Kotona asumista tukevan teknologian soveltuvuusarviointi kotihoidossa

Kotihoidon asiakkaan palvelutarpeita uudelleen arvioitaessa selvitetään teknologian mahdollisuudet vastata asiakkaan tarpeisiin ja päivitetään asiakassuunnitelma. Asiakkaalla jo käytössä olevan teknologian soveltuvuus arvioidaan uudelleen.    

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotona asumista tukevan teknologian soveltuvuusarviointi kotihoidossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoidon asiakkaan palvelutarpeita uudelleen arvioitaessa selvitetään teknologian mahdollisuudet vastata asiakkaan tarpeisiin ja päivitetään asiakassuunnitelma. Asiakkaalla jo käytössä olevan teknologian soveltuvuus arvioidaan uudelleen.    

 

Toteutuspaikka
PirKATI-hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Mari Kovanen

Luotu

29.06.2022

Viimeksi muokattu

28.04.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kotiin annettavien palvelujen uudelleen arviointi: teknologian soveltuvuuden arviointi ikäihmiselle ja asiakassuunnitelman päivitys

Kotihoidon asiakkaalla on teknologiaa asianmukaisesti asennettuna ja toimivana.  Teknologia voi olla kotiin annettavien palvelujen osana tai ikäihmisen omaa yksityisesti hankittua.

 • Kotiin annettavien palvelujen osana oleva teknologia, esimerkiksi: 

  • Kotihoidon osana etähoiva kuvapuhelimen avulla, terveydentilan etäseuranta ja siihen liittyvät laitteet tai lääkehoidon toteutuksen osana lääkeautomaatti.
  • Etäkuntoutus kuvapuhelimen avulla.
  • Kotihoidon tukipalveluna turvapuhelin.
 • Ikäihmisen oma teknologia, yksityisesti hankittu, esimerkiksi.
  • Älylaitteet, hyvinvointiteknologia, turvalaitteet, kodinhoidossa tai ravitsemuksessa avustava teknologia.

Kotiin annettavien palvelujen osana olevasta teknologian toimivuudesta vastaa palvelutuottaja.  Asiakassuunnitelmaan on kirjattu, miltä osin asiakas itse huolehtii teknologiasta ja missä hän tarvitsee tukea toimintaansa. Teknologian toimivuudesta pidetään huolta ja tarkastetaan säännöllisesti, että se toimii.

Ikäihminen, kotihoidon asiakas

 • Käyttää arjessa teknologiaa itse tai avustettuna.
 • Saa tarvittaessa apua teknologian käyttöön.
  • Etähoivan osalta kuvapuhelintiimistä tai kotihoidosta.
  • Muista kotiin annettavista etäpalveluista siltä taholta, joka vastaa palvelun tuottamisesta.
  • Ikäihmisen oman teknologian osalta tuesta vastaa asiakassuunnitelmaan kirjattu taho.
 • Kertoo kokemuksiaan teknologian käytön onnistumisesta ja haasteista.
 • Osallistuu asiakaspalautteen antamiseen kirjallisesti kotiin annettavista etäpalveluista.

Läheinen

 • Mikäli läheinen osallistuu asiakkaan hoivaan ja arkeen, selvitetään hänen näkemystään asiakkaan teknologian käytöstä ja sen soveltuvuudesta asiakkaalle.

  Ammattilainen: kotihoidon lähihoitaja, sairaanhoitaja, kotikuntoutuksen henkilöstö, asiakasohjaaja

  • Teknologian soveltuvuuden arvioinnin ja asiakassuunnitelman päivittäimisen välineet

   • Kohtaaminen, keskustelu
   • Havainnointi 
   • RAI-arviointi
   • Kokemusten kysyminen teknologian käytöstä kohtaamisen yhteydessä.
   • Säännöllinen asiakaskokemus ja -palautetiedon keruu teknologioista, jotka ovat osa kotiin annettavia palveluita
  •  Jatkuva arviointi
   • Kotihoito kysyy ikäihmiseltä kokemusta teknologian käytöstä.
   • Mahdollisiin poikkeamiin teknologian käytössä puututaan ripeästi (laitteen toimivuus, käytettävyys).
   • Kotihoidon käynneillä arvioidaan ikäihmisen toimintakykyä ja kyvykkyyttä käyttää teknologiaa.
    • Miten kuntoutumisen tai kotihoidon tavoitteet saavutetaan?
   • Kotihoito ja etähoivan hoitajat seuraavat etähoivan onnistumista.
    • Hoitajat kirjaavat käynnit ja huomiot teknologian käytön onnistumisista sekä haasteista asiakas- ja potilastietojärjestelmään.
  • Arviointi määräajoin tai  ikäihmisen tilanteen oleellisesti muuttuessa
   1. Kotihoito tekee laajan toimintakykyarvion (RAI)

    • osana kotihoidon kuntouttavaa arviointijaksoa
    • säännöllisesti kuuden kuukauden välein
    • tai voinnin muuttuessa
   2. Kotihoito arvioi asiakkaan kyvykkyyttä käyttää teknologiaa
    • Palvelut, joita tuotetaan teknologian teknologian avulla
    • Arjessa käytössä oleva ikäihmisen oma teknologia
   3. RAI arviontiedon perusteella, voidaan seuloa alustava arvio, hyötyisikö asiakas tietyistä teknologioista osana kotiin annettavia palveluja.
    • Kuvapuhelin etähoiva, VideoVisit
    • Lääkeautomaatti, Evondos
   4. RAI arvion tuloksista keskustellaan asiakkaan, läheisen ja kotihoidon moniammatillisen työryhmän kanssa. Pohditaan yhdessä teknologian tarvetta, hyödyntämistä ja soveltuvuutta suhteessa ikäihmisen palvelutarpeisiin. Toimintakyvyn lisäksi teknologian hyödynnettävyyteen vaikuttavat kotiin annettavien palvelujen myöntämisperusteet ja taloudellinen mahdollisuus hankkia yksityisesti teknologiaa.

   

  Toimintaympäristö **

  KATI-toimintamalli (Kotona asumista tukeva teknologia ikääntyneille, VTT & THL 2020) kohdentuu julkisiin kotihoitopalveluihin ja kansalaisen tukemiseen itsenäisessä toimintakyvyn ylläpidossa. 

  Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus kehittämisohjelman (PirSote) PirSOTE:n hankesuunnitelmassa ikäihmisten palveluiden kehittämistoimenpiteitä ovat mm. ympärivuorokautisten ja päivystyksellisten kotihoitopalvelujen
  käyttöönottaminen Pirkanmaalla sekä etähoivan ja -hoidon palvelujen lisääminen kotihoidossa, kotiutusten yhteydessä, omaishoitoperheille ja muille etäpalveluja tarvitseville asiakasryhmille. PirKATI:ssa kehitetään toimintamalleja, joita hyödynnetään kotona tapahtuvassa hoidossa ja joilla arvioidaan niiden vaikuttavuutta PirSOTE:n tavoitteisiin pääsemiseksi.

  Sosiaali-  ja terveysministeriön Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka- ohjelman (HYTEAIRO) osa-alue on ikääntyneiden henkilöiden ja muiden tukea tarvitsevien itsenäisen kotona asumisen tukeminen edistyneiden teknologioiden keinoin. 

  Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

  Palvelutarpeen arvioinnin perusteella kotihoidon myöntämisperusteet ovat täyttyneet. Asiakkaan ja hänen mahdollisten läheistensä kanssa on keskusteltu ja on päädytty kotihoidon palvelujen aloittamiseen. Kuntouttava arviointijakso on alkanut. Kuntouttavan arviointijakson aikana asiakkaan hoidon, palvelujen ja kuntoutuksen tarvetta arvioidaan laaja-alaisesti ja moniammatillisesti (CGA-arviointi). Kotihoito laatii osana kuntouttavaa arviointijaksoa RAI- arvioinnin.

  Kotihoidon asiakkuuden aikana asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan jatkuvasti ja säännöllisesti:

  • RAI-arviointi sisältyy asiakkaan palvelutarpeen arviointiin aina asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa oleellisesti tai vähintään puolivuosittain. 
  • Palvelutarpeen arviointia tehdää erityisesti kotona käyvien työntekijöiden toimesta yhteistyössä asiakkaan, omaisten, asiakkaalle nimetyn kotihoidon sairaanhoitajan, asiakasohjaajan, lääkärin ja fysio- ja toimintaterapeuttien kanssa.
  Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

   Vahvistetaan kotihoidossa RAI-seulonnan hyödyntämistä osana jatkuvaa palvelutarpeen arviointia

   • Kun RAI on valmistunut, tehdään siitä automaattisesti etähoiva ja lääkeautomaatti seulonnat, mikäli asiakkaalla ei ole näitä palveluja käytössään.

   Ammattilaisilla, kotihoidon lähihoitaja, sairaanhoitaja, kotikuntoutuksen henkilöstö tai asiakasohjaaja, on tulee olla tietoa sekä tiedonhakutaitoja teknologiavaihtoehdosta ja niiden hyödyntämisen vaatimuksista sekä edellytyksistä käyttäjälle.

   Ikäihmisillä, läheisillä ja ammattilaisilla käytettävissään monikanavaista saavutettavaa tietoa teknologiasta ja sen hyödyntämisestä sekä esimerkkejä positiivisista asiakaskokemuksista teknologian käytössä.

   • Tieto internetissä
   • Valmiit esittelyvideot
   • Paperisia esitteitä

   Tarjotaan kotihoidon ammattilaisille mahdollisuutta täydennyskoulutukseen sekä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen

   • Tredun hyvinvointiteknologia koulutus - Teknologia lähettiläät

     

     

    Vinkit toimintamallin soveltajille **

    Tutustu tästä edeltävän vaiheen toimintamalliin ikäihmisen teknologiatuetulla kotona asumisen asiakaspolulla:

    Tätä toimintamallia on hyödynnetty osana etäkotihoidon jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin toimintamallia, johon pääset tutustumaan tästä:

    Kansikuva
    Kansikuva uudelleen arviointi

    Kehittämisen vaihe

    icon/launch Created with Sketch. Valmis