Kummin kanssa työelämään – maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen

Vapaaehtoinen työkummi kuuntelee, kannustaa, neuvoo asioinnissa, tutustuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään ja ohjaa työkokeilupaikalla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kummin kanssa työelämään – maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vapaaehtoinen työkummi kuuntelee, kannustaa, neuvoo asioinnissa, tutustuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään ja ohjaa työkokeilupaikalla.

Toteutuspaikka
Kummin kanssa työkokeiluun -hanke (ESR 2017–2018). Malli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kuopio
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

26.03.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintaan osallistuva maahanmuuttaja tutustuu suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään ja pääsee kiinni opintoihin tai työelämään.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Kummitoiminta toteutettiin yhteistyössä TE-toimiston kanssa. TE-palvelut lähettivät työkokeilijoita yhdistykselle tai muulle työkummipalvelua koordinoivalle palveluntuottajalle. Kummitoimintaa tehtiin eri ympäristöissä toiminnan tavoitteista ja kummiroolista riippuen: työpaikkakohtainen työkummi toimi työpaikalla, työ- ja perhekummi sekä henkilökohtainen työkummi toimivat tuettavalle sopivassa ympäristössä, kuten myös alakohtainen työkummi ja yleiskummi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toiminta on suunnattu TE-toimiston maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä, ja henkilöille, jotka haluavat tukea maahanmuuttajia työkokeiluissa, sekä työkokeilupaikkoina toimiville yrityksille ja yhdistyksille. Toiminta ei ole suunnattu kaikista kauimpana työmarkkinoista oleville, vaan niille, joille työllistyminen on todennäköistä, mutta jotka tarvitsevat monipuolista, henkilökohtaista ja yksilöllistä lisätukea.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

TYÖKUMMI RINNALLA KULKIJANA JA TYÖELÄMÄÄN SAATTAJANA

Työkummit toimivat vapaaehtoisina yhdistyksissä tai julkisissa hyvinvointi- ja sosiaalipalveluissa. Työkummitoiminnassa maahanmuuttajan työllistymisen tukena ovat ohjausta antava työsuhteinen työhönvalmentaja tai koordinaattori ja vapaaehtoinen työkummi. Työhönvalmentajan ohjaus keskittyi osaamisen tunnistamiseen ja työllistymistavoitteiden edistämiseen, kuten työkokeilu- ja opiskelupaikan etsimiseen. Työkummi antaa henkilökohtaista tukea muissa asioissa. Hän kannustaa ja tutustuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan. Henkinen ja konkreettinen tuki yhdistyvät esimerkiksi rinnalla olona papereita täytettäessä. Kullekin maahanmuuttajalle pyritään etsimään juuri hänelle sopiva työkummi kummankin osapuolen toiveita, tarpeita ja yhteisiä kiinnostuksen kohteita kuunnellen. Useimmiten työkummilla on vain yksi tuettava, jolloin hän pystyy tukemaan myös arjen sujuvuudessa. Työkummit ohjaavat työnantajia tarvittaessa myös työkokeilusopimuksen ja -arvioinnin tekemisessä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

OSALLISUUDEN OSA-ALUEET: HENKILÖKOHTAISELLA TUELLA KIINNI TYÖELÄMÄÄN

  1. osallisuus omassa elämässä
  2. osallisuus vaikuttamisen prosesseissa
  3. osallisuus yhteisestä hyvästä

Toiminta vahvistaa maahanmuuttajan osallisuutta omassa elämässä lisäämällä osallistujan valmiuksia toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Työkummit saavat muun muassa vuorovaikutus- ja ohjaamistaitoja, kokemusta palvelujärjestelmästä sekä todistuksen työstään. (1) Maahanmuuttajat saavat osaamisensa näkyviin työkokeilupaikoilla ja samalla luodaan yhteyksiä eri ryhmien välille. Merkityksellinen tekeminen vahvistaa työkummien osallisuutta yhteisestä hyvästä. (3)

 

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja: 

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Sokran arvio toimintamallista: Kummin kanssa työelämään – maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen (pdf 339 kt)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

KUMMITETTAVIEN JA KUMMIEN VALINTA

Yhteistyöstä sovitaan etukäteen TE-palveluiden kanssa. TE-palvelut lähettää työkokeilijoita yhdistykselle tai muulle työkummipalvelua koordinoivalle palveluntuottajalle, jonka vastuuhenkilö valmentaa työkokeiluun menijöitä. Toiminnassa etsitään myös työkokeilupaikkoja. Tarkoituksena on olla mahdollisimman lähellä työelämää. Kummitettavat valitaan palveluun verkostopalaverissa, johon osallistuvat TE-palveluiden kotoutumisen asiantuntija ja vastuuorganisaation työhönvalmentaja sekä tarvittaessa tulkki puhelimen välityksellä. Palaverissa kartoitetaan lähtömaan työhistoriaa, nykyistä elämäntilannetta, halua tulla hankkeeseen, ammatillista kiinnostusta, työkykyä ja osaamista. Lopuksi valitaan sopiva työkummi. Valmentajan, työkummin ja maahanmuuttajan yhteisessä alkutapaamisessa keskustellaan maahanmuuttajan tilanteesta ja tuentarpeista. Työkummeja voidaan etsiä esimerkiksi sidosryhmien vapaaehtoistyön infoissa ja monikulttuurisissa tapahtumissa sekä sosiaalisen median avulla.

 
TUTUSTUMINEN JA KOKEMUSTEN VAIHTO

Maahanmuuttajien ja heidän perheidensä sekä työkummien paremman tutustumisen toisiinsa mahdollistavat toimintaan kuuluvat retket ja tapahtumat. Uraseikkailu-aloitustapahtumassa kierretään yhteistoiminnallisia ja luovia menetelmiä sisältäviä rasteja ryhmissä. Tapahtuma oli kaikille avoin ja siinä voi tutustua ja ilmoittautua kummitoimintaan. Riittävä tutustumiseen varattu aika tukee hyvän suhteen rakentumista ja tapahtumat lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Luottamuksellinen suhde on edellytys syvemmälle auttamiselle.

TYÖKUMMIEN ROOLIT

Työkummeilla on vaihtoehtoisia rooleja. Työkummi pyrkii auttamaan joustavasti aiemmin sovittujen aiheiden mukaan riippuen kunkin maahanmuuttajan tarpeista sekä työkummin omista toiveista ja osaamisesta. Henkilökohtaisen työkummin roolissa työkummi neuvoo käytännön asioissa, paperien täyttämisessä, joskus myös työkokeilupaikan etsimisessä tai on pääosin juttukaverina. Työpaikkakohtainen työkummi ohjaa ja perehdyttää työkokeilupaikassa omalla työpaikallaan tai muualla oman alansa työpaikalla, on tiiviisti yhteydessä työkokeilupaikkaan ja voi osallistua myös sopivan paikan etsimiseen. Työ- ja perhekummi tukee maahanmuuttajan rinnalla koko perhettä. Alakohtainen työkummi tarjoaa alakohtaista osaamista, esimerkiksi opettaa elintarvikehygieniapassiin liittyviä asioita. Yleiskummi auttaa hankkeen tilaisuuksien ja kyytien järjestämisessä. Hänellä ei ole omaa tuettavaa.

Yleisin rooli hankkeessa oli henkilökohtainen työkummi ja seuraavaksi eniten oli työpaikkakohtaisia työkummeja. Jotkut vapaaehtoiset toivovat selkeitä ja ennustettavia tehtäviä ja heille saattaa sopia yksittäiseen asiaan (esimerkiksi koulutuksessa tukemiseen) keskittyvä rooli. Maahanmuuttaja voisi tarvittaessa saada toisenkin työkummin esimerkiksi tiettyyn ammattiin tai koulutukseen hakeutumiseen tai opinnoissa tukemiseen.

TUKI KUMMILLE

Työkummi-toimintaan voi liittyä kommunikointiin liittyviä haasteita. Työkummiksi ryhtyville järjestetäänkin aluksi pakollinen koulutus, jossa käsitellään muun muassa vuorovaikutusta.  Työkummin huoneentaulun ohjeeseen on kirjattu kummien toiminnan periaatteita, tehtäviä ja käytännöllisiä ohjeita. Kummeille tarjotaan mahdollisuus ryhmätyönohjaukseen ja yksilölliseen tukeen työkummina olon aikana. Säännöllisissä työnohjauksissa tuodaan esiin omia kokemuksia, kehittämisideoita ja mieltä painavia asioita turvallisessa ympäristössä. Työnohjaukset sisältävät usein pienryhmätyöskentelyä, kuten osallistuvaa draamaa. Työkummit saavat halutessaan todistuksen, suosituskirjeen ja LinkedIn-suosituksen tekemästään vapaaehtoistyöstä.

 

KEHITTÄJÄT

Tässä kuvattu ja Sokran toimesta arvioitu toimintamalli perustuu Kummin kanssa työkokeiluun -hankkeessa (ESR 2017–2018) tehtyyn kehittämistyöhön.

Kansikuva
Kummin kanssa työelämään -toimintamalli.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis