Etelä-Pohjanmaan maakunnan asiakasvastaavamallin kuvaus tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asiakasvastaava/Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan maakunnan asiakasvastaavamallin kuvaus tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa. 

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan maakunta
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

30.08.2021
Toimintaympäristö **

Ajatuksia asiakasvastaavan erilaisista rooleista tulevaisuuden sote-keskuksessa on kirjattu alustavaan hahmotelmaan työkyvyn tuen palvelukokonaisuudesta (ks. kuva kehittämisen polulta). 

Alueen toimijat nostivat asiakasvastaavan roolin ja sijoituspaikan syksyn työryhmätyössä käsiteltäväksi teemaksi.  Konkreettisia ajatuksia kerätään mm. seuraavien kysymysten avulla: 

  • Miten ja missä asiakasvastaava toimisi?
  • Millainen olisi asiakasvastaavan vastuualue?
  • Miten ja missä kognitiiviset haasteet tunnistetaan?

Tällä hetkellä alueellisesti toimivissa työkyvyn tuen tiimeissä koordinoijina toimivat työnhakijoiden terveydenhoitajat tai sosiaaliohjaajat. Maakunnassa on useita koulutettuja työkykykoordinaattoreita, mutta harva heistä toimii tällä nimikkeellä ja työnkuvalla. Usein työkykykoordinaattoritoiminta sisältyy koulutetuilla henkilöillä muuhun, pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön toimenkuvaan. Hankkeen toiveena on, että tulevaisuuden sote-keskuksessa sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluita tarvitsevien asiakkaiden vastuutyöntekijöinä toimisivat työkykykoordinaattorit. Palvelutarve huomioiden he kokoaisivat asiakkaan ympärille tarvittavan verkoston. 

Etelä-Pohjanmaalla erityiseksi huolenaiheeksi on noussut neuropsykiatristen haasteiden tunnistaminen peruspalveluissa. Eskoon osahanke kehittää erityisryhmien työ- ja toimintakyvyn tukea osana tulevaa työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta. Alustavaan työkyvyn tuen palvelukokonaisuuteen on hahmoteltu jalkautuvan tuen malleja sekä konsultointitoimintaa myös kognitiivisissa haasteissa. Lisäksi on mietitty, voisiko asiakasvastaavia toimia tulevaisuuden sote-keskuksessa erilaisilla vastuualueilla, jolloin esimerkiksi erityisryhmien työ- ja toimintakyvyn tukeen erikoistunut koordinaattori voisi tarpeen mukaan koota asiakkaan ympärille monialaisen tiimin ja palvelut. 

Maakunnassa työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta rakennetaan osana tulevaisuuden sote-keskus -hanketta, minkä vuoksi esimerkiksi asiakas- ja palveluohjausta kehitetään yhtenä prosessina. Hankkeen tehtävä tässä kokonaisuudessa on tuoda esiin täsmätyökykyisten henkilöiden tuen tarpeiden tunnistamisen mahdollisia erityispiirteitä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Maakunnan tilanne on tällä hetkellä työkyvyn tuen palveluiden näkökulmasta pirstaleinen. Tällä hetkellä esimerkiksi työkyvyn tuen tiimeissä toimintaa koordinoivat terveydenhoitajat tai sosiaaliohjaajat oman työnsä ohessa. Työkyvyn tukeen keskittyviä asiakasvastaavia ei tällä hetkellä ole. Hankkeen työryhmissä alueen toimijat ovat nostaneet esille asiakasvastaavatoiminnan tärkeyden. Alueella koetaan, että erityisesti paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat hyötyisivät rinnalla kulkijasta, joka tukee asiakasta toteuttamaan laadittua palvelusuunnitelmaa. Parhaassa tapauksessa asiakasvastaava kohtaa asiakkaan, auttaa tätä saamaan äänensä kuuluviin sekä ottaa mukaan palveluverkostoon myös esimerkiksi kokemusasiantuntijan. 

Yhteisen asiakassuunnitelman kehittäminen yhdistää Toimeksi -hanketta sekä tulevaisuuden sote-keskus -hanketta, ja sen kautta olisi mahdollista tulevaisuudessa koordinoida paremmin niiden asiakkaiden palveluja, jotka tarvitsevat tuekseen hallintorajat ylittäviä palveluita.    

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Asiakas- ja palveluohjaus Asiakastyö Osatyökykyisyys Monialaisuus Palvelupolku

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Organisaatiot Paljon palveluita tarvitsevat Työikäiset Työttömät