Ikäteknologian käytön kansallinen toimintamalli (KATI-malli)

Ikäteknologian käytön kansallinen toimintamalli (KATI-malli) kuvaa osa-alueet, vaiheet ja toimet, joita hyvinvointialueilla ja kotihoidon yksiköissä tarvitaan iäkkäiden kotona asumista tukevan teknologian käyttöönottoon.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ikäteknologian käytön kansallinen toimintamalli (KATI-malli)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäteknologian käytön kansallinen toimintamalli (KATI-malli) kuvaa osa-alueet, vaiheet ja toimet, joita hyvinvointialueilla ja kotihoidon yksiköissä tarvitaan iäkkäiden kotona asumista tukevan teknologian käyttöönottoon.

Toteutuspaikka
THL ja VTT tuottivat KATI-mallin ensimmäisen version esiselvitystyönä Hyteairo-ohjelmassa. Mallia on yhteiskehitetty ja päivitetty KATI-ohjelmassa alueellisten KATI-hankkeiden ja sidosryhmien kanssa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Heidi Anttila

Luotu

27.02.2020

Viimeksi muokattu

28.06.2023
Ratkaisun perusidea **

Ikäteknologian käytön kansallinen toimintamalli (KATI-malli) kuvaa, millaisia toimia hyvinvointialueella tarvitaan, jotta teknologia saadaan kotona asumisen tehokkaaksi tueksi. Lisäksi kotihoidon palvelupolkuun pohjautuva malli esittää, kuinka iäkkäitä tuetaan kotona asumista tukevan teknologian käytössä jo ennen kotihoidon asiakkuutta ja kuinka teknologiaa sen eri vaiheissa hyödynnetään.

Mallin soveltamista sen eri vaiheissa auttavat KATI-viitearkkitehtuuri ja Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman alueellisissa hankkeissa kehitetyt toimintamallit. Hyvinvointialueiden ja kotihoidon toimijat voivat hyödyntää niitä ottaessaan teknologioita käyttöön iäkkäiden palveluissa.  

Tutustu KATI-malliin (THL)

Toimintaympäristö **

Väestön ikääntyessä sote-palvelujen tarve ja kustannukset kasvavat. Uudet teknologiat tarjoavat keinoja ja työkaluja tukea omatoimista kotona asumista ja toimintakyvyn ylläpitoa ja kotiin tuotavien palvelujen järjestämistä. Teknologiaa ei hyödynnetä vielä täysimääräisesti iäkkäiden hyvinvoinnin tukemiseen. Kaikilla hyvinvointialueilla teknologiakoordinaatiota ei vielä ole. Alueiden yhteistyö on vähäistä ja alueilla tehdään samoja kokeiluita, tieto ei kulje, resurssit ovat niukat ja osaamista puuttuu. 

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmalla on edistetty (2020–2023) teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelman kuusi alueellista hanketta on tuottanut arviointitietoa teknologian käyttöönotosta kotihoidossa ja ennalta ehkäisevissä palveluissa sekä tehnyt teknologian käyttöönottoa tukevia toimintamalleja sote-organisaatioiden käyttöön. 

KATI-ohjelmassa THL valmisteli yhdessä sidosryhmien kanssa ehdotuksen ikäteknologian käytön kansallisesta koordinaatiosta. Tavoitteena on tehostaa etenkin kotona asumista tukevan hyvinvointiteknologian kehittämistä, käyttöönottoa ja vaikuttavuuden arviointia. Mikäli suunnitelma saa rahoituksen, kansallinen ikäteknologiakoordinaatio ylläpitää ja päivittää KATI-mallia ja -viitearkkitehtuuria ja tukee siten teknologioiden käyttöönottoa ja hyvinvointialueiden tietojärjestelmien liittymistä kokonaisarkkitehtuuriin. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kotihoidon palvelupolkua kuvaava osa kehitettiin kehitettiin Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelmassa yhdessä sote-alueiden palvelunjärjestäjien ja -tuottajien, sote-ammattilaisten, ikäihmisten järjestöjen (mm. Valli, Vanhustyön keskusliitto ja Muistiliitto), teknologiayritysten ja muiden sidosryhmien (mm. Kuntaliitto ja Yhteinen toimialaliitto YTL) kanssa. Kotihoidon ammattilaisia ja ikäihmisten järjestöjä kuultiin haastatteluissa, työpajoissa sekä avoimella kommenttikierroksella. 

Mallia täydennettiin Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI)-ohjelmassa, jossa yhdessä alueellisten KATI-hankkeiden ja hyvinvointialueiden edustajien kanssa koottiin työpajoissa vaiheittain osa-alueet, joita hyvinvointialueella teknologian käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyy. Mallin suunnittelussa hyödynnettiin KATI-hankkeiden työtä ja kokemuksia kotihoidon teknologioiden käyttöönotosta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

KATI-mallin ensimmäinen osa sopii hyvinvointialueen teknologiakoordinaatioyksikölle, projektille tai hankkeelle, jonka tavoitteena on teknologiaratkaisun käyttöönotto ja käyttö.

Mallin toinen osa sopii hyvinvointialueen järjestämisvastuulla oleviin kotihoitopalveluihin (kotipalvelut tukipalveluineen ja kotisairaanhoitopalvelut) sekä iäkkäiden toimintakyvyn itsenäisen ylläpidon tukemiseen. Se antaa työkaluja omassa kodissaan tai perhekodissa asuvien teknologian käytön tukemiseen. Malli ei sovellu suoraan palveluasumisyksiköihin, vaikka vastaavaa teknologiaa voi suurelta osin hyödyntää myös palveluasumisen tukena. 

KATI-mallin mukainen toiminta vaatii hyvinvointialueella päätöksiä ottaa käyttöön vaikuttavia teknologioita sekä toiminnan johtamista ja resursointia.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

DigiFinlandin fasilitoima hyvinvointialueiden teknologiakoordinaatioverkosto tukee kokemusten jakamista ja teknologioiden käytön juurruttamista hyvinvointialueille. Verkosto hyödyntää KATI-mallia ja -viitearkkitehtuuria.

Liity DigiFinlandin ikäteknologiaverkostoon
 

Kansikuva
Iäkäs kotona.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä