitetään ennalta määrättynä, kaikille käyttäjille yhteisinä aikoina. Asiakaskohtaiset muistutukset kertovat asiakkaalle päivän toiminnoista. Perusnäkymässä on esillä kellon- ja vuorokauden aika. Muistutusten yhteydessä näytölle tulee tausta-asetuksissa erikseen määritelty valokuva. Sovellukseen on yhdistetty liikettä seuraava sensori, joka laitetaan esimerkiksi taskuun. Mikäli käyttäjä ei liiku erikseen määriteltynä aikana, Virtuaalikaveri kehottaa häntä liikkumaan. Sovellus ei kerää eikä tallenna tietoja.

Toimintaympäristö **

Suomessa väestö vähenee ja ikääntyy tulevina vuosikymmeninä, samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. Suomen vanhuspoliittisena linjauksena on tukea ikäihmisten kotona asumista, myös säännöllisten palvelutarpeiden ilmaantuessa. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 asettaa yhdeksi keinoksi ikäystävällisen Suomen tavoittelussa digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen. Hallituksen linjaamassa sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön.

Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 nostaa esiin sen, kuinka itsenäistä suoriutumista tukevat älykkäät teknologiat ovat parantaneet ikääntyneiden hyvinvointia. Tulevaisuudessa ikääntyvä väestö on aikaisempaa tottuneempi käyttämään teknologiaa. Teknologioiden käyttö tulee olemaan tämän johdosta käytössä laajemmin ja monipuolisemmin. Sitä voidaan hyödyntää ikääntyvien palveluissa ja ennalta ehkäisevässä toiminnassa usein eri tavoin. 

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden tavoitteena on, että ikäihminen pystyy elämään ja asumaan kotonaan mahdollisimman toimintakykyisenä ja turvallisessa ympäristössä pitkään ja hän pystyy ylläpitämään mahdollisimman itsenäisesti terveyttään ja hyvinvointiaan. Lisäksi tavoitteena on, että asukaskohtaiset kustannukset laskevat ikäihmisten palveluissa ja ikäihminen saa sairaanhoidollisen ja lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon oikeaan aikaan kotona tai palvelukodissa.

 

Lähteet:

Ikävoimainen Oulu - Oulun kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma 2021–2030

Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kotona asuvat ikääntyneet henkilöt, jotka hyötyvät Virtuaalikaveri -sovelluksen tuomasta virikkeestä ja aktivoinnista. Laitteen käyttö ei vaadi asiakkaalta, omaisilta tai henkilökunnalta toimenpiteitä. Laitteen toimituksen yhteydessä asiakkaiden kanssa käytiin läpi Virtuaalikaverin sisältö ja he saivat vaikuttaa muistutusten sisältöön ja ajankohtaan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Virtuaalikaveri on kehitysvaiheessa oleva sovellus, joka ei ole vielä valmis tuote. Tässä vaiheessa Virtuaalikaverissa ei ollut vielä käyttöliittymää, joten palveluntuottaja vastasi sisällön lataamisesta ja niihin tehtävistä muutoksista. Sovelluksen sisällön valokuvista ja videoista vastasivat projektityöntekijät. Sovellus on saatavilla ainoastaan iOS laitteisiin. Virtuaalikaveri toimii sähkövirran avulla automaattisesti eikä sovelluksen käyttö vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Laitteen toimituksen yhteydessä hanketyöntekijät katsoivat yhdessä asiakkaan ja hoitajan kanssa laitteelle paikan, josta asiakas näkee ruudulle.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Koska Virtuaalikaveri oli keskeneräinen tuote, hankeyöntekijät testasivat Virtuaalikaverit ennen kuin laitteet annettiin asiakkaiden koekäyttöön. Asiakkaita oli vaikea löytää tuotteen keskeneräisyyden vuoksi. Virtuaalikavereille saatiin lopulta koekäyttäjät kotihoidon asiakkaista.

Kysymykset, joihin arvioinnissa haettiin vastauksia 

  1. Onko asiakkaan elämänlaatu parantunut kokeilujakson aikana?
  2. Kokevatko asiakkaat, että tuotteen käyttö on lisännyt päivittäistä aktiivisuutta?

Ensimmäinen asiakas käytti Virtuaalikaveria neljä kuukautta ja oli tyytyväinen tuotteeseen. Asiakas tykkäsi perusnäytöstä, jossa oli kellonaika isolla. Asiakkaan mielestä valokuvien ja videoiden näyttömäärän kolmesti päivässä oli sopiva. Videoille hän kaipasi pidempää kestoa. Laitteen asiakas koki helppokäyttöiseksi ja hyödylliseksi. Asiakas suositteli laitetta muille ja oli halukas käyttämään laitetta myös jatkossa. Asiakkaalle toteutetun EurosHIS-8 elämänlaatumittarin vastausten keskiarvo nousi laitteen käytön myötä. Toisella asiakkaalla oli pitkälle edennyt muistisairaus. Omaishoitajan mukaan Virtuaalikaveri oli käytössä tuskin ollenkaan. Asiakas lopetti kokeilun kesken noin viikon kuluttua käyttöönotosta.

Hankkeen loppuessa ei ollut tiedossa uutta hanketta, joka jatkaisi Virtuaalikaverin jatkokehittämistä. Yritykselle kerrottiin palaute tuotteen käyttökokemuksista ja suositukset sen jatkokehittämisestä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Virtuaalikaveri, joka tuo sisältöä päivään ja muistuttaa käyttäjäänsä päivän aktiviteeteista, on tuote, jota kannattaa kehittää eteenpäin. Jotta tuote olisi toimiva, siihen tarvitaan ehdottomasti käyttöliittymä. Tällöin laitteesta saa helpommin kunkin käyttäjän tarpeisiin sopivan. Lisäksi työntekijät voisivat muokata tekstejä ja aikatauluja laitteen ollessa asiakkaalla, kun huomataan, ettei joku asia toimi. Laitteelle voisi ladata asiakkaan omia kuvia ja videoita. Sovellus tulisi olla saatavilla myös Android laitteille ja mahdollisesti ladattavissa omalle koneelle. Saavutettavuuden parantamiseksi tulisi olla mahdollista valita ajan esitysmuodoksi digitaalisen esityksen sijaan viisarit. Lisäksi näytön ja tekstin värin valitsemisen mahdollistaminen parantaisi saavutettavuutta.

Kansikuva
Kukkaketo Virtuaalikaverin näytöllä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis