Etähoivalla tuetaan ja turvataan kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä, arjessa selviytymistä ja sosiaalisia suhteita. Kun aikaa ei kulu siirtymisiin, työntekijät voivat kohdata useampia asiakkaita vuorokaudessa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotihoidon etähoiva arjen tukena ja turvana
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etähoivalla tuetaan ja turvataan kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä, arjessa selviytymistä ja sosiaalisia suhteita. Kun aikaa ei kulu siirtymisiin, työntekijät voivat kohdata useampia asiakkaita vuorokaudessa. 

Toteutuspaikka
Lempäälä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lempäälä
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Tiina Heikkinen

Luotu

16.09.2022

Viimeksi muokattu

22.02.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Etähoivan avulla tuotetaan kotihoidon palveluita samoilla kriteereillä, kuin kotihoitoa yleensäkin.

Etähoiva mahdollistaa kotihoidossa useamman asiakkaan kohtaamisen vuorokaudessa, kun kotihoitajan välilillisiin siirtymisiin ei kulu aikaa. Kun osa kotihoidon käynneistä voidaan toteuttaa etäyhteydellä, voidaan hoitajan läsnä olevaan hoitoon suunnitella enemmän aikaa, kun osa asiakaskohtaamisista on toteutettu etäyhteydellä.

Toimintaympäristö **

Tutkimukset osoittavat, että myös Pirkanmaan väestö ikääntyy ja huoltosuhde huononee. Jo nyt osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys on sosiaali-ja terveydenhuollossa iso haaste ja tulee sitä myös yhä enemmän tulevaisuudessa olemaan. Kansallinen tavoite on, että ikäihmisille mahdollistetaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään, jopa elämänsä loppuun asti.

Jotta Pirkanmaan ikäihmisille voidaan saada kotihoidon palvelut järjestettyä siten, että ne tukevat asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia mahdollisimman pitkään, tulee kotihoidon palveluita kehittää siten, että asiakkaan omista tarpeista lähtevää hyvää elämänlaatua voidaan ylläpitää hänen omassa kodissaan. 

Pirkanmaan hyvinvointialue on sekä väestöltään, että maantieteellisesti laaja alue. Etähoiva mahdollistaa kotihoidossa useamman asiakkaan kohtaamisen vuorokaudessa, kun kotihoitajan välillisiin siirtymisiin ei kulu aikaa, samalla myös organisaation hiilijalanjälki pienenee. Covidin myötä on vielä enemmän kiinnitetty huomioita siihen, millaisia riskejä asiakkaiden lähikohtaamisiin liittyy, etäkäynneillä voidaan tartuntatautien leviämistä ennaltaehkäistä ja riskit tartuntoihin vähenee. Kun osa kotihoidon käynneistä voidaan toteuttaa etäyhteydellä, voidaan hoitajan läsnä olevaan hoitoon suunnitella enemmän aikaa, kun osa asiakaskohtaamisista on toteutettu etäyhteydellä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kotihoidon etähoiva videovisit laitteen avulla, on tarkoitettu kuntalaisille, jotka tarvitsevat säännöllisesti hoivaa tai sairaanhoidollista apua, esimerkiksi lääkkeenoton ja verensokerin mittaamisen.  Asiakkaan hoito sekä kokonaistilanteen seuranta ja arviointi suoritetaan yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Kotihoito on harkinnanvarainen palvelu, jota voidaan myöntää myös määräaikaisena. Palvelu on maksullinen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1. Asiakas ohjautuu asiakasohjauksen kautta, asiakasohjaus tekee palvelutarpeen arvioinnin asiakkaalle ja pyritään tarjoamaan arjen tukea ensisijaisesti hyvinvointiteknologian keinoin. Etähoiva voi olla asiakkaalle joko ainoa palvelunmuoto tai vaihtoehtoisesti osa suurempaa palvelukokonaisuutta. Etähoivan asiakkaan tulee täyttää kotihoidon asiakkuuden kriteerit. 

2. Etähoivan asiakkaalle tehdään kotihoidossa hoito - ja palvelusuunnitelma, joka sisältää yksilöllisen hoidon ja hoivan toteuttamisen menetelmät ja keinot. Käyntimäärät ja - ajat määräytyvät asiakkaan tarpeen mukaan. 

3. Etähoivan pääkäyttäjä luo asiakkuuden videovisit järjestelmään, toimittaa ja asentaa laitteen sekä perehdyttää asiakkaan laitteen käyttöön. 

4. Laitteen asennuksen jälkeen kotihoitaja käy tarpeen mukaan asiakkaalla varmistamassa etäkäynnin lisäksi, että asiakas osaa käyttää laitetta.

5. Etähoitaja toteuttaa käynnit hoito - ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Jos etäkäynti ja hoidon ohjaaminen ei onnistu videovisit - laitteen välityksellä, on etähoitaja yhteydessä kotihoidon työjärjestelijään, joka lähettää asiakkaan luo kotihoitajan.

6. Etähoivan videovisit käyntejä toteutetaan niin pitkään kuin asiakkaan vointi ja toimintakyky siihen soveltuu.      

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asiakasohjausta on tiedotettu, että kotihoidossa on  mahdollisuus käyttää videovisit - laitetta asiakkaalle.  Nykyisin asiakas ohjautuu asiakasohjauksen kautta, asiakasohjaus tekee palvelutarpeen arvioinnin asiakkaalle ja pyritään tarjoamaan arjen tukea ensisijaisesti hyvinvointiteknologian keinoin.  Myös olemassa olevia kotihoidon asiakkuuksia on tarkasteltu siten, että voiko hoitajan kotikäyntejä korvata etäkäynnillä. 

Asiakkaat itse ovat avoimia tälle palvelulle. Hoitajien saaman palautteen mukaan omaiset ovat kokeneet etähoivan enemmän ”ongelmaksi”. Läheinen ei luota siihen, että omainen pärjää laitteen kanssa, joka on osoittautunut lähes joka kerta turhaksi peloksi. Ajatus hoitajan fyysisestä käynnistä ainoana oikeana istuu tiukassa.

Suurin osa asiakkaista on pitänyt tästä vaihtoehdosta, koska kukaan ei tule hänen kotiinsa, asiakkailla tarve selviytyä arjen toiminnoista itsenäisesti pienen avun turvin.

Kun arjen tuki ja turva tulee etähoivan Videovisit-laitteen kautta, tulee asiakkaalle tunne, että selviytyy kotona itsenäisesti. Erityisesti muistisairaiden kohdalla tämä toiminut hyvin, koska heillä usein sairauden tunnottomuus. Etähoivalla saadaan tuettua asiakkaan toimintakykyä ja arjessa selviytymistä, samalla saadaan asiakkaalle palvelut tutuiksi ja turvallisiksi.

Etäkäynnin aikana asiakas saa täyden hoitajan huomion. Etäkäynti on hyvin intensiivistä kanssakäymistä, hoitajalla ruudun takana ei ole mitään muuta kuin asiakas, ei vessan pesua tai roskien vientiä tms.

Hoitaja havainnoi yllättävän paljon ruudun välityksellä. Esimerkiksi asiakkaan ilme voi kertoa surusta, kivusta ja ilosta.

Videovisitillä tehtävän etäkäynnin avulla onnistuu mm. insuliinihoitoon liittyvät asiat, ruokailun ohjaus, kauppatilaukset, arki elämään liittyvät ohjaukset ja avut (laskut, lääkärin tilaus, kelataksi ym., neuvonta ja tuki.

Toimintakyvyn ylläpitoon etähoiva on erinomainen palvelu, asiakas ohjataan tekemään arjen asiat itse. Käyntiin pystyy pienessä ajassa myös lisäämään lyhyen jumpan ja esimerkiksi visailun. Käynti itsessään on lyhyempi kuin asiakkaan kotiin tehty käynti, kuitenkin se tuntuu asiakkaasta pidemmältä ajalta, kun hoitaja on rauhallisesti läsnä ja yhdessä on istuttu hetki, jolloin asiakas kokee tulleensa kohdatuksi.

Ennaltaehkäisevänä palveluna etähoiva toimii myös erinomaisesti, esim. mielenterveys ja päihdeongelmaisen arjen- ja elämänhallinnan tukena ja ylläpitäjänä.

Haasteena on ollut yhteistyön kentän hoitajien keskuudessa, uudet asiat ja muutos koetaan hankalana. Se, miten paljon etänäkin hoitaja pystyy asiakasta auttamaan ja tukemaan arjen toiminnoissa nähdään nyt positiivisesti ja koetaan palkitsevana. Nyt hoitajatkin alkavat ehdottamaan asiakkaita etähoivan videovisit- palveluun.

Etähoivan käyttöönotto on tuonut työnantajalle mahdollisuuden osoittaa työntekijälle korvaavaa työtä, jos työntekijällä on työkyvyssä haasteita.  

 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Asiakasohjaus tulee ottaa heti alussa mukaan kehittämistyöhön.

Työntekijöiden osalta tulee huomioida asenne ja osaaminen hyvinvointiteknologiaa kohtaan. 

Aluksi etähoivan toiminnan aloittaminen vaatii yhden kokoaikaisen työntekijän työajan.   

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis