KYPS-info - Kokemusasiantuntijat osana sairaala-infoa

Miten voisimme vahvistaa toivoa ja motivaatiota mt-potilaan hoitoprosessin alkuvaiheessa? Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteiskehittämis-prosessissa syntyi toimintamalli, jossa kokemusasiantuntijat ovat osana sairaala-infoa toivon ja motivaation "lähettiläinä".

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
KYPS-info - Kokemusasiantuntijat osana sairaala-infoa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Miten voisimme vahvistaa toivoa ja motivaatiota mt-potilaan hoitoprosessin alkuvaiheessa? Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteiskehittämis-prosessissa syntyi toimintamalli, jossa kokemusasiantuntijat ovat osana sairaala-infoa toivon ja motivaation "lähettiläinä".

Toteutuspaikka
Kymsoten psykiatrinen sairaala ja MiePä-poliklinikat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Pasi Paksuniemi

Luotu

07.10.2021

Viimeksi muokattu

08.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Ratkaisun taustalla on havainto, että siirryttäessä sairaalasta psyk.poleille on monilla potilailla haasteita hoitoon kiinnittymisessä -> poliklinikka-aikoja peruuntuu ja hoidon aloitus viivästyy. 

LOV ME-hankkeessa ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteiskehittämis-prosessissa pohdittiin ja kehitettiin ratkaisuja kysymykseen "Miten voisimme vahvistaa toivoa ja motivaatiota mt-potilaan hoitoprosessin alkuvaiheessa"? Kokeilun kautta syntyi toimintamalli, jossa kokemusasiantuntijat ovat osana sairaala-infoa toivon ja motivaation "lähettiläinä".

Kokemusasiantuntijat osallistuvat Miepä-polien ammattilaisten kanssa psyk.sairaalan osastoilla potilaille tarkoitettuun infoon, jossa kerrotaan hoidon alkamisesta poliklinikoilla. Tällä pyritän madaltamaan kynnystä siirtymisessä sairaalasta poliklinikalle. Kokemusasiantuntijat kertovat osana n. puolen tunnin mittaista infoa oman tarinansa (n. 10-12 min.) sekä vastaavat potilaiden ja hoitajien kysymyksiin. Keskeistä tässä osiossa on toivon herättäminen sekä motivaation vahvistaminen esimerkin avulla. 

 

Toimintaympäristö **

Uusien organisaatioiden käynnistymisvaiheessa, kuten Kymsotessakin, eivät toimintatavat ja -mallit ymmärrettävästi ole “valmiita” ja niitä pyritäänkin jatkuvasti kehittämään. Kymesoten mielenterveys- ja päihde-poliklinikoiden toiminnassa oli pohdittu, että miten potilaat sitoutusivat ja motivoituisivat paremmin hoitosuhteeseensa ja tätä kautta esim. käyttämättä jääneet hoitoajat vähenisvät.

Kymsoten Miepä-polien  ja LOV ME-hankkeen kanssa joulukuussa 2020 käynnistetyn kehittämisyhteistyön  lähtökohtana oli löytää ideoida ja löytää ratkaisuja ed. mainittuun haasteeseen. Sielläkin, niin kuin yleisesti ottaen monissa sote-palveluissa, on haasteina että palvelut ja asiakkaiden/potilaiden tarpeet eivät aina kohtaa. Tätä haastetta lähdettiin tarkastelemaan mm. kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisen näkökulmasta. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tähänkin kehittämisprosessiin osallistuivat tiiviisti mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneita henkilöitä ja/tai heidän läheisiään eli kokemusasiantuntijoita. Kehittämistyö perustui olennaisesti heidän kokemuksiin ja näkemyksiin. 

Kehittämistyössä asiakasymmärrystä kerrytettiin mm. eri kokemuksista kohtaamiseen liittyen;  ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat etsivät vastauksia kysymykseen: Miten voisimme mahdollistaa hyvää kohtaamista ja kuulluksi tulemista? Voiko kuulluksi tuleminen ja hyvä kohtaaminen vahvistaa potilaan/asiakkaan hoitosuhteeseen kiinnittymistä? Tästä näkökulmasta ja työskentelystä syntyi mm. toimintamalli KYPS-info.

Kokeiluvaiheessa asiakkailta ja ammattilaisilta kerättiin tietoa heihin kohdistuneiden/liittyvien toimintojen vaikutuksista ja toimivuudesta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

YLEISTÄ TOIMINTAMALLIEN KÄYTTÖÖNOTOSTA

- Johdon sitoutuminen on keskeistä uuden toimintamallin sekä ajattelumallin käyttöönotossa

- Käyttöönotto edellyttää sisäistä viestintää ja sparrausta SEKÄ usein muutosta toimintatavoissa ja toimintaan liittyvien henkilöiden ajattelussa -> tähän panostaminen sekä ajan käyttäminen

-Muutoksen mahdollistaminen ja tukeminen on tärkeää, jotta käyttöönotettava toiminto tuottaa toivottua hyötyä 

- Toimintamallin käyttöönottovaiheessa on hyvä tehdä käyttöä edistävien tekijöiden sekä mahdollisten esteiden ja riskien tunnistamista -> "mahdollisuudet ja uhat"

- Käyttöönotto/mallin soveltaminen voi vaatia fasilitointiresurssia ja- osaamista -> tämän huomioiminen

LEVITTÄMISVAIHE

- Tavoitteena on saada käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen prosessi sekä sen avulla syntyneet toimintamallit käyttöön mahdollisimman laajalti organisaatiossa

- Levittämisvaiheessa mallinnettuja toimintamalleja esitellään eri keinoin, levittämisvaiheen toimia voivat olla esim. viestintä, (mini)seminaarit ja esitykset, kahdenväliset suhteet jne. 

-> Viesti monikanavaisesti toimintamallien kehittämisestä ja käyttöönotosta organisaatiossasi. Käytä viestinnän tukena toiminnallisia kuvia ihmisistä.

-> Viesti eri toimintamallin hyötyjä palvelunkäyttäjille, ammattilaisille ja organisaatiolle

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kokeiluvaiheessa, joka kattoi kolme etänä Teamsin välityksellä toteutettua infoa, teetettiin kysely infoihin osallistuneille potilaille ja hoitajille. Vastausmäärät olivat verrattain pieniä, mutta vastauksista oli selkeästi osoitettavissa, että:

-KYPS-Info koettiin hyödyllisenä 

-KYPS-Info oli sopivan mittainen 

-Kokemusasiantuntijan mukana olo antoi toivoa toipumisesta

- KYPS-infon jälkeen potilaalla on turvallisempi olo siirtyä sairaalasta avohoitoon

- Info vahvisti sairaalan ja avohoidon välistä yhteistyötä

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ko. toimintamallia voidaan hyödyntää myös eri kohderyhmille ja eri toimintaympäristöihin; käytännössä kaikkialle SOTE-sektorille, jossa asiakkaan/palvelunkäyttäjän/potilaan palvelusta toiseen siirtymisiä tapahtuu.

Vinkkinä toimintamallin käyttöönottoon ja soveltamiseen: Kyseisen asiakokonaisuuden kokemusasiantuntijat/kokemusosaajat mukaan käyttöönotossa ja soveltamisessa. Kokemusasiantuntijalla tmv. tulee olla osaaminen ja kokemus sen kohderyhmän tilanteesta, jolle toiminta tai palvelu on kohdennettu. 

Huomiotavana resurssina: kokemusasiantuntijoiden palkkiot infojen osalta -> tässä tapauksessa yhteensä n. 125 €/kk

Kansikuva
KYPS-info

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä